Archive for the ‘Sri Rama’ Category

Sri Ramanavami Maha Abhisheka

Please visit the Mantralaya web site for Sri Ramanavami Maha Abhisheka. Amazing pictures.

ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಕೃಪಾಲು ಭಜ ಮನ – Sri Ramacandra Krupalu Baja Mana

2014-ramanavami

composer: sri Tulasidasa
Singer: Lata Mangeshhkar
Contributor: Ms. Bhavana Damle

 

ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಕೃಪಾಲು ಭಜ ಮನ ಹರಣ ಭವಭಯ ದಾರುಣಂ
ನವಕಂಜಲೋಚನ ಕಂಜಮುಖ ಕರಕಂಜ ಪದಕಂಜಾರುಣಂ ||

ಕಂದರ್ಪ ಅಗಣಿತ ಅಮಿತ ಛವಿ ನವ ನೀಲ ನೀರಜ ಸುಂದರಂ
ಪಟ ಪೀತ ಮಾನಹು ತಡಿತ ರುಚಿ-ಶುಚಿ ನೌಮಿ ಜನಕ ಸುತಾವರಂ ||

ಭಜ ದೀನಬಂಧು ದಿನೇಶ ದಾನವ ದೈತ್ಯ ವಂಶ ನಿಕಂದನಂ
ರಘುನಂದ ಆನಂದ ಕಂದ ಕೋಸಲಚಂದ ದಶರಥ ನಂದನಂ ||

ಶಿರ ಮುಕುಟ ಕುಂಡಲ ತಿಲಕ ಚಾರು ಉದಾರ ಅಂಗ ವಿಭೂಷಣಂ
ಆಜಾನುಭುಜ ಶರ ಚಾಪಧರ ಸಂಗ್ರಾಮಜಿತ ಖರ ದೂಷಣಂ ||

ಇತಿ ವದತಿ ತುಲಸೀದಾಸ ಶಂಕರ ಶೇಷ ಮುನಿ ಮನ ರಂಜನಂ
ಮಮ ಹ್ರದಯ ಕಂಜ ನಿವಾಸ ಕುರು ಕಾಮಾದಿ ಖಲ-ದಲ-ಗಂಜನಂ ||

SrIrAmacaMdra kRupAlu Baja mana haraNa BavaBaya dAruNaM
navakaMjalOcana kaMjamuKa karakaMja padakaMjAruNaM ||

kaMdarpa agaNita amita Cavi nava nIla nIraja suMdaraM
paTa pIta mAnahu taDita ruci-Suci naumi janaka sutAvaraM ||

Baja dInabaMdhu dinESa dAnava daitya vaMSa nikaMdanaM
raGunaMda AnaMda kaMda kOsalacaMda daSaratha naMdanaM ||

shira mukuTa kuMDala tilaka cAru udAra aMga viBUShaNaM
AjAnuBuja Sara cApadhara saMgrAmajita Kara dUShaNaM ||

iti vadati tulasIdAsa SaMkara SESha muni mana raMjanaM
mama hradaya kaMja nivAsa kuru kAmAdi Kala-dala-gaMjanaM ||

ಶ್ರೀ ರಾಮದೇವಾಷ್ಟಕಮ್ Sree Ramadevastakam

IMG_1115

Contributed by Neelpai.
||ಶ್ರೀ ರಾಮದೇವಾಷ್ಟಕಮ್||
ರಾಮಭದ್ರ ನಮೋಸ್ತುತೇ ಜಯ|ರಾಘವೆಂದ್ರ ನಮೋಸ್ತುತೇ||
ಸೋಮಪೇಂದ್ರ ನಮೋಸ್ತುತೇ ಜಯ| ರಾಮಚಂದ್ರ ನಮೋಸ್ತುತೇ||೧||

ಕಂಜಜೇಶಫಣೀಶಸುರೇಶಪೂರ್ವ ಸುರಾರ್ಚಿತಂ|ಕಂಜಬಂಧ್ವಮಿತಪ್ರಭಂ ಶುಭಗಂಧಕುಂಕುಮ ಚರ್ಚಿತಮ್||ಕಂಜಕೇತುಯವಾಂಕುಶನಿಲಾಂಛನಾಢ್ಯಪದಾಂಬುಜಂ|ಕಂಜಜಾದಿನಿಯಾಮಕಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಜಾನಕಿನಾಯಕಮ್||ರಾಮಭದ್ರ ನಮೋಸ್ತುತೇ ಜಯ ||೨||

ಶಾರದೇಂದುರುಗುನ್ನಖಾವಲಿರಾಜಿತಂ ಮುನಿಪೂಜಿತಂ|ಸಾರನೂಪುರಕಿಂಕಿಣೀನಿನದಾಂಚಿತಂ ಗತವಂಚಿತಮ್||ಚಾರು ಗುಲ್ಫಕತೂಂಅಕಲ್ಪಸುಜಂಘಕಂ ಭವಭಂಗಕಂ|ವಾರಣೇಂದ್ರಕರೋರುಕಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಜಾನಕಿನಾಯಕಂ|ರಾಮಭದ್ರ -||೩||

ವಿದ್ಯುದಾಭಸುಪೀತಚೇಲಕಧಾರಿಣಂ ಭಯಹಾರಿಣಂ|ಮಧ್ಯಮಾರ್ಪಿತದಿವ್ಯರತ್ನಸುಮೇಖಲಂ ವಿಜಿತಾಖಿಲಮ್||ಹೃದ್ಯನಾಭಿವಲಿತ್ರಯಾಂಕಿತನೂದರಂ ಭುವನೋದರ ಶುದ್ಧಚಿನ್ಮಯಕಾಯಕಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಜಾನಕಿನಾಯಕಮ್|ರಾಮಭದ್ರ-||೪||

ಅಂಬುಜಾಲಯಯಾನ್ಯಧಿಷ್ಠಿತ ವಕ್ಷಸಂಹತರಕ್ಷಸಂ| ಶಂಬಲಾದಿಸಮಸ್ತಸದ್ಗುಣಜಾಲಿನಂ ವನ ಮಾಲಿನಮ್||ಕಂಬುಕಂಧರಮತ್ಸ್ಯಕೌಸ್ತುಭಧಾರಕಂ ಬಹು ಹಾರಕಮ್|ಸಂಭೃತಾಖಿಲನಾಯಕಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಜಾನಕಿನಾಯಕಮ್|| ರಾಮಭದ್ರ-||೫||

ಪೀನವರ್ತುಲಬಾಹುಮದ್ಭುತ ವಿಕ್ರಮಂ ಜಿತಸಂಕ್ರಮಮ್| ಧ್ಯಾನಿಸತ್ಕೃತಶಾಂರ್ಗಬಾಣಲಸತ್ಕರಂ ಕರುಣಾಕರಮ್||ಉನ್ನತಾಂಗದ ಮುದ್ರಿಕಾದಿವಿಭೂಷಣಮ್|ಸಂನತೇಪ್ಸಿತದಾಯಕಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಜಾನಕಿನಾಯಕಮ್||ರಾಮಭದ್ರ-||೬||

ಚಂದ್ರಕೊಟ್ಯಮಿತೋರುಕಾಂತಿಲಸನ್ಮುಖಂ ಕರುಣೋನ್ಮುಖಮ್|ಕುಂದಕುಡ್ಮಲದಂತಪಂಕ್ತಿ ಸುಹಾಸಕಂ ಶುಭನಾಸಕಮ್||ಸಾಂದ್ರನೀರನೀಲಮಬ್ಜದಲೇಕ್ಷಣಂ ವರಲಕ್ಷಣಮ್|ತಂದ್ರಿದೂರಮನಾಯಕಂಪ್ರಣಮಾಮಿಜಾನಕಿನಾಯಕಮ್||ರಾಮಭದ್ರ-||೭||

ಭಾನುಭಾಸಿಕಿರೀಟಕುಂಡಲಮಂಡಿತಂ ಗತಖಂಡಿತಮ್|ಭಾನುವಂಶಕೃತಾವತಾರ ಮನುತ್ತಮಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಂ||ಮಿನಕೇತನಕೋಟಿಶೋಭಮಮಾಯಕಂ ಪುರಮಾಯಕಮ್|ವೈನತೇಯಕಯಾನಕಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಜಾನಕಿನಾಯಕಮ್|| ರಾಮಭದ್ರ-||೮||

ಮತ್ಸ್ಯಕೂರ್ಮವರಾಹಪೂರುಷ ಸಿಂಹವಾಮನರೂಪಿಣಮ್|ಕ್ಷತ್ರಿಯಾಂತಕ ರಾಮರಾಘವ ಕೃಷ್ಣಬುದ್ಧಸುಕಲ್ಕಿನಮ್||ಸತ್ಯ ವಿಶ್ವಜನುಸ್ಥಿತಿಪ್ರಲಯಾದಿಕಾಷ್ಟಕಕಾರಕಮ್|ತತ್ಸರೋನ್ಮುಖನಾಮಕಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಜಾನಕಿನಾಯಕಮ್||ರಾಮಭದ್ರ ನಮೋಸ್ತುತೇ ಜಯ||೯||

||ಇತಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಾಷ್ಟಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್||

Sri Ramachandra Ashtakam – ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಾಷ್ಟಕಂ

Singers: Bombay sisters Raga: Yaman Kalyani

Contributor: Ms. Bhavana Damle

ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಾಷ್ಟಕಂ

ರಾಗ: ಯಮನ್ ಕಲ್ಯಾಣಿ

ಸುಗ್ರೀವಮಿತ್ರಂ ಪರಮಂ ಪವಿತ್ರಂ
ಸೀತಾಕಳತ್ರಂ ನವಮೇಘಗಾತ್ರಂ
ಕಾರುಣ್ಯಪಾತ್ರಂ ಶತಪತ್ರನೇತ್ರಂ
ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಂ ಸತತಂ ನಮಾಮಿ ||೧||

ಸಂಸಾರಸಾರಂ ನಿಗಮಪ್ರಚಾರಂ
ಧರ್ಮಾವತಾರಂ ಹೃತಭೂಮಿಭಾರಂ
ಸದಾ ಅವಿಕಾರಂ ಸುಖಸಿಂಧುಸಾರಂ
ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಂ ಸತತಂ ನಮಾಮಿ ||೨||

ಲಕ್ಷ್ಮೀವಿಲಾಸಂ ಜಗತಾಂ ನಿವಾಸಂ
ಭೂದೇವವಾಸಂ ಶರದಿಂದು ಹಾಸಂ
ಲಂಕಾವಿನಾಶಂ ಭುವನಪ್ರಕಾಶಂ
ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಂ ಸತತಂ ನಮಾಮಿ ||೩||

ಮಂದಾರಮಾಲಂ ವಚನೇ ರಸಾಲಂ
ಗುಣೈರ್ವಿಶಾಲಂ ಹತಸಪ್ತತಾಲಂ
ಕ್ರವ್ಯಾದಕಾಲಂ ಸುರಲೋಕಪಾಲಂ
ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಂ ಸತತಂ ನಮಾಮಿ ||೪||

ವೇದಾಂತಗಾನಂ ಸಕಲೇ ಸಮಾನಂ
ಹೃತಾರಿಮಾನಂ ತ್ರಿದಶಪ್ರಧಾನಂ
ಗಜೇಂದ್ರಯಾನಂ ವಿಗತಾವಸಾನಂ
ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಂ ಸತತಂ ನಮಾಮಿ ||೫||

ಶ್ಯಾಮಾಭಿರಾಮಂ ನಯನಾಭಿರಾಮಂ
ಗುಣಾಭಿರಾಮಂ ವಚನಾಭಿರಾಮಂ
ವಿಶ್ವಪ್ರಣಾಮಂ ಕೃತಭಕ್ತಕಾಮಂ
ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಂ ಸತತಂ ನಮಾಮಿ ||೬||

ಲೀಲಾಶರೀರಂ ರಣರಂಗಧೀರಂ
ವಿಶ್ವೈಕಸಾರಂ ರಘುವಂಶಹಾರಂ
ಗಂಭೀರನಾದಂ ಜಿತಸರ್ವವಾದಂ
ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಂ ಸತತಂ ನಮಾಮಿ ||೭||

ಖಲೇ ಕೃತಾಂತಂ ಸ್ವಜನೇ ವಿನೀತಂ
ಸಾಮೋಪಗೀತಂ ಮನಸಾ ಪ್ರತೀತಂ
ರಾಗೇನ ಗೀತಂ ವಚನಾದ್ಯತೀತಂ
ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಂ ಸತತಂ ನಮಾಮಿ ||೮||
________________

sugrIvamitraM paramaM pavitraM
sItAkaLatraM navamEGagAtraM
kAruNyapAtraM SatapatranEtraM
SrIrAmacaMdraM satataM namAmi ||1||

saMsArasAraM nigamapracAraM
dharmAvatAraM hRutaBUmiBAraM
sadA avikAraM suKasiMdhusAraM
SrIrAmacaMdraM satataM namAmi ||2||

lakShmIvilAsaM jagatAM nivAsaM
BUdEvavAsaM SaradiMdu hAsaM
laMkAvinASaM BuvanaprakASaM
SrIrAmacaMdraM satataM namAmi ||3||

maMdAramAlaM vacanE rasAlaM
guNairviSAlaM hatasaptatAlaM
kravyAdakAlaM suralOkapAlaM
SrIrAmacaMdraM satataM namAmi ||4||

vEdAMtagAnaM sakalE samAnaM
hRutArimAnaM tridaSapradhAnaM
gajEMdrayAnaM vigatAvasAnaM
SrIrAmacaMdraM satataM namAmi ||5||

SyAmABirAmaM nayanABirAmaM
guNABirAmaM vacanABirAmaM
viSvapraNAmaM kRutaBaktakAmaM
SrIrAmacaMdraM satataM namAmi ||6||

lIlASarIraM raNaraMgadhIraM
viSvaikasAraM raGuvaMSahAraM
gaMBIranAdaM jitasarvavAdaM
SrIrAmacaMdraM satataM namAmi ||7||

KalE kRutAMtaM svajanE vinItaM
sAmOpagItaM manasA pratItaM
rAgEna gItaM vacanAdyatItaM
SrIrAmacaMdraM satataM namAmi ||8||

ಜಯ ಜಾನಕೀ ಕಾಂತ – Jaya Janaki Kantha Lyrics

IMG_1115

rAga: nATa Composer: Sri purandaradasa
Singer: M.L. Vasantakumari
Contributor: Ms. Bhavana Damle

jaya jAnakI kAMta jaya sAdhu jana vinuta
jayatu mahimAnaMta jaya bhAgyavaMta | jaya jaya ||pa.||

dasharathAtmaja vIra dashakaMTha saMhAra pashupatIshvara mitra pAvana caritra
kusuma bANa svarUpa kushala kIrti kalApa asama sAhasa shikSha aMbujadaLAkSha ||1||

sAmagAna vilOla sAdhujana paripAla kAmitArtha pradAta kIrti saMjAta
sOma sUrya prakAsha sakala lOkAdhIsha shrI mahA raghuvIra siMdhu gaMbhIra ||2||

sakala shAstra vicAra sharaNajana maMdAra vikasitAMbuja vadana vishvamaya sadana
sukRuta mOkShAdhIsha sAkEta puravAsa bhakutavatsala rAma puraMdara viThala ||3||

ರಾಗ: ನಾಟ

ಜಯ ಜಾನಕೀ ಕಾಂತ ಜಯ ಸಾಧು ಜನ ವಿನುತ
ಜಯತು ಮಹಿಮಾನಂತ ಜಯ ಭಾಗ್ಯವಂತ | ಜಯ ಜಯ ||ಪ.||

ದಶರಥಾತ್ಮಜ ವೀರ ದಶಕಂಠ ಸಂಹಾರ ಪಶುಪತೀಶ್ವರ ಮಿತ್ರ ಪಾವನ ಚರಿತ್ರ
ಕುಸುಮ ಬಾಣ ಸ್ವರೂಪ ಕುಶಲ ಕೀರ್ತಿ ಕಲಾಪ ಅಸಮ ಸಾಹಸ ಶಿಕ್ಷ ಅಂಬುಜದಳಾಕ್ಷ ||೧||

ಸಾಮಗಾನ ವಿಲೋಲ ಸಾಧುಜನ ಪರಿಪಾಲ ಕಾಮಿತಾರ್ಥ ಪ್ರದಾತ ಕೀರ್ತಿ ಸಂಜಾತ
ಸೋಮ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ ಸಕಲ ಲೋಕಾಧೀಶ ಶ್ರೀ ಮಹಾ ರಘುವೀರ ಸಿಂಧು ಗಂಭೀರ ||೨||

ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಚಾರ ಶರಣಜನ ಮಂದಾರ ವಿಕಸಿತಾಂಬುಜ ವದನ ವಿಶ್ವಮಯ ಸದನ
ಸುಕೃತ ಮೋಕ್ಷಾಧೀಶ ಸಾಕೇತ ಪುರವಾಸ ಭಕುತವತ್ಸಲ ರಾಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ||೩||

Update: Sri Yantroddharaka Stotra – ಶ್ರೀ ಯಂತ್ರೋದ್ಧರಕ ಸ್ತೋತ್ರ

Lord-Anjaneya

Mr. Amith Kumar has provided the PDF for the 16 slokas of Sri Yantroddharaka Stotra – ಶ್ರೀ  ಯಂತ್ರೋದ್ಧರಕ   ಸ್ತೋತ್ರ. Thanks so much Amith.

Attached below is the same.

1

2

For those of you who want this in languages such as Tamil, English, Sanskrit, Telugu, Marathi, Malayalam, Gujarathi, and finally Bengali.

http://yousigma.com/religionandphilosophy/stotra/yantrodharakapranadevarastotraalllanguages.pdf

This very famous stotra composed by Sri Vyasaraja Thirtharu is very popular. It was requested by Ms. Bhargavi. Mr. Laxman provided the same in English. Thanks so much Mr. Laxman.

I spent a around 1/2 hour and with the sheet of paper I had, and the comment from Mr. Laxman was able to convert the stotra in baraha in Kannada. Attached below are the lyrics in Kannada and English in PDF format.

ನಮಾಮಿ ದೂತಂ ರಾಮಸ್ಯ ಸುಖದಂ ಚ ಸುರದ್ರುಮಮ್

ಪೀನವೃತ್ತ ಮಹಾಬಾಹುಂ ಸರ್ವ ಶತೃ ನಿವಾರಣಂ II೧II

ನಾನಾರತ್ನ ಸಮಾಯುಕ್ತಂ ಕುಂಡಲಾದಿ ವಿರಾಜಿತಮ್

ಸರ್ವದಾಭೀಷ್ಠದಾತರಾಂ ಸತಾಂ ವೈ ಧೃಢಮಾವಹೇ II೨II

ವಾಸಿನಂ ಚಕ್ರ ತೀರ್ಥಸ್ಯ ದಕ್ಷಿಣಸ್ಥ ಗಿರೌಸದಾ

ತುಂಗಾಂಬೋಧಿ ತರಂಗಸ್ಯ ವಾತೇನ ಪರಿಶೋಭಿತೇ II೩II

ನಾನಾದೇಶಗತೈಃ ಸದ್ಭಿಃ ಸೇವ್ಯಮಾನಂ ನೃಪೋತ್ತಮೈಃ

ಧೂಪದೀಪಾದಿ ನೈವೇದೈಃ ಪಂಚಖಾದ್ಯೈಶ್ಚಶಕ್ತಿತಃ II೪II

ಭಜಾಮಿ ಶ್ರೀ ಹನೂಮತಂ ಹೇಮಕಾಂತಿ ಸಮಪ್ರಭಮ್

ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥ ಯತೀಂದ್ರೇಣ ಪೂಜಿತಂ ಪ್ರಣಿಧಾನತಃ II೫II

ತ್ರಿವಾರಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮಃ

ವಾಂಛಿತಂ ಲಭತೇ ಭೀಷ್ಟಂ ಷಣ್ಮಾಸಾಭ್ಯಂತರೇ ಖಲು II೬II

ಪುತ್ರಾರ್ಥಿ ಲಭತೇ ಪುತ್ರಾನ್ ಯಶಾರ್ಥಿ ಲಭತೇ ಯಶಃ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಲಭತೇ ವಿದ್ಯಾಂ ಧನಾರ್ಥಿ ಲಭತೇ ಧನಂ II೭II

ಸರ್ವಥಾ ಮಾಸ್ತು ಸಂದೇಹೋ ಹರಿಃ ಸಾಕ್ಷೀ ಜಗತ್ಪತಿಃ

ಯಃಕರೋತ್ಯತ್ರ ಸಂದೇಹಂ ಸಯಾತಿ ನರಕಂ ಧೃವಮ್II ೮II
Iಇತಿ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಾಜಯತಿ ಕೃತ ಯಂತ್ರೋದ್ಧಾರಕ ಪ್ರಾಣದೇವ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂI
IIಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು II

I have sung this many times myself, so if and when time permits I wiill also post the audio for the same on youtube.

Update: Sri Rama Navami – April 8th 2014

Rama-Pooja2

Rama-Pooja1

panaka-kosambari

Rama Navami falls on the ninth day(Navami) of the Hindu calendar year during the Chaitra Masa Suklapaksha Navami. It is a celebration of the birthday of the Lord Rama. Ramnavami usually occurs in the months of March and April.

As always, here are some very popular slokas to say on that day.

May Shri Lord Rama bless you all.

1. Rama Stotra in the Vishnu Sahasranama, say this sloka 3 times as mentioned in the sahasranama.

Sri Rama Rama Rameti Rame Raame Manorame
Sahasra Nama Tat Tulyam Rama Nama Varanane
Sri Rama Nama Varanane Iti

2. Next one is what we learnt when we were all young.

Ramaya Rama Bhadraya Ramachandraya Vedhase
Raghu Nathaya Nathaya Sitayah Pataye Namaha

3. And of course, Hare Rama Hare Rama

Hare rama hare rama rama rama hare hare
Hare Krishna hare Krishna krishna krishna hare hare

Below are links posted for lyrics and some food items prepared during Rama Namavi.

Food Items:

Lyrics on Lord Rama:

P.S: This post will be updated everyday for lyrics and other links until 8th.

MAY LORD RAMA BLESS ONE AND ALL.

ಸುಂದರಮೂರುತಿ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ – Sundaramuruti Mukhyaprana Lyrics

Composer: Sri Purandardasa
Singer: Sri Vidyabhushana
Contributor: Ms. Bhavana Damle

ಸುಂದರಮೂರುತಿ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ
ಪ್ರಾಣ ಬಂದ ಮನೆಗೆ ಶ್ರೀರಾಮನಾಮ ಧ್ವನಿಗೆ |ಪ.|

ಕನಕಲಂದುಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಝಣಝಣರೆನುತ
ಝಣಕು ಝಣಕೆಂದು ನಾದವಗೈಯುತ
ಪ್ರಾಣ ಬಂದ ಮನೆಗೆ ಶ್ರೀರಾಮನಾಮ ಧ್ವನಿಗೆ||೧||

ತುಂಬುರು ನಾರದ ವೀಣೆ ಬಾರಿಸುತ
ರಾಮನಾಮ ಪಾಡುತ
ಪ್ರಾಣ ಬಂದ ಮನೆಗೆ ಶ್ರೀರಾಮನಾಮ ಧ್ವನಿಗೆ||೨||

ಪುರಂದರವಿಠಲನ ನೆನೆದು ಪಾಡುತಲಿ
ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡುತಲಿ
ಪ್ರಾಣ ಬಂದ ಮನೆಗೆ ಶ್ರೀರಾಮನಾಮ ಧ್ವನಿಗೆ||೩||

suMdaramUruti mukhyaprANa baMda namma manege
prANa baMda manege shrIrAmanAma dhvanige |pa.|

kanakalaMduge gejje jhaNajhaNarenuta
jhaNaku jhaNakeMdu nAdavagaiyuta
prANa baMda manege shrIrAmanAma dhvanige||1||

tuMburu nArada vINe bArisuta
rAmanAma pADuta
prANa baMda manege shrIrAmanAma dhvanige||2||

puraMdaraviThalana nenedu pADutali
AliMgana mADutali
prANa baMda manege shrIrAmanAma dhvanige||3||

Audio link – http://kannadaaudio.com/Songs/Devotional/home/Sundara-Muruthi-Mukhyaprana-Sri-Vidyabhushana.php

Shri Rama Ninna Lyrics

Thanks to Mr.Lakshman who tirelessly provides lyrics to anyone who leaves a comment on this blog. Here are the lyrics provided by Mr.Lakshman for Shri Rama Ninna in Kannada and English.

Rama-Pooja1

shrI rAma ninna. rAgA: nATakuranji. Adi tALA. Shripadaraya.

P: shrI rAma ninna pAdava tOrO mOhana guNadhAma ninna mOhada pAdava
A: varaguNajAla suraguNalOla karuNAlavAla taruNiya paripAla
C: ajavara pUjita gajavara bhAvita sujanara carita trijaga vandita
(madhyamakAla)
angaja caraNa shashi ranga turanga tunga tirthamalika rangaviThala
(another version)
angaja pramukha plavanga turanga tunga vikrama shrI rangaviThala

You can listen to the audio here at youtube.

Sri Rama Ninna

screenshot.77

Shri Ramaraksha Stotra

Lyrics on : Lord Rama
Contributed by : Ms. Bhavana Damle
Rama-Pooja2

 

॥ श्रीरामरक्षास्तोत्रम् ॥

श्रीगणेशायनम: ।
अस्य श्रीरामरक्षास्तोत्रमन्त्रस्य ।
बुधकौशिक ऋषि: ।
श्रीसीतारामचंद्रोदेवता ।
अनुष्टुप् छन्द: ।
सीता शक्ति: ।
श्रीमद्‌हनुमान् कीलकम् ।
श्रीसीतारामचंद्रप्रीत्यर्थे जपे विनियोग: ॥

॥ अथ ध्यानम् ॥

ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्दद्पद्‌मासनस्थं ।
पीतं वासोवसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नम् ॥
वामाङ्‌कारूढसीता मुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं ।
नानालङ्‌कारदीप्तं दधतमुरुजटामण्डनं रामचंद्रम् ॥

॥ इति ध्यानम् ॥

चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् ।
एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम् ॥१॥

ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनम् ।
जानकीलक्ष्मणॊपेतं जटामुकुटमण्डितम् ॥२॥

सासितूणधनुर्बाणपाणिं नक्तं चरान्तकम् ।
स्वलीलया जगत्त्रातुमाविर्भूतमजं विभुम् ॥३॥

रामरक्षां पठॆत्प्राज्ञ: पापघ्नीं सर्वकामदाम् ।
शिरो मे राघव: पातु भालं दशरथात्मज: ॥४॥

कौसल्येयो दृशौ पातु विश्वामित्रप्रिय: श्रुती ।
घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सल: ॥५॥

जिव्हां विद्दानिधि: पातु कण्ठं भरतवंदित: ।
स्कन्धौ दिव्यायुध: पातु भुजौ भग्नेशकार्मुक: ॥६॥

करौ सीतापति: पातु हृदयं जामदग्न्यजित् ।
मध्यं पातु खरध्वंसी नाभिं जाम्बवदाश्रय: ॥७॥

सुग्रीवेश: कटी पातु सक्थिनी हनुमत्प्रभु: ।
ऊरू रघुत्तम: पातु रक्ष:कुलविनाशकृत् ॥८॥

जानुनी सेतुकृत्पातु जङ्‌घे दशमुखान्तक: ।
पादौ बिभीषणश्रीद: पातु रामोSखिलं वपु: ॥९॥

एतां रामबलोपेतां रक्षां य: सुकृती पठॆत् ।
स चिरायु: सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत् ॥१०॥

पातालभूतलव्योम चारिणश्छद्‌मचारिण: ।
न द्र्ष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनामभि: ॥११॥

रामेति रामभद्रेति रामचंद्रेति वा स्मरन् ।
नरो न लिप्यते पापै भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति ॥१२॥

जगज्जेत्रैकमन्त्रेण रामनाम्नाभिरक्षितम् ।
य: कण्ठे धारयेत्तस्य करस्था: सर्वसिद्द्दय: ॥१३॥

वज्रपंजरनामेदं यो रामकवचं स्मरेत् ।
अव्याहताज्ञ: सर्वत्र लभते जयमंगलम् ॥१४॥

आदिष्टवान् यथा स्वप्ने रामरक्षामिमां हर: ।
तथा लिखितवान् प्रात: प्रबुद्धो बुधकौशिक: ॥१५॥

आराम: कल्पवृक्षाणां विराम: सकलापदाम् ।
अभिरामस्त्रिलोकानां राम: श्रीमान् स न: प्रभु: ॥१६॥

तरुणौ रूपसंपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ ।
पुण्डरीकविशालाक्षौ चीरकृष्णाजिनाम्बरौ ॥१७॥

फलमूलशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ ।
पुत्रौ दशरथस्यैतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ॥१८॥

शरण्यौ सर्वसत्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मताम् ।
रक्ष:कुलनिहन्तारौ त्रायेतां नो रघुत्तमौ ॥१९॥

आत्तसज्जधनुषा विषुस्पृशा वक्षया शुगनिषङ्ग सङि‌गनौ ।
रक्षणाय मम रामलक्ष्मणा वग्रत: पथि सदैव गच्छताम् ॥२०॥

संनद्ध: कवची खड्‌गी चापबाणधरो युवा ।
गच्छन्‌मनोरथोSस्माकं राम: पातु सलक्ष्मण: ॥२१॥

रामो दाशरथि: शूरो लक्ष्मणानुचरो बली ।
काकुत्स्थ: पुरुष: पूर्ण: कौसल्येयो रघुत्तम: ॥२२॥

वेदान्तवेद्यो यज्ञेश: पुराणपुरुषोत्तम: ।
जानकीवल्लभ: श्रीमानप्रमेय पराक्रम: ॥२३॥

इत्येतानि जपेन्नित्यं मद्‌भक्त: श्रद्धयान्वित: ।
अश्वमेधाधिकं पुण्यं संप्राप्नोति न संशय: ॥२४॥

रामं दूर्वादलश्यामं पद्‌माक्षं पीतवाससम् ।
स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यैर्न ते संसारिणो नर: ॥२५॥

रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुंदरम् ।
काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकम् ।
राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथनयं श्यामलं शान्तमूर्तिम् ।
वन्दे लोकभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिम् ॥२६॥

रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे ।
रघुनाथाय नाथाय सीताया: पतये नम: ॥२७॥

श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम ।
श्रीराम राम भरताग्रज राम राम ।
श्रीराम राम रणकर्कश राम राम ।
श्रीराम राम शरणं भव राम राम ॥२८॥

श्रीरामचन्द्रचरणौ मनसा स्मरामि ।
श्रीरामचन्द्रचरणौ वचसा गृणामि ।
श्रीरामचन्द्रचरणौ शिरसा नमामि ।
श्रीरामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये ॥२९॥

माता रामो मत्पिता रामचंन्द्र: ।
स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र: ।
सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु ।
नान्यं जाने नैव जाने न जाने ॥३०॥

दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा ।
पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनंदनम् ॥३१॥

लोकाभिरामं रनरङ्‌गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् ।
कारुण्यरूपं करुणाकरंतं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये ॥३२॥

मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् ।
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये ॥३३॥

कूजन्तं रामरामेति मधुरं मधुराक्षरम् ।
आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् ॥३४॥

आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदाम् ।
लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् ॥३५॥

भर्जनं भवबीजानामर्जनं सुखसंपदाम् ।
तर्जनं यमदूतानां रामरामेति गर्जनम् ॥३६॥

रामो राजमणि: सदा विजयते रामं रमेशं भजे ।
रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नम: ।
रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोSस्म्यहम् ।
रामे चित्तलय: सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर ॥३७॥

राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे ।
सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने ॥३८॥

इति श्रीबुधकौशिकविरचितं श्रीरामरक्षास्तोत्रं संपूर्णम् ॥

ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯನಮ: |
ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀರಾಮರಕ್ಷಾಸ್ತೋತ್ರಮಂತ್ರಸ್ಯ |
ಬುಧಕೌಶಿಕ ಋಷಿ: |
ಶ್ರೀಸೀತಾರಾಮಚಂದ್ರೋದೇವತಾ |
ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದ: |
ಸೀತಾ ಶಕ್ತಿ: |
ಶ್ರೀಮದ್ ಹನುಮಾನ್ ಕೀಲಕಂ|
ಶ್ರೀಸೀತಾರಾಮಚಂದ್ರಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗ: ||

|| ಅಥ ಧ್ಯಾನಂ ||
ಧ್ಯಾಯೇದಾಜಾನುಬಾಹುಂ ಧೃತಶರಧನುಷಂ ಬದ್ಧಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಂ |
ಪೀತಂ ವಾಸೋವಸಾನಂ ನವಕಮಲದಲಸ್ಪರ್ಧಿನೇತ್ರಂ ಪ್ರಸನ್ನಂ ||
ವಾಮಾಂಕಾರೂಢಸೀತಾ ಮುಖಕಮಲಮಿಲಲ್ಲೋಚನಂ ನೀರದಾಭಂ |
ನಾನಾಲಂಕಾರದೀಪ್ತಂ ದಧತಮುರುಜಟಾಮಂಡಲಂ ರಾಮಚಂದ್ರಂ ||
|| ಇತಿ ಧ್ಯಾನಂ ||

ಚರಿತಂ ರಘುನಾಥಸ್ಯ ಶತಕೋಟಿಪ್ರವಿಸ್ತರಂ |
ಏಕೈಕಮಕ್ಷರಂ ಪುಂಸಾಂ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶನಂ ||೧||

ಧ್ಯಾತ್ವಾ ನೀಲೋತ್ಪಲಶ್ಯಾಮಂ ರಾಮಂ ರಾಜೀವಲೋಚನಂ |
ಜಾನಕೀಲಕ್ಷ್ಮಣೋಪೇತಂ ಜಟಾಮುಕುಟಮಂಡಿತಂ ||೨||

ಸಾಸಿತೂಣಧನುರ್ಬಾಣಪಾಣಿಂ ನಕ್ತಂ ಚರಾನ್ತಕಂ |
ಸ್ವಲೀಲಯಾ ಜಗತ್ತ್ರಾತುಮಾವಿರ್ಭೂತಮಜಂ ವಿಭುಂ ||೩||

ರಾಮರಕ್ಷಾಂ ಪಠೇತ್ಪ್ರಾಜ್ಞ: ಪಾಪಘ್ನೀಂ ಸರ್ವಕಾಮದಾಂ |
ಶಿರೋ ಮೆ ರಾಘವ: ಪಾತು ಭಾಲಂ ದಶರಥಾತ್ಮಜ: ||೪||

ಕೌಸಲ್ಯೆಯೋ ದೃಶೌ ಪಾತು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಪ್ರಿಯ: ಶ್ರುತೀ |
ಘ್ರಾಣಂ ಪಾತು ಮಖತ್ರಾತಾ ಮುಖಂ ಸೌಮಿತ್ರಿವತ್ಸಲ: ||೫||

ಜಿಹ್ವಾಂ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ: ಪಾತು ಕಂಠಂ ಭರತವಂದಿತ: |
ಸ್ಕಂಧೌ ದಿವ್ಯಾಯುಧ: ಪಾತು ಭುಜೌ ಭಗ್ನೇಶಕಾರ್ಮುಕ: ||೬||

ಕರೌ ಸೀತಾಪತಿ: ಪಾತು ಹೃದಯಂ ಜಾಮದಗ್ನ್ಯಜಿತ್ |
ಮಧ್ಯಂ ಪಾತು ಖರಧ್ವಂಸೀ ನಾಭಿಂ ಜಾಂಬವದಾಶ್ರಯ: ||೭||

ಸುಗ್ರೀವೇಶ: ಕಟೀ ಪಾತು ಸಕ್ಥಿನೀ ಹನುಮತ್ಪ್ರಭು: |
ಊರೂ ರಘುತ್ತಮ: ಪಾತು ರಕ್ಷ:ಕುಲವಿನಾಶಕೃತ್ ||೮||

ಜಾನುನೀ ಸೇತುಕೃತ್ ಪಾತು ಜಂಘೆ ದಶಮುಖಾಂತಕ: |
ಪಾದೌ ಬಿಭೀಷಣಶ್ರೀದ: ಪಾತು ರಾಮೋ ಖಿಲಂ ವಪು: ||೯||

ಏತಾಂ ರಾಮಬಲೋಪೆತಾಂ ರಕ್ಷಾಂ ಯ: ಸುಕೃತೀ ಪಠೇತ್ |
ಸ ಚಿರಾಯು: ಸುಖೀ ಪುತ್ರೀ ವಿಜಯೀ ವಿನಯೀ ಭವೇತ್ ||೧೦||

ಪಾತಾಲಭೂತಲವ್ಯೋಮ ಚಾರಿಣಶ್ಛದ್ಮಚಾರಿಣ: |
ನ ದ್ರಷ್ಟುಮಪಿ ಶಕ್ತಾಸ್ತೆ ರಕ್ಷಿತಂ ರಾಮನಾಮಭಿ: ||೧೧||

ರಾಮೇತಿ ರಾಮಭದ್ರೇತಿ ರಾಮಚಂದ್ರೇತಿ ವಾ ಸ್ಮರನ್ |
ನರೋ ನ ಲಿಪ್ಯತೆ ಪಾಪೈರ್ಭುಕ್ತಿಂ ಮುಕ್ತಿಂ ಚ ವಿಂದತಿ ||೧೨||

ಜಗಜ್ಜೆತ್ರೈಕಮಂತ್ರೇಣ ರಾಮನಾಮ್ನಾಭಿರಕ್ಷಿತಂ |
ಯ: ಕಂಠೇ ಧಾರಯೇತ್ ತಸ್ಯ ಕರಸ್ಥಾ: ಸರ್ವಸಿದ್ಧಯ: ||೧೩||

ವಜ್ರಪಂಜರನಾಮೇದಂ ಯೋ ರಾಮಕವಚಂ ಸ್ಮರೇತ್ |
ಅವ್ಯಾಹತಾಜ್ಞ: ಸರ್ವತ್ರ ಲಭತೆ ಜಯಮಂಗಲಂ ||೧೪||

ಆದಿಷ್ಟವಾನ್ಯಥಾ ಸ್ವಪ್ನೆ ರಾಮರಕ್ಷಾಮಿಮಾಂ ಹರ: |
ತಥಾ ಲಿಖಿತವಾನ್ ಪ್ರಾತ: ಪ್ರಬುದ್ಧೊ ಬುಧಕೌಶಿಕ: ||೧೫||

ಆರಾಮ: ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾಣಾಂ ವಿರಾಮ: ಸಕಲಾಪದಾಂ|
ಅಭಿರಾಮಸ್ತ್ರಿಲೋಕಾನಾಂ ರಾಮ: ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸ ನ: ಪ್ರಭು: ||೧೬||

ತರುಣೌ ರೂಪಸಂಪನ್ನೌ ಸುಕುಮಾರೌ ಮಹಾಬಲೌ |
ಪುಂಡರೀಕವಿಶಾಲಾಕ್ಷೌ ಚೀರಕೃಷ್ಣಾಜಿನಾಂಬರೌ ||೧೭||

ಫಲಮೂಲಶಿನೌ ದಾನ್ತೌ ತಾಪಸೌ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೌ |
ಪುತ್ರೌ ದಶರಥಸ್ಯೈತೌ ಭ್ರಾತರೌ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣೌ ||೧೮||

ಶರಣ್ಯೌ ಸರ್ವಸತ್ವಾನಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠೌ ಸರ್ವಧನುಷ್ಮತಾಂ |
ರಕ್ಷ:ಕುಲನಿಹನ್ತಾರೌ ತ್ರಾಯೇತಾಂ ನೊ ರಘುತ್ತಮೌ ||೧೯||

ಆತ್ತಸಜ್ಜಧನುಷಾ ವಿಷುಸ್ಪೃಶಾ ವಕ್ಷಯಾ ಶುಗನಿಷಂಗ ಸಂಗಿನೌ |
ರಕ್ಷಣಾಯ ಮಮ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣಾವಗ್ರತ: ಪಥಿ ಸದೈವ ಗಚ್ಛತಾಂ ||೨೦||

ಸನ್ನದ್ಧ: ಕವಚೀ ಖಡ್ಗೀ ಚಾಪಬಾಣಧರೊ ಯುವಾ |
ಗಚ್ಛನ್ಮನೋರಥೋಸ್ಮಾಕಂ ರಾಮ: ಪಾತು ಸಲಕ್ಷ್ಮಣ: ||೨೧||

ರಾಮೋ ದಾಶರಥಿ: ಶೂರೋಲಕ್ಷ್ಮಣಾನುಚರೋ ಬಲೀ |
ಕಾಕುತ್ಸ್ಥ: ಪುರುಷ: ಪೂರ್ಣ: ಕೌಸಲ್ಯೆಯೊ ರಘೂತ್ತಮ: ||೨೨||

ವೇದಾಂತವೇದ್ಯೋ ಯಜ್ಞೇಶ: ಪುರಾಣಪುರುಷೋತ್ತಮ: |
ಜಾನಕೀವಲ್ಲಭ: ಶ್ರೀಮಾನಪ್ರಮೇಯ ಪರಾಕ್ರಮ: ||೨೩||

ಇತ್ಯೇತಾನಿ ಜಪೆನ್ನಿತ್ಯಂ ಮದ್ಭಕ್ತ: ಶ್ರದ್ಧಯಾನ್ವಿತ: |
ಅಶ್ವಮೇಧಾಧಿಕಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸಂಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ನ ಸಂಶಯ: ||೨೪||

ರಾಮಂ ದೂರ್ವಾದಲಶ್ಯಾಮಂ ಪದ್ಮಾಕ್ಷಂ ಪೀತವಾಸಸಂ |
ಸ್ತುವಂತಿ ನಾಮಭಿರ್ದಿವ್ಯೈ: ನ ತೆ ಸಂಸಾರಿಣೊ ನರ: ||೨೫||

ರಾಮಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪೂರ್ವಜಂ ರಘುವರಂ ಸೀತಾಪತಿಂ ಸುಂದರಂ |
ಕಾಕುತ್ಸ್ಥಂ ಕರುಣಾರ್ಣವಂ ಗುಣನಿಧಿಂ ವಿಪ್ರಪ್ರಿಯಂ ಧಾರ್ಮಿಕಂ
ರಾಜೇಂದ್ರಂ ಸತ್ಯಸಂಧಂ ದಶರಥತನಯಂ ಶ್ಯಾಮಲಂ ಶಾಂತಮೂರ್ತಿಂ |
ವಂದೇ ಲೋಕಾಭಿರಾಮಂ ರಘುಕುಲತಿಲಕಂ ರಾಘವಂ ರಾವಣಾರಿಂ ||೨೬||

ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ  ವೇಧಸೇ|
ರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ ಸೀತಾಯಾ: ಪತಯೇ ನಮ: ||೨೭||

ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ರಘುನಂದನ ರಾಮ ರಾಮ |
ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ಭರತಾಗ್ರಜ ರಾಮ ರಾಮ |
ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ರಣಕರ್ಕಶ ರಾಮ ರಾಮ |
ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ಶರಣಂ ಭವ ರಾಮ ರಾಮ ||೨೮||

ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಚರಣೌ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ |
ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಚರಣೌ ವಚಸಾ ಗೃಣಾಮಿ |
ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಚರಣೌ ಶಿರಸಾ ನಮಾಮಿ |
ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ||೨೯||

ಮಾತಾ ರಾಮೋ ಮತ್ಪಿತಾ ರಾಮಚಂದ್ರ: |
ಸ್ವಾಮೀ ರಾಮೊ ಮತ್ಸಖಾ ರಾಮಚಂದ್ರ: |
ಸರ್ವಸ್ವಂ ಮೆ ರಾಮಚಂದ್ರೊ ದಯಾಲು: |
ನಾನ್ಯಂ ಜಾನೆ ನೈವ ಜಾನೆ ನ ಜಾನೆ ||೩೦||

ದಕ್ಷಿಣೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣೊ ಯಸ್ಯ ವಾಮೆ ತು ಜನಕಾತ್ಮಜಾ |
ಪುರತೊ ಮಾರುತಿರ್ಯಸ್ಯ ತಂ ವಂದೆ ರಘುನಂದನಂ ||೩೧||

ಲೋಕಾಭಿರಾಮಂ ರಣರಂಗಧೀರಂ ರಾಜೀವನೇತ್ರಂ ರಘುವಂಶನಾಥಂ |
ಕಾರುಣ್ಯರೂಪಂ ಕರುಣಾಕರಂ ತಂ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ||೩೨||

ಮನೋಜವಂ  ಮಾರುತತುಲ್ಯ ವೇಗಂ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಂ ಬುದ್ಧಿಮತಾಂ ವರಿಷ್ಠಮ್‌ |
ವಾತಾತ್ಮಜಂ ವಾನರಯೂಥಮುಖ್ಯಂ ಶ್ರೀರಾಮದೂತಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ||೩೩||

ಕೂಜಂತಂ ರಾಮರಾಮೇತಿ ಮಧುರಂ ಮಧುರಾಕ್ಷರಂ |
ಆರುಹ್ಯ ಕವಿತಾಶಾಖಾಂ ವಂದೇ ವಾಲ್ಮೀಕಿಕೋಕಿಲಂ ||೩೪||

ಆಪದಾಮಪಹರ್ತಾರಂ ದಾತಾರಂ ಸರ್ವಸಂಪದಾಂ |
ಲೋಕಾಭಿರಾಮಂ ಶ್ರೀರಾಮಂ ಭೂಯೊ ಭೂಯೊ ನಮಾಮ್ಯಹಂ ||೩೫||

ಭರ್ಜನಂ ಭವಬೀಜಾನಾಂ ಆರ್ಜನಂ ಸುಖಸಂಪದಾಂ|
ತರ್ಜನಂ ಯಮದೂತಾನಾಂ ರಾಮರಾಮೇತಿ ಗರ್ಜನಂ ||೩೬||

ರಾಮೊ ರಾಜಮಣಿ: ಸದಾ ವಿಜಯತೆ ರಾಮಂ ರಮೇಶಂ ಭಜೇ |
ರಾಮೇಣಾಭಿಹತಾ ನಿಶಾಚರಚಮೂ ರಾಮಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮ: |
ರಾಮಾನ್ನಾಸ್ತಿ ಪರಾಯಣಂ ಪರತರಂ ರಾಮಸ್ಯ ದಾಸೋಸ್ಮ್ಯಹಂ |
ರಾಮೆ ಚಿತ್ತಲಯ: ಸದಾ ಭವತು ಮೆ ಭೋ ರಾಮ ಮಾಮುದ್ಧರ ||೩೭||

ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ರಾಮೇತಿ ರಮೆ ರಾಮೆ ಮನೋರಮೆ |
ಸಹಸ್ರನಾಮ ತತ್ತುಲ್ಯಂ ಶ್ರೀರಾಮನಾಮ ವರಾನನೆ ||೩೮||

ಇತಿ ಶ್ರೀಬುಧಕೌಶಿಕವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀರಾಮರಕ್ಷಾಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ||
|| ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮಚಂದ್ರಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ||

SrIgaNESAyanama: |
asya SrIrAmarakShAstOtramaMtrasya |budhakauSika RuShi: |
SrIsItArAmacaMdrOdEvatA |anuShTup ChaMda: | sItA Sakti: |
SrImad hanumAn kIlakaM|
SrIsItArAmacaMdraprItyarthE japE viniyOga: ||

|| atha dhyAnaM ||
dhyAyEdAjAnubAhuM dhRutaSaradhanuShaM baddhapadmAsanasthaM |
pItaM vAsOvasAnaM navakamaladalaspardhinEtraM prasannaM ||
vAmAMkArUDhasItA muKakamalamilallOcanaM nIradABaM |
nAnAlaMkAradIptaM dadhatamurujaTAmaMDalaM rAmacaMdraM ||
|| iti dhyAnaM ||

caritaM raGunAthasya SatakOTipravistaraM |
EkaikamakSharaM puMsAM mahApAtakanASanaM ||1||

dhyAtvA nIlOtpalaSyAmaM rAmaM rAjIvalOcanaM |
jAnakIlakShmaNOpEtaM jaTAmukuTamaMDitaM ||2||

sAsitUNadhanurbANapANiM naktaM carAntakaM |
svalIlayA jagattrAtumAvirBUtamajaM viBuM ||3||

rAmarakShAM paThEtprAj~ja: pApaGnIM sarvakAmadAM |
SirO me rAGava: pAtu BAlaM daSarathAtmaja: ||4||

kausalyeyO dRuSau pAtu viSvAmitrapriya: SrutI |
GrANaM pAtu maKatrAtA muKaM saumitrivatsala: ||5||

jihvAM vidyAnidhi: pAtu kaMThaM BaratavaMdita: |
skaMdhau divyAyudha: pAtu Bujau BagnESakArmuka: ||6||

karau sItApati: pAtu hRudayaM jAmadagnyajit |
madhyaM pAtu KaradhvaMsI nABiM jAMbavadASraya: ||7||

sugrIvESa: kaTI pAtu sakthinI hanumatpraBu: |
UrU raGuttama: pAtu rakSha:kulavinASakRut ||8||

jAnunI sEtukRut pAtu jaMGe daSamuKAMtaka: |
pAdau biBIShaNaSrIda: pAtu rAmO KilaM vapu: ||9||

EtAM rAmabalOpetAM rakShAM ya: sukRutI paThEt |
sa cirAyu: suKI putrI vijayI vinayI BavEt ||10||

pAtAlaBUtalavyOma cAriNaSCadmacAriNa: |
na draShTumapi SaktAste rakShitaM rAmanAmaBi: ||11||

rAmEti rAmaBadrEti rAmacaMdrEti vA smaran |
narO na lipyate pApairbhuktiM muktiM ca viMdati ||12||

jagajjetraikamaMtrENa rAmanAmnABirakShitaM |
ya: kaMThE dhArayEt tasya karasthA: sarvasiddhaya: ||13||

vajrapaMjaranAmEdaM yO rAmakavacaM smarEt |
avyAhatAj~ja: sarvatra laBate jayamaMgalaM ||14||

AdiShTavAnyathA svapne rAmarakShAmimAM hara: |
tathA liKitavAn prAta: prabuddho budhakauSika: ||15||

ArAma: kalpavRukShANAM virAma: sakalApadAM|
aBirAmastrilOkAnAM rAma: SrImAn sa na: praBu: ||16||

taruNau rUpasaMpannau sukumArau mahAbalau |
puMDarIkaviSAlAkShau cIrakRuShNAjinAMbarau ||17||

PalamUlaSinau dAntau tApasau brahmacAriNau |
putrau daSarathasyaitau BrAtarau rAmalakShmaNau ||18||

SaraNyau sarvasatvAnAM SrEShThau sarvadhanuShmatAM |
rakSha:kulanihantArau trAyEtAM no raGuttamau ||19||

AttasajjadhanuShA viShuspRuSA vakShayA SuganiShaMga saMginau |
rakShaNAya mama rAmalakShmaNAvagrata: pathi sadaiva gacCatAM ||20||

sannaddha: kavacI KaDgI cApabANadharo yuvA |
gacCanmanOrathOsmAkaM rAma: pAtu salakShmaNa: ||21||

rAmO dASarathi: SUrOlakShmaNAnucarO balI |
kAkutstha: puruSha: pUrNa: kausalyeyo raGUttama: ||22||

vEdAMtavEdyo yaj~jESa: purANapuruShOttama: |
jAnakIvallaBa: SrImAnapramEya parAkrama: ||23||

ityEtAni japennityaM madBakta: SraddhayAnvita: |
aSvamEdhAdhikaM puNyaM saMprApnOti na saMSaya: ||24||

rAmaM dUrvAdalaSyAmaM padmAkShaM pItavAsasaM |
stuvaMti nAmaBirdivyai: na te saMsAriNo nara: ||25||

rAmaM lakShmaNa pUrvajaM raGuvaraM sItApatiM suMdaraM |
kAkutsthaM karuNArNavaM guNanidhiM viprapriyaM dhArmikaM
rAjEMdraM satyasaMdhaM daSarathatanayaM SyAmalaM SAMtamUrtiM |
vaMdE lOkABirAmaM raGukulatilakaM rAGavaM rAvaNAriM ||26||

rAmAya rAmaBadrAya rAmacaMdrAya vEdhasE|
raGunAthAya nAthAya sItAyA: patayE nama: ||27||

SrIrAma rAma raGunaMdana rAma rAma |
SrIrAma rAma BaratAgraja rAma rAma |
SrIrAma rAma raNakarkaSa rAma rAma |
SrIrAma rAma SaraNaM Bava rAma rAma ||28||

SrIrAmacaMdracaraNau manasA smarAmi |
SrIrAmacaMdracaraNau vacasA gRuNAmi |
SrIrAmacaMdracaraNau SirasA namAmi |
SrIrAmacaMdracaraNau SaraNaM prapadye ||29||

mAtA rAmO matpitA rAmacaMdra: |
svAmI rAmo matsaKA rAmacaMdra: |
sarvasvaM me rAmacaMdro dayAlu: |
nAnyaM jAne naiva jAne na jAne ||30||

dakShiNE lakShmaNo yasya vAme tu janakAtmajA |
purato mArutiryasya taM vaMde raGunaMdanaM ||31||

lOkABirAmaM raNaraMgadhIraM rAjIvanEtraM raGuvaMSanAthaM |
kAruNyarUpaM karuNAkaraM taM SrIrAmacaMdraM SaraNaM prapadye ||32||

manOjavaM mArutatulyavEgaM jitEMdriyaM buddhimatAM variShThaM |
vAtAtmajaM vAnarayUthamuKyaM SrIrAmadUtaM SaraNaM prapadye ||33||

kUjaMtaM rAmarAmEti madhuraM madhurAkSharaM |
Aruhya kavitASAKAM vaMdE vAlmIkikOkilaM ||34||

ApadAmapahartAraM dAtAraM sarvasaMpadAM |
lOkABirAmaM SrIrAmaM BUyo BUyo namAmyahaM ||35||

BarjanaM BavabIjAnAM ArjanaM suKasaMpadAM|
tarjanaM yamadUtAnAM rAmarAmEti garjanaM| |36||

rAmo rAjamaNi: sadA vijayate rAmaM ramESaM BajE |
rAmENABihatA niSAcaracamU rAmAya tasmai nama: |
rAmAnnAsti parAyaNaM parataraM rAmasya dAsOsmyahaM |
rAme cittalaya: sadA Bavatu me BO rAma mAmuddhara ||37||

rAma rAmEti rAmEti rame rAme manOrame |
sahasranAma tattulyaM SrIrAmanAma varAnane ||38||

iti SrIbudhakauSikaviracitaM SrIrAmarakShAstOtraM saMpUrNaM||
|| SrI sItArAmacaMdrArpaNamastu ||

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,048 other followers

%d bloggers like this: