Archive for November 4th, 2007

Lyrics for Sri Venkatesha Stotra

1. Kamalakucha choochuka kunkumatho
Niyatharunitha thula neelathano
Kamalayatha lochana lokapathe
Vijayeebhava Venkata saila pathe

2. Sacha dhurmukha shanmukha panchamukha
Pramuka khila daivatha mouli mane
Saranagatha vathsala saranidhe
Paripalayamam vrisha saila pathe

3. Athivela thaya thava durvishahai
Ranuvela Kruthairaparada sathai
Paritham thvaritham vrisha saila pathe
Paraya krupaya paripahi Hare

4. Adhi venkata saila mudara mather
Janatha bimatha dhika danarathath
Paradeva thaya gathi than nigamai
Kamaladayithtan na param kalaye

5. Kalavenu rava vasa gopa vadhu
Sathakoti vrithath smara koti samath
Prathi valla vikabhimathath sukhadhath
Vasudeva suthanna paramkalaye

6. Abhi rama gunakara dasarathe
Jagadeka danurdhara dheeramathe
Raghunayaka Rama Ramesa vibho
Varadho bhava deva daya jaladhe

7. Avaneethanaya kamaneeyakaram
Rajaneechara charu mukhamburuham
Rajaneechara raja thamo mihiram
Mahaneeyamaham Raghuramamaye

8. Sumukham Suhrudam Sulabham sukhadam
Swanujam cha Sukhayamamogh Saram

Apahaya Raghudwaha manyamaham
Na kathnchana kanchana jathu bhaje

9. Vinaa Venkatesham nanatho nanatha
Sadaa Venkatesham smarami smarami
Hare Venkatesha Praseeda Praseeda
Priyam Venkatesha Prayachha Prayachha

10. Aham doorathasthe padamboja yugma
Pranamechaya gathya sevam karomi
Sakruthsevaya nithyasevapalam thvam
Prayachha prayachha prabho Venkatesha

11. Agnanina maya doshaana seshan vihithan Hare
Kshamasvathm kshamasvathvam Seshasailasikhamane

%d bloggers like this: