ಮಾಧವ ಮಾಮವ ದೇವ – Madhava Mamava Deva Lyrics

Composed by : Narayana Teertha
Lyrics on : Lord Krishna
Contributed by : Ms. Bhavana Damle

ಮಾಧವ ಮಾಮವ ದೇವ
ಯಾದವ ಕೃಷ್ಣ ಯದುಕುಲ ಕೃಷ್ಣ ||ಪ.||
ಸಾಧು ಜನಾಧಾರ ಸರ್ವಭಾವ
ಮಾಧವ ಮಾಮವ ದೇವ ||ಅ.ಪ.||

ಅಂಬುಜಲೋಚನ ಕಂಬು ಶುಭಗ್ರೀವ
ಬಿಂಬಾಧರ ಚಂದ್ರಬಿಂಬಾನನ
ಚಾಂಪೇಯ ನಾಸಾಗ್ರ ಲಗ್ನ ಸುಮೌಕ್ತಿಕ
ಶರದ ಚಂದ್ರ ಜನಿತ ಮದನ ||೧||

ಕಪಟ ಮಾನುಷ ದೇಹ ಕಲ್ಪಿತ
ಜಗದಂಡ ಕೋಟಿ ಮೋಹಿತ ಭಾರತೀ ರಮಣ
ಅಪಗತ ಮೋಹ ತದುದ್ಭವ ನಿಜ ಜನಕ
ಕರುಣಯಾ ಧ್ರುತ ಸ್ನೇಹ ಸುಲಕ್ಷಣ ||೨||

ಕರ್ಣಕುಂಡಲ ರವಿಮಂಡಲ ವಿಕಸಿತ
ನಿಜಜನ ಮಾನಸ ಪಂಕೇರುಹ
ಕರುಣಹಾಸ ಸುಧಾನಿಧಿ ಕಿರಣ
ಶಮಿತ ಭವ ತಾಪಸ ಜನ ಮೋಹ ||೩||

ಮುರಳೀ ಗಾನ ರಸಾಮೃತ ಪೂರಿತ
ವ್ರಜ ಯುವತೀ ಮಾನಸಾರ್ಣವ ಭೋ
ಸರಸ ಗುಣಾರ್ಣವತೀರ್ಣ ಭವಾರ್ಣವ
ಸತತ ಗೀತ ಕೀರ್ತಿ ಮಂಡಲ ಭೋ ||೪||

ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಪದ್ಮ ಶಾರ್ಙ್ಗ ಗದಾ ಖಡ್ಗ
ವೈಜಯಂತೀ ಕೌಸ್ತುಭಾದಿ ಭೂಷ
ಸ್ವೀಕೃತ ಬುಧ್ಯಾದಿ ತತ್ವ ಸಮನ್ವಿತ
ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ಗೋಪಬಾಲಕ ವೇಷ ||೫||

ಆಗಮ ಗಿರಿ ಶಿಖರೋದಿತ ಸತ್ಯ ಚಿದ
ದ್ವಯ ಲಕ್ಷಣ ಸುಖ ಭಾನೊ
ಭೋಗಿ ಕುಲೋತ್ತಮ ಭೋಗ ಶಯನ
ದುಗ್ಧ ಸಾಗರರಾಜ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಢ್ಯ ತನೋ ||೬||

ಇಂದಿರಯಾ ಸಹ ಸುಂದರ ಕೃಷ್ಣ
ಪುರಂದರಾದಿ ವಂದ್ಯ ಪದ ಕಮಲ
ನಂದನಂದನ ಯೋಗಿವರ್ಯ ಧುರಂಧರ
ನಾರಾಯಣ ತೀರ್ಥ ಮತಿ ವಿಹಾರ ||೭||

mAdhava mAmava dEva
yAdava kRuShNa yadukula kRuShNa ||pa.||
sAdhu janAdhAra sarvabhAva mAdhava mAmava dEva ||a.pa.||

aMbujalOchana kaMbu Subhagreeva
biMbAdhara chaMdrabiMbAnana
chAMpEya nAsAgra lagna sumouktika
Sarada chaMdra janita madana ||1||

kapaTa mAnuSha dEha kalpita
jagadaMDa kOTi mOhita bhAratee ramaNa
apagata mOha tadudbhava nija janaka
karuNayA dhruta snEha sulakShaNa ||2||

karNakuMDala ravimaMDala vikasita
nijajana mAnasa paMkEruha
karuNahAsa sudhAnidhi kiraNa
Samita bhava tApasa jana mOha ||3||

muraLee gAna rasAmRuta poorita
vraja yuvatee mAnasArNava bhO
sarasa guNArNavateerNa bhavArNava
satata geeta keerti maMDala bhO ||4||

SaMkha chakra padma SAr~gga gadA khaDga
vaijayaMtee koustubhAdi bhooSha
sweekRuta budhyAdi tatva samanvita
divya maMgaLa gOpabAlaka vESha ||5||

Agama giri shikharOdita satya chida
dvaya lakShaNa sukha bhAno
bhOgi kulOttama bhOga Sayana
dugdha sAgararAja lakShmyADhya tanO ||6||

iMdirayA saha suMdara kRuShNa
puraMdarAdi vaMdya pada kamala
naMdanaMdana yOgivarya dhuraMdhara
nArAyaNa teertha mati vihAra ||7||

Update: Significance of Akshaya Tritiya

Update: Please check the below link to see Gandhaleepana at Mantralaya:

screenshot.54

A very nice article I read about the significance of Akshaya Tritiya on SRSMutt.ORG. Link attached below:

A song appropriate for this event contributed by Ms. Bhavana Damle.


http://sahityam.net/w/index.php/Gandhamu_puyyaruga

https://www.youtube.com/watch?v=W2T0aH7oR8c

ಮಾಧವ ಮಾಯಾ ಮಾನವ – Madhava Maya Manava Lyrics

Composer: Sri Papanasam Sivan.
Contributed by: Ms. Bhavana Damle
rAga: haMsAnaMdi tALa: Adi

mAdhava mAyA mAnava rUpa vAsudEva mathurApuri nAyaka ||pa.||

yAdava kuladIpa rAdhA manOhara yashOdA tanaya sudhAkara murahara ||1||

naMda kumAra gOviMda dayAkara bRuMdAvanacara kanakAMbaradhara ||2||

dInajanAvana dhRutakara kaMkaNa dEvakI naMdana bhakta parAyaNa ||3||

shrI madhusUdana gOpikAramaNa rAmadAsa vaMdita muraLIdhara ||4||

ರಾಗ: ಹಂಸಾನಂದಿ ತಾಳ: ಆದಿ

ಮಾಧವ ಮಾಯಾ ಮಾನವ ರೂಪ ವಾಸುದೇವ ಮಥುರಾಪುರಿ ನಾಯಕ ||ಪ.||

ಯಾದವ ಕುಲದೀಪ ರಾಧಾ ಮನೋಹರ ಯಶೋದಾ ತನಯ ಸುಧಾಕರ ಮುರಹರ ||೧||

ನಂದ ಕುಮಾರ ಗೋವಿಂದ ದಯಾಕರ ಬೃಂದಾವನಚರ ಕನಕಾಂಬರಧರ ||೨||

ದೀನಜನಾವನ ಧೃತಕರ ಕಂಕಣ ದೇವಕೀ ನಂದನ ಭಕ್ತ ಪರಾಯಣ ||೩||

ಶ್ರೀ ಮಧುಸೂದನ ಗೋಪಿಕಾರಮಣ ರಾಮದಾಸ ವಂದಿತ ಮುರಳೀಧರ ||೪||

ಜಯ ಜಯ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಜಯ ಜಯ – Jaya Jaya Swamin Jaya Jaya Lyrics

Composer : Shri NarayaNa Teertha
Lyrics on : Lord Ganesha
Contributed by: Ms. Bhavana Damle
ಜಯ ಜಯ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಜಯ ಜಯ
ಜಯ ಜಯ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಜಯ ಜಯ |ಪ.|
ಜಯ ಜಯ ಜಿತವೈರಿವರ್ಗಪ್ರಚಂಡ
ಜಯ ಜಯ ಗಜಮುಖ ಜಯ ವಕ್ರತುಂಡ ||ಅ.ಪ.||

ಮೂಷಕವಾಹನ ಮುನಿಜನ ವಂದ್ಯ
ದೋಷರಹಿತ ದಳಿತಾಸುರಬೃಂದ
ಶೇಷಭೂಷಣ ಶೈವ ವಾರಿಧಿ ಚಂದ್ರ
ಪೋಷಿತ ಪರಿಜನ ಪುಣ್ಯೈಕಕಂಧ ||೧||

ಅದ್ರಿಸುತಾಸುತ ಅನವದ್ಯ ಚರಿತ
ಭದ್ರ ಭಕ್ತ ಭವ ಭಯಹರ ಮುದಿತ
ರುದ್ರೋದಿತ ಋಜು ಮಸ್ತಕ ಸಹಿತ
ಸದ್ರೂಪ ಸರಸಿಜ ಸಮುದಿತ ವಿನುತ ||೩||

ಲಂಬೋದರ ಧೀರ ಲಾವಣ್ಯ ಸಾರ
ಕಂಬು ಸುಧಾನಿಧಿ ಕರ್ಪೂರಗೌರ
ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸತ್ಕೃತಿ ಚತುರ
ಸಾಮವೇದ ಗೀತ ಸಕಲಾಧಾರ ||೪||

ಶಕ್ರಾದಿ ಸುರಗಣ ಸನ್ನುತ ಚರಣ
ಶಾತಕುಂಭ ಮಣಿ ದಿವ್ಯಾಭರಣ
ಧಿಕೃತ ಘನ ವಿಘ್ನ ತಿಮಿರಾವರಣ
ಧೀರ ನಾರಾಯಣ ತೀರ್ಥ ಸುಕರುಣ ||೫||

jaya jaya swaamin jaya jaya
jaya jaya swaamin jaya jaya |pa.|
jaya jaya jitavairivargaprachaMDa
jaya jaya gajamukha jaya vakratuMDa ||a.pa.||

mUShakavaahana munijana vaMdya
dOSharahita daLitAsurabRuMda
shEShabhUShaNa shaiva vaaridhi chaMdra
pOShita parijana puNyaikakaMdha ||1||

adrisutAsuta anavadya charita
bhadra bhakta bhava bhayahara mudita
rudrOdita Ruju mastaka sahita
sadrUpa sarasija samudita vinuta ||3||

laMbOdara dhIra laavaNya saara
kaMbu sudhaanidhi karpUragaura
saaMbasadaashiva satkRuti chatura
saamavEda gIta sakalaadhaara ||4||

shakraadi suragaNa sannuta caraNa
shaatakuMbha maNi divyaabharaNa
dhikRuta ghana vighna timiraavaraNa
dhIra naaraayaNa tIrtha sukaruNa ||5||

Tomato Utappam – Tomato Dosa

Tomato Omelet it is usually called. I changed the name so as to not give a heart attack to the many visitors who are very traditional. This dosa has no EGGS. However, it has onions. Very healthy, very tasty, takes a little longer to cook when compared to regular dosa if you want it crispy. I used to make this dosa regularly when I first got married. After Sneha was born things changed, and I prepared dishes which she liked and this dosa went away.

Last week, I had just 1 cup dosa batter which wasn’t enough for making dosa for two people. I could have made Onion uttapam, but seeing red ripe tomatoes decided to make Tomato Utappam/Tomato Dosa or Tomato Omelet. Of course, you can make it even without left over Dosa batter. I have ingredients listed for both batters below.

Ingredients using left over Dosa Batter:

 • 1 cup left over Dosa batter
 • 2 cups Besan flour
 • 3 tomatoes chopped finely
 • 1 large onion chopped finely
 • 1/2 bunch coriander leaves
 • 4-5 green chillies (adjust to your taste)
 • 1/2 tsp jeera
 • Salt to taste

Ingredients for regular Tomato Dosa:

 • 1/2 cup Rice flour
 • 1/2 cup fine sooji rava
 • 2 cups Besan flour
 • 3 tomatoes chopped finely
 • 1 large onion chopped finely
 • 1/2 bunch coriander leaves
 • 4-5 green chillies (adjust to your taste)
 • 1/2 tsp jeera
 • Salt to taste

tomato-omlette

Method:

 • Chop the tomatoes, onion, coriander and green chillies finely.
 • the smaller you chop, the crispier the Dosa
 • Mix all the ingredients, with enough water to make dosa batter.
 • Heat one griddle(Tava), and put the batter.
 • Cover the dosa, so it gets cooked properly on one side
 • Flip over and cook on other side as well
 • On another stove, heat another griddle(Tava). When it is done on both sides, transfer to other griddle(Tava)
 • Let it cook on low heat until the Dosa is crispy.
 • This dosa takes quite a while to become crispy because of the Tomatoes and Besan.
 • I used two Griddles (tava), so I could make them faster and crispier.
 • Serve with Pickles, Chatni or just eat them plain like we did.

tomato-omlette-dosa

ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ – Mavinakayi Chitranna – Raw Mango Rice – Recipe 2

The second way of making the ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ  - Mavinakayi Chitranna. The first method has been posted here. This is quite simple.

This second method is quite tedious, but worth all the extra work. The taste is just amazing. It involved dry grinding and next wet grinding. Maybe if you can do it in one go, easy for you.

mavinakayi-chitranna-recipe2

Ingredients:

 • Cooked  rice ( made from 2 cups raw rice)
 • 1/2 raw grated mango
 • 7-8 red chillies
 • 1 sprig curry leaves
 • 3-4 springs coriander leaves
 • 5-6 tsp freshly grated coconut
 • 5-6 tsp dry coconut powder
 • 2 tsp mustard seeds
 • 2 tsp methi seeds
 • 3 tsp oil, mustard seeds, jeera, urad dal, channa dal, haldi,peanuts, pinch of hing,
 • Salt to taste.

Method:

 1. Cook the rice in your rice cooker or pressure cooker. Spread it on a plate and separate the grains.
 2. In a pan, heat oil. Fry Red chillies, curry leaves, methi seeds, mustrad seeds, and dry coconut.
 3. Grind this dry masala.
 4. Next, in a wet grinder, grind with very little water, grated mango, grated coconut, and the dry masala above.
 5. In a pan, heat oil. Than add mustard seeds, urad dal, channa dal, hing, peanuts and haldi. Let the dals roast for a minute.
 6. Add the finely ground paste.
 7. Fry for a few more minutes.
 8. Now add the rice and gently mix all the ingredients. Add salt as well.
  mango-chitranna-recipe2
 9. Next, add  coriander leaves. Let the heat be very low.
 10. Turn off the gas and  serve.
 11. Serves 3 people.

mavinakayi-chitranna-recipe2

ಆಲೋಕಯೇ ರುಕ್ಮಿಣೀ ಕಲ್ಯಾಣ – Alokaye Rukminee Kalyana Lyrics

Composer : Shri Narayana Teertha
Lyrics on : Lord Krishna
Contributed by: Ms. Bhavana Damle

Shri Narayana Teertha is the composer of this song. His compositions are popularly called Tarangams.

http://en.wikipedia.org/wiki/Narayana_Teertha

Narayana Teertha describes the grand spectacle of Dwaraka where in Sri Krishna sits on the gem studded throne in a thousand pillared glittering pavillion. (Mantapam)

Slokam :
bheeshmai jAmbavatee bhAmA satyA bhadrAcha lakshaNA
kALindee mitra vindAcha mahishyOshTA bhavan harEh
dwArakA nagaree madhyE sahasra stambha manTapE
ratna simhAsanArooDham sakaLatram jagussrAha ||

Lord Krishna wedded eight consorts namely Rukmini, Jambavati, Satyabhama, Bhadra, Lakshana, Kalindi, Mitra and Vinda. He graced himself with his eight consorts in Dwaraka. He sat grandly on gem-studded throne in thousand pillared pavillion.

AlOkayE rukmiNee kalyANa gOpAlaM||pa.||
neela mEgha nibhAkAraM bAlArka samAna chElaM
neelAMbarAnujaM gOpAlaM neelAla kAMtaM||a.pa.||

dwArakApura maMTapE dwAdashAditya sannibhE
bhoori ratna siMhAsanE bhoosuraghanE
veerAsanE samAseenaM vikasitAMbujAnanaM
dheera yOgi sEvyamAnaM dEvakee vasudEva soonuM ||1||

SaMkha duMdubhi nAditE SataSo gaMdharvAdigeetE
puMkhAnupuMkha nigama budhajanAvRutE
paMkajEkShaNa raMbhAdi paTu naTana vinOditE
kuMkuma kEsara varShitE kOmalAkAra charitE ||2||

divya kireeTa kuMDala deepta peetAMbara dharaM
navya muktA maNi hAraM nAnA viharaM
avyaya bhooti vistAraM amara nAree surAdhAraM
bhavya koustubha kaMdharaM bhakta mAnasa saMchAraM ||3||

aShTa mahiShee samEtaM amara nAree susEvitaM
tuShTa puShTa janAvRutaM tuMburu geetaM
iShTajana samASritaM IshwaramaparAjitaM
dRuShTa sarva lOkajAtaM dEva rAjAdi vinutaM ||4||

hEma muktA maNi ChatraM heera ratna kaTi sootraM
chAmara vyaMjanAvRutaM SaradiMdu vaktraM
kAmakOTi samagAtraM kanakAMgadAdi vichitraM
SyAma suMdaraM pavitraM SaraNAgatOddhAra gOtraM ||5||

chaMdrAnanA bhaishmI bhAmA jAMbavatI satyA mitra-
viMdA bhadrA lakShaNA kALiMdInAyakaM
naMda naMdanamASrita bRuMda bRuMdAraka vaMdyaM
naMdita nArAyaNa teertha naMdanaM AnaMdakaMdaM ||6||

ಆಲೋಕಯೇ ರುಕ್ಮಿಣೀ ಕಲ್ಯಾಣ ಗೋಪಾಲಂ||ಪ.||
ನೀಲ ಮೇಘ ನಿಭಾಕಾರಂ ಬಾಲಾರ್ಕ ಸಮಾನ ಚೇಲಂ
ನೀಲಾಂಬರಾನುಜಂ ಗೋಪಾಲಂ ನೀಲಾಲ ಕಾಂತಂ||ಅ.ಪ.||

ದ್ವಾರಕಾಪುರ ಮಂಟಪೇ ದ್ವಾದಶಾದಿತ್ಯ ಸನ್ನಿಭೇ
ಭೂರಿ ರತ್ನ ಸಿಂಹಾಸನೇ ಭೂಸುರಘನೇ
ವೀರಾಸನೇ ಸಮಾಸೀನಂ ವಿಕಸಿತಾಂಬುಜಾನನಂ
ಧೀರ ಯೋಗಿ ಸೇವ್ಯಮಾನಂ ದೇವಕೀ ವಸುದೇವ ಸೂನುಂ ||೧||

ಶಂಖ ದುಂದುಭಿ ನಾದಿತೇ ಶತಶೊ ಗಂಧರ್ವಾದಿಗೀತೇ
ಪುಂಖಾನುಪುಂಖ ನಿಗಮ ಬುಧಜನಾವೃತೇ
ಪಂಕಜೇಕ್ಷಣ ರಂಭಾದಿ ಪಟು ನಟನ ವಿನೋದಿತೇ
ಕುಂಕುಮ ಕೇಸರ ವರ್ಷಿತೇ ಕೋಮಲಾಕಾರ ಚರಿತೇ ||೨||

ದಿವ್ಯ ಕಿರೀಟ ಕುಂಡಲ ದೀಪ್ತ ಪೀತಾಂಬರ ಧರಂ
ನವ್ಯ ಮುಕ್ತಾ ಮಣಿ ಹಾರಂ ನಾನಾ ವಿಹರಂ
ಅವ್ಯಯ ಭೂತಿ ವಿಸ್ತಾರಂ ಅಮರ ನಾರೀ ಸುರಾಧಾರಂ
ಭವ್ಯ ಕೌಸ್ತುಭ ಕಂಧರಂ ಭಕ್ತ ಮಾನಸ ಸಂಚಾರಂ ||೩||

ಅಷ್ಟ ಮಹಿಷೀ ಸಮೇತಂ ಅಮರ ನಾರೀ ಸುಸೇವಿತಂ
ತುಷ್ಟ ಪುಷ್ಟ ಜನಾವೃತಂ ತುಂಬುರು ಗೀತಂ
ಇಷ್ಟಜನ ಸಮಾಶ್ರಿತಂ ಈಶ್ವರಮಪರಾಜಿತಂ
ದೃಷ್ಟ ಸರ್ವ ಲೋಕಜಾತಂ ದೇವ ರಾಜಾದಿ ವಿನುತಂ ||೪||

ಹೇಮ ಮುಕ್ತಾ ಮಣಿ ಛತ್ರಂ ಹೀರ ರತ್ನ ಕಟಿ ಸೂತ್ರಂ
ಚಾಮರ ವ್ಯಂಜನಾವೃತಂ ಶರದಿಂದು ವಕ್ತ್ರಂ
ಕಾಮಕೋಟಿ ಸಮಗಾತ್ರಂ ಕನಕಾಂಗದಾದಿ ವಿಚಿತ್ರಂ
ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರಂ ಪವಿತ್ರಂ ಶರಣಾಗತೋದ್ಧಾರ ಗೋತ್ರಂ ||೫||

ಚಂದ್ರಾನನಾ ಭೈಶ್ಮೀ ಭಾಮಾ ಜಾಂಬವತೀ ಸತ್ಯಾ ಮಿತ್ರ-
ವಿಂದಾ ಭದ್ರಾ ಲಕ್ಷಣಾ ಕಾಳಿಂದೀನಾಯಕಂ
ನಂದ ನಂದನಮಾಶ್ರಿತ ಬೃಂದ ಬೃಂದಾರಕ ವಂದ್ಯಂ
ನಂದಿತ ನಾರಾಯಣ ತೀರ್ಥ ನಂದನಂ ಆನಂದಕಂದಂ ||೬||

Pallavi:

Look at Gopala the bridegroom of Rukmini.

Anupallavi:

He has the complexion of blue clouds and his costume shines like the rising Sun. Gopala’s tresses are like dark clouds.

Charana 1

Gopala is majestic, sitting in the pavillion that is dazzling like twelve Suns shining at time. His throne is diamond studded. The priests and the great sages are at his service. He is the dear son of Devaki and Vasudeva with face like a blooming lotus.

Charana 2

The venue is echoing with the sound of conches and drums. Many Gandharvas (celestial musicians) and others are singing in joy. The vedic scholars are chanting incessantly. The lotus eyed Rambha and other dancers are entertaining all with their expertise in dance. Pleasant shower of fragrant saffron flowers has made the whole scene of the wedding spectacular.

Charana 3

Krishna is shining in his golden costume with divine crown and ear-rings. He is adorned with Koustubha gem and garlands of gems and pearls. His miracles are endless. He is the prop for the celestial ladies and devatas. He dwells in the hearts of the devotees.

Charana 4

Krishna is the lord of eight wives and is well served by the celestial ladies.The people around are very happy and contented. He is the lord without any defeat. He is the witness of all lokas and is worshiped by Indra.

Charana 5

His gloden umbrella is embedded with gems. His belt is bedecked with diamonds and gems. Attendants standing by his side are waving fly flaps (vinjamaram) and leaf fans. His face is beautiful like the moon in sarad rutu (Autumn). He excels a million cupids in beauty. He is the most holy Syama Sundara. Protecting devotees is his mission.

Charana 6

Beautiful Rukmini, Satyabhama, Jambavati, Mithra, Vinda, Bhadra, Lakshana and Kalindi are his consorts. He is Nanda’s son and is the refuge for all devotees. He is the fountain of happiness to Narayana Teertha.

Translation courtesy : http://www.sangeetasudha.org/narayanateertha/sklt3.html

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,180 other followers

%d bloggers like this: