Archive for November 3rd, 2007

Sri Venkatesha Suprabhatha Lyrics

Sri Venkatesha Suprabhatha is sung in the morning as a wake-up call for Lord Venkateshwara . It is recited at Tirupati to awaken Lord Venkateshwara. The rendition by M. S. Subbalakshmi can be heard in many houses each morning.

Listen the Suprabhatha sung by the following artists:

It is believed that Lord Venkateswara will bestow prosperity in abundance to devotees who recite this sloka every morning. Lets all together sing this Sloka and get the Lords blessings.

1. Kowsalya supraja Rama poorva sandhya pravarthathe
Uthishta narasardoola karthavyam daiva mahnikam

2. Uthishto Uthishta Govinda uthishta garudadhwaja
Uthishta kamala kantha thrilokyam mangalam kuru

3. Mathassamasta jagatham madukaita bhare
Vakshoviharini manohara divya moorthe
Sree swamini srithajana priya danaseele
Sree Venkatesha dayithe thava suprabhatham

4. Thava suprabhatham aravinda lochane
Bhavathu prasanna mukha chandra mandale
Vidhisankarendra vanitha bhirarchithe
Vrishasaila natha davithel daya nidhe

5. Athriyadhi saptharushayssamupasyasandyam
Aakasa sindhu kamalani manoharani
Aadaya padhayuga marchayithum prapanna
Seshadrisekha ravibho Thava suprabhatham

6. Panchananabja bhava shanmukavasavadhya
Tryvikramadhi charitham vibhudhasthuvanthi
Bhashapathipatathi vasara shuddhi marath
Seshadri sekha ravibho thava subrabhatham

7. Eeshathprapulla saraseeruha narikela
Phoogadrumadi sumanohara Balikanam
Aavaathi mandamanilassaha divya gandhai
Seshadri sheka ravibho thava suprabhatham

8. Unmeelya nethra yugamuththama panjarasthaa
Paathraa vasishta kadhaleephala payasani
Bhukthvaa saleelamatha keli sukha patanthi
Seshadri sekha ravibho thava suprabhatham

9. Thanthreeprakarshamadhuraswanaya
vipanchyaa Gayathyanantha charitham
thava naradopi Bhashasamagrama sakruthkara sara rammyam
Seshadri sekha ravibho thava suprabhatham

10. Brunga valeecha makaranda rashanuvidda
Jhankara geetha ninadaissa sevanaya
Niryathyupaantha sarasee kamalodarebhyaha
Seshadri sekha ravibho thava suprabhatham

11. Yoshaganena varadhadni vimathyamaane
Ghoshalayeshu dhadhimanthana
theevraghoshaaha Roshaathkalim
vidha-dhathe kakubhascha kumbhaha
Seshadri sekha ravibho thava suprabhatham

12. Padmeshamithra sathapathra kathalivargha Harthum shriyam
kuvalayasya nijanga Lakshmya Bheree
ninadamiva bibrathi theevranadam
Seshadri sekhara vibho thava suprabhatham

13. Sreemannabheeshta varadhakhila
lookabandho Sree Sreenivasa
Jagadekadayaika sindho
Sree devathagruha bhujanthara divyamurthe
Sree Venkatachalapathe thava suprabhatham

14. Sree swamy pushkarinikaplava nirmalangaa
Sreyorthino hara viranchi
sanadadhyaha Dware vasanthi
varavethra hathothamangaha
Sree Venkatachalapathe thava suprabhatham

15. Sree seshasaila garudachala venkatadri
Narayanadri vrishabhadri vrishadri
mukhyam Akhyam thvadeeyavasatheranisam vadanthi
Sree Venkatachalapathe thava suprabhatham

16. Sevaaparaashiva suresa krusanudharma
Rakshombhunatha pavamana dhanadhi
nathaha Bhaddanjali pravilasannija seersha deSaha
Sree Venkatachalapathe thava suprabhatham

17. Dhateeshuthevihagaraja mrugadhiraja Nagadhiraja gajaraja hayadhiraja
Swaswadhikara mahimadhika marthayanthe
Sree Venkatachalapathe thava suprabhatham

18. Sooryendhubhouma bhudhavakpathi
kavya soori Swarbhanukethu divishathparishathpradanaa
Twaddhasa dasa charamavadhidaasa daasa
Sree Venkatachalapathe thava suprabhatham

19. Thwathpadadhulibharita spurithothha manga
Swargapavarga nirapeksha nijantharanga
Kalpagamakalanaya kulatham labhanthe
Sree Venkatachalapathe thava suprabhatham

20. Thvadgopuragra sikharani nireekshmana Swargapavarga
padaveem paramam shrayantha Marthyaa manushyabhuvane
mathimashrayanthe
Sree Venkatachalapathe thava Suprabhatham

21. Sree bhoominayaka dayadhi guna mmruthabdhe
Devadideva jagadeka saranya moorthe
Sreemannanantha garudadibhirarchithangre
Sree Venkatachalapathe thava suprabhatham
.
22. Sree Padmanabha Purushothama Vasudeva Vaikunta Madhava Janardhana chakrapane
Sree vathsachinha saranagatha parijatha
Sree Venkatachalapathe thava suprabhatham

23. Kandarpa darpa hara sundara divya murthe
Kanthaa kuchamburuha kutmialola drishte
Kalyana nirmala gunakara divyakeerthe
Sree Venkatachalapathe thava suprabhatham

24. Meenakruthe kamatakola Nrusimha varnin Swamin
parashvatha thapodana Ramachandra
Seshamsharama yadhunandana kalki roopa
Sree Venkatachalapathe thava suprabhatham

25. Elaa lavanga ghanasaara sugandhi theertham
Divyamviyathsarithi hemaghateshu poornam
Drutwadhya vaidika sikhamanaya prahrushta
Thishtanthi Venkatapathe thava suprabhatham

26. Bhaswanudethi vikachani saroruhani
Sampoorayanthi ninadai kakubho vihangha
Sree vaishnavassathatha marthitha mangalasthe
Dhamasrayanthi thava Venkata subrabhatham

27. Bhramadayassuravarasamaharshayastthe
Santhassa nandana mukhastvatha yogivarya
Dhamanthike thavahi mangala vasthu hasthaa
Sree Venkatachalapathe thava suprabhatham

28. Lakshminivasa niravadya gunaika sindo
Samsarasagara samuththaranaika setho
Vedanta vedya nijavaibhava bhakta bhogya
Sree Venkatachalapathe thava suprabhatham

29. ltnam vnsnacnala pamerlna suprabhatham
Ye manava prathidinam patithum pravrutha
Thesham prabhatha samaye smruthirangabhhajam
Pragnyam paraartha sulabham paramam prasoothe

Listen the the song here at youtube:

%d bloggers like this: