Archive for the ‘lyrics’ Category

ಧವಳ ಗಂಗೆಯ ಗಂಗಾಧರ – Dhavala Gangeya Gangadhara Lyrics

I just can’t believe our Dasaru wrote such wonderful songs on various Gods and Goddesses. How lucky if I was born during their era, just dream for all of us. However, we are blessed to listen and learn and sing these songs.

Composed by – Sri Vaadhi Rajaru
Song on – Lord Shiva

ಧವಳ ಗಂಗೆಯ ಗಂಗಾಧರ ಮಹಾಲಿಂಗ

ಮಾಧವನ ತೋರಿಸಯ್ಯ ಗುರುಕುಲೋ ತ್ತುಂಗ || ಪ ||

ಅರ್ಚಿಸಿದವರಿಗಭೀಷ್ಟಯ ಕೊಡುವ

ಹೆಚ್ಚಿದ ಅಘಗಳ ತರಿದು ಬಿಸುಟುವ

ದುಶ್ಚರಿತಗಲೆಲ್ಲ ದೂರದಲ್ಲಿಡುವ

ನಮ್ಮಚ್ಯುತಗಲ್ಲದ ಅಸುರರ ಬಡಿವ || ೧ ||

ಮಾರನ ಗೆದ್ದ ಮನೋಹರ ಮೂರ್ತಿ

ಸಾರ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಸುರ ಚಕ್ರವರ್ತಿ

ಧಾರುಣಿಯೆಲ್ಲ ತುಂಬಿತು ನಿನ್ನ ಕೀರ್ತಿ

ಮುರಾರಿಯ ತೋರಿಸಯ್ಯ ನಿನಗೆ ಶರಣಾರ್ಥಿ || ೨ ||

ಚೆನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನ ಶ್ರೀ ಹಯವದನನ್ನ

ಅನುದಿನ ನೆನೆವಂತೆ ಮಾಡೊ ನೀನೆನ್ನ

ಅನ್ಯರನರಿಯೆನೊ ಗುರುವೆಂಬೆ ನಿನ್ನ

ಇನ್ನಾದರು ಹರಿಯ ತೋರೊ ಧೀರ ಮುಕ್ಕಣ್ಣ || ೩ ||

dhavaLa gaMgeya gaMgAdhara mahAliMga
mAdhavana tOrisayya gurukulO ttuMga || pa ||

arcisidavarigabhIShTaya koDuva
heccida aghagaLa taridu bisuTuva
duScaritagalella dUradalliDuva
nammacyutagallada asurara baDiva || 1 ||

mArana gedda manOhara mUrti
sAra sajjanarige sura cakravarti
dhAruNiyella tuMbitu ninna kIrti
murAriya tOrisayya ninage SaraNArthi || 2 ||

cenna prasanna SrI hayavadananna
anudina nenevaMte mADo nInenna
anyaranariyeno guruveMbe ninna
innAdaru hariya tOro dhIra mukkaNNa || 3 ||

You can listen to the tune for this song below:

Kannada Audio

ಚಂದ್ರಚೂಡ ಶಿವಶಂಕರ ಪಾರ್ವತಿ – Chandrachooda Shivashankara Parvathi Lyrics

Composed by – Sree Purandara Dasaru
Song on – Lord Shiva

For the upcoming Shivarathri festival.

ಚಂದ್ರಚೂಡ ಶಿವಶಂಕರ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣನೆ ನಿನಗೆ ನಮೋ ನಮೋ || ಪ ||

ಸುಂದರ ಮೃಗಧರ ಪಿನಾಕ ಧನುಕರ ಗಂಗಾ ಶಿರ

ಗಜಚರ್ಮಾಂಬರಧರ ನಮೋ ನಮೋ || ಅ ಪ ||

ನಂದಿವಾಹನಾನಂದದಿಂದ ಮೂಜಗದಿ ಮೆರವೆ ನೀನೇ

ಅಂದು ಅಮೃತ ಘಟದಿಂದುದಿಸಿದ ವಿಷ ತಂದು ಭುಜಿಸಿದವ ನೀನೇ

ಕಂದರ್ಪನ ಕ್ರೋಧದಿಂದ ಕಣ್ತೆರೆದು ಕೊಂದ ಉಗ್ರನು ನೀನೇ

ಇಂದಿರೇಶ ಶ್ರೀ ರಾಮನ ಪಾದವ ಚಂದದಿ ಪೊಗಳುವ ನೀನೇ || ೧ ||

ಬಾಲಮೃಕಂಡಜನ ಕಾಲನು ಎಳೆವಾಗ ಪಾಲಿಸಿದವ ನೀನೇ

ವಾಲಯದಿ ಕಪಾಲ ಪಿಡಿದು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡೋ ದಿಗಂಬರ ನೀನೇ

ಕಾಲಕೂಟವ ಪಾನಮಾಡಿದ ನೀಲಕಂಠನು ನೀನೇ

ಜಾಲ ಮಾಡಿದ ಗೋಪಾಲನೆಂಬ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಮರುಳಾದವ ನೀನೇ || ೨ ||

ಧರೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕಾವೇರಿತೀರ ಕುಂಭಪುರವಾಸನು ನೀನೇ

ಕೊರಳೋಳು ಭಸ್ಮ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಧರಿಸಿದ ಪರಮ ವೈಷ್ಣವ ನೀನೆ

ಕರದಲಿ ವೀಣೆಯ ನುಡಿಸುವ ನಮ್ಮ ಉರಗಭೂಷಣನು ನೀನೇ

ಗರುಡಗಮನ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರವಿಠಲಗೆ ಪ್ರಾಣಪ್ರಿಯನು ನೀನೆ || ೩||

caMdracUDa SivaSaMkara pArvati ramaNane ninage namO namO || pa ||
suMdara mRugadhara pinaaka dhanukara gaMgA Sira
gajacarmAMbaradhara namO namO || a pa ||

naMdivAhanAnaMdadiMda mUjagadi merave nInE
aMdu amRuta ghaTadiMdudisida viSha taMdu bhujisidava nInE
kaMdarpana krOdhadiMda kaNteredu koMda ugranu nInE
iMdirESa Sree rAmana paadava caMdadi pogaLuva neenE || 1 ||

bAlamRukaMDajana kaalanu eLevaaga paalisidava nInE
vAlayadi kapAla piDidu bhikShe bEDO digaMbara nInE
kAlakUTava paanamADida nIlakaMThanu nInE
jAla mADida gOpAlaneMba heNNige maruLAdava nInE || 2 ||

dharege dakShiNa kAvEritIra kuMbhapuravAsanu nInE
koraLOLu bhasma rudrAkShiya dharisida parama vaiShNava nIne
karadali veeNeya nuDisuva namma uragabhUShaNanu neenE
garuDagamana shree puraMdaraviThalage prANapriyanu neene || 3||

Listen to the song here sung by S.P. Balasubramanyam

http://music.raag.fm/Bhakti_Sangeet/songs-16486-Daasanaagabeku_Sada_Shivana-Various

ಈತನೆ ಲೋಕಗುರು – Itane Lokaguru Lyrics

Sri Madhwacharya

Composed by – Sree Vadiraja Teertharu
Song on – Sree Hanuma, Bheema and Madhwacharya

ಈತನೆ ಲೋಕಗುರು ವೇದವಿಖ್ಯಾತ || ಪ ||

ಭೂತಳದಿ ಶ್ರೀರಾಮ ದೂತನೆಂಬಾತ || ಅಪ ||

ಅಂದು ಹನುಮಂತನಾಗಿ ಅಖಿಳ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲವನು

ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲಿ ಪೋಗಿ ಉದಧಿ ಲಂಘಿಸಿದ

ಇಂದೀವರಾಕ್ಷಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ಮುದ್ರಿಕೆಯನಿತ್ತು

ಬಂದು ರಾಮರ ಪಾದಕೆರಗಿ ನಿಂದಾತ || ೧ ||

ಅರ್ಜುನಗೆ ಅಣ್ಣನಾಗಿ ಅಂದು ದುರ್ಯೋಧನನ

ಲಜ್ಜೆಯನೆ ಕೆಡಿಸಿ ಶದ್ರಥಿಕರನು ಗೆಲಿದ

ಮೂಜಗವು ಮೆಚ್ಚಲು ಮುನ್ನ ಮಾಗಧನ ಸೀಳಿದ

ಸಜ್ಜನ ಪ್ರಿಯ ಭೀಮಸೇನ ನೆಂಬಾತ || ೨ ||

ಮೂರಾರು ಎರಡೊಂದು ಮೂಢಮತಗಳ ಜರಿದು

ಸಾರ ಮಧ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರವನು ಸಜ್ಜನರಿಗೆರೆದು

ಕೂರ್ಮ ಶ್ರೀಹಯವದನನ ಪೂರ್ಣ ಸೇವಕನಾದ

ಧೀರ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಲೋಕದೊಳು ಮೆರೆದ || ೩ ||

Itane lOkaguru vEdaviKyAta || pa ||
BUtaLadi SrIrAma dUtaneMbAta || apa ||

aMdu hanumaMtanAgi aKiLa dikkellavanu
oMdu nimiShadali pOgi udadhi laMGisida
iMdIvarAkShige vaMdisi mudrikeyanittu
baMdu rAmara pAdakeragi niMdAta || 1 ||

arjunage aNNanAgi aMdu duryOdhanana
lajjeyane keDisi Sadrathikaranu gelida
mUjagavu meccalu munna mAgadhana sILida
sajjana priya BImasEna neMbAta || 2 ||

mUrAru eraDoMdu mUDhamatagaLa jaridu
sAra madhva SAstravanu sajjanarigeredu
kUrma SrIhayavadanana pUrNa sEvakanAda
dhIra madhvAcArya lOkadoLu mereda || 3 ||

ಭಜರೇ ಹನುಮಂತಂ – Bhajare Hanumantam Lyrics

Song on Lord Hanuman
Composed by – Shree Kanakadasaru
Contributed by – Ms. Bhavana Damle

ಭಜರೇ ಹನುಮಂತಂ ಮಾನಸ ಭಜರೇ ಹನುಮಂತಂ ||

ಕೋಮಲಕಾಯಂ ನಾಮಸುಧೇವಂ
ಭಜಸಖ ಸಿಂಹಂ ಭೂಸುರಶ್ರೇಷ್ಠಂ ||೧||

ಮೂರ್ಖನಿಶಾಚರ ವನಸಂಹಾರಂ
ಸೀತಾದುಃಖ ವಿನಾಶಕರಂ ||೨||

ಪರಮಾನಂದ ಗುಣೋದಯ ಚರಿತಂ
ಕರುಣಾರಸ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಭರಿತಂ ||೩|

ರಣರಂಗಧೀರಂ ಗುಣಗಂಭೀರಂ
ದಾನವದೈತ್ಯಾರಣ್ಯ ಕುಠಾರಂ ||೪||

ಗುರುಚೆನ್ನಕೇಶವ ಕದಳೀರಂಗಂ
ಸ್ಥಿರ ಸದ್ಭಕ್ತಂ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಂ ||೫||

bhajarE hanumaMtaM maanasa bhajarE hanumaMtaM ||

kOmalakaayaM naamasudhEvaM
bhajasakha siMhaM bhUsurashrEShThaM ||1||

mUrkhanishaachara vanasaMhaaraM
sItaaduHkha vinaashakaraM ||2||

paramaanaMda guNOdaya charitaM
karuNaarasa saMpUrNa subharitaM ||3|

raNaraMgadhIraM guNagaMbhIraM
daanavadaityaaraNya kuThaaraM ||4||

guruchennakEshava kadaLIraMgaM
sthira sadbhaktaM mukhyapraaNaM ||5||

ಬಾಲ ಹನುಮ ಬರಲಿಲ್ಲವಮ್ಮ- Baala Hanuma Baralillavamma Lyrics

Ms. Bhavana Damle has sent the lyrics for an awesome song on Lord Hanuman by Shri Purandaradasaru.
Ms. Bhavana says though Hanuman is very strong and powerful, how the mother heart feels about him – This  is the beauty of this song.

I just listened to this song on Music India Online, the link which Bhavana sent , the song is just marvelous. Such a beautiful composition. Thanks, Bhavana.

ಬಾಲ ಹನುಮ ಬರಲಿಲ್ಲವಮ್ಮ
ಚಿಕ್ಕ ಬಾಲ ಹನುಮಗೆ ಏನಾಯಿತಮ್ಮ ||

ಶಂಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಲಂಕೆಗೆ ಹಾರಿ
ಢಂಕಿಸಿ ಕೈಕಾಲು ನೊಂದಿದ್ದಾವೇನ
ಸಾಕು ತಿರುಗಲಾರೆನೆಂದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೇನ ||೧||

ಹಸಿದು ಬಂದ ಮುದ್ರಿಕೆ ತಂದ
ಹಸುಮಕ್ಕಳೂಟಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲವಮ್ಮ
ಅಸುರರ ವನಕ್ಹೋಗಿ ಹಣ್ಣು ಮೆಲ್ಲೆಂದರೆ
ಅಸುರರ ಕಂಡು ತಾ ಅಂಜಿದ್ದಾನೇನ ||೨||

ಆಕಾಶಮಾರ್ಗದಿ ರಾಮರ ನುಡಿ ಕೇಳಿ
ಭರದಿಂದಲಿ ಲಂಕಾಪುರನೇರಿದ
ಶ್ರೀರಾಮ ರಾವಣನ ಕೊಂದ ವಿಭೀಷಣ ಗೆದ್ದ
ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲ ತಾ ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾನೇನ ||೩||

baala hanuma baralillavamma
chikka baala hanumage Enaayitamma ||

shaMkeyillade laMkege haari
DhaMkisi kaikaalu noMdiddaavEna
saaku tirugalaareneMdu kuLitiddaanEna ||1||

hasidu baMda mudrike taMda
hasumakkaLUTakke baralillavamma
asurara vanak~hOgi haNNu melleMdare
asurara kaMDu taa aMjiddaanEna ||2||

aakaashamaargadi raamara nuDi kELi
bharadiMdali laMkaapuranErida
shrIraama raavaNana koMda vibhIShaNa gedda
puraMdara viThThala taa mecchiddaanEna ||3||

Audio Link

ಹನುಮನ ಮತವೆ ಹರಿಯ ಮತವು – Hanumana Matave Hariya Matavu Lyrics

I have this song on my iPhone and listen to it quite often. The song is composed by Sree. Purandara Dasaru.

IMG_1074

ಹನುಮನ ಮತವೆ ಹರಿಯ ಮತವು

ಹರಿಯ ಮತವೆ ಹನುಮನ ಮತವು || ಪ ||

ಹನುಮನ ನಂಬಿದ ಸುಗ್ರೀವ ಗೆದ್ದ

ಹನುಮನ ನಂಬದ ವಾಲಿಯು ಬಿದ್ದ || ೧ ||

ಹನುಮನ ನಂಬಿದ ವಿಭೀಷಣ ಗೆದ್ದ

ಹನುಮನ ನಂಬದ ರಾವಣ ಬಿದ್ದ || ೨ ||

ಹನುಮನು ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ದಾಸ

ಪುರಂದರ ವಿಠಲನು ಹನುಮನೊಳ್ ವಾಸ || ೩ ||

hanumana matave hariya matavu
hariya matave hanumana matavu || pa ||

hanumana naMbida sugrIva gedda
hanumana naMbada vAliyu bidda || 1 ||

hanumana naMbida vibhIShaNa gedda
hanumana naMbada rAvaNa bidda || 2 ||

hanumanu puraMdara viThalana dAsa
puraMdara viThalanu hanumanoL vAsa || 3 ||

ಕಂಡು ಧನ್ಯನಾದೆ ಗುರುಗಳ ಕಣ್ಣಾರೆ ನಾ – Kandu Dhanyanade GurugaLa Kannare Na Lyrics

The lyrics for ಕಂಡು ಧನ್ಯನಾದೆ ಗುರುಗಳ ಕಣ್ಣಾರೆ ನಾ – Kandu Dhanyanade GurugaLa Kannare Na  written by Shree. Vijayamohana Vittala Dasaru. Lyrics in Kannada and Baraha English.

IMG_0877

ಕಂಡು ಧನ್ಯನಾದೆ ಗುರುಗಳ ಕಣ್ಣಾರೆ ನಾ

ಕಂಡು ಧನ್ಯನಾದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಗುರುಗಳ ||

ತುಂಗಾತಟದಿ ಬಂದು ನಿಂತ

ಪಂಗು ಬಧಿರಾದ್ಯಂಗಹೀನರ

ಅಂಗಗೈಸಿ ಸಲಹುವ ನರಸಿಂಗನಂಘ್ರಿ

ಭಜಕರಿವರ || ೧ ||

ಗುರುವರ ಸುಗುಣೇಂದ್ರರಿಂದ

ಪರಿಪರಿಯಲಿ ಸೇವೆಗೊಳುತ

ವರಮಂತ್ರಾಲಯಪುರದಿ ಮೆರೆವ

ಪರಿಮಳಾಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಕರ್ತರ || ೨ ||

ಸೋಹಂ ಎನ್ನದೆ ಹರಿಯ ದಾಸೋಹಂ

ಎನ್ನಲು ಒಲಿದು

ವಿಜಯ ಮೋಹನವಿಠಲನ ಪರಮ

ಸ್ನೇಹದಿಂದ ತೋರುವವರ || ೩ ||

kaMDu dhanyanAde gurugaLa kaNNAre nA
kaMDu dhanyanAde namma I gurugaLa ||

tuMgAtaTadi baMdu niMta
paMgu badhirAdyaMgahInara
aMgagaisi salahuva narasiMganaMghri
bhajakarivara || 1 ||

guruvara suguNEMdrariMda
paripariyali sEvegoLuta
varamaMtrAlayapuradi mereva
parimaLAkhya graMthakartara || 2 ||

sOhaM ennade hariya dAsOhaM
ennalu olidu
vijaya mOhanaviThalana parama
snEhadiMda tOruvavara || 3 ||

Listen to the song here:

http://www.kannadaaudio.com/Songs/Devotional/home/SriRaghavendraDhayanidhe.php

Preenayamo Vasudevam (Dwadasha 8th Stotra) Lyrics

Each time I attend any VMS function here in the DC area, we sing Preenayamo Vasudevam  (Dwadasha 8th Stotra) . So, attached below are the links for the same in Kannada, Baraha English, and a youtube link sung by Sri. Vidyabhushana with sub titles.

ವಂದಿತಾಶೇಷವಂದ್ಯೋರುವೃಂದಾರಕಂ ಚಂದನಾಚಚಿತೋ ದಾರಪೀನಾಂಸಕಮ್ |

ಇಂದಿರಾಚಂಚಲಾಪಾಂಗನೀರಾಜಿತಂ ಮಂದರೋದ್ಧಾರಿ ವೃತ್ತೋದ್ಭುಜಾಭೋಗಿನಂ |

ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ದೇವತಾಮಂಡಲಾ ಖಂಡಮಂಡನಂ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ || ೧ ||

ಸೃಷ್ಟಿಸಂಹಾರಲೀಲಾವಿಲಾಸಾತತಂ ಪುಷ್ಟಷಾಡ್ಗುಣ್ಯ ಸದ್ವಿಗ್ರಹೋಲ್ಲಾಸಿನಮ್ |

ದುಷ್ಟ ನಿಷ್ಯೇಷಸಂಹಾರಕಮೋದ್ಯತಂ ಹೃಷ್ಟಪುಷ್ಟಾನುತಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಜಾಸಂಶ್ರಯಂ |

ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ದೇವತಾಮಂಡಲಾ ಖಂಡಮಂಡನಂ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ || ೨ ||

ಉನ್ನತಪ್ರಾರ್ಥಿತಾಶೇಷಸಂಸಾಧಕಂ ಸನ್ನತಾಲೌಕಿಕಾ ನಂದದ ಶ್ರೀಪದಮ್ |

ಭಿನ್ನಕರ್ಮಾಶಯಪ್ರಾಣಿಸಂಪ್ರೇರಕಂತನ್ನಕಿಂನೇತಿ ವಿದ್ವತ್ಸು ಮಿಮಾಂಸಿತಂ |

ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ದೇವತಾಮಂಡಲಾ ಖಂಡಮಂಡನಂ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ || ೩ ||

ವಿಪ್ರಮುಖ್ಯೈಃ ಸದಾವೇದವಾದೋನ್ಮುಖೈಃ ಸುಪ್ರತಾಪೈಃ ಕ್ಷೀತಿಶೇಶ್ವರೈಶ್ಚಾರ್ಚಿತಂ |

ಅಪ್ರತರ್ಕ್ಯೋರುಸಂವಿದ್ಗುಣಂ ನಿರ್ಮಲಂ ಸಪ್ರಕಾಶಾಜರಾನಂದ ರೂಪಂಪರಂ |

ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ದೇವತಾಮಂಡಲಾ ಖಂಡಮಂಡನಂ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ || ೪ ||

ಅತ್ಯಯೋ ಯಸ್ಯಕೇನಾಪಿನಕ್ವಾಪಿಹಿಪ್ರತ್ಯತೋ ಯದ್ಗುಣೇಷೂತ್ತಮಾನಾಂಪರಃ |

ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪ ಏಕೋ ವರೋಣ್ಯೋ ವಶೀ ಮತ್ಯನೂನೈಃ ಸದಾ ವೇದವಾದೋದಿತಃ |

ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ದೇವತಾಮಂಡಲಾ ಖಂಡಮಂಡನಂ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ || ೫ ||

ಪಶ್ಯತಾಂ ದುಃಖಸಂತಾನನಿರ್ಮೂಲನಂ ದೃಶ್ಯತಾಂ ದೃಶ್ಯತಾಮಿತ್ಯ ಜೇಶಾಚಿ(ರ್ಥಿ)ತಮ್ |

ನಶ್ಯತಾಂ ದೂರಗಂ ಸರ್ವದಾಪ್ಯಾತ್ಮಗಂ ಪಶ್ಯತಾಂ ಸ್ವೇಚ್ಚಯಾ ಸಜ್ಜನೇಷ್ವಾಗತಂ |

ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ದೇವತಾಮಂಡಲಾ ಖಂಡಮಂಡನಂ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ || ೬ ||

ಅಗ್ರಜಂ ಯಃ ಸಸರ್ಜಾಜಮಗ್ರ್ಯಾಕೃತಿಂ ವಿಗ್ರಹೋಯಸ್ಯ ಸರ್ವೇಗುಣಾ ಏವ ಹಿ |

ಉಗ್ರ ಆದ್ಯೋಽಪಿ ಯಸ್ಯಾತ್ಮಜಾಗ್ರ್ಯಾತ್ಮಜಃ ಸದ್ಗೃಹೀತಃ ಸದಾಯಃ ಪರಂದೈವತಮ್ |

ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ದೇವತಾಮಂಡಲಾ ಖಂಡಮಂಡನಂ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ || ೭ ||

ಅಚ್ಯುತೋ ಯೋ ಗುಣೈರ್ನಿತ್ಯಮೇವಾಖಿಲೈಃ ಪ್ರಚ್ಯುತೋಽಶೇಷ ದೋಷೈಃ ಸದಾಪೂರ್ತಿತ |

ಉಚ್ಯತೇ ಸವವೇದೋರು ವಾದೈರಜಃ ಸ್ವಜಿತೋ(ಚ್ಯತೇ) ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರೇಂದ್ರ ಪೂವೈಸ್ಸದಾ |

ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ದೇವತಾಮಂಡಲಾ ಖಂಡಮಂಡನಂ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ || ೮ ||

ಧಾರ್ಯತೇ ಯೇನವಿಶ್ವಂ ಸದಾಜಾದಿಕಂ ವಾರ್ಯತೇಶೇಷದುಃಖಂ ನಿಜಧ್ಯಾಯಿನಾಂ |

ಪಾರ್ಯತೇ ಸರ್ವಮನ್ಯೈರ್ನಯತ್ಪಾರ್ಯತೇ ಕಾರ್ಯತೇ ಚಾಖಿಲಂ ಸರ್ವಭೂತೈಃ ಸದಾ |

ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ದೇವತಾಮಂಡಲಾ ಖಂಡಮಂಡನಂ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ || ೯ ||

ಸವಪಾಪಾನಿ ಯತ್ಸಂಸ್ಮೃತೇಃ ಸಂಕ್ಷಯಸರ್ವದಾ ಯಾಂತಿಭಕ್ತ್ಯಾವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಾಂ |

ಶರ್ವಗುರ್ವಾದಿಗೀರ್ವಾಣ ಸಂಸ್ಥಾನದಃ ಕುರ್ವತೇ ಕರ್ಮ ಯತ್ಪ್ರೀತಯೆ ಸಜ್ಜನಾಃ |

ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ದೇವತಾಮಂಡಲಾ ಖಂಡಮಂಡನಂ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ || ೧೦ ||

ಅಕ್ಷಯಂ ಕರ್ಮಯಸ್ಮಿನ್ ಪರೇಸ್ವರ್ಪಿತಂಽಪ್ರಕ್ಷ ಯಂ ಯಾಂತಿ ದುಃಖಾನಿಃಯನ್ನಾಮತ |

ಅಕ್ಷರೋಯೋಽಜರಃ ಸರ್ವದೈವಾಮೃತಃ ಕುಕ್ಷಿಗಂ ಯಸ್ಯ ವಿಶ್ವಂ ಸದಾಜಾದಕಮ್ |

ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ದೇವತಾಮಂಡಲಾ ಖಂಡಮಂಡನಂ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ || ೧೧ ||

ನಂದಿತೀರ್ಥೋರುಸನ್ನಾಮಿನೋ ನಂದಿನಃ ಸಂದಧಾನಾಃ ಸದಾನಂದದೇವೇ ಮತಿಮ್ |

ಮಂದಹಾಸಾರುಣಾಪಾಂಗ ದತ್ತೋನ್ನತಿಂ ನ(ವಂ)ದಿತಾ ಶೇಷದೇವಾದಿ ವೃಂದಂ ಸದಾ |

ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ದೇವತಾಮಂಡಲಾ ಖಂಡಮಂಡನಂ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ || ೧೨ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತಂ

ದ್ವಾದಶಸ್ತೋತ್ರೇಷು ಅಷ್ಟಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ

vaMditAshEShavaMdyOruvRuMdArakaM chaMdanAchaRchitO dArapInAMsakam |
iMdirAchaMchalApAMganIrAjitaM maMdarOddhAri vRuttOdbhujAbhOginaM |
prINayAmO vAsudEvaM dEvatAmaMDalA khaMDamaMDanaM prINayAmO vAsudEvaM || 1 ||

sRuShTisaMhAralIlAvilAsAtataM puShTaShADguNya sadvigrahOllAsinam |
duShTa niShyEShasaMhArakaRmOdyataM hRuShTapuShTAnu(tishiShTa prajAsaMshrayaM |
prINayAmO vAsudEvaM dEvatAmaMDalA khaMDamaMDanaM prINayAmO vAsudEvaM || 2 ||

unnataprArthitAshEShasaMsAdhakaM sannatAloukikA naMdada shrIpadam |
bhinnakarmAshayaprANisaMprErakaMtannakiMnEti vidvatsu mimAMsitaM |
prINayAmO vAsudEvaM dEvatAmaMDalA khaMDamaMDanaM prINayAmO vAsudEvaM || 3 ||

vipramukhyaiH sadAvEdavAdOnmukhaiH supratApaiH kShItishEshvaraiSchArchitaM |
apratarkyOrusaMvidguNaM nirmalaM saprakAshAjarAnaMda rUpaMparaM |
prINayAmO vAsudEvaM dEvatAmaMDalA khaMDamaMDanaM prINayAmO vAsudEvaM || 4 ||

atyayO yasyakEnApinakvApihipratyatO yadguNEShUttamaanaaMparaH |
satyasaMkalpa EkO varONyO vashI matyanUnaiH sadA vEdavAdOditaH |
prINayAmO vAsudEvaM dEvatAmaMDalA khaMDamaMDanaM prINayAmO vAsudEvaM || 5 ||

pashyatAM duHkhasaMtAnanirmUlanaM dRushyatAM dRushyatAmitya jEshARchi(rthi)tam |
nashyatAM dUragaM sarvadApyAtmagaM pashyatAM svEcchayA sajjanEShvAgataM |
prINayAmO vAsudEvaM dEvatAmaMDalA khaMDamaMDanaM prINayAmO vAsudEvaM || 6 ||

agrajaM yaH sasarjAjamagryAkRutiM vigrahOyasya sarvEguNA Eva hi |
ugra AdyO&pi yasyAtmajAgryAtmajaH sadgRuhItaH sadAyaH paraMdaivatam |
prINayAmO vAsudEvaM dEvatAmaMDalA khaMDamaMDanaM prINayAmO vAsudEvaM || 7 ||

achyutO yO guNairnityamEvAkhilaiH prachyutO&shESha dOShaiH sadApUrtita |
uchyatE saRvavEdOru vAdairajaH svaRjitO(RchyatE) brahmarudrEMdra pURvaissadA |
prINayAmO vAsudEvaM dEvatAmaMDalA khaMDamaMDanaM prINayAmO vAsudEvaM || 8 ||

dhAryatE yEnavishvaM sadAjAdikaM vAryatEshEShaduHkhaM nijadhyAyinAM |
pAryatE sarvamanyairnayatpAryatE kAryatE chAkhilaM sarvabhUtaiH sadA |
prINayAmO vAsudEvaM dEvatAmaMDalA khaMDamaMDanaM prINayAmO vAsudEvaM || 9 ||

saRvapApAni yatsaMsmRutEH saMkShayasarvadA yAMtibhaktyAvishuddhAtmanAM |
sharvagurvAdigIrvANa saMsthAnadaH kurvatE karma yatprItaye sajjanAH |
prINayAmO vAsudEvaM dEvatAmaMDalA khaMDamaMDanaM prINayAmO vAsudEvaM || 10 ||

akShayaM karmayasmin parEsvarpitaM&prakSha yaM yAMti duHkhAniHyannAmata |
akSharOyO&jaraH sarvadaivAmRutaH kukShigaM yasya vishvaM sadAjAdakam |
prINayAmO vAsudEvaM dEvatAmaMDalA khaMDamaMDanaM prINayAmO vAsudEvaM || 11 ||

naMditIrthOrusannAminO naMdinaH saMdadhAnAH sadAnaMdadEvE matim |
maMdahAsAruNApAMga dattOnnatiM na(vaM)ditA shEShadEvAdi vRuMdaM sadA |
prINayAmO vAsudEvaM dEvatAmaMDalA khaMDamaMDanaM prINayAmO vAsudEvaM || 12 ||

iti shrImadAnaMdatIrthaBagavatpAdAchArya virachitaM
dvAdashastOtrEShu aShTamastOtraM saMpUrNaM

ಜಯಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭಮಂಗಳಂ(ದಶಾವತಾರ ) – JayaMangalam Nitya ShubhaMangalam (Dashaavatara) Version 2 Lyrics

Ms. Bhavana has provided the lyrics for another version of ಜಯಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭಮಂಗಳಂ(ದಶಾವತಾರ ) – JayaMangalam Nitya ShubhaMangalam (Dashaavatara). Thanks, Bhavana.

ಚಲಿಸುವ ಜಲದಲಿ ಮತ್ಸ್ಯನಿಗೆ
ಗಿರಿಯ ಬೆನ್ನಲಿ ಪೊತ್ತ ಕೂರ್ಮನಿಗೆ
ಧರೆಯನುದ್ಧರಿಸಿದ ವರಾಹವತಾರಗೆ
ತರಳನ ಕಾಯ್ದ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹಗೆ
ಮಂಗಲಂ ಜಯ ಮಂಗಲಂ ||

ಭೂಮಿಯ ದಾನವ ಬೇಡಿದಗೆ
ಆ ಮಹಾಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಗೆಲಿದವಗೆ
ರಾಮಚಂದ್ರನೆಂಬ ದಶರಥಸುತನಿಗೆ
ಭಾಮೆಯರಸ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಗೆ
ಮಂಗಲಂ ಜಯ ಮಂಗಲಂ ||

ಬತ್ತಲೆ ನಿಂತಿಹ ಬೌದ್ಧನಿಗೆ
ಉತ್ತಮ ಹಯವೇರಿದ ಕಲ್ಕಿಗೆ
ಹತ್ತವತಾರದಿ ಭಕ್ತರ ಸಲಹುವ
ಕರ್ತೃ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನಿಗೆ
ಮಂಗಲಂ ಜಯ ಮಂಗಲಂ ||

chalisuva jaladali matsyanige
giriya bennali potta kUrmanige
dhareyanuddharisida varaahavataarage
taraLana kaayda shrI narasiMhage
maMgalaM jaya maMgalaM ||

bhUmiya daanava bEDidage
aa mahaakShatriyara gelidavage
raamachaMdraneMba dasharathasutanige
bhaameyarasa gOpaalakRuShNage
maMgalaM jaya maMgalaM ||

battale niMtiha bouddhanige
uttama hayavErida kalkige
hattavataaradi bhaktara salahuva
kartRu shrI puraMdara viThalanige
maMgalaM jaya maMgalaM ||

ಜಯಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭಮಂಗಳಂ – JayaMangalam Nitya ShubhaMangalam Lyrics

ಜಯಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭಮಂಗಳಂ – JayaMangalam Nitya ShubhaMangalam Lyrics on Guru Raghavendra Swamy.

ಜಯಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭಮಂಗಳಂ

ಯೋಗೀಂದ್ರತೀರ್ಥಕರ ರಾಜೀವ ಪೂಜಿತಗೆ

ಭಾಗವತಜನ ಪ್ರಿಯರೆನಿಸುವರಿಗೆ

ಯೋಗಿಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಸುಧೀಂದ್ರಕರಜಾತರಿಗೆ

ಬಾಗಿ ವಂದಿಪರ ಸಲಹುವ ಸ್ವಾಮಿಗೆ || ೧ ||

ವರಹಜಾತೀರ ಮಂತ್ರಾಲಯ ನಿಕೇತನಗೆ

ಧರಣಿಯೊಳಗ ಅಪ್ರತಿಮ ಚರಿತೆ ತೋರ್ವರಿಗೆ

ಕುರುಡ ಕಿವುಡಾದಿಗಳ ಬಯಕೆ ಪೂರೈಪರಿಗೆ

ವರ ಸುವೃಂದಾವನದಿ ಶೋಭಿಪರಿಗೆ || ೨ ||

ಆರಾಧನೆಯ ಜನರು ಮಾಡುವುದು ನೋಡಲಿಕೆ

ವಾರವಾರಕ್ಕಧಿಕವೆನಿಸುವರಿಗೆ

ಮಾರಮಣ ಪ್ರಾಣೇಶವಿಠಲನಂಘ್ರಿ ಜಲಜಕೆ

ಆರುಪದವೆನಿಪಗೆ ಕರುಣಾಜಲಧಿಗೆ || ೩ ||

jayamaMgaLaM nitya SubhamaMgaLaM

yOgIMdratIrthakara rAjIva pUjitage
bhAgavatajana priyarenisuvarige
yOgigaLa adhipati sudhIMdrakarajAtarige
bAgi vaMdipara salahuva svAmige || 1 ||

varahajAtIra maMtrAlaya nikEtanage
dharaNiyoLaga apratima carite tOrvarige
kuruDa kivuDAdigaLa bayake pUraiparige
vara suvRuMdAvanadi SObhiparige || 2 ||

ArAdhaneya janaru mADuvudu nODalike
vAravArakkadhikavenisuvarige
mAramaNa prANESaviThalanaMghri jalajake
Arupadavenipage karuNAjaladhige || 3 ||

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,055 other followers

%d bloggers like this: