Archive for the ‘Diwali’ Category

ಪದುಮನಾಭನ ಹೃದಯ ವಿಹಾರಿಣಿ – Padhumanabhana Hrudaya Viharini Lyrics

Life has become quite hectic after my return from India trip. Work is extremely busy, so was unable to add any updates. Hopefully, will add a few posts during the weekend.

Ms.Bhavana Damle sent the lyrics for ಪದುಮನಾಭನ ಹೃದಯ ವಿಹಾರಿಣಿ for Lakshmi Pooje. Had no time to post it. It is here now for any upcoming festivals. Bhavana Says “pu.ti. narasiMhAchAr , a great poet of Kannada is the composer of this song.The tuning of the song is also very beautiful.”

 

ಪದುಮನಾಭನ ಹೃದಯ ವಿಹಾರಿಣಿ ಮುದದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿನಗಾರತಿ
ತ್ರಿದಶಾಲಯದೊಳು ಹದುಳವ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ನಿನಗಾರತಿ ||ಪ.||

ಸೆರೆಮನೆಯೊಳೆ ಹುಟ್ಟಿ ಸೆರೆಗಳೆವ ಧೀರಗೆ ಅಳಲಿಗರಾಪ್ತಗೆ ಸೊಗದಾರತಿ
ಮುರಹರ ನರಕಾಂತಕನೆಂಬ ಬಿರುದಿನ ಬಲ್ಲಹ ನಿನಗೆಮ್ಮ ಮುದದಾರತಿ ||೧||

ತಿರೆಯಿರವಿದು ಹದಗೆಡಲಡಿಗಡಿಗೆ ಅವತರಿಸುವ ಶಿವವೆ ನಿನಗಾರತಿ
ಪರಿಹಾರವೆಂದೆಂದು ದುರ್ಮದರ ಭೀತಿಯೊಳಗಡಗಿಹರಾಸೆಯೆ ನಿನಗಾರತಿ ||೨||

ಮನುಕುಲ ಹೃನ್ಮಣಿ ಖಲತಮದಿನಮಣಿ ಧರಣಿಜ ವರದ ನಿನಗಾರತಿ
ವಿನತಾಸುತಧೃತ ಸತ್ಯಧರ್ಮವ್ರತ ಶರಣರ ಪೊರೆವನೆ ನಿನಗಾರತಿ  ||೩||

padumanAbhana hRudaya vihAriNi mudada mahAlakShmi ninagArati
tridashAlayadoLu haduLava nelegoLisida puruShOttama ninagArati ||pa.||

seremaneyoLe huTTi seregaLeva dhIrage aLaligarAptage sogadArati
murahara narakAMtakaneMba birudina ballaha ninagemma mudadArati ||1||

tireyiravidu hadageDalaDigaDige avatarisuva shivave ninagArati
parihAraveMdeMdu durmadara bhItiyoLagaDagiharAseye ninagArati ||2||

manukula hRunmaNi khalatamadinamaNi dharaNija varada ninagArati
vinatAsutadhRuta satyadharmavrata sharaNara porevane ninagArati  ||3||

Listen to the tune here on youtube:

http://www.youtube.com/watch?v=qnZHeqtt7YE

Updated: Deepavali-Diwali – November 1st-4th 2013

The word Diwali originated from the Sanskrit word “Deepavali” which means “rows of light”. This 5 day long Hindu festival is celebrated throughout the world with great enthusiasm and happiness. Diwali or deepavali is the festival signifying the victory of good against evil.

It usually occurs in October/November, and is one of the most popular and eagerly awaited festivals in India and all over the world. Diwali comes 3 weeks after Dasara.

The first day of Diwali celebrations i.e. on Thrayodasi ತ್ರಯೋದಶಿ is called as Neeru Thumbuva Habba ನೀರು ತುಂಬುವ ಹಬ್ಬ in Kannada. This day all the vessels which are used to fill or collect water are cleaned in the evening, decorated with mango leaves, flowers, and rangoli. I remember all the water geysers and boilers were washed, filled with fresh water and rangoli drawn on them this day.

The rangoli prepared is by soaking rice in water for a few hours and grinding the same into a smooth paste. My Mom used to take a piece of cloth, dip it into this rice paste and draw Rangoli every where from the front door to the kitchen. All corners of the house used to have rangoli, which used to be as white as milk. Just amazing.

Naraka Chaturdashi is celebrated on the second day of diwali celebrations. People wake up early in the morning apply the kumkum (ladies in the household do the arathi), on their foreheads and then take bath.

We used to all sit on a platform, usually called a Mane which is decorated with Rangoli designs, lamps lit on both sides. Everyone is applied Kumkum on the forehead, given betel leaf, nut, and arathi is done by elderly ladies in the house. They will take the oil cup and dip a flower  in it and apply it on everyones head. And the man are supposed to give money for the ladies doing the Aarathi. Such a nice tradition, isn’t it?

The story goes that Narakasura the daemon ruler of Pragjyotishpur after defeating Lord Indra had snatched away the magnificent earrings of Aditi, the Mother Goddess and imprisoned 16,000 daughters of the gods and saints in his harem. On the day previous to Naraka-chaturdashi, Lord Krishna killed the demon and liberated the imprisoned daughters and also recovered those precious earrings of Aditi. As a symbol of that victory Lord Krishna smeared his forehead with the demon’s blood and returned home in the very early morning of the Naraka-chaturdashi day. The womenfolk massaged scented oil to his body and gave him a good bath to wash away the filth from his body. Since then the custom of taking bath before sunrise on this day has become a traditional practice.

Another legend is about King Bali. His power and increasing influence posed a threat to the security of all ‘Devatas’ so they prayed Lord Vishnu to help them out. To help Devatas and to curb King Bali’s powers Lord Vishnu went to King Bali in the guise of a short-height ‘Brahmin’, and begged to give him only that much area of land that he could cover with in three steps because King Bali was well known for his philanthropy. King Bali saw just a short-height ‘Brahmin’ asking for a little piece of land so he proudly granted him his wish. That very moment that short-height ‘Brahmin’ disappeared and there was almighty Lord Vishnu in place of him. In his first step Lord Vishnu covered the heaven and in the second step the earth and asked King Bali where to put his third step. Then King Bali offered his head to Lord Vishnu. Lord Vishnu put his third step on his head and pushed him deep into the underground. But at the same time being impressed by his generosity Lord Vishnu gave King Bali the lamp of knowledge and allowed him to return to earth once a year to light millions of lamps.

The third day of Diwali is the most important day during which we perform Lakshmi Pooje; to the Goddess Lakshmi. Lakshmi Pooje falls on the dark night of Amavasya. Lakshmi Puja is performed in the evening to seek blessings of Goddess of Wealth.

I am sure you all will do the Lakshmi Pooje, and get her blessings. The most important song we sing while performing Lakshmi Pooje is Bhagyada Lakshmi Baramma song.

The fourth day of Diwali is called “Bali Padyami“. Bali would come out of Pathala Loka and rule Bhuloka as per the boon given by Lord Vishnu. Hence, it is known as ‘Bali Padyami’.

P.S: Diwali dates – 2013

This year Diwali is celebrated from November 1st – November 4th.

November 1st – Neeru Thumbuva Habba

November 2th – Naraka Chaturdasi

November 3rd – Lakshmi Pooja

November 4th – Bali Padyami

What is Naraka Chaturdashi?

Naraka Chaturdashi is celebrated on the second day of diwali celebrations. People wake up early in the morning apply the kumkum (ladies in the household do the arathi), on their foreheads and then take bath.

The story goes that Narakasura the daemon ruler of Pragjyotishpur after defeating Lord Indra had snatched away the magnificent earrings of Aditi, the Mother Goddess and imprisoned 16,000 daughters of the gods and saints in his harem. On the day previous to Naraka-chaturdashi, Lord Krishna killed the demon and liberated the imprisoned daughters and also recovered those precious earrings of Aditi. As a symbol of that victory Lord Krishna smeared his forehead with the demon’s blood and returned home in the very early morning of the Naraka-chaturdashi day. The womenfolk massaged scented oil to his body and gave him a good bath to wash away the filth from his body. Since then the custom of taking bath before sunrise on this day has become a traditional practice.

Another legend is about King Bali. His power and increasing influence posed a threat to the security of all ‘Devatas’ so they prayed Lord Vishnu to help them out. To help Devatas and to curb King Bali’s powers Lord Vishnu went to King Bali in the guise of a short-height ‘Brahmin’, and begged to give him only that much area of land that he could cover with in three steps because King Bali was well known for his philanthropy. King Bali saw just a short-height ‘Brahmin’ asking for a little piece of land so he proudly granted him his wish. That very moment that short-height ‘Brahmin’ disappeared and there was almighty Lord Vishnu in place of him. In his first step Lord Vishnu covered the heaven and in the second step the earth and asked King Bali where to put his third step. Then King Bali offered his head to Lord Vishnu. Lord Vishnu put his third step on his head and pushed him deep into the underground. But at the same time being impressed by his generosity Lord Vishnu gave King Bali the lamp of knowledge and allowed him to return to earth once a year to light millions of lamps.

November 3rd – Lakshmi Pooja

P.S: Past few years pooja pictures attached below….


The third day of Diwali is the most important day during which we perform Lakshmi Pooje; to the Goddess Lakshmi. Lakshmi Pooje falls on the dark night of Amavasya. Lakshmi Puja is performed in the evening to seek blessings of Goddess of Wealth.

I am sure you all will do the Lakshmi Pooje, and get her blessings. The most important song we sing while performing Lakshmi Pooje is Bhagyada Lakshmi Baramma song.

Some useful links for Lakshmi Pooja:

November 4th – Bali Padyami

The fourth day of Diwali is called “Bali Padyami“. Bali would come out of Pathala Loka  ಪಾತಾಳ ಲೋಕ and rule Bhuloka ಭೂಲೋಕ as per the boon given by Lord Vishnu. Hence, it is known as ‘Bali Padyami’.

King Bali of the netherworld, with his mighty power, had become a threat to the gods. To curb his powers, Lord Vishnu in the guise of a Brahmin boy (Vamana), visited him and begged for that much land he could cover with three footsteps.

So, with the first step, Vamana covered the entire heaven and with the second step the earth. When he asked Bali where he could keep his third step, Bali offered his head and put the Lord’s foot on his head. Lord Vishnu banishes Bali into the Pathala (nether land) by his third stride. Later, pleased by his generosity, Lord Vishnu grants him a boon to return to earth once in a year to light millions of lamps to dispel the darkness and ignorance and spread the radiance of love and wisdom.

Links to songs sung while performing Aarathi during Diwali.

Diwali Songs Part 1

Diwali Songs Part2

Dishes to be prepared for Diwali

Rangoli for Diwali

Weekly Pooja Rangolis – ವಾರದ ದೇವರ ಪೂಜೆ ರಂಗೋಲಿಗಳು

Ms. Varsha Belgal, had sent me the rangolis in July 2009. Her mother had sent her the rangolis to be drawn each day of the week. I had asked Varsha to send me the significance of these rangolis. I never heard back from Varsha again. This rangolis were in my draft for more than 3 years now. So, finally decided to post it as is.

Thanks so much, Varsha for the rangolis. Click on the image to see a bigger and better quality picture.

Devara Pooje Rangoli

Chakrabja Mandala – ಚಕ್ರಾಬ್ಜ ಮಂಡಲ

Our Guru Sree Madhvacharya has explained in his Tantrasara that “ಪೂಜ್ಯಶ್ಚ್ಹ ಭಾಗವನ್ ನಿತ್ಯಂ ಚಕ್ರಾಬ್ಜಾ ಮಂಡಲೇ”. In English “Poojyascha Bhagavan
nityam chakraabjamandale”.  Worshiping the Almighty Lord with  Chakrabja Mandala – ಚಕ್ರಾಬ್ಜ ಮಂಡಲ as a pedestal or peetha is very rewarding.

So, what is the meaning of Chakrabja Mandala – ಚಕ್ರಾಬ್ಜ ಮಂಡಲ?

  • Chakra means wheel
  • Abja means Lotus in Sanskrit and
  • Mandala is the frame work

I had learnt to draw this when I came to the US several years back from my Brother-in-law Balaji’s ( my sister Suma’s husband) grandmother who was here in the US.

However, due to several reasons this rangoli had completely skipped my mind and I forgot drawing this. During the Shravana Masa, my Little Niece Shwetha, you all know her right? The one who drew our beloved Raghavendra Swamigalu had drawn this for Sree Anantha Padmanabha Vrata. My Sister showed it to me when I visited her house for the festival.

You can see the picture Shwetha has drawn in the picture below, I have a red/yellow arrow pointing to the same. There are two, one exactly below the table, and the other can’t be seen since the God is on top of the rangoli.

IMG_0860

I came back home and started searching the drawing online, to find none. Accidentally I opened the “ಸಾಧನ ದೀಪಿಕಾ  or Sadhana Deepika” book I had, and there it was the Rangoli. It is customary to draw this while performing pooje, and than place the Lord or any God you are performing pooje on top of this rangoli.

I will post a step by step instruction on how to draw this Chakrabja Mandala – ಚಕ್ರಾಬ್ಜ ಮಂಡಲ soon. For the time being attached below are images of the same.

1. This image is from my “ಸಾಧನ ದೀಪಿಕಾ  or Sadhana Deepika” book.

chakramandala2

2. This image is from SBAT temple. Details of the temple can be found here. Scroll down in the page, and you will see several images.  http://sbat.org/Poojas_Homas.html.

chakramandala1

Quick and Easy Carrot Halwa

The most and easiest sweet dish to prepare is carrot halwa. Everyone in my family loves Carrot Halwa. However, I usually avoid preparing this because of the grating. It takes lot of time and effort to grate the carrots finely. By the time you have grated a pound of carrot, your arm starts to hurt. :)

Last year, I prepared this several times when we had a couple of get together. Making this is so easy and requires very few ingredients. Now that the next festival Diwali or Deepavali is fast approaching, you can prepare this for the festival.

Ingredients”

1.  1 pound carrot – washed and finely grated

2. 3 cups of sugar, depends on how sweet you like

4. Dried fruits – Cashews, Raisins, Almonds

5. 3 tsp Ghee or Refined Oil

6. Crushed cardamom

Method:

1. Grate carrots finely

2. In a thick bottomed pan,add a spoonful of ghee or oil and fry all the nuts. Transfer them onto a plate

3. In the same thick bottomed pan, add the remaining ghee or oil and carrots. Fry these carrots on slow fire until they are tender and soft

4. Once the carrots are done, add sugar and keep stirring until all the sugar melts. This may take 9-10 minutes.

5. When you see that the carrot sugar mixture is becoming thick, turn off the stove.

6. Now add the fried nuts and crushed cardamom and mix.

Your Carrot Halwa is ready to be eaten.

ಜಯ ಜಯ ರಘುರಾಮಗೆ – Diwali Song Lyrics -Part 2

The English translation for the song which had been posted for Diwali last year.

jaya jaya raghuramage vijayavirali premage ||pa||

bhajakajanadhamage aajameeloodharage rajadhirajage || A PA ||

vasudeva devaki jhatage dhasharathadi preethage |
asurara vighathage kusumajhatage ||1||

tharalanannu poredhavege shreehari ramachandrage |
jhalacharaavataarage paramathmamurthyge ||2||

pandavaranna poredavage shree pundareekavaradhage |
bhandanakaralu hindida mudaragi narashimhage ||3||

Yet another song from the book I have to be sung during Diwali Naraka Chaturdashi ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ  Morning.

ಜಯ ಜಯ ರಘುರಾಮಗೆ ವಿಜಯವಿರಲಿ ಪ್ರೇಮಗೆ ||ಪ||

ಭಜಕಜನಧಾಮಗೆ ಅಜಮಿಳೋಧ್ಹಾರಗೆ ರಾಜಾಧಿರಾಜಗೆ || ಆ ಪ||

ವಸುದೇವ ದೇವಕಿ ಜಾತಗೆ ದಶರಥಾದಿ ಪ್ರೀತಗೆ |
ಅಸುರರ ವಿಘಾತಗೆ ಕುಸುಮಸಜಾತಗೆ ||1||

ತರಳನನ್ನು ಪೊರೆದವ್ಗೆ ಶ್ರೀಹರಿ ರಾಮಚ0ದ್ರಗೆ |
ಜಲಚರಾವತಾರಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಮೂರ್ತಿಗೆ ||2||

ಪಾ0ಡವರನ್ನ ಪೊರೆದವ್ಗೆ ಶ್ರೀ ಪು0ಡರೀಕವರದಗೆ |
ಭ0ಡನಕರಳು ಹಿ0ಡಿದ ಮು0ಡರಗಿ ನರಸಿ0ಹಗೆ ||3||

ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಛಿದ ಹಾಡು – Diwali Song Lyrics -Part 1

I had posted these lyrics last year and had no time to convert the same in English. Many had requested for the lyrics in English. Attached below are the lyrics for the Diwali Song Part 1. Re posting the same post to have the lyrics in English as well. Enjoy.

bannisi gopi ta harasidalu ||pa||

yenneyanothutha yadukula thilakage ||A PA||

ayushyavanthanagu athi ballidanagu |
mayavikhalara dhanananaagu |
rayara palisu rakkasara solisu |
vaayusuthage nee vyavadeyanagenuthali || 1||

dhiranu neenagu dhayambhudiyagu |
Aa rukminige neenarasanaagu |
marapithanagu madhusudhananaagu |
dhwaravathige nee dhoreyagenuthali || 2||

aanada neenagu achyutha neenagu |
dhanavanthakanagu dhayavaagu |
shreenivasananagu shrinidhi neenagu |
gyani purandara vittalanagenuthali || 3||

I found two wonderful lyrics to be sung during Naraka Chatrudashi day while applying oil and doing Aarathi in the morning. This time instead of using Google Transliteration, I used another online tool available at the link  “http://www.higopi.com/ucedit/Kannada.html”. It was not very easy to type either, but it did the Job. So, here comes the first song. I will post the other one also soon.

ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಛಿದ ಹಾಡು

ಬಣ್ಣಿಸಿ ಗೋಪಿ ತಾ ಹರಸಿದಳು ||ಪ||

ಎಣ್ಣೆಯನೊತ್ತುತ ಯದುಕುಲ ತಿಲಕಗೆ || ಅ.ಪ.||

ಆಯುಷ್ಯವ0ತನಾಗು ಅತಿ ಬಲ್ಲಿದನಗು |
ಮಯಾವಿಖಳರ ದಮನನಾಗು |
ರಾಯರ ಪಾಲಿಸು ರಕ್ಕಸರ ಸೋಲಿಸು |
ವಾಯಸುತಗೆ ನೀ ವ್ವವ್ಬಡೆಯನಾಗೆನುತಲಿ ||1||

ಧೀರನು ನೀನಾಗು ದಯಾ0ಬುಧಿಯಾಗು |
ಆ ರುಕ್ಮಿಣಿಗೆ ನೀನರಸನಾಗು |
ಮಾರನಪಿತನಾಗು ಮಧುಸೂದನನಾಗು |
ದ್ವಾರವತಿಗೆ ನೀ ದೊರೆಯಾಗೆನುತಲಿ ||2||

ಆನ0ದ ನೀನಾಗು ಅಚ್ಯುತ ನೀನಾಗು |
ದಾನವಾ0ತಕನಾಗು ದಯವಾಗು |
ಶ್ರೀನಿವಾಸನನಾಗು ಶ್ರೀನಿಧಿ ನೀನಾನಗು |
ಜ್ಜಾನಿ ಪುರ0ದರ ವಿಠಲನಾಗೆನುತಲಿ ||3||

 

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,129 other followers

%d bloggers like this: