Archive for the ‘Shri Raghavendra Swamy’ Category

48 Days Historic Yagna Mahotsava @ Kamadenu Kshethra

IMG_2688

This time during my visit to Bangalore, I had the opportunity once again to visit the very famous Kamadenu Kshethra. My parents, husband, brother-in-law Ramesh and his wife Vasanthi (related to the founder of Kamadenu Kshethra) and their daughter Arpitha accompanied me. I was personally asked to visit Kamadenu Kshethra by the Founder Sree. Gurusesh Guru.

The founder Sree. Gurusesh Guru has sent me some details about the upcoming 48 Days Historic Yagna Mahotsava @ Kamadenu Kshethra being conducted from 5.6.2014 – 27.7.2014. Please visit Kamadenu Kshethra and get the blessings of our beloved Rayaru.

Attached below are the brochure for the program details in Kannada and English.

The Devotees can also contribute their donations for SEVAS through fund transfer to the below mentioned account

Bank Name INDIAN OVERSEAS BANK

Branch Sunkadakatte

Branch Code 2309

Name of the Account SRI GURURAGHAVENDRA SEVASHRAMA (R)

IFS Code IOBA0002309

Account no 230901000001200

Reminder: Sree Raghavendra Swamy Birthday – March 8th

Canada Trip 226

A reminder to everyone who chanted “Sree Raghavendraya Namaha” to present as a gift to our beloved Rayaru. The japa count needs to be sent to the following link before 7th, Friday. For those of you in other countries, please send it on Friday so your gift reaches our beloved Rayaru on 8th 2014.

Details attached below to send your Japa Count. May Sree Raghvendra Swamy bless everyone who did their part in chanting.

============================== ============================== ===

http://saptaaha.com/japacount/

ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಕ್ಷರಮಾಲಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರ ——-Sri Raghavendra Aksharamalika Stotra Lyrics

IMG_2354

Audio link:

http://www.kannadaaudio.com/Songs/Devotional/home/SriRaghavendraAksharamalikaStotra.php

Singer: Sri Vidyabhushana

Composer: Sri Krishnavadhuta
An introduction of Sri Krishnavadhuta is available at this link.: http://www.patwari.org/special/SpeechFromRNP-3.html

Thanks, Bhavana for the lyrics.

|| ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಕ್ಷರಮಾಲಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರ ||

ಅಜ್ಞಾನ ನಾಶಾಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ಣಾಯ ಸುಜ್ಞಾನದಾತ್ರೇ ನಮಸ್ತೇ ಗುರೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೧ ||

ಆನಂದರೂಪಾಯ ನಂದಾತ್ಮಜ ಶ್ರೀಪದಾಂಭೋಜಭಾಜೇ ನಮಸ್ತೇ ಗುರೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೨ ||

ಇಷ್ಟಪ್ರದಾನೇನ ಕಷ್ಟಪ್ರಹಾಣೇನ ಶಿಷ್ಟಸ್ತುತ ಶ್ರೀಪದಾಂಭೋಜ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೩ ||

ಈಡೇ ಭವತ್ಪಾದ ಪಾಥೋಜಮಾಧ್ಯಾಯ ಭೂಯೋಽಪಿ ಭೂಯೋ ಭಯಾತ್ ಪಾಹಿ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೪ ||

ಉಗ್ರಂ ಪಿಶಾಚಾದಿಕಂ ದ್ರಾವಯಿತ್ವಾಶು ಸೌಖ್ಯಂ ಜನಾನಾಂ ಕರೋಶೀಷ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೫ ||

ಊರ್ಜತ್ ಕೃಪಾಪೂರ ಪಾಥೋನಿಧೇಮಂಕ್ಷು ತುಷ್ಟೋಽನುಗೃಹ್ಣಾಸಿ ಭಕ್ತ್ವಾನ್ ವಿಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೬ ||

ಋಜೂತ್ತಮ ಪ್ರಾಣ ಪಾದಾರ್ಚನಪ್ರಾಪ್ತ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧೇಶ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೭ ||

ಋಭುಸ್ವಭಾವಾಪ್ತ ಭಕ್ತೇಷ್ಟಕಲ್ಪದ್ರು ರೂಪೇಶ ಭೂಪಾದಿ ವಂದ್ಯ ಪ್ರಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೮ ||

ೠದ್ಧಂ ಯಶಸ್ತೇ ವಿಭಾತಿ ಪ್ರಕೃಷ್ಟಂ ಪ್ರಪನ್ನಾರ್ತಿಹಂತರ್ಮಹೋದಾರ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೯ ||

ಕ್ಲಿಪ್ತಾತಿ ಭಕ್ತೌಘ ಕಾಮ್ಯಾರ್ಥ ದಾತರ್ಭವಾಂಬೋಧಿ ಪಾರಂಗತ ಪ್ರಾಜ್ಞ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೧೦ ||

ಏಕಾಂತ ಭಕ್ತಾಯ ಮಾಕಾಂತ ಪಾದಾಬ್ಜ ಉಚ್ಚಾಯ ಲೋಕೇ ನಮಸ್ತೇ ವಿಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೧೧ ||

ಐಶ್ವರ್ಯಭೂಮನ್ ಮಹಾಭಾಗ್ಯದಾಯಿನ್ ಪರೇಶಾಂ ಚ ಕೃತ್ಯಾದಿ ನಾಶಿನ್ ಪ್ರಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೧೨ ||

ಓಂಕಾರ ವಾಚ್ಯಾರ್ಥಭಾವೇನ ಭಾವೇನ ಲಬ್ಧೋದಯ ಶ್ರೀಕ ಯೋಗೀಶ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೧೩ ||

ಔರ್ವಾನಲಪ್ರಖ್ಯ ದುರ್ವಾದಿದಾವಾನಲೈಃ ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರೇಶ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೧೪ ||

ಅಂಭೋಜಸಂಭೂತಮುಖ್ಯಾಮರಾರಾಧ್ಯ ಭೂನಾಥ ಭಕ್ತೇಶ ಭಾವಜ್ಞ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೧೫ ||

ಅಸ್ತಂಗತಾನೇಕಮಾಯಾದಿ ವಾದೀಶ ವಿದ್ಯೋತಿತಾಶೇಷ ವೇದಾಂತ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೧೬ ||

ಕಾಮ್ಯಾರ್ಥದಾನಾಯ ಬದ್ಧಾದರಾಶೇಷ ಲೋಕಾಯ ಸೇವಾನುಸಕ್ತಾಯ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೧೭ ||

ಖದ್ಯೋತಸಾರೇಷು ಪ್ರತ್ಯರ್ಥಿಸಾರ್ಥೇಶು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾರ್ತಾಂಡ ಬಿಂಬಾಭ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೧೮ ||

ಗರ್ವಿಷ್ಠ ಗರ್ವಾಂಬುಶೋಷಾರ್ಯಮಾತ್ಯುಗ್ರ ನಮ್ರಾಂಬುಧೇರ್ಯಾಮಿನೀ ನಾಥ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೧೯ ||

ಘೋರಾಮಯಧ್ವಾಂತ ವಿಧ್ವಂಸನೋದ್ದಾಮ ದೇದೀಪ್ಯ ಮಾನಾರ್ಕ ಬಿಂಬಾಭ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೨೦ ||

ಙಣತ್ಕಾರದಂಡಾಂಕ ಕಾಷಾಯವಸ್ತ್ರಾಂಕ ಕೌಪೀನ ಪೀನಾಂಕ ಹಂಸಾಂಕ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೨೧ ||

ಚಂಡೀಶ ಕಾಂಡೇಶ ಪಾಖಂಡ ವಾಕ್ಕಾಂಡ ತಾಮಿಶ್ರಮಾರ್ತಾಂಡ ಪಾಷಂಡ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೨೨ ||

ಛದ್ಮಾಣುಭಾಗಂ ನವಿದ್ಮಸ್ತ್ವದಂತಃ ಸುಸದ್ಮೈವ ಪದ್ಮಾವಧಸ್ಯಾಸಿ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೨೩ ||

ಜಾಡ್ಯಂಹಿನಸ್ತ್ವಿಜ್ವರಾರ್ಶಃಕ್ಷಯಾದ್ಯಾಶು ತೇ ಪಾದ ಪದ್ಮಾಂಬುಲೇಶೋಽಪಿ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೨೪ ||

ಝಶಧ್ವಜೀಯೇಷ್ವಲಭ್ಯೋರುಚೇತಃ ಸಮಾರೂಢಮಾರೂಢ ವಕ್ಷೋಂಗ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೨೫ ||

ಞಾಂಚಾವಿಹೀನಾಯ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಪ್ರಾಪ್ತ ತುಷ್ಟಾಯ ಸದ್ಯಃ ಪ್ರಸನ್ನೋಽಸಿ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೨೬ ||

ಟೀಕಾರಹಸ್ಯಾರ್ಥ ವಿಖ್ಯಾಪನಗ್ರಂಥ ವಿಸ್ತಾರ ಲೋಕೋಪಕರ್ತಃ ಪ್ರಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೨೭ ||

ಠಂಕುರ್ವರೀಣಾಮ ಮೇಯಪ್ರಭಾವೋದ್ಧರಾಪಾದ ಸಂಸಾರತೋ ಮಾಂ ಪ್ರಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೨೮ ||

ಡಾಕಿನ್ಯಪಸ್ಮಾರ ಘೋರಾಧಿಕೋಗ್ರ ಗ್ರಹೋಚ್ಚಾಟನೋದಗ್ರ ವೀರಾಗ್ರ್ಯ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೨೯ ||

ಢಕ್ಕಾಧಿಕಧ್ವಾನ ವಿದ್ರಾವಿತಾನೇಕ ದುರ್ವಾದಿಗೋಮಾಯು ಸಂಘಾತ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೩೦ ||

ಣಾತ್ಮಾದಿಮಾತ್ರರ್ಣಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥಕ ಶ್ರೀಪತಿಧ್ಯಾನಸನ್ನದ್ಧಧೀಸಿದ್ಧ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೩೧ ||

ತಾಪತ್ರಯ ಪ್ರೌಢ ಬಾಧಾಭಿಭೂತಸ್ಯ ಭಕ್ತಸ್ಯ ತಾಪತ್ರಯಂ ಹಂಸಿ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೩೨ ||

ಸ್ಥಾನತ್ರಯಪ್ರಾಪಕಜ್ಞಾನದಾತಸ್ತ್ರಿಧಾಮಾಂಘ್ರಿಭಕ್ತಿಂ ಪ್ರಯಚ್ಛ ಪ್ರಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೩೩ ||

ದಾರಿದ್ರ್ಯ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಯೋಗೇನ ಯೋಗೇನ ಸಂಪನ್ನ ಸಂಪತ್ತಿ ಮಾ ದೇಹಿ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೩೪ ||

ಧಾವಂತಿ ತೇ ನಾಮಧೇಯಾಭಿ ಸಂಕೀರ್ತನೇನೈನ ಸಾಮಾಶು ವೃಂದಾನಿ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೩೫ ||

ನಾನಾ ವಿಧಾನೇಕ ಜನ್ಮಾದಿ ದುಃಖೌಘತಃ ಸಾಧ್ವಸಂಸಂಹರೋದಾರ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೩೬ ||

ಪಾತಾ ತ್ವಮೇವೇತಿ ಮಾತಾ ತ್ವಮೇವೇತಿ ಮಿತ್ರಂ ತ್ವಮೇವೇತ್ಯಹಂ ವೇದ್ಮಿ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೩೭ ||

ಫಾಲಸ್ಥದುರ್ದೈವವರ್ಣಾವಳೀಕಾರ್ಯಲೋಪೇಽಪಿ ಭಕ್ತಸ್ಯ ಶಕ್ತೋಽಸಿ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೩೮ ||

ಬದ್ಧೋಸ್ಮಿ ಸಂಸಾರ ಪಾಶೇನ ತೇಽಂಘ್ರಿಂ ವಿನಾನ್ಯಾ ಗತಿರ್ನೇತ್ಯಮೇಮಿ ಪ್ರಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೩೯ ||

ಭಾವೇ ಭಜಾಮೀಹ ವಾಚಾ ವದಾಮಿ ತ್ವದೀಯಂ ಪದಂ ದಂಡವನ್ನೌಮಿ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೪೦ ||

ಮಾನ್ಯೇಷು ಮಾನ್ಯೋಽಸಿ ಮತ್ಯಾ ಚ ಧೃತ್ಯಾ ಚ ಮಾಮದ್ಯಮಾನ್ಯಂ ಕುರುದ್ರಾಗ್ವಿಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೪೧ ||

ಯಂಕಾಮಮಾಕಾಮಯೇ ತಂ ನ ಚಾಪಂ ತತಸ್ತ್ವಂ ಶರಣ್ಯೋ ಭವೇತ್ಯೇಮಿ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೪೨ ||

ರಾಜಾದಿ ವಶ್ಯಾದಿ ಕುಕ್ಷಿಂಭರಾನೇಕಚಾತುರ್ಯವಿದ್ಯಾಸು ಮೂಢೋಽಸ್ಮಿ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೪೩ ||

ಲಕ್ಷ್ಯೇಶು ತೇ ಭಕ್ತವರ್ಗೇಶು ಕುರ್ವೇಕಲಕ್ಷ್ಯಂ ಕೃಪಾಪಾಂಗಲೇಶಸ್ಯ ಮಾಂ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೪೪ ||

ವಾರಾಂಗನಾದ್ಯೂತಚೌರ್ಯಾನ್ಯ ದಾರಾರತತ್ವಾದ್ಯವದ್ಯತ್ವತೋ ಮಾಂ ಪ್ರಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೪೫ ||

ಶಕ್ತೋ ನ ಶಕ್ತಿಂ ತವ ಸ್ತೋತುಮಾಧ್ಯಾತುಮೀದೃಕ್ವಹಂ ಕರೋಮೀಶ ಕಿಂ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೪೬ ||

ಷಡ್ವೈರಿವರ್ಗಂ ಮಮಾರಾನ್ನಿರಕುರ್ವಮಂದೋಹರೀರಾಂಘ್ರಿರಾಗೋಽಸ್ತುಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೪೭ ||

ಸನ್ಮಾರ್ಗಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರ ಸತ್ಸಂಗ ಸದ್ಭಕ್ತಿ ಸುಜ್ಞಾನ ಸಂಪತ್ತಿ ಮಾದೇಹಿ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೪೮ ||

ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದೋಽಹಂ ಸಮಾನೇಷ್ಟಕೀರ್ತ್ಯಾ ತಂವಾಂಘ್ರಿಂ ಪ್ರಪನ್ನೋಽಸ್ಮಿ ಸಂರಕ್ಷ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೪೯ ||

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಿಹೀನತ್ವ ಹೇತೋಃ ಸ್ವಕೀಯೈಃ ಸುದೂರೀಕೃತೋಸ್ಮ್ಯದ್ಯ ವಾಚ್ಯೋಽಸ್ಮಿ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೫೦ ||

ಕ್ಷೇಮಂಕರಸ್ತ್ವಂ ಭವಾಂಭೋಧಿ ಮಜ್ಜಜ್ಜನಾನಾಮಿತಿ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪನ್ನೋಽಸ್ಮಿ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೫೧ ||

ಕೃಷ್ಣಾವಧೂತೇನ ಗೀತೇನ ಮಾತ್ರಕ್ಷರಾದ್ಯೇನ ಗಾಥಾಸ್ತವೇನೇಢ್ಯ ಭೋ |
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ || ೫೨ ||

|| SrI rAghavEMdra akSharamAlikA stOtra ||

aj~jAna nASAya vij~jAna pUrNAya suj~jAnadAtrE namastE gurO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 1 ||

AnaMdarUpAya naMdAtmaja SrIpadAMBOjaBAjE namastE gurO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 2 ||

iShTapradAnEna kaShTaprahANEna SiShTastuta SrIpadAMBOja BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 3 ||

IDE BavatpAda pAthOjamAdhyAya BUyO&pi BUyO BayAt pAhi BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 4 ||

ugraM piSAcAdikaM drAvayitvASu sauKyaM janAnAM karOSISha BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 5 ||

Urjat kRupApUra pAthOnidhEmaMkShu tuShTO&nugRuhNAsi BaktvAn viBO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 6 ||

RujUttama prANa pAdArcanaprApta mAhAtmya saMpUrNa siddhESa BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 7 ||

RuBusvaBAvApta BaktEShTakalpadru rUpESa BUpAdi vaMdya praBO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 8 ||

RUddhaM yaSastE viBAti prakRuShTaM prapannArtihaMtarmahOdAra BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 9 ||

kliptAti BaktauGa kAmyArtha dAtarBavAMbOdhi pAraMgata prAj~ja BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 10 ||

EkAMta BaktAya mAkAMta pAdAbja uccAya lOkE namastE viBO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 11 ||

aiSvaryaBUman mahABAgyadAyin parESAM ca kRutyAdi nASin praBO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 12 ||

OMkAra vAcyArthaBAvEna BAvEna labdhOdaya SrIka yOgISa BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 13 ||

aurvAnalapraKya durvAdidAvAnalaiH sarvataMtra svataMtrESa BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 14 ||

aMBOjasaMBUtamuKyAmarArAdhya BUnAtha BaktESa BAvaj~ja BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 15 ||

astaMgatAnEkamAyAdi vAdISa vidyOtitASESha vEdAMta BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 16 ||

kAmyArthadAnAya baddhAdarASESha lOkAya sEvAnusaktAya BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 17 ||

KadyOtasArEShu pratyarthisArthESu madhyAhna mArtAMDa biMbABa BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 18 ||

garviShTha garvAMbuSOShAryamAtyugra namrAMbudhEryAminI nAtha BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 19 ||

GOrAmayadhvAMta vidhvaMsanOddAma dEdIpya mAnArka biMbABa BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 20 ||

~gaNatkAradaMDAMka kAShAyavastrAMka kaupIna pInAMka haMsAMka BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 21 ||

caMDISa kAMDESa pAKaMDa vAkkAMDa tAmiSramArtAMDa pAShaMDa BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 22 ||

CadmANuBAgaM navidmastvadaMtaH susadmaiva padmAvadhasyAsi BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 23 ||

jADyaMhinastvijvarArSaHkShayAdyASu tE pAda padmAMbulESO&pi BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 24 ||

JaSadhvajIyEShvalaByOrucEtaH samArUDhamArUDha vakShOMga BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 25 ||

~jAMcAvihInAya yAdRucCika prApta tuShTAya sadyaH prasannO&si BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 26 ||

TIkArahasyArtha viKyApanagraMtha vistAra lOkOpakartaH praBO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 27 ||

ThaMkurvarINAma mEyapraBAvOddharApAda saMsAratO mAM praBO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 28 ||

DAkinyapasmAra GOrAdhikOgra grahOccATanOdagra vIrAgrya BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 29 ||

DhakkAdhikadhvAna vidrAvitAnEka durvAdigOmAyu saMGAta BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 30 ||

NAtmAdimAtrarNalakShyArthaka SrIpatidhyAnasannaddhadhIsiddha BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 31 ||

tApatraya prauDha bAdhABiBUtasya Baktasya tApatrayaM haMsi BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 32 ||

sthAnatrayaprApakaj~jAnadAtastridhAmAMGriBaktiM prayacCa praBO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 33 ||

dAridrya dAridrya yOgEna yOgEna saMpanna saMpatti mA dEhi BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 34 ||

dhAvaMti tE nAmadhEyABi saMkIrtanEnaina sAmASu vRuMdAni BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 35 ||

nAnA vidhAnEka janmAdi duHKaughataH sAdhvasaMsaMharOdAra BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 36 ||

pAtA tvamEvEti mAtA tvamEvEti mitraM tvamEvEtyahaM vEdmi BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 37 ||

PAlasthadurdaivavarNAvaLIkAryalOpE&pi Baktasya SaktO&si BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 38 ||

baddhOsmi saMsAra pASEna tE&MGriM vinAnyA gatirnEtyamEmi praBO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 39 ||

BAvE BajAmIha vAcA vadAmi tvadIyaM padaM daMDavannaumi BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 40 ||

mAnyEShu mAnyO&si matyA ca dhRutyA ca mAmadyamAnyaM kurudrAgviBO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 41 ||

yaMkAmamAkAmayE taM na cApaM tatastvaM SaraNyO BavEtyEmi BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 42 ||

rAjAdi vaSyAdi kukShiMBarAnEkacAturyavidyAsu mUDhO&smi BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 43 ||

lakShyESu tE BaktavargESu kurvEkalakShyaM kRupApAMgalESasya mAM |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 44 ||

vArAMganAdyUtacauryAnya dArAratatvAdyavadyatvatO mAM praBO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 45 ||

SaktO na SaktiM tava stOtumAdhyAtumIdRukvahaM karOmISa kiM BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 46 ||

ShaDvairivargaM mamArAnnirakurvamaMdOharIrAMGrirAgO&stuBO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 47 ||

sanmArgasacCAstra satsaMga sadBakti suj~jAna saMpatti mAdEhi BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 48 ||

hAsyAspadO&haM samAnEShTakIrtyA taMvAMGriM prapannO&smi saMrakSha BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 49 ||

lakShmI vihInatva hEtOH svakIyaiH sudUrIkRutOsmyadya vAcyO&smi BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 50 ||

kShEmaMkarastvaM BavAMBOdhi majjajjanAnAmiti tvAM prapannO&smi BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 51 ||

kRuShNAvadhUtEna gItEna mAtrakSharAdyEna gAthAstavEnEDhya BO |
SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya SrIrAGavEMdrArya pAhi praBO || 52 ||

Sri Raghavendra Mangalashtaka Lyrics

I recite Sri Raghavendra Mangalashtaka every Thursday. So, here comes the lyrics in 3 different languages. In order to understand the significance of reciting this stotra, read the meaning of each paragraph below:

IMG_2533

Anyone recognized the brindavana picture posted above? It is the Brindavana created by Sri Appanacharya for Sree Raghavendra Swamy in Bichale near Mantralaya. I have posted several pictures of Bichale earlier.

Composed by : Sri Appanaacharya

ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಪದಾರವಿಂದಮಧುಪಃ ಶ್ರೀಮಧ್ವವಂಶಾಧಿಪಃ
ಸಚ್ಛಿಷ್ಯೋಡುಗಣೋಡುಪಃ ಶ್ರಿತಜಗದ್ಗೀರ್ವಾಣಸತ್ಪಾದಪಃ |
ಅತ್ಯರ್ಥಂ ಮನಸಾ ಕೃತಾಚ್ಯುತಜಪಃ ಪಾಪಾಂಧಕಾರಾತಪಃ
ಶ್ರೀಮತ್ಸದ್ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರಯತಿರಾಟ್ ಕುರ್ಯಾದ್ಧ್ರುವಂ ಮಂಗಲಂ || ೧||

ಕರ್ಮಂದೀಂದ್ರಸುಧೀಂದ್ರಸದ್ಗುರುಕರಾಂಭೋಜೋದ್ಭವ ಸಂತತಂ
ಪ್ರಾಜ್ಯಧ್ಯಾನವಶೀಕೃತಾಖಿಲಜಗದ್ವಾಸ್ತವ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಧವಃ |
ಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಾದಿವಿದೂಷಕಾಖಿಲಮೃಷಾವಾದೀಭಕಂಠೀರವಃ
ಶ್ರೀಮತ್ಸದ್ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರಯತಿರಾಟ್ ಕುರ್ಯಾದ್ಧ್ರುವಂ ಮಂಗಲಂ || ೨||

ಸಾಲಂಕಾರಕಕಾವ್ಯನಾಟಕಕಲಾಕಾಣಾದಪಾತಂಜಲ
ತ್ರಯ್ಯರ್ಥಸ್ಮೃತಿಜೈಮಿನೀಯಕವಿತಾಸಂಗೀತಪಾರಂಗತಃ |
ವಿಪ್ರಕ್ಷತ್ರವಿಡಂಘ್ರಿಜಾತಮುಖರಾನೇಕಪ್ರಜಾಸೇವಿತಃ
ಶ್ರೀಮತ್ಸದ್ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರಯತಿರಾಟ್ ಕುರ್ಯಾದ್ಧ್ರುವಂ ಮಂಗಲಂ || ೩||

ರಂಗೋತ್ತುಂಗತರಂಗಮಂಗಳಕರಶ್ರೀತುಂಗಭದ್ರಾತಟ
ಪ್ರತ್ಯಸ್ಥದ್ವಿಜಪುಂಗವಾಲಯಲಸನ್ ಮಂತ್ರಾಲಯಾಖ್ಯೇ ಪುರೇ |
ನವ್ಯೇಂದ್ರೋಪಲನೀಲಭವ್ಯಕರಸದ್ಬೃಂದಾವನಾಂತರ್ಗತಃ
ಶ್ರೀಮತ್ಸದ್ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರಯತಿರಾಟ್ ಕುರ್ಯಾದ್ಧ್ರುವಂ ಮಂಗಲಂ || ೪||

ವಿದ್ವದ್ರಾಜಶಿರಃ ಕಿರೀಟಖಚಿತಾನರ್ಘ್ಯೋರುರತ್ನಪ್ರಭಾ
ರಾಗಾಘೌಘಹಪಾದುಕದ್ವಯಚರಃ ಪದ್ಮಾಕ್ಷಮಾಲಾಧರಃ |
ಭಾಸ್ವದ್ದಂಡಕಮಂಡಲೋಜ್ವಲಕರಾ ರಕ್ತಾಂಬರಾಡಂಬರಃ
ಶ್ರೀಮತ್ಸದ್ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರಯತಿರಾಟ್ ಕುರ್ಯಾದ್ಧ್ರುವಂ ಮಂಗಲಂ || ೫||

ಯದ್ಬೃಂದಾವನಸತ್ಪ್ರದಕ್ಷಿಣನಮಸ್ಕಾರಾಭಿಷೇಕಸ್ತುತಿ
ಧ್ಯಾನಾರಾಧನ ಮೃದ್ವಿಲೇಪನಮುಖಾನೇಕೋಪಚಾರಾನ್ ಸದಾ |
ಕಾರಂಕಾರಮಭಿಪ್ರಯಾಂತಿ ಚತುರೋ ಲೋಕಾಃ ಪುಮರ್ಥಾನ್ ಸದಾ
ಶ್ರೀಮತ್ಸದ್ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರಯತಿರಾಟ್ ಕುರ್ಯಾದ್ಧ್ರುವಂ ಮಂಗಲಂ || ೬||

ವೇದವ್ಯಾಸಮುನೀಶಮಧ್ವಯತಿರಾಟ್ಟೀಕಾರ್ಯವಾಖ್ಯಾಮೃತಂ
ಜ್ಞಾತ್ವಾದ್ವೈತಮತಂ ಹಲಾಹಲಸಮಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಸಮಾಖ್ಯಾಪ್ತಯೇ |
ಸಂಖ್ಯಾವತ್ಸುಖದಾಂ ದಶೋಪನಿಷದಾಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಂ ಸಮಾಖ್ಯನ್ಮುದಾ
ಶ್ರೀಮತ್ಸದ್ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರಯತಿರಾಟ್ ಕುರ್ಯಾದ್ಧ್ರುವಂ ಮಂಗಲಂ || ೭||

ಶ್ರೀಮದ್ವೈಷ್ಣವಲೋಕಜಾಲಕಗುರುಃ ಶ್ರೀಮತ್ಪರಿವ್ರಾಢ್ಭರುಃ
ಶಾಸ್ತ್ರೇ ದೇವಗುರುಃ ಶ್ರಿತಾಮರತರುಃ ಪ್ರತ್ಯೂಹಗೋತ್ರಸ್ವರುಃ |
ಚೇತೋತೀತಶಿರುಸ್ತಥಾ ಜಿತವರುಃ ಸತ್ಸೌಖ್ಯಸಂಪತ್ಕರುಃ
ಶ್ರೀಮತ್ಸದ್ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರಯತಿರಾಟ್ ಕುರ್ಯಾದ್ಧ್ರುವಂ ಮಂಗಲಂ || ೮||

ಯಃ ಸಂಧ್ಯಾಸ್ವನಿಶಂ ಗುರೋರ್ವ್ರತಿಪತೇಃ ಸನ್ಮಂಗಲಸ್ಯಾಷ್ಟಕಂ
ಸದ್ಯಃ ಪಾಪಹರಂ ಸ್ವಸೇವಿವಿದುಷಾಂ ಭಕ್ತ್ಯೈವ ಬಾಭಾಷಿತಂ |
ಭಕ್ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುಸಂಪದಂ ಶುಭಪದಂ ದೀರ್ಘಾಯುರಾರೋಗ್ಯಕಂ
ಕೀರ್ತಿಂ ಪುತ್ರಕಳತ್ರಬಾಂಧವಸುಹೃನ್ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಯಾತಿ ಧ್ರುವಮ್ || ೯||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀ ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ್ಯಕೃತಂ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಮಂಗಳಾಷ್ಟಕಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ||

Lyrics in Sanskrit
श्रीमद्रामपदारविंदमधुपः श्रीमध्ववंशाधिपः
सच्छिष्योडुगणोडुपः श्रितजगद्गीर्वाणसत्पादपः ।
अत्यर्थं मनसा कृताच्युतजपः पापांधकारातपः
श्रीमत्सद्गुरुराघवेंद्रयतिराट् कुर्याद्ध्रुवं मंगलं ॥ १॥

कर्मंदींद्रसुधींद्रसद्गुरुकरांभोजोद्भव संततं
प्राज्यध्यानवशीकृताखिलजगद्वास्तव्यलक्ष्मीधवः ।
सच्छास्त्रादिविदूषकाखिलमृषावादीभकंठीरवः
श्रीमत्सद्गुरुराघवेंद्रयतिराट् कुर्याद्ध्रुवं मंगलं ॥ २॥

सालंकारककाव्यनाटककलाकाणादपातंजल
त्रय्यर्थस्मृतिजैमिनीयकवितासंगीतपारंगतः ।
विप्रक्षत्रविडंघ्रिजातमुखरानेकप्रजासेवितः
श्रीमत्सद्गुरुराघवेंद्रयतिराट् कुर्याद्ध्रुवं मंगलं ॥ ३॥

रंगोत्तुंगतरंगमंगळकरश्रीतुंगभद्रातट
प्रत्यस्थद्विजपुंगवालयलसन् मंत्रालयाख्ये पुरे ।
नव्येंद्रोपलनीलभव्यकरसद्बृंदावनांतर्गतः
श्रीमत्सद्गुरुराघवेंद्रयतिराट् कुर्याद्ध्रुवं मंगलं ॥ ४॥

विद्वद्राजशिरः किरीटखचितानर्घ्योरुरत्नप्रभा
रागाघौघहपादुकद्वयचरः पद्माक्षमालाधरः ।
भास्वद्दंडकमंडलोज्वलकरा रक्तांबराडंबरः
श्रीमत्सद्गुरुराघवेंद्रयतिराट् कुर्याद्ध्रुवं मंगलं ॥ ५॥

यद्बृंदावनसत्प्रदक्षिणनमस्काराभिषेकस्तुति
ध्यानाराधन मृद्विलेपनमुखानेकोपचारान् सदा ।
कारंकारमभिप्रयांति चतुरो लोकाः पुमर्थान् सदा
श्रीमत्सद्गुरुराघवेंद्रयतिराट् कुर्याद्ध्रुवं मंगलं ॥ ६॥

वेदव्यासमुनीशमध्वयतिराट्टीकार्यवाख्यामृतं
ज्ञात्वाद्वैतमतं हलाहलसमं त्यक्त्वा समाख्याप्तये ।
संख्यावत्सुखदां दशोपनिषदां व्याख्यां समाख्यन्मुदा
श्रीमत्सद्गुरुराघवेंद्रयतिराट् कुर्याद्ध्रुवं मंगलं ॥ ७॥

श्रीमद्वैष्णवलोकजालकगुरुः श्रीमत्परिव्राढ्भरुः
शास्त्रे देवगुरुः श्रितामरतरुः प्रत्यूहगोत्रस्वरुः ।
चेतोतीतशिरुस्तथा जितवरुः सत्सौख्यसंपत्करुः
श्रीमत्सद्गुरुराघवेंद्रयतिराट् कुर्याद्ध्रुवं मंगलं ॥ ८॥

यः संध्यास्वनिशं गुरोर्व्रतिपतेः सन्मंगलस्याष्टकं
सद्यः पापहरं स्वसेविविदुषां भक्त्यैव बाभाषितं ।
भक्त्या व्यक्ति सुसंपदं शुभपदं दीर्घायुरारोग्यकं
कीर्तिं पुत्रकळत्रबांधवसुहृन्मूर्ति प्रयाति ध्रुवम् ॥ ९॥

॥ इति श्री अप्पण्णाचार्यकृतं श्रीराघवेंद्रमंगळाष्टकं संपूर्णं ॥

And now in Baraha Kannada:
|| shreerAghavEMdra maMgalAShTakam ||

shreemadraamapadaaraviMdamadhupaH shreemadhvavaMshaadhipaH
sacCiShyODu gaNODupaH shritajagadgeervaaNasatpaadapaH |
atyarthaM manasaa kRutaachyutajapaH paapaaMdhakaaraatapaH
shreematsadgururaaghavEMdrayatiraaT kuryaaddhruvaM maMgalam || 1 ||

karmaMdIMdra sudhIMdra sadguru karAMBOjOdbhavaH saMtataM
praajyadhyaanavasheekRutaakhilajagadvaastavyalakShmeedhavaH |
sacCAstrAtividooShakaakhilamRuShAvAdIBakaMThIravaH
shreematsadgururaaghavEMdrayatiraaT kuryaaddhruvaM maMgalam || 2 ||

saalaMkaarakakaavyanaaTakakalaakaaNaadapaataMjala
trayyarthasmRutijaimineeyakavitaasaMgeetapaaraMgataH |
viprakShatraviDaMGrijaatamukharaanEkaprajaasEvitaH
shreematsadgururaaghavEMdrayatiraaT kuryaaddhruvaM maMgalam || 3 ||

raMgOttuMgataraMgamaMgalakarashreetuMgabhadraataTa
pratyasthadvijapuMgavaalayalasanmaMtraalayaakhyE purE |
navyEMdrOpalaneelabhavyakarasadbRuMdaavanaaMtargataH
shreematsadgururaaghavEMdrayatiraaT kuryaaddhruvaM maMgalam || 4 ||

vidvadraajashiraHkireeTakhachitaanarghyOruratnaprabhaa
raagaaghoughahapaadukaadvayacharaH padmaakShamaalaadharaH |
bhaasvaddaMDakamaMDaloojjvalakarO raktAMbaraaDaMbaraH
shreematsadgururaaghavEMdrayatiraaT kuryaaddhruvaM maMgalam || 5 ||

yadvRuMdaavanasapradakShiNanamaskaaraabhiShEkastuti
dhyaanaaraadhanamRudvilEpanamukhaanEkOpachaaraan sadaa |
kaaraMkaaramabhiprayaaMti chaturO lOkaaH pumarthaan sadaa
shreematsadgururaaghavEMdrayatiraaT kuryaaddhruvaM maMgalam || 6 ||

vEdavyaasamuneeshamadhvayatiraaTTeekaaryavaakyaamRutaM
j~jaatvaa&dvaitamataM halaahalasamaM tyaktvaa samaakhyaaptayE |
saMkhyaavatsukhadaaM dashOpaniShadaaM vyaakhyaaM samaakhyaan mudaa
shreematsadgururaaghavEMdrayatiraaT kuryaaddhruvaM maMgalam || 7 ||

shreemadvaiShNavalOkajaalakaguruH shreematparivraaDBaruH
shaastrE dEvaguruH shritaamarataruH pratyoohagOtrasvaruH |
chEtO&tItashirustathA jitavaruH satsoukhyasaMpatkaruH
shreematsadgururaaghavEMdrayatiraaT kuryaaddhruvaM maMgalam || 8 ||

yaH saMdhyaasvanishaM gurOrvratipatEH sanmaMgalasyAShTakaM
sadyaH paapaharaM svasEvividuShAM bhaktyaiva baabhaaShitam |
bhaktyaa vakti susaMpadaM shubhapadaM deerghaayuraarOgyakaM
keertiM putrakalatrabaaMdhavasuhRunmoorteeH prayaati dhruvam || 9 ||

|| iti shreemadappaNAchaaryakRutaM shreeraaghavEMdramaMgalaaShTakam ||

Sri Guru Raghavendra Mangalasthtakam by Sri Vidhya Bhushana written by Sri Appanacharya here:
http://www.youtube.com/watch?v=lX-KpW2gnzM

Update: Madhvacharya’s Lineage “GURU CHARITE”

Madhvacharya’s Lineage  “GURU CHARITE”  is written by Dr. H.K Vedavyasacharya http://www.srsmutt.org. I was sent the pdf of this document by Mr. Shivprasad Dinkar.  Thanks so much for providing such a great document.

During my travel to India, I read this document several times. It has detailed information about all the great saints from our Acharaya Sri Madhvacharya, to our beloved Guru Sri Raghavendra Swamy and also other saints like Sri Vadeendra Thertharu, Sri Sushameendra Theertharu to the current Guru of Sri Raghavendra Swamy Mutt.

I had tears rolling my eyes while reading through the miracles of Sri Raghavendra Swamy, and also the places he visited.

This is a treasure document if you want to learn and know more about all the great saints/Gurus. The document also has songs and slokas, books written by these saints and the places they visited.

All credit of this document goes to the author Dr. H.K Vedavyasacharya and SRS MUTT. I am just providing the pdf to help people know about the great Gurus.

Below is the link to download the document.

Madhvacharya’s Lineage

Thoogire Rayara Lyrics in Telugu

5thblock

Thoogire Rayara Lyics posted in English and Kannada can be found here at the following link:

Ms. Lalitakala has provided the lyrics in Telugu. Thanks so much, Ms. Lalitakala.

తూగిరె రాయర తూగిరె గురుగళ
తూగిరె యథికుల థిలకర
తూగిరె యొగీంద్ర కరకమల పూజయర
తూగిరె గురు ఋఅఘవెంద్రర ||
కు0దన మయవద చందద తోటిలదొలు
నందది మలగ్యర తూగిరె
నందనకంద గొవింద ముకుందన
నందది భజిపర తూగిరె ||1||
యౌగనిద్రెయను బేగనె మాడువ
Yఒఘిష వంద్యర తూగిరె
భొగిషయనన పద యొగది భజిపర
భగవథరన తూగిరె ||2||
నేమది తనను కమిపజనరిగె
కమిత కొడువవర తూగిరె
ప్రెమది నిజజనర ఆమయవనుకూల
ధూమకెతువెనిపర తూగిరె ||3||
ఆద్వైథ మథద విద్వషన నిజగురు
మధ్వమథొధరన తూగిరె
సిద్ధ సంకల్పది బద్ధ నిజభక్తర
ఉద్ధరమల్పర తూగిరె ||4||
భజక జనరు భవ త్రుజన మడిసి అవర
నిజ్జగథీప్పర తూగిరె
నిజగురు జగనథవిత్తలన పదకంజ
భజనెయ మల్పర తూగిరె ||5||

Sree Raghavendra Swamy Birthday – March 8th 2014

Rayaru 1

The birthday of our beloved Rayaru is on March 8th 2014. Since the past 5 years, I have been posting regularly about giving a Birthday Gift to our Rayaru. What might a person like Rayaru need you may ask? He needs nothing materialistic since he left all those very early in his life. He needs our utmost love and devotion and sincere Bhakthi. And now you have an opportunity to show all these to our beloved Rayaru by giving him a gift which he loves immensely.

Yes, I and many in my family have been giving a little bit our time and chanting “Sree Raghavendraya Namaha” a minimum of 16,000 times. Once you complete the chanting, any number greater than 16,000 offer it our be beloved Rayaru. Start chanting and get the blessings from Sree Raghavendra Swamy.

Last year, I did 101,088. This year the count has come close to 6000. Some tips on how I do the Japa Count:

1. Chant in the morning, and in the evening. Keep a notepad and write down how many you have chanted. I usually have an excel spreadsheet since it makes easy to count. No writing, just recite “Sree Raghavendraya Namaha”.

2. No head bath everyday, regular thing you do for every day Pooja. In the evening, no bath, again whatever you do to perform evening pooja. Wash your face, hands and legs and perform the chanting in the evening.

3. If I miss chanting a few days, I will make up the count during the weekends when I have time.

4. I recited 1080 times everyday in the morning. I have a Japa Mala with 108 beads, so used to chant 10 rounds everyday morning.

P.S: I sent several emails to info@saptaaha.com to see if they were performing the pooje they did every year. I didn’t receive any response. Please visit a nearby Rayara Mutta and perform seva there and dedicate the japa count.

Rayaru Stalls Age-Related Macular Degeneration of my Dad

ಅಂಧೋಪಿ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಸ್ಸ್ಯಾದೇಡಮೂಕೋಪಿ ವಾಕ್ಪತಿಃ |
ಪೂರ್ಣಾಯುಃ ಪೂರ್ಣಸಂಪತ್ತಿಃ ಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯಾಸ್ಯ ಜಪಾದ್ಭವೇತ್ || ೨೪ ||

अंधोपि दिव्य दृष्टिस्स्यादेडमूकोपि वाक्पतिः ।
पूर्णायुः पूर्णसंपत्तिः स्तोत्रस्यास्य जपाद्भवेत् ॥ २४ ॥

aMdhOpi divya dRuShTissyAdEDamUkOpi vAkpatiH |
pUrNAyuH pUrNasaMpattiH stOtrasyAsya japAdBavEt || 24 ||

By reciting this stotra, a person, if blind, will regain eyesight; if deaf, will regain hearing; and if dumb, will regain speech. He will live up to the full human age of 100 and will gain immense wealth. (24)

As I read these lines, tears running down my face, I continued reciting this stotra. Kept asking our Beloved Rayaru to make this stotra come true, and help cure Dad’s Age-Related Macular Degeneration. My Father was diagnosed with Age-Related Macular Degeneration in Jan 2009 while he went for a regular eye check-up.

Macular Degeneration is a leading cause of vision loss among older people. It causes damage to the macula, a small spot near the center of the retina and the part of the eye needed for sharp, central vision, which lets us see objects that are straight ahead. In some people, Macular Degeneration advances so slowly that vision loss does not occur for a long time. In others, the disease progresses faster and may lead to a loss of vision in one or both eyes. People who smoke, who don’t exercise, and ones who have High Blood pressure and High Cholesterol are at greater risk.

My Father has none of the above, and is as fit as any teenager. He has never ever smoked, never had high-blood pressure or High Cholesterol, and eats the most healthy diet. He walks miles and miles and can run any marathon even at this age. So, once we heard this news, we were in shock, and disbelief.

The internet helped us a lot, I collected tons of information online and kept advising my Dad about diet which could assist. Dad followed everything I asked him to religiously.

He started visiting the best hospitals in Bangalore. He was given Eye injections to inject drugs into the eye. It is a really painful procedure. Each injection and the procedure following the injection cost thousand of rupees. The same Ophthalmologist who was giving injections, all of a sudden decided they needed to do Laser Eye Surgery. This Surgery they said was key and would help cure Macular Degeneration. The Hospital also insisted they do the surgery as early as possible and that it would cost around 1 and 1/2 lakh rupees. I collected all the information from Mom & Dad and researched thoroughly and found out that this surgery was not going to work where the bleeding had already happened.  A part of the email I sent was as such ” Laser Eye Surgery for Age Related Macular Degeneration aims to obliterate the subretinal neovascular membranes that form prior to their bleeding so as to prevent bleeding and scar formation. Once bleeding has occurred, laser eye surgery for AMD is not usually useful.

I asked my Parents to not get this surgery, however inside I was in so much fear. Dad and Mom listened to me like the words came from God. I was scared, and that’s when I kept praying to our beloved Rayaru and asked him to help one of his greatest devotee who had sincerely all his life recited the above stotra. I kept asking our Rayaru” How could he have done this to my Father?”. Show your miracle, stall the process and let him continue with his life as any other person does.

Dad went to many different Doctors and kept getting the Injections. It took many years though, finally Dad is now at a position where the damage which has been done to the right eye remains as is, but he is still able to see clearly with his left eye. This year, he also had surgery for Cataract. We all knew the struggle Dad went through, and how even my Mom struggled with him. She took care of him like a devoted wife, cleaning his eyes, giving him regular medicines, applying eye drops, accompanying him to the hospital and back. Mom kept praying to our beloved Rayaru, she performed many sevas and attributes the change in Dad’s condition to Rayaru as well.

Like they say, “God tests his devotees more than anyone else”. Test us and our family, yes he has. Each and every time, we have held him and his feet even more stronger.

Last but not least, our Rayaru once again showed to us that when you recite his stotra, he will definitely bless you. The one and only thing you need to have is utter faith in HIM. And our Father showed that he had that FAITH IN OUR BELOVED RAYARU.

Sree Raghvendra Swamy Face Impression on a Wall

As I was talking to my Mom on phone today, she mentioned about a miracle which was happening in Sree Kalyani Rayara Mutta in Bangalore. We are very familiar with Sree Kalyani Rayara Mutta since this was where we performed all the rituals of our Late Mother-in-law.

Mom said an impression of our Rayaru’s face was coming up on the wall in the temple. Mom also mentioned it was mentioned in the VijayaVani news paper. I searched online and found the article on VijayaVani e-paper. Mom gave me all the details which helped me in searching the article online.

Attached below is a clipping of the article from the newspaper. If you are in Bangalore, please visit the temple and get the blessings of our beloved Rayaru.

screenshot.61

The link to the Saturday’s version of the newspaper is also attached below.

http://epapervijayavani.in/Details.aspx?id=10645&boxid=23134625

Mom Survives Building Collapse

This miracle happened many years back late in the 80′s. If you have read my many posts, you will know by now that my Parents are great devotees of Sree Raghavendra Swamy. All the Bhakthi, Belief and devotion I have is basically because of my Parents. My Mom used to do seva every year during summer for 7 days. My sister and I used to sit next to her and sing all the songs. I as a kid thought that Shree Raghavendra Swamy was one of my grandfathers. I still consider him the same. Grandparents are so attached to their grand kids right? And that’s how our beloved Rayaru is also attached to us.

Anyway, back to the miracle which happened to my Mom and everyone in our family. Mom was a lecturer or Professor you may call at SECAB Degree College in Bijapur. She used to teach History to Graduate Students. She completed her Post Graduation in History from Dharwad, Karnataka University.

This incident happened in August. It had been raining for almost a week in Bijapur. Mom had her first class at 7.35 AM and was teaching in her College. There was lot of construction going on in her college. There were just 4 girls in her class that day since it was raining. Mom started her class, and during that same time some cement and a few bricks fell from the roof of the classroom. Mom and the girls joked that they would all runaway if the building collapsed. As they were speaking and laughing, the roof collapsed and the door completely jammed. The girls and Mom couldn’t get out of the door, so Mom asked everyone of them to jump out of the window which they broke open.

Two of the girls escaped, the third girl was about to jump out of the window when the window collapsed and crushed her left hand completely. She was bleeding profusely and her hand was completely jammed.

Our Mom had another window to escape, and as she was about to jump out of the window the entire window and part of the ceiling collapsed on her head. Mom was bleeding profusely and lost consciousness. This was just the first class, and it was around 8.05 AM. The college staff went crazy and called ambulance. They called my Father who was working in Sainik School, Bijapur. Since this was an accident, Mom and the remaining two girls were taken to the Civil Hospital near Sainik School. A girl from Mom’s college came home, I opened the door and she had my Mom’s bag and slippers. As soon as I saw that, I knew something really bad had happened. She told me my Mom was in a terrible accident and in Civil Hospital and that we had to rush there immediately to see her.

My brother, sister and I rushed to the hospital. Our Dad was waiting there. Mom was not conscious. She was in the ICU for almost a week. We couldn’t talk to her. She kept screaming anytime she got her senses back. The only thing she remembered for weeks was the accident. My Sister and I were still in High School. So, my Father had to stay at night with my Mom in the Hospital. My Father who until now had never asked anything from God or our Beloved Rayaru said he prayed for my Mom. He asked God and Rayaru to save her for his three kids. I should mention that I have not seen one day in my entire life my Dad missing Sandhyavandana or not reciting Rayara Ashtotra.

Even after 3-4 weeks there was no change in Mom’s condition. In the meantime, our Mysore Ajji, Uncles and Aunts rushed to Bijapur seeing the news in the newspaper. Ajji took over taking care of Mom and all of us. When Mom was allowed to travel, Dad took her to NIHMANS in Bangalore where they performed a brain scan. They found out at that point that she had a hair line fracture. If the fracture was 1 mm to the left or right she would have been completely mad or in coma. The Neurosurgeon told our Father that Mom was really lucky.

Of course, there is no luck here. It was the ultimate devotion to our beloved Rayaru that both my parents had which saved her life. Mom struggled for almost a year with severe head ache. When she woke up, her eyes used to be blood red. Slowly and steadily with medication, lots of love from Dad, Ajji, relatives and her three kids and above all God’s grace Mom was her old self. She continued working in SECAB college until her retirement.

As I was chatting with my Mom today over the phone, we recollected this incident. Mom keeps telling me that I am a great devotee of Rayaru, and I reminded her that it is all in my gene because of her. We talked a lot about this incident, and that’s when I told her I am going to post about this incident in my blog. This is just a reminder that with our Bhakthi and devotion and sincere prayers, our Beloved Rayaru can change our fate. That’s why he is called ” Kalpavriksha Kamadhenu”. That’s why he remained back in earth to help his devotees.

Stay tuned for many more miracles….

MAY SHREE RAGHAVENDRA SWAMY BLESS ONE AND ALL.

 

 

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 935 other followers

%d bloggers like this: