Archive for the ‘lyrics’ Category

Chandrasekhara Ashtakam – ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಅಷ್ಟಕಮ್ Lyrics

 

lord-shivaComposed by – Rushi Markandeya
Contributed by – Ms. Bhavana Damle

ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಾಹಿಮಾಮ್ |
ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ರಕ್ಷಮಾಮ್ ||

ರತ್ನಸಾನು ಶರಾಸನಂ ರಜತಾದ್ರಿ ಶೃಂಗ ನಿಕೇತನಂ
ಶಿಂಜಿನೀಕೃತ ಪನ್ನಗೇಶ್ವರ ಮಚ್ಯುತಾನಲ ಸಾಯಕಮ್ |
ಕ್ಷಿಪ್ರದಗ್ದ ಪುರತ್ರಯಂ ತ್ರಿದಶಾಲಯೈ ರಭಿವಂದಿತಂ
ಚಂದ್ರಶೇಖರಮಾಶ್ರಯೇ ಮಮ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ ವೈ ಯಮಃ || 1 ||

ಮತ್ತವಾರಣ ಮುಖ್ಯಚರ್ಮ ಕೃತೋತ್ತರೀಯ ಮನೋಹರಂ
ಪಂಕಜಾಸನ ಪದ್ಮಲೋಚನ ಪೂಜಿತಾಂಘ್ರಿ ಸರೋರುಹಮ್ |
ದೇವ ಸಿಂಧು ತರಂಗ ಶ್ರೀಕರ ಸಿಕ್ತ ಶುಭ್ರ ಜಟಾಧರಂ
ಚಂದ್ರಶೇಖರಮಾಶ್ರಯೇ ಮಮ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ ವೈ ಯಮಃ || 2 ||

ಕುಂಡಲೀಕೃತ ಕುಂಡಲೀಶ್ವರ ಕುಂಡಲಂ ವೃಷವಾಹನಂ
ನಾರದಾದಿ ಮುನೀಶ್ವರ ಸ್ತುತವೈಭವಂ ಭುವನೇಶ್ವರಮ್ |
ಅಂಧಕಾಂತಕ ಮಾಶ್ರಿತಾಮರ ಪಾದಪಂ ಶಮನಾಂತಕಂ
ಚಂದ್ರಶೇಖರಮಾಶ್ರಯೇ ಮಮ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ ವೈ ಯಮಃ || 3 ||

ಪಂಚಪಾದಪ ಪುಷ್ಪಗಂಧ ಪದಾಂಬುಜ ದ್ವಯಶೋಭಿತಂ
ಫಾಲಲೋಚನ ಜಾತಪಾವಕ ದಗ್ಧ ಮನ್ಮಧ ವಿಗ್ರಹಮ್ |
ಭಸ್ಮದಿಗ್ದ ಕಳೇಬರಂ ಭವನಾಶನಂ ಭವ ಮವ್ಯಯಂ
ಚಂದ್ರಶೇಖರಮಾಶ್ರಯೇ ಮಮ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ ವೈ ಯಮಃ || 4 ||

ಯಕ್ಷ ರಾಜಸಖಂ ಭಗಾಕ್ಷ ಹರಂ ಭುಜಂಗ ವಿಭೂಷಣಮ್
ಶೈಲರಾಜ ಸುತಾ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಚಾರುವಾಮ ಕಳೇಬರಮ್ |
ಕ್ಷೇಳ ನೀಲಗಳಂ ಪರಶ್ವಧ ಧಾರಿಣಂ ಮೃಗಧಾರಿಣಮ್
ಚಂದ್ರಶೇಖರಮಾಶ್ರಯೇ ಮಮ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ ವೈ ಯಮಃ || 5 ||

ಭೇಷಜಂ ಭವರೋಗಿಣಾ ಮಖಿಲಾಪದಾ ಮಪಹಾರಿಣಂ
ದಕ್ಷಯಙ್ಞ ವಿನಾಶನಂ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕಂ ತ್ರಿವಿಲೋಚನಮ್ |
ಭುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ಫಲಪ್ರದಂ ಸಕಲಾಘ ಸಂಘ ನಿಬರ್ಹಣಂ
ಚಂದ್ರಶೇಖರಮಾಶ್ರಯೇ ಮಮ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ ವೈ ಯಮಃ || 6 ||

ವಿಶ್ವಸೃಷ್ಟಿ ವಿಧಾಯಕಂ ಪುನರೇವಪಾಲನ ತತ್ಪರಂ
ಸಂಹರಂ ತಮಪಿ ಪ್ರಪಂಚ ಮಶೇಷಲೋಕ ನಿವಾಸಿನಮ್ |
ಕ್ರೀಡಯಂತ ಮಹರ್ನಿಶಂ ಗಣನಾಥ ಯೂಥ ಸಮನ್ವಿತಂ
ಚಂದ್ರಶೇಖರಮಾಶ್ರಯೇ ಮಮ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ ವೈ ಯಮಃ || 7 ||

ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಮರ್ಚಿತಂ ನಿಧಿಮಕ್ಷಯಂ ಹರಿದಂಬರಂ
ಸರ್ವಭೂತ ಪತಿಂ ಪರಾತ್ಪರ ಮಪ್ರಮೇಯ ಮನುತ್ತಮಮ್ |
ಸೋಮವಾರಿನ ಭೋಹುತಾಶನ ಸೋಮ ಪಾದ್ಯಖಿಲಾಕೃತಿಂ
ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಏವ ತಸ್ಯ ದದಾತಿ ಮುಕ್ತಿ ಮಯತ್ನತಃ || 8 ||

caMdraSEKara caMdraSEKara caMdraSEKara pAhimAm |
caMdraSEKara caMdraSEKara caMdraSEKara rakShamAm ||

ratnasAnu SarAsanaM rajatAdri SRuMga nikEtanaM
SiMjinIkRuta pannagESvara macyutAnala sAyakam |
kShipradagda puratrayaM tridaSAlayai raBivaMditaM
caMdraSEKaramASrayE mama kiM kariShyati vai yamaH ||

mattavAraNa muKyacarma kRutOttarIya manOharaM
paMkajAsana padmalOcana pUjitAMGri sarOruham |
dEva siMdhu taraMga SrIkara sikta SuBra jaTAdharaM
caMdraSEKaramASrayE mama kiM kariShyati vai yamaH ||

kuMDalIkRuta kuMDalISvara kuMDalaM vRuShavAhanaM
nAradAdi munISvara stutavaiBavaM BuvanESvaram |
aMdhakAMtaka mASritAmara pAdapaM SamanAMtakaM
caMdraSEKaramASrayE mama kiM kariShyati vai yamaH ||

paMcapAdapa puShpagaMdha padAMbuja dvayaSOBitaM
PAlalOcana jAtapAvaka dagdha manmadha vigraham |
Basmadigda kaLEbaraM BavanASanaM Bava mavyayaM
caMdraSEKaramASrayE mama kiM kariShyati vai yamaH ||

yakSha rAjasaKaM BagAkSha haraM BujaMga viBUShaNam
SailarAja sutA pariShkRuta cAruvAma kaLEbaram |
kShELa nIlagaLaM paraSvadha dhAriNaM mRugadhAriNam
caMdraSEKaramASrayE mama kiM kariShyati vai yamaH ||

BEShajaM BavarOgiNA maKilApadA mapahAriNaM
dakShaya~g~ja vinASanaM triguNAtmakaM trivilOcanam |
Bukti mukti PalapradaM sakalAGa saMGa nibarhaNaM
caMdraSEKaramASrayE mama kiM kariShyati vai yamaH ||

viSvasRuShTi vidhAyakaM punarEvapAlana tatparaM
saMharaM tamapi prapaMca maSEShalOka nivAsinam |
krIDayaMta maharniSaM gaNanAtha yUtha samanvitaM
caMdraSEKaramASrayE mama kiM kariShyati vai yamaH ||

Baktavatsala marcitaM nidhimakShayaM haridaMbaraM
sarvaBUta patiM parAtpara mapramEya manuttamam |
sOmavArina BOhutASana sOma pAdyaKilAkRutiM
caMdraSEKara Eva tasya dadAti mukti mayatnataH ||

Link to listen in the voice of Bombay Sisters -

http://gaana.com/#!/songs/chandrasekhara-ashtakam

ಕರುಣಿಸೆನ್ನ ಹರಿಯ ರಮಣಿ ವರದ ಲಕುಮಿ ದೇವಿಯೆ – KaruNisenna hariya ramaNi varada lakumi dEviye Lyrics

AySZ0I7CYAAFIcR.jpg large

Song on – Goddess Lakshmi
Contributed by – Ms. Bhavana Damle

ಕರುಣಿಸೆನ್ನ ಹರಿಯ ರಮಣಿ ವರದ ಲಕುಮಿ ದೇವಿಯೆ
ಕಮಲಬಾಣ ಜನನಿ ದಿವ್ಯ ಕಮಲಪಾಣಿ ರಾಜಿತೆ ||ಪ.||

ಸಕಲನಿಗಮ ವಿನುತ ಚರಣೆ ಸಕಲಭಾಗ್ಯದಾಯಿನಿ
ಸಕಲ ಮೌನಿನೀಕರ ವಂದ್ಯ ಸಕಲ ಲೋಕ ನಾಯಕಿ ||೧||

ಶರಧಿ ತನುಜೆ ಮಂಗಳಾಂಗಿ ಪರಮ ಸೌಖ್ಯದಾಯಿನಿ
ವರದ ವೆಂಕಟಾದ್ರಿ ವರನ ಪುರನಿವಾಸೆ ಮೋಹಿನಿ ||೨||

karuNisenna hariya ramaNi varada lakumi dEviye
kamalabANa janani divya kamalapANi rAjite ||pa.||

sakalanigama vinuta caraNe sakalaBAgyadAyini
sakala mauninIkara vaMdya sakala lOka nAyaki ||1||

Saradhi tanuje maMgaLAMgi parama sauKyadAyini
varada veMkaTAdri varana puranivAse mOhini ||2||

ಹರೇ ವೆಂಕಟ ಶೈಲ ವಲ್ಲಭ – Hare Venkata Shaila Vallabha Lyrics

An amazing picture of our Lord Sreenivasa which decorates the living room of my home, just above the TV. My Husband brought the picture in 2010 when he visited Tirupathi. It was a simple frame of the Lord on the black canvas which cost Rs.100. He than brought an amazing frame here in the US, and last year when he went to India, he brought the Gold and Silver ornament for the Lord from Chickpet, Bangalore. The star of my home, our Mane Deverau, Lord Sreenivasa.

Lord_Sreenivasa

Composer – Sri Sripadarajaru
Song on – Lord Sreenivasa

ಹರೇ ವೆಂಕಟ ಶೈಲ ವಲ್ಲಭ

ಪೊರೆಯಬೇಕು ಎನ್ನ || ಪ ||

ದುರಿತದೂರ ನೀ ನಲ್ಲದೆ ಧರೆಯೊಳು

ಪೊರೆವರ ನಾ ಕಾಣೆ ನಿನ್ನಾಣೆ || ಅಪ ||

ಆರು ನಿನ್ನ ಹೊರೆತೆನ್ನ ಪೊರೆವರು

ನೀರಜಾಕ್ಷ ಹರಿಯೆ

ಅಪಾರಾ ಮಹಿಮ ಪುರಾಣ ಪುರುಷ

ಘೋರ ದುರಿತಗಳ ದೂರ ಮಾಡಿಸೋ || ೧ ||

ಇಂದಿರೇಶ ಅರವಿಂದನಯನ

ಎನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನೀನೆ

ಪೊಂದಿದವರ ಅಘವೃಂದ ಕಳೆವ

ಮಂದರಾದ್ರಿಧರನೇ ಶ್ರೀಧರನೆ || ೨ ||

ಮಂಗಳಾಂಗ ಮಹನೀಯ ಗುಣಾರ್ಣವ

ಗಂಗೋದಿತ ಪಾದ

ಅಂಗ ಜಪಿತ ಅಹಿರಾಜಶಯ್ಯ ಶ್ರೀ

ರಂಗವಿಠಲ ದೊರೆಯೆ ಶ್ರೀಹರಿಯೆ || ೩ ||

harE veMkaTa Saila vallabha
poreyabEku enna || pa ||
duritadoora nee nallade dhareyoLu
porevara naa kaaNe ninnaaNe || apa ||

Aru ninna horetenna porevaru
neerajaakSha hariye
apaarA mahima purANa puruSha
ghOra duritagaLa doora maaDisO || 1 ||

iMdirESa araviMdanayana
enna taMde tAyi nIne
poMdidavara aghavRuMda kaLeva
maMdaraadridharanE Sreedharane || 2 ||

maMgaLAMga mahanIya guNArNava
gaMgOdita paada
aMga japita ahirAjaSayya Sree
raMgaviThala doreye Sreehariye || 3 ||

Listen to the song here sung by MS Sheela.

Video link by Narasimha Nayak on Youtube.

ಸಂಗೀತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾರಿಣಿ – Sangeetha Samrajya Sancharini Lyrics

Composer – Shri Ramamurthy
Song and Shloka on – Goddess Saraswathi
Contributed by – Ms. Bhavana Damle

sarasvati

ಶ್ಲೋಕ:
ಶ್ವೇತ ಪದ್ಮಾಸನಾ ಶ್ವೇತ ಪುಷ್ಪೋಪಶೋಭಿತಾ
ಶ್ವೇತಾಂಬರಧರಾ ಶ್ವೇತಗಂಧಾನುಲೇಪನಾ
ಶ್ವೇತಾತ್ಯಸೂತ್ರಹಸ್ತಾ ಶ್ವೇತಚಂದನಚರ್ಚಿತಾ
ಶ್ವೇತವೀಣಾಧರಾ ಶ್ವೇತಾಲಂಕಾರಭೂಷಿತಾ
ಶ್ವೇತಹಂಸಗಾಮಿನಿ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ತ್ವಾಂ
ನಮಸ್ತೇ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ತ್ವಾಂ ನಮಸ್ತೇ
****************
ಸಂಗೀತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾರಿಣಿ
ಶೃಂಗಾರ ಶೃಂಗೇರಿ ಪುರವಾಸಿನಿ ||ಪ.||

ಉನ್ನತ ಪಾಂಡ್ಯ ಕೇರಳವಾಸಿನಿ
ಸನ್ನುತ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಮಧ್ಯ ನಿವಾಸಿನಿ
ಕಾಲಡಿ ಶಂಕರ ಹೃದಯ ನಿವಾಸಿನಿ
ಕಾಲ ದಿಕ್ಪಾಲಕ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿನಿ ||೧||

ಗಾಂಧಾರ ಪಂಚಮ ಧೈವತಭೂಷಣಿ
ಸೀಮಾರಹಿತ ಲಾವಣ್ಯ ರೂಪಿಣಿ
ಮಂದಾರ ಕುಸುಮ ಮಣಿಮಯ ಭೂಷಣಿ
ಮಾಧುರ್ಯ ಮೋಹನ ರಾಗ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ||೨||

ಸರಸರಾಗ ಸಕಲಕಲಾ ಹಂಸತೂಲಿಕಾತಲ್ಪಸ್ಥಿತೇ
ಸುರಗಣಾದಿ ಮುನಿ ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯಚ್ಯುತ ಯಕ್ಷ ಕಿನ್ನರ ಗಾನನುತೇ
ವರದ ವಾಮಕರ ವೀಣಾವಾದನ ಪಾಶಪುಸ್ತಕಮಾದನುತೇ
ಶರಶ್ಚಂದ್ರಿಕಾ ಮುಖಕಮಲ ಬಹುವಿಧ ಮಂಗಳ ಫಲಪ್ರದೇ ||೩||

shlOka:

shvEta padmAsanA shvEta puShpOpashObhitA
shvEtAMbaradharA shvEtagaMdhAnulEpanA
shvEtAtyasUtrahastA shvEtachaMdanacharchitA
shvEtavINAdharA shvEtAlaMkArabhUShitA
shvEtahaMsagAmini shrI shAradA tvAM
namastE shrI shAradA tvAM namastE

*****************

saMgIta sAmrAjya saMchAriNi
shRuMgAra shRuMgEri puravAsini ||pa.||

unnata pAMDya kEraLavAsini
sannuta shrIchakra madhya nivAsini
kAlaDi shaMkara hRudaya nivAsini
kAla dikpAlaka brahma vishvAsini ||1||

gAMdhAra paMchama dhaivatabhUShaNi
sImArahita lAvaNya rUpiNi
maMdAra kusuma maNimaya bhUShaNi
mAdhurya mOhana rAga svarUpiNi ||2||

sarasarAga sakalakalA haMsatUlikAtalpasthitE
suragaNAdi muni brahmAdyachyuta yakSha kinnara gAnanutE
varada vAmakara vINAvAdana pAshapustakamAdanutE
sharashchaMdrikA mukhakamala bahuvidha maMgaLa phalapradE ||3||

ಭೋ ಶಂಭೋ ಶಿವ ಶಂಭೋ -Bho Shambho Shiva Shambho Lyrics

Song on – Lord Shiva
Composer: Dayaananda Saraswati
Contributed by – Ms. Bhavana Damle

ಭೋ ಶಂಭೋ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಸ್ವಯಂಭೋ ||
ಗಂಗಾಧರ ಶಂಕರ ಕರುಣಾಕರ
ಮಾಮವ ಭವ ಸಾಗರ ತಾರಕ ||

ನಿರ್ಗುಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪ
ಗಮಾಗಮ ಭೂತ ಪ್ರಪಂಚ ರಹಿತ
ನಿಜಗುಹ ನಿಹಿತ ನಿತಾಂತ ಅನಂತ
ಆನಂದ ಅತಿಶಯ ಅಕ್ಷಯಲಿಂಗ ||೧||

ಧಿಮಿತ ಧಿಮಿತ ಧಿಮಿ ಧಿಮಿಕಿಟ ಕಿಟತೊಂ
ತೋಂ ತೋಂ ತರಿಕಿಟ ತರಿಕಿಟ ಕಿಟತೊಂ
ಮತಂಗ ಮುನಿವರ ವಂದಿತ ಈಶ
ಸರ್ವ ದಿಗಂಬರ ವೇಷ್ಟಿತ ವೇಷ
ನಿತ್ಯ ನಿರಂಜನ ನಿತ್ಯ ನಟೇಶ
ಈಶ ಸರ್ವೇಶ ಸರ್ವೇಶ ||೩||

bhO SaMbhO Siva SaMbhO svayaMbhO ||
gaMgAdhara SaMkara karuNAkara
mAmava Bava sAgara tAraka ||

nirguNa parabrahma svarUpa
gamAgama BUta prapaMca rahita
nijaguha nihita nitAMta anaMta
AnaMda atiSaya akShayaliMga ||1||

dhimita dhimita dhimi dhimikiTa kiTatoM
tOM tOM tarikiTa tarikiTa kiTatoM
mataMga munivara vaMdita Isha
sarva digaMbara vEShTita vESha
nitya niraMjana nitya naTEsha
Isha sarvEsha sarvEsha ||3||

ಮಹಾಗಣಪತೇ ಮಾತಂಗವದನ – MahaGanapathe Mathangavadana Lyrics

Song on – Lord Ganesha
Composed by – Sree Jayarama Vittala
Contributed by – Ms. Bhavana Damle

Ganesha Idol at my house

Ganesha Idol at my house

ರಾಗ: ಅಭೇರಿ ತಾಳ: ಆದಿ

ಮಹಾಗಣಪತೇ ಮಾತಂಗವದನ
ಮೂಷಿಕವಾಹನ ಮಂಗಳಚರಣ ||

ವಿನಾಯಕ ನೀ ವಿಘ್ನಕೋಟಿ ಹರಣ
ವಾಮನರೂಪ ವಲ್ಲಭನೇ
ಷಣ್ಮುಖಸೋದರ ಸುರಮುನಿಪೂಜಿತ
ಶರಣೆಂಬೆ ನಿನಗೆ ಶಂಭುಕುಮಾರ ||೧||

ಲಂಬೋದರನೇ ಲಕುಮೀಕರನೇ
ಅಂಬಾಸುತನೇ ಆದಿಪೂಜ್ಯನೇ
ದಶಭುಜರೂಪನೆ ದೂರ್ವಾಪ್ರಿಯನೆ
ದುರಿತನಿವಾರಣ ದೀನರಕ್ಷಣ ||೨||

ಪಾಶಾಂಕುಶಧರ ಪಾಪವಿಮೋಚನ
ಪಾವನಸ್ಮರಣ ಪತಿತಪಾವನ
ಜಗದೊಳು ನಿನ್ನಯ ನಾಮವ ಪೊಗಳುವೆ
ಜಯರಾಮ ವಿಠ್ಠಲಗೆ ನೀ ಅತಿಪ್ರಿಯನೆ ||೩||

rAga: abhEri tALa: Adi

mahaagaNapatE maataMgavadana
mUShikavaahana maMgaLacharaNa ||

vinaayaka nI vighnakOTi haraNa
vaamanarUpa vallabhanE
ShaNmukhasOdara suramunipUjita
sharaNeMbe ninage shaMbhukumaara ||1||

laMbOdaranE lakumIkaranE
aMbaasutanE aadipUjyanE
dashabhujarUpane dUrvaapriyane
duritanivaaraNa dInarakShaNa ||2||

paashaaMkushadhara paapavimOchana
paavanasmaraNa patitapaavana
jagadoLu ninnaya naamava pogaLuve
jayaraama viThThalage nI atipriyane ||3||

ಶ್ರೀ ರುದ್ರ ದ್ವಾದಶನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ – Sree Rudra Dwadashanama Stotra Lyrics

ಶ್ರೀ ರುದ್ರ ದ್ವಾದಶನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಪ್ರಥಮಂ ತು ಮಹಾದೇವಂ ದ್ವಿತೀಯಂ ತು ಮಹೇಶ್ವರಮ್ |

ತೃತೀಯಂ ಶಂಕರಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಚತುರ್ಥಂ ವೃಷಭಧ್ವಜಮ್ || ೧ ||

ಪಂಚಮಂ ಕೃತ್ತಿವಾಸಂ ಚ ಷಷ್ಠಂ ಕಾಮಾಂಗನಾಶನಮ್ |

ಸಪ್ತಮಂ ದೇವದೇವೇಶಂ ಶ್ರೀಕಂಠಂ ಚಾಷ್ಟಮಂ ತಥಾ || ೨ ||

ನವಮಂ ತು ಹರಂ ದೇವಂ ದಶಮಂ ಪಾರ್ವತೀಪತಿಮ್ |

ರುದ್ರಮೇಕಾದಶಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ದ್ವಾದಶಂ ಶಿವಮುಚ್ಯತೇ || ೩ ||

ಏತದ್ದ್ವಾದಶನಾಮಾನಿ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನರಃ |

ಗೋಘ್ನಶ್ಚೈವ ಕೃತಘ್ನಶ್ಚ ಭ್ರೂಣಹಾ ಗುರುತಲ್ಪಗಃ || ೪ ||

ಸ್ತ್ರೀಬಾಲಘಾತಕಶ್ಚೈವ ಸುರಾಪೋ ವೃಷಲೀಪತಿಃ |

ಸರ್ವಂ ನಾಶಯತೇ ಪಾಪಂ ಶಿವಲೋಕಂ ಸ ಗಚ್ಚತಿ || ೫ ||

ಶುದ್ಧಸ್ಪಟಿಕಸಂಕಾಶಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರಮ್ |

ಇಂದುಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಂ ವಂದೇ ದೇವಂ ಸದಾಶಿವಮ್ || ೬ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀರುದ್ರ ದ್ವಾದಶನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ||

SrI rudra dvAdaSanAma stOtram

prathamaM tu mahAdEvaM dvitIyaM tu mahESvaram |
tRutIyaM SaMkaraM prOktaM chaturthaM vRuShabhadhvajam || 1 ||

paMchamaM kRuttivAsaM cha ShaShThaM kAmAMganASanam |
saptamaM dEvadEvESaM SrIkaMThaM chAShTamaM tathA || 2 ||

navamaM tu haraM dEvaM daSamaM pArvatIpatim |
rudramEkAdaSaM prOktaM dvAdaSaM SivamuchyatE || 3 ||

EtaddvAdaSanAmAni trisaMdhyaM yaH paThEnnaraH |
gOghnaSchaiva kRutaghnaScha bhrUNahA gurutalpagaH || 4 ||

strIbAlaghAtakaSchaiva surApO vRuShalIpatiH |
sarvaM nASayatE pApaM SivalOkaM sa gacchati || 5 ||

SuddhaspaTikasaMkASaM trinEtraM chaMdraSEkharam |
iMdumaMDalamadhyasthaM vaMdE dEvaM sadASivam || 6 ||

|| iti SrIrudra dvAdaSanAma stOtram saMpUrNaM ||

Listen to the stotra here:

http://www.bhaktipaadal.com/singer.php?SGRID=Pittur%20Narasimha%20Nayak&lang=en

ಧವಳ ಗಂಗೆಯ ಗಂಗಾಧರ – Dhavala Gangeya Gangadhara Lyrics

I just can’t believe our Dasaru wrote such wonderful songs on various Gods and Goddesses. How lucky if I was born during their era, just dream for all of us. However, we are blessed to listen and learn and sing these songs.

Composed by – Sri Vaadhi Rajaru
Song on – Lord Shiva

ಧವಳ ಗಂಗೆಯ ಗಂಗಾಧರ ಮಹಾಲಿಂಗ

ಮಾಧವನ ತೋರಿಸಯ್ಯ ಗುರುಕುಲೋ ತ್ತುಂಗ || ಪ ||

ಅರ್ಚಿಸಿದವರಿಗಭೀಷ್ಟಯ ಕೊಡುವ

ಹೆಚ್ಚಿದ ಅಘಗಳ ತರಿದು ಬಿಸುಟುವ

ದುಶ್ಚರಿತಗಲೆಲ್ಲ ದೂರದಲ್ಲಿಡುವ

ನಮ್ಮಚ್ಯುತಗಲ್ಲದ ಅಸುರರ ಬಡಿವ || ೧ ||

ಮಾರನ ಗೆದ್ದ ಮನೋಹರ ಮೂರ್ತಿ

ಸಾರ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಸುರ ಚಕ್ರವರ್ತಿ

ಧಾರುಣಿಯೆಲ್ಲ ತುಂಬಿತು ನಿನ್ನ ಕೀರ್ತಿ

ಮುರಾರಿಯ ತೋರಿಸಯ್ಯ ನಿನಗೆ ಶರಣಾರ್ಥಿ || ೨ ||

ಚೆನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನ ಶ್ರೀ ಹಯವದನನ್ನ

ಅನುದಿನ ನೆನೆವಂತೆ ಮಾಡೊ ನೀನೆನ್ನ

ಅನ್ಯರನರಿಯೆನೊ ಗುರುವೆಂಬೆ ನಿನ್ನ

ಇನ್ನಾದರು ಹರಿಯ ತೋರೊ ಧೀರ ಮುಕ್ಕಣ್ಣ || ೩ ||

dhavaLa gaMgeya gaMgAdhara mahAliMga
mAdhavana tOrisayya gurukulO ttuMga || pa ||

arcisidavarigabhIShTaya koDuva
heccida aghagaLa taridu bisuTuva
duScaritagalella dUradalliDuva
nammacyutagallada asurara baDiva || 1 ||

mArana gedda manOhara mUrti
sAra sajjanarige sura cakravarti
dhAruNiyella tuMbitu ninna kIrti
murAriya tOrisayya ninage SaraNArthi || 2 ||

cenna prasanna SrI hayavadananna
anudina nenevaMte mADo nInenna
anyaranariyeno guruveMbe ninna
innAdaru hariya tOro dhIra mukkaNNa || 3 ||

You can listen to the tune for this song below:

Kannada Audio

ಚಂದ್ರಚೂಡ ಶಿವಶಂಕರ ಪಾರ್ವತಿ – Chandrachooda Shivashankara Parvathi Lyrics

Composed by – Sree Purandara Dasaru
Song on – Lord Shiva

For the upcoming Shivarathri festival.

ಚಂದ್ರಚೂಡ ಶಿವಶಂಕರ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣನೆ ನಿನಗೆ ನಮೋ ನಮೋ || ಪ ||

ಸುಂದರ ಮೃಗಧರ ಪಿನಾಕ ಧನುಕರ ಗಂಗಾ ಶಿರ

ಗಜಚರ್ಮಾಂಬರಧರ ನಮೋ ನಮೋ || ಅ ಪ ||

ನಂದಿವಾಹನಾನಂದದಿಂದ ಮೂಜಗದಿ ಮೆರವೆ ನೀನೇ

ಅಂದು ಅಮೃತ ಘಟದಿಂದುದಿಸಿದ ವಿಷ ತಂದು ಭುಜಿಸಿದವ ನೀನೇ

ಕಂದರ್ಪನ ಕ್ರೋಧದಿಂದ ಕಣ್ತೆರೆದು ಕೊಂದ ಉಗ್ರನು ನೀನೇ

ಇಂದಿರೇಶ ಶ್ರೀ ರಾಮನ ಪಾದವ ಚಂದದಿ ಪೊಗಳುವ ನೀನೇ || ೧ ||

ಬಾಲಮೃಕಂಡಜನ ಕಾಲನು ಎಳೆವಾಗ ಪಾಲಿಸಿದವ ನೀನೇ

ವಾಲಯದಿ ಕಪಾಲ ಪಿಡಿದು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡೋ ದಿಗಂಬರ ನೀನೇ

ಕಾಲಕೂಟವ ಪಾನಮಾಡಿದ ನೀಲಕಂಠನು ನೀನೇ

ಜಾಲ ಮಾಡಿದ ಗೋಪಾಲನೆಂಬ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಮರುಳಾದವ ನೀನೇ || ೨ ||

ಧರೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕಾವೇರಿತೀರ ಕುಂಭಪುರವಾಸನು ನೀನೇ

ಕೊರಳೋಳು ಭಸ್ಮ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಧರಿಸಿದ ಪರಮ ವೈಷ್ಣವ ನೀನೆ

ಕರದಲಿ ವೀಣೆಯ ನುಡಿಸುವ ನಮ್ಮ ಉರಗಭೂಷಣನು ನೀನೇ

ಗರುಡಗಮನ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರವಿಠಲಗೆ ಪ್ರಾಣಪ್ರಿಯನು ನೀನೆ || ೩||

caMdracUDa SivaSaMkara pArvati ramaNane ninage namO namO || pa ||
suMdara mRugadhara pinaaka dhanukara gaMgA Sira
gajacarmAMbaradhara namO namO || a pa ||

naMdivAhanAnaMdadiMda mUjagadi merave nInE
aMdu amRuta ghaTadiMdudisida viSha taMdu bhujisidava nInE
kaMdarpana krOdhadiMda kaNteredu koMda ugranu nInE
iMdirESa Sree rAmana paadava caMdadi pogaLuva neenE || 1 ||

bAlamRukaMDajana kaalanu eLevaaga paalisidava nInE
vAlayadi kapAla piDidu bhikShe bEDO digaMbara nInE
kAlakUTava paanamADida nIlakaMThanu nInE
jAla mADida gOpAlaneMba heNNige maruLAdava nInE || 2 ||

dharege dakShiNa kAvEritIra kuMbhapuravAsanu nInE
koraLOLu bhasma rudrAkShiya dharisida parama vaiShNava nIne
karadali veeNeya nuDisuva namma uragabhUShaNanu neenE
garuDagamana shree puraMdaraviThalage prANapriyanu neene || 3||

Listen to the song here sung by S.P. Balasubramanyam

http://music.raag.fm/Bhakti_Sangeet/songs-16486-Daasanaagabeku_Sada_Shivana-Various

ಈತನೆ ಲೋಕಗುರು – Itane Lokaguru Lyrics

Sri Madhwacharya

Composed by – Sree Vadiraja Teertharu
Song on – Sree Hanuma, Bheema and Madhwacharya

ಈತನೆ ಲೋಕಗುರು ವೇದವಿಖ್ಯಾತ || ಪ ||

ಭೂತಳದಿ ಶ್ರೀರಾಮ ದೂತನೆಂಬಾತ || ಅಪ ||

ಅಂದು ಹನುಮಂತನಾಗಿ ಅಖಿಳ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲವನು

ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲಿ ಪೋಗಿ ಉದಧಿ ಲಂಘಿಸಿದ

ಇಂದೀವರಾಕ್ಷಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ಮುದ್ರಿಕೆಯನಿತ್ತು

ಬಂದು ರಾಮರ ಪಾದಕೆರಗಿ ನಿಂದಾತ || ೧ ||

ಅರ್ಜುನಗೆ ಅಣ್ಣನಾಗಿ ಅಂದು ದುರ್ಯೋಧನನ

ಲಜ್ಜೆಯನೆ ಕೆಡಿಸಿ ಶದ್ರಥಿಕರನು ಗೆಲಿದ

ಮೂಜಗವು ಮೆಚ್ಚಲು ಮುನ್ನ ಮಾಗಧನ ಸೀಳಿದ

ಸಜ್ಜನ ಪ್ರಿಯ ಭೀಮಸೇನ ನೆಂಬಾತ || ೨ ||

ಮೂರಾರು ಎರಡೊಂದು ಮೂಢಮತಗಳ ಜರಿದು

ಸಾರ ಮಧ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರವನು ಸಜ್ಜನರಿಗೆರೆದು

ಕೂರ್ಮ ಶ್ರೀಹಯವದನನ ಪೂರ್ಣ ಸೇವಕನಾದ

ಧೀರ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಲೋಕದೊಳು ಮೆರೆದ || ೩ ||

Itane lOkaguru vEdaviKyAta || pa ||
BUtaLadi SrIrAma dUtaneMbAta || apa ||

aMdu hanumaMtanAgi aKiLa dikkellavanu
oMdu nimiShadali pOgi udadhi laMGisida
iMdIvarAkShige vaMdisi mudrikeyanittu
baMdu rAmara pAdakeragi niMdAta || 1 ||

arjunage aNNanAgi aMdu duryOdhanana
lajjeyane keDisi Sadrathikaranu gelida
mUjagavu meccalu munna mAgadhana sILida
sajjana priya BImasEna neMbAta || 2 ||

mUrAru eraDoMdu mUDhamatagaLa jaridu
sAra madhva SAstravanu sajjanarigeredu
kUrma SrIhayavadanana pUrNa sEvakanAda
dhIra madhvAcArya lOkadoLu mereda || 3 ||

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,086 other followers

%d bloggers like this: