Archive for the ‘lyrics’ Category

Ajam Nirvikalpam Nirakaramekam – ಅಜಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಂ ನಿರಾಕಾರಮೇಕಂ Lyrics

lord-shiva
Composer : Sree Adi Shankaracharya

ಅಜಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಂ ನಿರಾಕಾರಮೇಕಂ
ನಿರಾನಂದಮಾನಂದಮದ್ವೈತಪೂರ್ಣಂ
ಪರಂ ನಿರ್ಗುಣಂ ನಿರ್ವಿಶೇಷಂ ನಿರೀಹಂ
ಪರಬ್ರಹ್ಮರೂಪಂ ಗಣೇಶಂ ಭಜೇಮ ||

ಗುಣಾತೀತಮಾನಂ ಚಿದಾನಂದರೂಪಂ
ಚಿದಾಭಾಸಕಂ ಸರ್ವಗಂ ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಂ
ಮುನಿಧ್ಯೇಯಮಾಕಾಶರೂಪಂ ಪರೇಶಂ
ಪರಬ್ರಹ್ಮರೂಪಂ ಗಣೇಶಂ ಭಜೇಮ ||

ಜಗತ್ಕಾರಣಂ ಕಾರಣಜ್ಞಾನರೂಪಂ
ಸುರಾದಿಂ ಸುಖಾದಿಂ ಗುಣೇಶಂ ಗಣೇಶಂ
ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಿನಂ ವಿಶ್ವವಂದ್ಯಂ ಸುರೇಶಂ
ಪರಬ್ರಹ್ಮರೂಪಂ ಗಣೇಶಂ ಭಜೇಮ ||

अजं निर्विकल्पं निराकारमॆकं
निरानंदमानंदमद्वैतपूर्णं
परं निर्गुणं निर्विशॆषं निरीहं
परब्रह्मरूपं गणॆशं भजॆम ॥

गुणातीतमानं चिदानंदरूपं
चिदाभासकं सर्वगं ध्यानगम्यं
मुनिध्यॆयमाकाशरूपं परॆशं
परब्रह्मरूपं गणॆशं भजॆम ॥

जगत्कारणं कारणज्ञानरूपं
सुरादिं सुखादिं गुणॆशं गणॆशं
जगद्व्यापिनं विश्ववंद्यं सुरॆशं
परब्रह्मरूपं गणॆशं भजॆम ॥

ajaM nirvikalpaM nirAkAramEkaM
nirAnaMdamAnaMdamadvaitapUrNaM
paraM nirguNaM nirvishEShaM nirIhaM
parabrahmarUpaM gaNEshaM bhajEma ||

guNAtItamAnaM cidAnaMdarUpaM
cidAbhAsakaM sarvagaM dhyAnagamyaM
munidhyEyamAkAsharUpaM parEshaM
parabrahmarUpaM gaNEshaM bhajEma ||

jagatkAraNaM kAraNaj~jAnarUpaM
surAdiM sukhAdiM guNEshaM gaNEshaM
jagadvyApinaM vishvavaMdyaM surEshaM
parabrahmarUpaM gaNEshaM bhajEma ||

Shri Ganesha Pancharatna Stotra

Ganesha Idol at my house

Ganesha Idol at my house

Ms. Bhavana Damle has provided the lyrics for Shri Ganesha Pancharatna Stotra written by Shree Adi Shankaracharya and sung by M.S. Subbalaxmi. Thanks, Bhavana.

ಮುದಾಕರಾತ್ತ ಮೋದಕಂ ಸದಾ ವಿಮುಕ್ತಿ ಸಾಧಕಮ್ |
ಕಲಾಧರಾವತಂಸಕಂ ವಿಲಾಸಿಲೋಕ ರಕ್ಷಕಮ್ |
ಅನಾಯಕೈಕ ನಾಯಕಂ ವಿನಾಶಿತೇಭ ದೈತ್ಯಕಮ್ |
ನತಾಶುಭಾಶು ನಾಶಕಂ ನಮಾಮಿ ತಂ ವಿನಾಯಕಮ್ ||೧||

ನತೇತರಾತಿ ಭೀಕರಂ ನವೋದಿತಾರ್ಕ ಭಾಸ್ವರಮ್ |
ನಮತ್ಸುರಾರಿ ನಿರ್ಜರಂ ನತಾಧಿಕಾಪದುದ್ಧರಮ್ |
ಸುರೇಶ್ವರಂ ನಿಧೀಶ್ವರಂ ಗಜೇಶ್ವರಂ ಗಣೇಶ್ವರಮ್ |
ಮಹೇಶ್ವರಂ ತಮಾಶ್ರಯೆ ಪರಾತ್ಪರಂ ನಿರಂತರಮ್ ||೨||

ಸಮಸ್ತ ಲೋಕ ಶಂಕರಂ ನಿರಸ್ತ ದೈತ್ಯ ಕುಂಜರಮ್ |
ದರೇತರೋದರಂ ವರಂ ವರೇಭ ವಕ್ತ್ರಮಕ್ಷರಮ್ |
ಕೃಪಾಕರಂ ಕ್ಷಮಾಕರಂ ಮುದಾಕರಂ ಯಶಸ್ಕರಮ್ |
ಮನಸ್ಕರಂ ನಮಸ್ಕೃತಾಂ ನಮಸ್ಕರೋಮಿ ಭಾಸ್ವರಮ್ ||೩||

ಅಕಿಂಚನಾರ್ತಿ ಮಾರ್ಜನಂ ಚಿರಂತನೋಕ್ತಿ ಭಾಜನಮ್ |
ಪುರಾರಿ ಪೂರ್ವ ನಂದನಂ ಸುರಾರಿ ಗರ್ವ ಚರ್ವಣಮ್ |
ಪ್ರಪಂಚನಾಶ ಭೀಷಣಂ ಧನಂಜಯಾದಿ ಭೂಷಣಮ್ |
ಕಪೋಲ ದಾನವಾರಣಂ ಭಜೇ ಪುರಾಣ ವಾರಣಮ್ ||೪||

ನಿತಾಂತಕಾಂತ ದಂತಕಾಂತಿಮಂತಕಾಂತಕಾತ್ಮಜಮ್ |
ಅಚಿಂತ್ಯ ರೂಪಮಂತಹೀನ ಮಂತರಾಯ ಕೃಂತನಮ್ |
ಹೃದಂತರೆ ನಿರಂತರಂ ವಸಂತಮೇವ ಯೋಗಿನಾಮ್ |
ತಮೇಕದಂತಮೇವ ತಂ ವಿಚಿಂತಯಾಮಿ ಸಂತತಮ್ ||೫||

ಮಹಾಗಣೇಶ ಪಂಚರತ್ನಮಾದರೇಣ ಯೋನ್ವಹಮ್ |
ಪ್ರಜಲ್ಪತಿ ಪ್ರಭಾತಕೆ ಹೃದಿ ಸ್ಮರನ್ ಗಣೇಶ್ವರಮ್ |
ಅರೋಗತಾಮದೋಷತಾಂ ಸುಸಾಹಿತೀಂ ಸುಪುತ್ರತಾಮ್ |
ಸಮಾಹಿತಾಯು ರಷ್ಟಭೂತಿಮಭ್ಯುಪೈತಿ ಸೋಚಿರಾತ್ ||

**************************

mudAkarAtta mOdakaM sadA vimukti sAdhakam |
kalAdharAvataMsakaM vilAsilOka rakShakam |
anAyakaika nAyakaM vinASitEBa daityakam |
natASuBASu nASakaM namAmi taM vinAyakam ||1||

natEtarAti BIkaraM navOditArka BAsvaram |
namatsurAri nirjaraM natAdhikApaduddharam |
surESvaraM nidhISvaraM gajESvaraM gaNESvaram |
mahESvaraM tamASraye parAtparaM niraMtaram ||2||

samasta lOka SaMkaraM nirasta daitya kuMjaram |
darEtarOdaraM varaM varEBa vaktramakSharam |
kRupAkaraM kShamAkaraM mudAkaraM yaSaskaram |
manaskaraM namaskRutAM namaskarOmi BAsvaram ||3||

akiMcanArti mArjanaM ciraMtanOkti BAjanam |
purAri pUrva naMdanaM surAri garva carvaNam |
prapaMcanASa BIShaNaM dhanaMjayAdi BUShaNam |
kapOla dAnavAraNaM BajE purANa vAraNam ||4||

nitAMtakAMta daMtakAMtimaMtakAMtakAtmajam |
aciMtya rUpamaMtahIna maMtarAya kRuMtanam |
hRudaMtare niraMtaraM vasaMtamEva yOginAm |
tamEkadaMtamEva taM viciMtayAmi saMtatam ||5||

mahAgaNESa paMcaratnamAdarENa yOnvaham |
prajalpati praBAtake hRudi smaran gaNESvaram |
arOgatAmadOShatAM susAhitIM suputratAm |
samAhitAyu raShTaBUtimaByupaiti sOcirAt ||

*********************

मुदाकरात्त मॊदकं सदा विमुक्ति साधकम् ।
कलाधरावतंसकं विलासिलॊक रक्षकम् ।
अनायकैक नायकं विनाशितॆभ दैत्यकम् ।
नताशुभाशु नाशकं नमामि तं विनायकम् ॥१॥

नतॆतराति भीकरं नवॊदितार्क भास्वरम् ।
नमत्सुरारि निर्जरं नताधिकापदुद्धरम् ।
सुरॆश्वरं निधीश्वरं गजॆश्वरं गणॆश्वरम् ।
महॆश्वरं तमाश्रये परात्परं निरंतरम् ॥२॥

समस्त लॊक शंकरं निरस्त दैत्य कुंजरम् ।
दरॆतरॊदरं वरं वरॆभ वक्त्रमक्षरम् ।
कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करम् ।
मनस्करं नमस्कृतां नमस्करॊमि भास्वरम् ॥३॥

अकिंचनार्ति मार्जनं चिरंतनॊक्ति भाजनम् ।
पुरारि पूर्व नंदनं सुरारि गर्व चर्वणम् ।
प्रपंचनाश भीषणं धनंजयादि भूषणम् ।
कपॊल दानवारणं भजॆ पुराण वारणम् ॥४॥

नितांतकांत दंतकांतिमंतकांतकात्मजम् ।
अचिंत्य रूपमंतहीन मंतराय कृंतनम् ।
हृदंतरे निरंतरं वसंतमॆव यॊगिनाम् ।
तमॆकदंतमॆव तं विचिंतयामि संततम् ॥५॥

महागणॆश पंचरत्नमादरॆण यॊन्वहम् ।
प्रजल्पति प्रभातके हृदि स्मरन् गणॆश्वरम् ।
अरॊगतामदॊषतां सुसाहितीं सुपुत्रताम् ।
समाहितायु रष्टभूतिमभ्युपैति सॊचिरात् ॥

ಜಯ ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ – JayaMangalam Nitya ShubhaMangalam Lyrics on Lord Krishna

 

IMG_0888

ಜಯ ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ – JayaMangalam Nitya ShubhaMangalam Lyrics on Lord Krishna composed by Sree Vadiraja Thirtharu.

 

ಜಯ ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ ||ಪ||

ವಸುದೇವ ತನಯನಿಗೆ ವೈಕುಂಠ ನಿಲಯನಿಗೆ |

ಕುಸುಮನಾಭನಿಗೆ ಕೋಮಲರೂಪಗೆ |

ಯಶೋದೆ ನಂದನಗೆ ವಸುಧೆಯ ರಮಣನಿಗೆ |

ನಸುನಗೆಯೊಳೊಪ್ಪುವ ನರಸಿಂಹಗೆ ||೧||

ಕನಕಕಿರೀಟನಿಗೆ ಕಸ್ತೂರಿ ತಿಲಕನಿಗೆ |

ಕನಕಕುಂಡಲನಿಗೆ ಕೌಸ್ತುಭಹಾರಗೆ |

ಕನಕಾಂಬರನಿಗೆ ಕಾರುಣ್ಯರೂಪನಿಗೆ |

ಸನಕಾದಿವಂದ್ಯನಿಗೆ ನರಸಿಂಹಗೆ ||೨||

ಪಂಕಜ ನಾಭನಿಗೆ ಪಾಂಚಾಲಿ ರಕ್ಷಕಗೆ |

ಲಂಕೆಯನು ವಿಭೀಷಣ ನಿಗಿತ್ತವಗೆ |

ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತನಿಗೆ ಕುವಲಯ ನೇತ್ರನಿಗೆ |

ಬಿಂಕದಿಂದಲಿ ಮೆರೆವ ನರಸಿಂಹಗೆ ||೩||

ಪಕ್ಷಿವಾಹನನಿಗೆ ಪರಮಪಾವನನಿಗೆ |

ಕುಕ್ಷಿಯೊಳು ಜಗವನಿಂಬಿಟ್ಟವನಿಗೆ |

ಲಕ್ಷುಮೀ ಕಾಂತನಿಗೆ ಲಕ್ಷಣವಂತನಿಗೆ |

ಲಕ್ಷಣ ದೊಳೊಪ್ಪುವ ನರಸಿಂಹಗೆ ||೪||

ಭಕ್ತವತ್ಸಲನಿಗೆ ಭವದು:ಖದೂರನಿಗೆ |

ಮುಕ್ತಿದಾಯಕಗೆ ಚಿನ್ಮಯ ರೂಪಗೆ |

ಮಿತ್ರೆ ರುಕ್ಮಿಣಿಗೆ ಸತ್ಯಭಾಮೆ ಯರಸನಿಗೆ |

ನಿತ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಶ್ರೀಹಯವದನಗೆ ||೫||

 

And below in Baraha English. If you need this in any other language, download Baraha, copy the lyrics below and convert to any language you wish. As simple as that.

jaya maMgaLaM nitya SuBa maMgaLaM ||pa||

vasudEva tanayanige vaikuMTha nilayanige |
kusumanABanige kOmalarUpage |
yaSOde naMdanage vasudheya ramaNanige |
nasunageyoLoppuva narasiMhage ||1||

kanakakirITanige kastUri tilakanige |
kanakakuMDalanige kaustuBahArage |
kanakAMbaranige kAruNyarUpanige |
sanakAdivaMdyanige narasiMhage ||2||

paMkaja nABanige pAMcAli rakShakage |
laMkeyanu viBIShaNa nigittavage |
kuMkumAMkitanige kuvalaya nEtranige |
biMkadiMdali mereva narasiMhage ||3||

pakShivAhananige paramapAvananige |
kukShiyoLu jagavaniMbiTTavanige |
lakShumI kAMtanige lakShaNavaMtanige |
lakShaNa doLoppuva narasiMhage ||4||

Baktavatsalanige Bavadu:KadUranige |
muktidAyakage cinmaya rUpage |
mitre rukmiNige satyaBAme yarasanige |
nitya kalyANa SrIhayavadanage ||5||

Shri Krishna Janmashtami/Krishna Jayanthi – August 28th 2013

ಕೃಷ್ನಯ ವಾಸುದೇವಾಯ
ದೇವಕಿ ನಂದ  ನಾಯಚ
ನಂದಗೋಪ  ಕುಮಾರಾಯ
ಶ್ರೀ  ಗೋವಿಂದಯ ನಮೋ  ನಮಃ

ಕೃಷ್ಣಯ ವಾಸುದೇವಾಯ  ಹರಯೇ  ಪರಮಾತ್ಮನೇ
ಪ್ರಣತ ಕ್ಲೇಶ  ನಾಶಾಯ  ಗೋವಿಂದಾಯ  ನಮೋ ನಮಃ

KRISHNAYA VASUDEVAYA
DEVAKI NANDA NAYACHA
NANDAGOPA KUMARAYA
SRI GOVINDAYA NAMO NAMAHA

KRISHNAYA VASUDEVAYA HARAYE PARAMAATMANE
PRANATHAH KLESHA NAASHAAYA GOVINDAAYA NAMONAMAHA

Last year Pictures:


O

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pictures from 2009:

P8130069

P8130083

P8130079


Updates: Pooje at my residence on August 23rd 2008.

Preparation 1

Preparation 1

Closeup of Lord's idols

Closeup of Lord

Another look before pooje

Another look before pooje

After the Pooje

After the Pooje

After the Naivedya

After the Naivedya

Shri Krishnastami is celebrated on Wednesday August 28th 2013. Sri Krishnastami or Krishna Jayanthi marks the celebration of the birth of Lord Sri Krishna;the eighth avatar of Lord Vishnu. Lord Sri Krishna was born on the ‘Rohini’ nakshatra on Ashtami; that’s why it is called Krishnastami. In karnataka it is also known as Gokulashtami and Janmashtami. The festival occurs between August and September in our English calendar.

According to our Hindu mythology, Krishna was born to destroy Mathura’s demon King Kamsa, brother of his virtuous mother, Devaki. A celestial voice told Kamsa that he would be killed by the eighth child of Devaki. Alarmed by the message, Kamsa imprisoned Devaki and her husband Vasudeva. Taking no chances, Kamsa went on killing Devaki’s children soon after birth. Lord Krishna was born as the eighth child of Vasudeva at midnight. But at Krishna’s birth, under divine instructions, Vasudeva left the prison unnoticed with the baby. He crossed the mighty river Yamuna which was in spate due to heavy rains. Without any difficulty, he walked across the river protected from rain by the mighty serpent Shesha, and reached Gokul. In Gokul, on the same midnight, a girl named Yogamaya had been born to Yasoda, wife of Nanda a herdsman. The babies were exchanged, and Vasudeva came back to prison with the girl. When Kamsa was told that his sister had given birth to a child, Kamsa attempted kill the child. But the baby who was Goddess Maya, flew off to the heaven, warning Kamsa that Krishna, who would kill him, had already been born and was alive. Eventually, Krishna killed Kamsa, and released his parents from the prison, and brought peace and happiness to the common people.

In our Madhwa tradition, we are supposed to fast on this day, and late during the night; usually midnight we are supposed to give Arghya to Lord krishna. Here is the stotra to be said while giving Arghya to Lord Krishna. While giving the Arghya, hold a coin, a lemon and dried date in your right hand, and using a silver spoon offer 3 times milk and 3 times water to Lord krishna in a silver bowl, and keep repeating the below Stotra as well. Everyone in the household has to give Arghya to the Lord.

Argya Stotra

Arghya Stotra

Arghya Stotra from the Utharadi Matta Panchanga

Arghya Stotra from the Utharadi Matta Panchanga

Krishna Arghya

Jathaha Kamsavadarthaya Bhoobharotharanayacha|
Kouravanam Vinashaya Dhaityanam Nidhanaya Cha ||
Pandavanam Hitharthaya Dharamasamsthapanaya Cha|
GruhanaArghyam Maya Dhatham Devakya Sahitho Hare ||

Chandra Arghya

Kshirodharnava Sambhootha AthiGotraSamudhbhava |
GruhanaArghyam Maya Dhatham Rhohinya Sahitho Shashin ||

Another set from Prasanna.

Krishna Arghya mantra
jatah kamsavadharthay bhubharo harNayacha

kouravaNam vinashaya diatyanam nidhanaya cha
panDavanam hitarthaya dharma sansthapanay cha

grahaNaarghyam mya dattam devikya sahito hare||

chandra arghya
kshirodarNav sambhootham atrigotra samudbhavam
grahaNrghyam mya dattam rohiNya sahitah shashinah||

The food items performed are mostly sweet dishes, fried items and items with Avalakki. All these dishes are performed with extreme madi. If you are not able to do so, here are some useful tips:

1. The most important thing in any festival is the breaking of the coconut and offering it to god, so bring a coconut.

2. Keep also 5 fruits for offering to god, like Banana, Mango, Apple, Orange, Grapes, Plum, Pear and so on..

3. You can make the following dishes which have been mentioned here in the blog which need no cooking at all, add the seasonings after you do the Naivedaya to god.

4. If you don’t mind cooking on the gas stove, here are other recipes you can make as well

5. Bring lots of flowers which are again easily available; roses

6. Offer butter also to the Lord which again is available in all grocery stores.

7. Below are several links which has all the songs in praise of Lord Krishna posted in this blog.

8. Here are some links from dvaita.org as pdf files

9. We also place a silver cradle and keep the Ambegalu Krishna idol in the cradle and rock the cradle while singing the following song:

10. Recite Om Namo Bhagavate Vasudevaya as many times as possible.

11. Little feet of Lord Krishna are drawn as well along with other rangolis.

11. Last but not the least, do as many namaskaras as you can and break the fast.

Once you finish the pooje, surrender yourself to the Almighty Lord by saying the following Stotra.

ಕಾಯೇನ  ವಾಚ ಮನಸೇನದ್ರಿಯಿರ್ವ
ಬುದ್ಧ್ಯತ್ಮನ  ವ  ಪ್ರಕೃತೆ  ಸ್ವಭಾವತ್
ಕರೋಮಿ  ಯದ್ಯಥ್   ಸಕಲಂ  ಪರಸ್ಮೈ
ಶ್ರೀಮಾನ್ ನಾರಾಯಣಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ

KAYENA VACHA MANASENDRIYAIRVA
BUDDHYATMANA VA PRAKRITE SWABHAVATH
KAROMI YADYAD SAKALAM PARASMAI
SRIMAN NARAYANAYETI SAMARPAYAMI

May Lord Krishna Bless ALL

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣರ್ಪನಮಸ್ತು

Ganesha Stuti Lyrics

 

Ms. Bhavana Damle, says let us welcome the Shravana masa with Ganesha Stuti. Thanks, Bhavana for a great beginning of Shravana Masa.

This is a  beautiful composition of Shri Mysore Vasudeva Aacharya.
Singer: Shri Maharajapuram Santanam

ರಾಗ: ಹಂಸಧ್ವನಿ

ವಂದೇನಿಶಮಹಂ ವಾರಣ ವದನಂ
ನಂದೀಶ ವಾಹನ ವರ ನಂದನಂ ||ಪ.||

ವಂದಾರು ಮಂಡಲ ವಿಘ್ನವಾರಣಂ
ಬೃಂದಾರಕೇಂದ್ರ ವಿವಂದಿತ ಚರಣಂ ||೧||

ಭಾಸಮಾನ ಪಾಶಾಂಕುಶಧರಂ ಭೂಸುರಾದಿ ಪರಿಪಾಲನವರಂ
ಭಾಸುರಮಣಿ ಭೂಷಿತ ಕಂಧರಂ ವಾಸುದೇವ ಚರಣಾರ್ಚಿತ ತತ್ಪರಂ ||೨||

rAga: haMsadhvani

vaMdEnishamahaM vAraNa vadanaM
naMdIsha vAhana vara naMdanaM ||pa.||

vaMdAru maMDala vighnavAraNaM
bRuMdArakEMdra vivaMdita caraNaM ||1||

bhAsamAna pAshAMkushadharaM bhUsurAdi paripAlanavaraM
bhAsuramaNi bhUShita kaMdharaM vAsudEva caraNArcita tatparaM ||2||

https://www.youtube.com/watch?v=hRO1jASSbbA

 

Shri Rama Ninna Lyrics

Thanks to Mr.Lakshman who tirelessly provides lyrics to anyone who leaves a comment on this blog. Here are the lyrics provided by Mr.Lakshman for Shri Rama Ninna in Kannada and English.

Rama-Pooja1

shrI rAma ninna. rAgA: nATakuranji. Adi tALA. Shripadaraya.

P: shrI rAma ninna pAdava tOrO mOhana guNadhAma ninna mOhada pAdava
A: varaguNajAla suraguNalOla karuNAlavAla taruNiya paripAla
C: ajavara pUjita gajavara bhAvita sujanara carita trijaga vandita
(madhyamakAla)
angaja caraNa shashi ranga turanga tunga tirthamalika rangaviThala
(another version)
angaja pramukha plavanga turanga tunga vikrama shrI rangaviThala

You can listen to the audio here at youtube.

Sri Rama Ninna

screenshot.77

Ishtu Dina Ee Vaikunta Lyrics in English

Nethra darshnam with TulasiThe lyrics for Ishtu Dina Ee Vaikunta in Kannada has been posted here.

Below are the same lyrics in English.

iShTu dina I vaikuMTha

eShTu dUravo ennutalidde

dRuShTiyiMdali naanu kaMDe

sRuShtigIshane shrIraMgashaayi ||pa||

eMTu ELanu kaLedudariMde

baMTaraivara tuLidudariMde

kaMTakanobbana taridudariMde

baMTanaagi baMdeno shrIraMgashaayi ||2||

vana upavanagaLiMda

ghana sarOvaragaLiMda

kanaka gOpuragaLiMda

ghanashobhitane shrIraMgashaayi ||3||

vajra vaiDUryada tolegaLa kaMDe

prajvalipa mahaadwaarava kaMDe

nirjaraadi munigaLa kaMDe

durjanaaMtakane shrIraMgashaayi ||3||

raMbhe Urvashiyara mELava kaMDe

tuMburu muni naaradaranu kaMDe

aMbujOdbhava rudrara kaMDe

shaMbaraaripitane raMgashaayi ||4||

naagashayanana mUruti kaMDe

bhOgibhUShaNa shivananu kaMDe

bhaagavatara sammELava kaMDe

kaagineleyaadikEshava shrIraMgashaayi ||5||

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,197 other followers

%d bloggers like this: