Archive for the ‘Gowri Ganesha Festival’ Category

Vandisuvudadiyali Gananathana Lyrics

IMG_2021

Composer: Shri Purandaradasaru
raga: Nata tala: Khanda chapu
Contributor: Ms. Bhavana Damle

Audio link: http://www.dhingana.com/bhagyada-lakshmi-baramma-song-ranga-baaro-kannada-2bd95b1

ವಂದಿಸುವುದಾದಿಯಲಿ ಗಣನಾಥನ |
ಸಂದೇಹ ಸಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಹರಿಯಾಜ್ಞೆ ಇದಕುಂಟು ||

ಹಿಂದೆ ರಾವಣ ತಾನು ವಂದಿಸದೆ ಗಜಮುಖನ
ನಿಂದು ತಪವನು ಗೈದು ವರ ಪಡೆಯಲು
ಒಂದು ನಿಮಿಷದಿ ಬಂದು ವಿಘ್ನವನು ಆಚರಿಸಿ
ತಂದ ವರಗಳನೆಲ್ಲ ಧರೆಗೆ ಇಳಿಸಿದನು ||೧||

ಅಂದಿನಾ ಬಗೆಯರಿತು ಬಂದು ಹರಿ ಧರ್ಮಜಗೆ
ಮುಂದೆ ಗಣಪನ ಪೂಜಿಸೆಂದು ಪೇಳೆ
ಒಂದೇ ಮನದಲಿ ಬಂದು ಪೂಜಿಸಲು ಗಣನಾಥ
ಹೊಂದಿಸಿದ ನಿರ್ವಿಘ್ನದಿಂದ ರಾಜ್ಯವನು ||೨||

ಇಂದು ಜಗವೆಲ್ಲ ಉಮೆನಂದನನ ಪೂಜಿಸಲು
ಚೆಂದದಿಂದಲಿ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧಿಗಳನಿತ್ತು
ತಂದೆ ಸಿರಿಪುರಂದರವಿಠಲನ ಸೇವೆಯೊಳು
ಬಂದ ವಿಘ್ನವ ಕಳೆದಾನಂದವನು ಕೊಡುವ ||೩||

vaMdisuvudAdiyali gaNanAthana |
saMdEha salla SrI hariyAj~je idakuMTu ||

hiMde rAvaNa tAnu vaMdisade gajamuKana
niMdu tapavanu gaidu vara paDeyalu
oMdu nimiShadi baMdu viGnavanu Acarisi
taMda varagaLanella dharege iLisidanu ||1||

aMdinA bageyaritu baMdu hari dharmajage
muMde gaNapana pUjiseMdu pELe
oMdE manadali baMdu pUjisalu gaNanAtha
hoMdisida nirviGnadiMda rAjyavanu ||2||

iMdu jagavella umenaMdanana pUjisalu
ceMdadiMdali sakala siddhigaLanittu
taMde siripuraMdaraviThalana sEveyoLu
baMda viGnava kaLedAnaMdavanu koDuva ||3||

Gowri Ganesha Festival Pictures – 2013

It was a festive day yesterday. Just the thought of doing pooje to our Lord Ganesha lit up the mind. As always, the blog, the computer and the phone assisted us in many many ways. :)

Attached are some pictures of the greatest festival at my place, my sisters place and Shree Siva Vishnu Temple which we visited in the evening, before our evening pooje.

Pooja preparations:

lord-ganesha1

Gejje Vastra and Flowers getting ready to be offered to God.

flowers-garike

flowers-gejjevastra

Fruits and coconut for Lord Ganesha:

fruits-for-ganesha

Kadabu for Lord.

kadabu-for-ganesha

After the morning pooja and naivedya.

IMG_2003

CLose up of the Lord.

IMG_2021

Evening Pooje.IMG_2050

Chakkali prepared by my Husband for the Lord.

IMG_2042

Mangalaruthi and evening naivedya chakali for the Lord to request him to com every year.

IMG_2057

Gowri Pooje at my Sisters place:

gowri-pooje

Lord Ganesha at Sree Siva Vishnu Temple:

IMG_2036

Happy Gowri Ganesha Festival

lord-ganesha

Mushikavaahana modaka hastha

Chaamara karna vilambitha sutra

Vaamana rupa maheshwara putra

Vighna vinaayaka paada namasthe namasthe namasthe namaha.

Happy Gowri Ganesha Festival to one and all. 

May Goddess Gowri and Lord Ganesha shower you all with success in all your endeavors.

Jaya Gowri JagadIshvari – ಜಯ ಗೌರಿ ಜಗದೀಶ್ವರಿ Lyrics

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

This song is from the movie Swarnagowri (1962).
Singer: S.Janaki

Contributed by: Ms. Bhavana Damle

http://www.dhingana.com/jaya-gowri-jagadeeshwari-song-swarnagowri-kannada-245cd31

ಜಯ ಗೌರಿ ಜಗದೀಶ್ವರಿ
ಕಾವುದೆನ್ನ ಕಲಾಸಾಗರಿ ||

ಸುಮಧುರ ಗಾನ ಸುಲಲಿತ ತಾನ
ಬೇಡುವೆ ನಾ ಸುಧಾಮಯಿ ದಾನ
ಧಿಮಿಕಿಟ ತಾಳ ಸ್ವರಾವಳಿ ಮೇಳ
ಮಂಜುಳ ಮಂಗಳ ನಾದ ನೀ ||

ಲಯಭಯಹಾರೀ ಕರುಣೆಯ ತೋರೀ
ವರವೀಯೇ ನಿರಾಮಯೆ ಮಾಯೆ
ಪರಶಿವ ಜಾಯೆ ಪ್ರಭಾವದಿ ಕಾಯೆ
ತಾಯೆ ಮಾಯೆ ದೇವಿಯೆ ||

jaya gouri jagadIshvari
kAvudenna kalaasaagari ||

sumadhura gaana sulalita taana
bEDuve naa sudhaamayi daana
dhimikiTa taaLa svaraavaLi mELa
maMjuLa maMgaLa naada nI ||

layabhayahaarI karuNeya tOrI
varavIyE niraamaye maaye
parashiva jaaye prabhaavadi kaaye
taaye maaye dEviye ||

Jaya Ambe Gowri – ಜಯ ಅಂಬೆ ಗೌರೀ Lyrics

chamundeshwari1
Singer: Anuradha Poduval
Contributed by : Ms. Bhavana Damle

जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी ।
तुमको निसदिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी
ऒं जय अंबे गौरी ॥

मांग सिंदूर विराजत, टीको जगमग को ।
उज्वल से दो नैना, चंद्रवदन नीको ।
ऒं जय अंबे गौरी ॥

कनक समान कलेवर, रक्ताम्बर राजै ।
रक्त पुष्प गलमाला, कण्ठन पर साजै ।
ऒं जय अंबे गौरी ॥

केहरि वाहन राजत, खड़ग खप्परधारी ।
सुर नर मुनिजन सेवक, तिनके दुखहारी ।
ऒं जय अंबे गौरी ॥

कानन कुण्डल शोभित, नासाग्रे मोती ।
कोटिक चन्द्र दिवाकर, समराजित ज्योति ।
ऒं जय अंबे गौरी ॥

शुम्भ निशुम्भ विदारि, महिषासुर घाती ।
धूम्र विलोचन नैना, निसदिन मदमाती ।
ऒं जय अंबे गौरी ॥

चण्ड मुण्ड संहारि, शोणित बीज हरे ।
मधुकैटभ दौ मारे, सुर भयहीन करे ।
ऒं जय अंबे गौरी ॥

ब्रहमाणी रुद्राणी तुम कमला रानी ।
आगम निगम अबकानी, तुम शिव पटरानी ।
ऒं जय अंबे गौरी ॥

चौसठ योगिनी गावत, नृत्य करत भैरव् ।
बाजत ताल मृदंगा, और बाजत डमरु ।
ऒं जय अंबे गौरी ॥

तुम ही जग की माता, तुम ही हो भर्ता ।
भक्तन की दुःख हरता, सुख-सम्पत्ति करता ।
ऒं जय अंबे गौरी ॥

भुजा चार अति शोभित, वरमुद्राधारी ।
मनवांछित फल पावत, सेवत नर नारी ।
ऒं जय अंबे गौरी ॥

कंचन थाल विराजित, अगर कपूर बाती ।
श्री भालकॆत में राजत, कोटि रतन ज्योति ।
ऒं जय अंबे गौरी ॥

श्री अम्बे जी की आरती, जो कोई नर गावै ।
कहत शिवानन्द स्वामी, सुख सम्पत्ति पावै ।
ऒं जय अंबे गौरी ॥

jaya aMbe gaurI, maiyA jaya SyAmA gaurI |
tumako nisadina dhyAvata, hari brahmA SivarI
OM jaya aMbe gaurI ||

mAMga siMdUra virAjata, TIko jagamaga ko |
ujvala se do nainA, caMdravadana nIko |
OM jaya aMbe gaurI ||

kanaka samAna kalEvara, raktAMbara rAjai |
rakta puShpa galamAlA, kaMThana para sAjai |
OM jaya aMbe gaurI ||

kehari vAhana rAjata, KaDxaga KapparadhArI |
sura nara munijana sEvaka, tinake duKahArI |
OM jaya aMbe gaurI ||

kAnana kuMDala SOBita, nAsAgre motI |
koTika caMdra divAkara, samarAjita jyOti |
OM jaya aMbe gaurI ||

SuMBa niSuMBa vidAri, mahiShAsura GAtI |
dhUmra vilOcana nainA, nisadina madamAtI |
OM jaya aMbe gaurI ||

caMDa muMDa saMhAri, SONita bIja hare |
madhukaiTaBa dou mAre, sura BayahIna kare |
OM jaya aMbe gaurI ||

brahmANI rudrANI tuma kamalA rAnI |
Agama nigama abakAnI, tuma Siva paTarAnI |
OM jaya aMbe gaurI ||

causaTha yogini gAvata, nRutya karata Bairava |
bAjata tAla mRudaMgA, aura bAjata Damaru |
OM jaya aMbe gaurI ||

tuma hI jaga kI mAtA, tuma hI ho BartA |
Baktana kI duHKa haratA, suKa-saMpatti karatA |
OM jaya aMbe gaurI ||

BujA cAra ati SOBita, varamudrAdhArI |
manavAMCita Pala pAvata, sEvata nara nArI |
OM jaya aMbe gaurI ||

kaMcana thAla virAjita, agara kapUra bAtI |
SrI bhAlaket meM rAjata, kOTi ratana jyOti |
OM jaya aMbe gaurI ||

SrI aMbe jI kI AratI, jo kOyi nara gAvai |
kahata SivAnaMda svAmI, suKa saMpatti pAvai |
OM jaya aMbe gaurI ||

ಜಯ ಅಂಬೆ ಗೌರೀ, ಮೈಯಾ ಜಯ ಶ್ಯಾಮಾ ಗೌರೀ |
ತುಮಕೊ ನಿಸದಿನ ಧ್ಯಾವತ, ಹರಿ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಶಿವರೀ
ಓಂ ಜಯ ಅಂಬೆ ಗೌರೀ ||

ಮಾಂಗ ಸಿಂದೂರ ವಿರಾಜತ, ಟೀಕೊ ಜಗಮಗ ಕೊ |
ಉಜ್ವಲ ಸೆ ದೊ ನೈನಾ, ಚಂದ್ರವದನ ನೀಕೊ |
ಓಂ ಜಯ ಅಂಬೆ ಗೌರೀ ||

ಕನಕ ಸಮಾನ ಕಲೇವರ, ರಕ್ತಾಂಬರ ರಾಜೈ |
ರಕ್ತ ಪುಷ್ಪ ಗಲಮಾಲಾ, ಕಂಠನ ಪರ ಸಾಜೈ |
ಓಂ ಜಯ ಅಂಬೆ ಗೌರೀ ||

ಕೆಹರಿ ವಾಹನ ರಾಜತ, ಖಡಗ ಖಪ್ಪರಧಾರೀ |
ಸುರ ನರ ಮುನಿಜನ ಸೇವಕ, ತಿನಕೆ ದುಖಹಾರೀ |
ಓಂ ಜಯ ಅಂಬೆ ಗೌರೀ ||

ಕಾನನ ಕುಂಡಲ ಶೋಭಿತ, ನಾಸಾಗ್ರೆ ಮೊತೀ |
ಕೊಟಿಕ ಚಂದ್ರ ದಿವಾಕರ, ಸಮರಾಜಿತ ಜ್ಯೋತಿ |
ಓಂ ಜಯ ಅಂಬೆ ಗೌರೀ ||

ಶುಂಭ ನಿಶುಂಭ ವಿದಾರಿ, ಮಹಿಷಾಸುರ ಘಾತೀ |
ಧೂಮ್ರ ವಿಲೋಚನ ನೈನಾ, ನಿಸದಿನ ಮದಮಾತೀ |
ಓಂ ಜಯ ಅಂಬೆ ಗೌರೀ ||

ಚಂಡ ಮುಂಡ ಸಂಹಾರಿ, ಶೋಣಿತ ಬೀಜ ಹರೆ |
ಮಧುಕೈಟಭ ದೌ ಮಾರೆ, ಸುರ ಭಯಹೀನ ಕರೆ |
ಓಂ ಜಯ ಅಂಬೆ ಗೌರೀ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ರುದ್ರಾಣೀ ತುಮ ಕಮಲಾ ರಾನೀ |
ಆಗಮ ನಿಗಮ ಅಬಕಾನೀ, ತುಮ ಶಿವ ಪಟರಾನೀ |
ಓಂ ಜಯ ಅಂಬೆ ಗೌರೀ ||

ಚೌಸಠ ಯೊಗಿನಿ ಗಾವತ, ನೃತ್ಯ ಕರತ ಭೈರವ |
ಬಾಜತ ತಾಲ ಮೃದಂಗಾ, ಔರ ಬಾಜತ ಡಮರು |
ಓಂ ಜಯ ಅಂಬೆ ಗೌರೀ ||

ತುಮ ಹೀ ಜಗ ಕೀ ಮಾತಾ, ತುಮ ಹೀ ಹೊ ಭರ್ತಾ |
ಭಕ್ತನ ಕೀ ದುಃಖ ಹರತಾ, ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತಿ ಕರತಾ |
ಓಂ ಜಯ ಅಂಬೆ ಗೌರೀ ||

ಭುಜಾ ಚಾರ ಅತಿ ಶೋಭಿತ, ವರಮುದ್ರಾಧಾರೀ |
ಮನವಾಂಛಿತ ಫಲ ಪಾವತ, ಸೇವತ ನರ ನಾರೀ |
ಓಂ ಜಯ ಅಂಬೆ ಗೌರೀ ||

ಕಂಚನ ಥಾಲ ವಿರಾಜಿತ, ಅಗರ ಕಪೂರ ಬಾತೀ |
ಶ್ರೀ ಭಾಲಕೇತ ಮೆ ರಾಜತ, ಕೋಟಿ ರತನ ಜ್ಯೋತಿ |
ಓಂ ಜಯ ಅಂಬೆ ಗೌರೀ ||

ಶ್ರೀ ಅಂಬೆ ಜೀ ಕೀ ಆರತೀ, ಜೊ ಕೋಯಿ ನರ ಗಾವೈ |
ಕಹತ ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀ, ಸುಖ ಸಂಪತ್ತಿ ಪಾವೈ |
ಓಂ ಜಯ ಅಂಬೆ ಗೌರೀ ||

Vinaayaka Vighna Vinaashaka – ವಿನಾಯಕ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ Lyrics

Contributed by: Ms. Veena Sree

ಗಣಪತಿ

ರಾಗ ಆರಭಿ ಆದಿತಾಳ

ವಿನಾಯಕ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ
ಶಿವಸುತ ಜನಹಿತ ಅರ್ಚಿಪೆನನವರತ | |

ಅಣಿಮಾಧ್ಯಸ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರದಾಯಕ
ಗಾನರಸಾಧಿಪ ಗಣ ನಾಯಕ | |

ಶೃತಿ ಶಾರೀರಗಳು ಸಂಧಿಪ ಸಿದ್ಧಿಯ
ನೀಡೋ ಶ್ರೀ ವರ ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ |
ಪದ್ಮನಾಭ ದಾಸಗೆ ಪರಮ ಪವಿತ್ರನಾದ
ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪ ಲಂಬೋದರ | |

*****
ಶ್ರೀ ಆರ್.ಕೆ.ಪದ್ಮನಾಭ್

Vinaayaka

Raaga Aarabhi Ekathala

Vinaayaka vighna vinaashaka
Shivasutha janahitha archipenanavaratha | |

ANimaadhyastha siddhi peadaayaka
Gaanarasaadhipa GaNanaayaka | |

Shruthi shaareeragaLu sandhipa siddhiya
NeeDo sreevara siddhi vinaayaka |
Padmanaabha daasage parama pavitranaada
PraNava svaroopa lambodara | |
***
Sree R K Padmanabha

Gajavadana Paaliso Laaliso – ಗಜವದನಾ ಪಾಲಿಸೋ ಲಾಲಿಸೋ Lyrics

Contributed by : Ms. Veena Sree

ರಾಗ : ಹಂಸಧ್ವನಿ ಆದಿತಾಳ

ಗಜವದನಾ ಪಾಲಿಸೋ ಲಾಲಿಸೋ
ಗಜವದನ ಪಾಲಿಸೋ | |

ಭಕ್ತಿಯೊಳ್ ಭಜಿಪೆನೊ ರಕ್ತಾಂಭರಧರ
ಮುಕ್ತಿ ಪಥವ ತೋರೋ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪನೆ ||

ಈಸು ದಿನಕೆ ನಿನ್ನಯ ದಾಸರ ಸಲಹುವ
ಈಶಾ ಪಾಲಿಸೊ ವಿದ್ಯದಾಯಕ ಸುತನ |
ಪೊಡವಿಯೊಳ ನಿನ್ನ ಬಿಡುವರು ಯಾರೋ
ಕಡು ಹರುಶ್ದ್ ಕ್ಜಾಯೊ ವಿಜಯ ವಿಥಲರಾಯ | |

*****
ಶ್ರೀ ವಿಜಯದಾಸರು

Gajavadana

Raaga Hamsadhwani Adithala

Gajavadana Paaliso laaliso |
Gajavadana Paaliso laaliso | |

BhakthiyoL bhajipeno Rakthaambaradhara|
Mukthipathava thoro shakthi swaroopane | |

Eesu dinake ninnaya daasara salahuva
Eeshaa paaliso vidya daayaka suthane |
PoDavoyoL ninnaya biDuvaru yaaro
KaDu harushadi kayo vijaya vittalaraaya | |
***
Sree Vijayadaasaru

Paalise Shree Gowri Lyrics

SRI GOWRI

Contributed by : Veena Sree
Raaga Mohana Adithaala
Paalise Shree gowri ennanu
Paalise shree gowri |
Paalise ninnaya paalige bandenu
BeDuve sarvadaa paadake namisutha | | Paalise| |

SharaNendavaranu porevaLu embuva
Birudu ninnadu endarithenu twaradi |
Sanmatha purushana innelli kaaNeno
Manmthanembuva banna baDipa balu | |Paalise| |

Mahimeyanu naa bhakthiyalli
BaNNisalaLave prasanna vadanaLe |
kaaNenu shaanthiya enendheLali
PraNesha vitthalanu thane ballanu | | Paalise| |

screenshot.69

Gajamukha vandisuve – ಗಜಮುಖ ವಂದಿಸುವೆ Lyrics

Ms. Veena Sree has provided the lyrics for Gajamukha vandisuve – ಗಜಮುಖ ವಂದಿಸುವೆ  in Kannada and English for the upcoming Ganesha festival. Thanks , Veena.

Composer : Sree vaadiraajaru

ರಾಗ : ನಾಟ ಆದಿತಾಳ

ಗಜಮುಖ ವಂದಿಸುವೆ ಕರುಣಿಸಿ ಕಾಯೋ
ಗಜಮುಖ ವಂದಿಪೆ ಗಜಗೌರಿಯ ಪುತ್ರ
ಅಜನ ಪಿತನ ಮೊಮ್ಮಗನ ಮೋಹದ ಬಾಲಾ | |

ನೀಲಕಂಠನ ಸುತ ಬಾಲಗಣೇಶನೇ
ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವೆನು |
ಪರ್ವತನಾ ಪುತ್ರಿ ಪಾರ್ವತಿಯ ಕುಮಾರ
ಗರುವಿಯ ಚಂದ್ರಗೆ ಸ್ಠಿರಶಾಪ ಕೊಟ್ಟನೋ ||

ಮತಿಗೆಟ್ಟ ರಾವಣ ಪೂಜಿಸದೆ
ಸೀತಾಪತಿ ಕರದಿಂದಲಿ ಹತನಾಗಿ ಹೋದನು |
ವಾರಿಜನಾಭ ಶ್ರೀ ಹಯವದನನ ಪಾದ
ಸೇರುವ ಮಾರ್ಗದ ದಾರಿಯ ತೋರಿಸೋ | |

*****
ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರು

GaNesha
Raaga NaaTa Adithala
Gajamukha vandisuve karuNisi kayo
Gajamukha vandipe gajagowriya putra |
Ajana pithana mommagana Mohada baala | |

Neelakanthana sutha baala gaNeshane
Baari baarigu ninna smaraNe maaDuvenayya |
Parvathanaa putrid paarvathiya kumara
Garuviya chandrage chira shaapa koTTane | |

MathigeTTa raavaNa poojisade
Seethapathi karadindali hathanaagi hodanu |
Vaarijanaabha sree hayavadanana paada
Seruva maargada daariya thoriso | |
***
Sree vaadiraajaru

Listen to the audio here on youtube.

Ganapathi Stotra Sandhi from Harikathaamruthasaara

Ms. Veena Sree has sent me the lyrics for the most popular Ganapathi Stotra Sandhi from Harikathaamruthasaara written by Sree Jaganatha Dasaru. Thanks so much Ms. Veena.

ಶ್ರೀ ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ
ಗಣಪತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಂಧಿ
28ನೇಸಂಧಿ
ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಂದಾಪನಿತು ಪೇಳುವೆ
ಪರಮ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರಿದನಾದರದಿ ಕೇಳುವುದು ||

ಶ್ರೀಶನಂಘ್ರಿಸರೋಜಭೃಂಗ ಮಹೇಶಸಂಭವ ಮನ್ಮನದೊಳು
ಪ್ರಕಾಶಿಸನುದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆ ಪ್ರೇಮಾತಿಶಯದಿಂದ
ನೀ ಸಲಹು ಸಜ್ಜನರ ವೇದ ವ್ಯಾಸ ಕರುಣಾಪಾತ್ರ
ಮಹದಾಕಾಶಪತಿ ಕರುಣಾಳು ಕೈಪಿಡಿದೆಮ್ಮನುದ್ಧರಿಸು ||೧||

ಏಕದಂತ ಇಭೇಂದ್ರಮುಖ ಚಾಮೀಕರಕೃತಭೂಷಣಾಂಗ
ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷದಿ ನೋಡು ವಿಜ್ಞಾಪಿಸುವೆನಿನಿತೆಂದು
ನೋಕನೀಯನ ತುತಿಸುತಿಪ್ಪ ವಿವೇಕಿಗಳ ಸಹವಾಸ ಸುಖಗಳ
ನೀ ಕರುಣಿಸುವುದೆಮಗೆ ಸಂತತ ಪರಮಕರುಣಾಳು ||೨||

ವಿಘ್ನರಾಜನೆ ದುರ್ವಿಷಯದೊಳು ಮಗ್ನವಾಗಿಹ ಮನವ ಮಹದೋ ಷಘ್ನ ನಂಘ್ರಿಸರೋಜಯುಗಳದಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕದಿ
ಲಗ್ನವಾಗಲಿ ನಿತ್ಯಾನರಕಭಯಾಗ್ನಿಗಳಿಗಾನಂಜೆ ಗುರುವರ ಭಗ್ನಗೈಸೆನ್ನವಗುಣಗಳನು ಪ್ರತಿದಿವಸದಲ್ಲಿ ||೩||
ಧನಪ ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನ ವೈದ್ಯಾಶ್ವಿನಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯೆನಿಪ ಷಣ್ಮುಖನನುಜ ಶೇಷಶತಸ್ಥದೇವೋತ್ತಮ ವಿಯದ್ಗಂಗಾ|
ವಿನುತ ವಿಶ್ವೋಪಾಸಕನೆ ಸನ್ಮನದಿ ವಿಜ್ಞಾಪಿಸುವೆ
ಲಕುಮೀವನಿತೆಯರಸನ ಭಕ್ತಿಜ್ಞಾನವ ಕೊಟ್ಟು ಸಲುಹುವುದು ||೪||

ಚಾರುದೇಷ್ಣಾಹ್ವಯನೆನಿಸಿ ಅವತಾರಮಾಡಿದೆ ರುಕ್ಮಿಣೀಯಲಿ
ಗೌರಿಯರಸನ ವರದಿ ಉದ್ಧಟರಾದ ರಾಕ್ಷಸರ|
ಶೌರಿಯಾಜ್ಞದಿ ಸಂಹರಿಸಿ ಭೂಭಾರವಿಳುಹಿದ ಕರುಣಿ
ತ್ವತ್ಪಾ ದಾರವಿಂದಕೆ ನಮಿಪೆ ಕರುಣಿಪುದೆಮಗೆ ಸನ್ಮತಿಯ||೫||

ಶೂರ್ಪಕರ್ಣ ವಿರಾಜಿತೇಂದುವ ದರ್ಪಹರ ಉದಿತಾರ್ಕ ಸನ್ನಿಭ
ಸರ್ಪವರ ಕಟಿಸೂತ್ರ ವೈಕೃತಗಾತ್ರ ಸುಚರಿತ್ರ|
ಸ್ವರ್ಪಿತಾಂಕುಶಪಾಶಕರ ಖಳ ದರ್ಪಭಂಜನ ಕರ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗ
ತರ್ಪಕನು ನೀನಾಗಿ ತೃಪ್ತಿಯ ಬಡಿಸು ಸಜ್ಜನರ ||೬||

ಖೇಶಪರಮಸುಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ವ್ಯಾಸಕೃತಗ್ರಂಥಗಳನರಿತು
ಪ್ರಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಬರೆದು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆಯೊ ಲೋಕದೊಳು|
ಪಾಶಪಾಣಿಯೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆನುಪದೇಶಿಸೆನಗದರರ್ಥಗಳ
ಕರುಣಾಸಮುದ್ರ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷದಿ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿದಿನದಿ||೭||
ಶ್ರೀಶನತಿನಿರ್ಮಲಸುನಾಭೀದೇಶವಸ್ಥಿತ ರಕ್ತಶೃಂಗಗ
ದಾಸುಶೋಭಿತಗಾತ್ರ ಲೋಕಪವಿತ್ರ ಸುರಮಿತ್ರ|
ಮೂಷಕಾಸುರ ವಾಹನ ಪ್ರಾಣಾವೇಶಯುತ ಪ್ರಖ್ಯಾತ
ಪ್ರಭು ಪೂರೈಸು ಭಕ್ತರು ಬೇಡಿದಿಷ್ಟಾರ್ಥಗಳ ಪ್ರತಿ ದಿನದಿ||೮||

ಶಂಕರಾತ್ಮಜ ದೈತ್ಯರಿಗತಿಭಯಂಕರಗತಿಗಳೀಯಲೋಸುಗ ಸಂಕಟಚತುರ್ಥಿಗನೆನಿಸಿ ಅಹಿತಾರ್ಥಗಳ ಕೊಟ್ಟು|
ಮಂಕುಗಳ ಮೋಹಿಸುವೆ ಚಕ್ರಧರಾಂಕಿತನೆ ದಿನದಿನದಿ
ತ್ವತ್ಪದ ಪಂಕಜಗಳಿಗೆ ಎರಗಿ ಬಿನ್ನಯಿಸುವೆನು ಪಾಲಿಪುದು||೯||

ಸಿದ್ಧವಿದ್ಯಾಧರಗಣಸಮಾ ರಾಧ್ಯ ಚರಣಸರೋಜ
ಸರ್ವಸುಸಿದ್ಧಿದಾಯಕ ಶೀಘ್ರದಿಂದಾಲಿಪುದು ಬಿನ್ನಪವ|
ಬುದ್ಧಿವಿದ್ಯಾಜ್ಞಾನಬಲ ಪರಿಶುದ್ಧಭಕ್ತಿವಿರಕ್ತಿನಿರುತನ
ವದ್ಯನ ಸ್ಮೃತಿಲೀಲೆಗಳ ಸುಸ್ತವನ ವದನದಲಿ ||೧೦||

ರಕ್ತವಾಸದ್ವಯವಿಭೂಷಣ ಉಕ್ತಿಲಾಲಿಸು ಪರಮ
ಭಗವದ್ಭಕ್ತವರ ಭವ್ಯಾತ್ಮ ಭಾಗವತಾದಿಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ|
ಸಕ್ತವಾಗಲಿ ಮನವು ವಿಷಯ ವಿರಕ್ತಿ ಪಾಲಿಸು ವಿದ್ವದಾದ್ಯ ವಿಮುಕ್ತನೆಂದೆನಿಸೆನ್ನ ಭವಭಯದಿಂದ ಕರುಣದಲಿ ||೧೧||

ಶುಕ್ರಶಿಷ್ಯರ ಸಂಹರಿಪುದಕೆ ಶಕ್ರ ನಿನ್ನನು ಪೂಜಿಸಿದನು
ಉರುಕ್ರಮ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ಸೇತುಮುಖದಲ್ಲಿ|
ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಧರ್ಮರಾಜನು ಚಕ್ರಪಾಣಿಯ ನುಡಿಗೆ ಭಜಿಸಿದ
ವಕ್ರತುಂಡನೆ ನಿನ್ನೊಳೆಂತುಂಟೋ ಈಶನನುಗ್ರಹವು||೧೨||

ಕೌರವೇಂದ್ರನು ನಿನ್ನ ಭಜಿಸದ ಕಾರಣದಿ ನಿಜಕುಲಸಹಿತ
ಸಂಹಾರವೈದಿದ ಗುರುವರ ವೃಕೋದರನ ಗದೆಯಿಂದ|
ತಾರಕಾಂತಕನನುಜ ಎನ್ನ ಶರೀರದೊಳು ನೀನಿಂತು ಧರ್ಮ
ಪ್ರೇರಕನು ನೀನಾಗಿ ಸಂತೈಸೆನ್ನ ಕರುಣದಲಿ||೧೩||

ಏಕವಿಂಶತಿ ಮೋದಕಪ್ರಿಯ ಮೂಕರನು ವಾಗ್ಮಿಗಳ ಮಾಳ್ಪ
ಕೃಪಾಕರೇಶ ಕೃತಜ್ಞ ಕಾಮದ ಕಾಯೊ ಕೈವಿಡಿದು|
ಲೇಖಕಾಗ್ರಣಿ ಮನ್ಮನದ ದುರ್ವ್ಯಾಕುಲವ ಪರಿಹರಿಸು ದಯದಿ ಪಿನಾಕಿಭಾರ್ಯಾತನುಜ ಮೃದ್ಭವ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆ ನಿನ್ನ||೧೪||

ನಿತ್ಯಮಂಗಲಚರಿತ ಜಗದುತ್ಪತ್ತಿಸ್ಥಿತಿಲಯನಿಯಮನ
ಜ್ಞಾನತ್ರಯಪ್ರದ ಬಣ್ಧ್ಮೋಚಕ ಸುಮನಸಾಸುರರ |
ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿಗಳಂತೆ ನಡೆವ ಪ್ರಮತ್ತನಲ್ಲ ಸುಹೃಜ್ಜನಾಪ್ತನ
ನಿತ್ಯದಲಿ ನೆನೆನೆನೆದು ಸುಖಿಸುವ ಭಾಗ್ಯ ಕರುಣಿಪುದು||೧೫||
ಪಂಚಭೇದಜ್ಞಾನವರುಪು ವಿರಿಂಚಿಜನಕನ ತೋರು ಮನದಲಿ
ವಾಂಛಿತಪ್ರದ ಒಲುಮೆಯಿಂದಲಿ ದಾಸನೆಂದರಿದು|
ಪಂಚವಕ್ತ್ರನ ತನಯ ಭವದೊಳು ವಂಚಿಸದೆ ಸಂತಯಿಸು ವಿಷಯದಿ ಸಂಚರಿಸಂದದಲಿ ಮಾಡು ಮನಾದಿಕರಣಗಳ||೧೬||

ಏನು ಬೇಡುವುದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕುಯೋನಿಗಳು ಬರಲಂಜೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಾಣಪತಿತತ್ತ್ವೇಶರಿಂದೊಡಗೂಡಿ ಗುಣಕಾರ್ಯ|
ತಾನೆ ಮಾಡುವನೆಂಬ ಈ ಸುಜ್ಞಾನವೆ ಕರುಣಿಸುವುದೆಮಗೆ
ಮಹಾನುಭಾವ ಮುಹುರ್ಮುಹು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆನಿನಿತೆಂದು||೧೭||

ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರ್ಯ ವಿಬುಧೋತ್ತಮ ವಿವರ್ಜಿತನಿದ್ರಕಲ್ಪ
ದ್ರುಮನೆನಿಪೆ ಭಜಕರಿಗೆ ಬಹುಗುಣಭರಿತ ಶುಭಚರಿತ|
ಉಮೆಯ ನಂದನ ಪರಿಹರಿಸಹಂ ಮಮತೆ ಬುದ್ಧ್ಯಾದಿಂದ್ರಿಯ
ಗಳಾ ಕ್ರಮಿಸಿ ದಣಿಸುತಲಿಹವು ಭವದೊಳಗಾವಕಾಲದಲಿ ||೧೮||

ಜಯಜಯತು ವಿಘ್ನೇಶ ತಾಪ ತ್ರಯವಿನಾಶನ ವಿಶ್ವಮಂಗಳ
ಜಯಜಯತು ವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾಯಕ ವೀತಭಯಶೋಕ|
ಜಯಜಯತು ಚಾರ್ವಾಂಗ ಕರುಣಾನಯನದಿಂದಲಿ ನೋಡಿ
ಜನ್ಮಾಮಯಮೃತಿಗಳನು ಪರಿಹರಿಸು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭವದೊಳಗೆ||೧೯||

ಕಡುಕರುಣಿ ನೀನೆಂದರಿದು ಹೇರೊಡಲ ನಮಿಸುವೆ ನಿನ್ನಡಿಗೆ
ಬೆಂಬಿಡದೆ ಪಾಲಿಸು ಪರಮ ಕರುಣಾಸಿಂಧು ಎಂದೆಂದು|
ನಡುನಡುವೆ ಬರುತಿಪ್ಪ ವಿಘ್ನವ ತಡೆದು ಭಗವನ್ನಾಮಕೀರ್ತನೆ
ನುಡಿನುಡಿಗೆ ಎನ್ನಿಂದ ಪ್ರತಿದಿವಸದಲಿ ಮರೆಯದಲೆ||೨೦||

ಏಕವಿಂಶತಿ ಪದಗಳೆನಿಸುವ ಕೋಕನದ ನವಮಾಲಿಕೆಯ
ಮೈನಾಕಿತನಯಾಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀಪ್ರಾಣಪತಿಯೆನಿಪ|
ಶ್ರೀಕರಜಗನ್ನಾಥವಿಠ್ಠಲ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗದಿ
ತಾ ಕೊಡುವ ಸೌಖ್ಯಗಳ ಭಕುತರಿಗಾವ ಕಾಲದಲಿ||೨೧||

*****
ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು

Harikathaamruthasaara

GANAPATHI STOTRA SANDHI

HarikathAmR^itasAra gurugaLa
karuNadiMdApanitu pELuve
parama bhagavadbhaktaridanAdaradi kELuvudu………

shrIshanaMghri sarOjabhR^iMga ma
hEshasaMbhava manmanadoLu pra
kAshisanudina prARthisuve prEmAtishayadiMda
nI salahu sajjanara vEda
vyAsa karuNApAtra mahadA
kAshapati karuNALu kaipiDidemmanuddharisu………

EkadaMta ibhEMdramukha chA
mIkarakR^ita bhUShaNAMga kR^i
pA kaTAxadi nODu vij~nApisuveniniteMdu
nOkanIyana tutisutippa vi
vEkigaLa sahavAsa sukhagaLa
nI karuNisuvudemage saMtata paramakaruNALu………

vighnarAjane duRviShayadoLu
magnavAgiha manavu mahadO
ShaghnaMghri sarOjayugaLadi bhaktipURvakadi
lagnavAgali nitya naraka bha
yAgnigaLigAnaMje guruvara
bhagnagaisennavaguNagaLanu pratidivasadalli…

dhanapa vishvaksEna vaidyA
shvinigaLige sariyenipa ShaNmukha
nanuja shEShashatastha dEvOttamma viyadgaMgA
vinuta vishvOpAsakane sa
nmanadi vij~nApisuve lakumI
vaniteyarasana bhaktij~nAnava koTTu saluhuvudu…………

chArudEShNAhvayanenisi ava
tAra mADide rukmiNIyali
gouriyarasana varadi uddhaTarAda rAxasara
shouriyAj~nadi saMharisi bhU
bhAraviLuhida karuNi tvatpA
dAraviMdake namipe karuNipudemage sanmatiya………

shURpakaRNadvaya virAjita kaM
daRpashara uditARkasannibha
saRpavara kaTisUtra vaikR^itagAtra sucharitra
svaRpitAMkusha pAshakara khaLa
daRbhaMjana kaRmasAxiga
taRpakanu nInAgi tR^iptiya paDisu sajjanara…

khEsha parama subhaktipURvaka
vyAsakR^ita graMthagaLanaritu pra
yAsavilladE baredu vistarisideyo lOkadoLu
pAshapANiye prARthisuvenupa
dEshisenagadaraRthagaLa karu
NAsamudra kR^ipAkaTAxadi nODuva pratidinadi ………

shrIshanatiniRmala sunAbhI
dEshavasthita rakta gaMdhA
tishObhitagAtra lOkapavitra suramitra
mUShakasuvaravahana prANA
vEshayuta prakhyAta prabhu pU
raisu bhaktaru bEDidiShTARthagaLa prati dinadi …

shaMkarAtmaja daityarigati bha
yaMkaragatigaLIya lOsuga
saMkaTa chatuRthiganenisi ahitARthagaLa koTTu
maMkugaLa mOhisuve chakrada*
rAMkitana dinadinadi tvatpada
paMkajagaLige binnaisuvenu pAlipudu emma ………

siddha vidyAdharagaNa samA
rAdhya charaNasarOja saRvasu
siddhidAyaka shIghradiM pAlipudu binnapava
buddhi vidya j~nAna bala pari
shuddha bhakti virakti nirutana
vadyana smR^itilIlegaLa sustavana vadanadali ………

raktavAsadvaya vibhUShaNa
ukti lAlisu paramabhagava
dbhaktavara bhavyAtma bhAgavatAdishAstradali
saktavAgali manavu viShaya
virakti pAlisu vidhvadhAdhya vi
muktaneMdenisenna bhavabhayadiMdalanudunadi….

shukra shiShyara saMharipudake
shakra ninnanu pUjisidanu u
rukrama shrIrAmachaMdranu sEtumukhadalli
chakravaRtipa dhaRmarAjanu
chakrapANiya nuDige bhajisida
vakratuMDane ninnoLeMtuTo Ishanugrahavu ………

kouravEMdranu ninna bhajisada
kAraNadi nijakula sahita saM
hAra aidida guruvara vR^ikOdarana gadeyiMda
tArakAMtakananuja enna
sharIradoLu nIniMtu dhaRma
prErakanu nInAgi saMtaisenna karuNadali ………

EkaviMshati mOdaka priya
mUkaranu vA~NgmigaLa mALpe kR^i
pAkarEsha kR^itaj~na kAmada kAyo kaipiDidu
lEkhakAgraNi manmanada du
RvyAkulava pariharisu dayadi pi
nAki bhARyA tanuja mR^idbhava prARthisuve ninna ………

nitya maMgaLa charita jagadu
tpattisthiti laya niyamana j~nA
natrayapada baMdhamOchaka sumanasAsura
chittavR^ittigaLaMte naDeva pra
mattanalla suhR^ijjanAptana
nityadali nenenenedu sukhisuva bhAgya karuNipudu ………

paMchabhEda j~nAnavarupu vi
riMchijanakana tOru manadali
vAMChitaprada olumeyiMdali dAsaneMdaridu
paMchavaktrana tanaya bhavadoLu
vaMchisade saMtaisu viShayadi
saMcharidaMdadali mADu manAdikaraNagaLa ………

Enu bEDuvudilla ninna ku
yOnigaLu baralaMje lakumI
prANapati tatvEshariMdoDagUDi guNakARya
tAnE mADuvaneMba I su
j~nAnavane karuNisuvudemage ma
hAnubhAva muhuRmuhuH prARthisuveniniteMdu ………

namO namO guruvaRya vibudhO
ttama vivaRjitanidra kalpa
drumanenipe bhajakarige bahuguNabharita shubhacharita
umeya naMdana pariharisa
haMmamate buddhyAdiM driyagaLA
kramisi daNisutalihavu bhavadoLagAva kAladali ………

jayajayatu vighnEsha tApa
trayavinAshana vishvamaMgaLa
jayajayatu vidyApradAyaka vItabhayashOka
jayajayatu chARvAMga karuNA
nayanadiMdali nODi janumA
maya mR^itigaLanu pariharisu bhaktarige bhavadoLage……..

kaDukaruNi nIneMdaridu hE
roDala namisuve ninnaDige beM
biDade pAlisu parama karuNAsiMdhu eMdeMdu
naDu naDuve barutippa vighnava
taDedu bhagavannAma kIRtane
nuDidu nuDiseMniMda prati divasadali mareyadale……….

EkaviMshati padagaLenisuva
kOkanada navamAlikeya mai
nAkitanayAMtaRgata shrIprANapatiyenipa
shrIkarajagannAthaviTThala
svIkarisi svaRgApavaRgadi
tA koDuva soukhyagaLa bhaktarigAva kAladali | |

***

Listen to the tune here on Youtube:

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,088 other followers

%d bloggers like this: