Archive for January 9th, 2008

Lyrics for Roga Harane Krupa Sagara Shri Guru

Thursday is very auspicious for any Rayara devotee. So, here comes an amazing piece of song.

Roga Harane Krupa Sagara Shri Guru
Raghavendra PariPaaleeso ||

Santhata Durmatha Dwanda Diwakara
Santhavinutha Matha Laleeso ||1||

Pavana Gathrasu Deva varane Thava
Sevaka Janarolagadeeso ||2||

Ghanna Mahima Jaganatha Vittala Priya
Ninna Aradhane Madeeso ||3||

Here are the lyrics in Kannada.

Roga Harane Krupa Sagara

http://www.youtube.com/watch?v=NtQVAjH48GA

%d bloggers like this: