Shri Raghavendra Stotra or Shri Poornabhodha stotra lyrics

If you are a devotee of Shri Rayaru, there is no doubt you will know this song. Appanacharya as we all know, was the greatest disciple and also was very close to Sri Raghavendra Swami. At the time that Raghavendra Swami entered Brindavan, he was on the other side of the river Tungabhadra. Appanacharya wanted to be with his revered guru, but the river was flooding. He jumped into the Tungabhadra, singing Sri Poornabhodha stotra, realizing that if Raghavendra Swami could lead him across the ocean of samsara, a mere river could not hold him back. And he did cross the river safely, only to see that Raghavendra Swami had already entered Brindavan.

Appanacharya was in such a profound state of grief, that he could not finish the stotra he had started to compose-it was missing 7 aksharas. These final 7 aksharas came from inside the Brindavan. Not only did this show that Appanacharya’s Sri Poornabhodha had Raghavendra Swami’s approval, but it also showed that Raghavendra Swami was still with them. This was the first miracle he showed after entering Brindavan, and even today miracles happen to people who go to Mantralaya Brindavan to seek his blessings.

You can download the pdf of this great Stotra in Kannada, English and Sanskrit from the following links, copy and paste the links in your browser to open the pdf files from SKV NC stotras page.

1.Kannada

2.English

3. Sanskrit

You can listen to these Stotras from Sri VidyaBhusan at the following links:

 1. KannadAudio.com
 2. tatvavada.org
 3. Jaya Jaya Raghavendra

If you are interested in reading about Appanacharya, I found a useful link with pictures showing where he lived with Sri Rayaru. I also read in this site that Rayaru was fond of Dal Chatni( I am guessing it is Kadale Bele Chatni) & Appi Karada Payasa.

 1. Appanacharya.org

154 responses to this post.

 1. […] Shri Raghavendra Stotra or Shri Poornabhodha Stotra Lyrics/ […]

  Reply

 2. […] Shri Raghavendra Stotra or Shri Poornabhodha Stotra Lyrics/ […]

  Reply

 3. […] Shri Raghavendra Stotra or Shri Poornabhodha Stotra Lyrics/ […]

  Reply

 4. Posted by Gayatri T S Rao on July 15, 2021 at 2:39 am

  🙏🏻🚩🇮🇳🌍👍🏻🙏🏻ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ
  ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ವಾಯು ಜೀವೋತ್ತಮ.
  ಜೈ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಯ ನಮ.
  ಪೂಜ್ಯಾಯ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ಸತ್ಯಧರ್ಮರತಾಯ ಚ |
  ಭಜತಾಂ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾಯ ನಮತಾಂ ಕಾಮಧೇನವೇ ||
  🙏🏻ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀಗಳು
  ರ್ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ
  ಜೈಹಿಂದ್.

  Reply

 5. […] Shri Raghavendra Stotra or Shri Poornabhodha Stotra Lyrics/ […]

  Reply

 6. […] Shri Raghavendra Stotra or Shri Poornabhodha Stotra Lyrics/ […]

  Reply

 7. […] Shri Raghavendra Stotra or Shri Poornabhodha Stotra Lyrics/ […]

  Reply

 8. […] Shri Raghavendra Stotra or Shri Poornabhodha Stotra Lyrics/ […]

  Reply

 9. Posted by Gururaja Yeri on October 31, 2018 at 7:27 am

  Sir/ Madam
  ಮಾನ್ಯರೆ
  ನನಗೆ ವಾಯುಸ್ತುತಿ ಮತ್ತು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ತೋತ್ರಗಳ ಅರ್ಥಸಹಿತ ತಾತ್ಪರ್ಯವಿರುವ PDF ಬೇಕು.
  ನನ್ನ ಮೇಲ್ gururajay@yahoo.com

  Reply

 10. Posted by R.Ranga Rajan on August 30, 2018 at 10:17 pm

  Good information.

  Reply

 11. Updated stotra

  ಓಂ ಸ್ವವಾಗ್ದೇವತಾಸರಿದ್ಬಕ್ತವಿಮಲೀ ಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ  ಓಂ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ
  ಓಂ ಸಕಲ ಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ ಓಂ ಭಕ್ತೌಘ ಸಂಭೇದನ ದ್ರುಷ್ಟಿವಜ್ರಾಯ ನಮಃ
  ಓಂ ಕ್ಷಮಾಸುರೆಂದ್ರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಹರಿ ಪಾದಕಂಜ ನಿಷೇವಣಾಲಬ್ದ ಸಮಸ್ತ ಸಂಪದೇ ನಮಃ
  ಓಂ ದೇವಸ್ವಭಾವಾಯ ನಮಃ ಓಂ ದಿವಿಜದ್ರುಮಾಯ ನಮಃ
  ಓಂ ಇಷ್ಟಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ ಓಂ ಭವ್ಯಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ || 10 ||

  ಓಂ ಭವದುಃಖತೂಲ ಸಂಘಾಗ್ನಿಚರ್ಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸುಖ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿನೇ ನಮಃ
  ಓಂ ಸಮಸ್ತ ದುಷ್ಟಗ್ರ ಹನಿಗ್ರಹೇಶಾಯ ನಮಃ ಓಂ ದುರತ್ಯಯೋಪಪ್ಲಸಿಂಧುಸೇತವೇ ನಮಃ
  ಓಂ ನಿರಸ್ತದೋಷಾಯ ನಮಃ ಓಂ ನಿರವಧ್ಯದೇಹಾಯ ನಮಃ
  ಓಂ ಪ್ರತ್ಯರ್ಥಿಮೂಕತ್ವವಿಧಾನ ಭಾಷಾಯ ನಮಃ ಓಂ ವಿದ್ವತ್ಸರಿಙ್ಞೇಯ ಮಹಾವಿಶೇಷಾಯ ನಮಃ
  ಓಂ ವಾ ಗ್ವೈಖರೀ ನಿರ್ಜಿತ ಭವ್ಯಶೇಷಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸಂತಾನ ಸಂಪತ್ಸರಿಶುದ್ದಭಕ್ತೀ ವಿಙ್ಞಾನ ನಮಃ ||20 ||

  ಓಂ ವಾಗ್ದೆ ಹಸುಪಾಟವಾದಿ ಧಾತ್ರೇ ನಮಃ ಓಂ ಶರಿರೋತ್ಧ ಸಮಸ್ತ ದೋಷ ಹಂತ್ರೆ ನಮಃ
  ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ತಿರಸ್ಕೃತ ಸುರನದೀ ಜಲಪಾದೋದಕ ಮಹಿಮಾವತೇ ನಮಃ
  ಓಂ ದುಸ್ತಾಪತ್ರಯ ನಾಶನಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಮಹಾವಂದ್ಯಾಸುಪುತ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
  ಓಂ ವ್ಯಂಗ ಸ್ವಂಗ ಸಮೃದ್ದದಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಗ್ರಹಪಾಪಾ ಹಯೆ ನಮಃ
  ಓಂ ದುರಿತಕಾನದಾವಭುತ ಸ್ವಭಕ್ತಿದರ್ಶನಾಯ ನಮಃ || 30 ||

  ಓಂ ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರಯ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀಮಧ್ವಮತವರ್ದನಾಯ ನಮಃ
  ಓಂ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಕರಾಬ್ಜೋತ್ದ ಸುಧೀಂದ್ರ ವರಪುತ್ರಕಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಯತಿರಾಜಯೇ ನಮಃ
  ಓಂ ಗುರುವೇ ನಮಃ ಓಂ ಭಯಾಪಹಾಯ ನಮಃ
  ಓಂ ಙ್ಞಾನ ಭಕ್ತೀ ಸುಪುತ್ರಾಯುರ್ಯಶಃ ಶ್ರೀ ಪುಣ್ಯವರ್ದನಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಭಯಸ್ವಂತ ಭೇದ ಚಿಹ್ನಾರ್ಧರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸರ್ವ ವಿದ್ಯಾಪ್ರವೀಣಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಅಪರೋಕ್ಷಿಕೃತ ಶ್ರೀಶಾಯ ನಮಃ || 40 ||

  ಓಂ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ ಓಂ ದಾಯಾದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ವೈರಾಗ್ಯ ವಾಕ್ಪಾಟವ ಮುಖಾಂಕಿತಾಯ ನಮಃ
  ಓಂ ಶಾಪಾನುಗ್ರಹಶಾಕ್ತಯ ನಮಃ ಓಂ ಅಙ್ಞಾನ ವಿಸ್ಮೃತಿ ಬ್ರಾಂತಿ ನಮಃ
  ಓಂ ಸಂಶಯಾಪಸ್ಮೃತಿಕ್ಷಯದೋಷ ನಾಶಕಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಜಪೇಸ್ಟಾರ್ದ ಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ
  ಓಂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಯ ಸಮುದ್ಭವಕಾಯಜ ದೋಷ ಹಂತ್ರೇ ನಮಃ ಓಂ ಸರ್ವ ಪುಣ್ಯರ್ಧ ಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ
  ಓಂ ಕಾಲತ್ರಯಪ್ರಾರ್ಧನಾ ಕರ್ತ್ಯಹಿ ಕಾಮುಷ್ಮಕ ಸರ್ವಸ್ಟಾಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ ಓಂ ಅಗಮ್ಯ ಮಹಿಮ್ನೇನಮಃ || 50 ||

  ಓಂ ಮಹಯಶಶೇ ನಮಃ ಓಂ ಮದ್ವಮತ ದುಗ್ದಾಬ್ದಿ ಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ
  ಓಂ ಅನಘಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಯಧಾಶಕ್ತಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಕೃತ ಸರ್ವಯಾತ್ರ ಫಲದಾತ್ರೇ ನಮಃ
  ಓಂ ಶಿರೋಧಾರಣ ಸರ್ವತೀರ್ಧ ಸ್ನಾನ ಫತದಾತೃ ಸಮವ ಬಂದಾವನ ಗತ ಜಾಲಯ ನಮಃ ಓಂ ನಮಃ ಕರಣ ಸರ್ವಭಿಸ್ಟಾ ಧಾರ್ತೇ ನಮಃ
  ಓಂ ಸಂಕೀರ್ತನ ವೇದಾದ್ಯರ್ದಙ್ಞಾನದಾತ್ರೇ ನಮಃ  ಓಂ ಸಂಸಾರ ಮಗ್ನಜನೋದ್ದಾರ ಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
  ಓಂ ಕುಷ್ಠಾದಿ ರೋಗನಿವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಅಂಧ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಧಾತ್ರೇ ನಮಃ || 60 ||

  ಓಂ ಏಡ ಮೂಕವಾಕ್ಸತುತ್ವ ಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ ಓಂ ಪೂರ್ಣಾಯು:ಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ
  ಓಂ ಪೂರ್ಣ ಸಂಪತ್ಸ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ ಓಂ ಕುಕ್ಷಿಗತ ಸರ್ವದೋಷಮ್ನಾನಮಃ
  ಓಂ ಪಂಗು ಖಂಜ ಸಮೀಚಾನಾವಯವ ನಮಃ ಓಂ ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಪಿಶಾಚಾದಿ ಪಿಡಾಘ್ನೇ ನಮಃ
  ಓಂ ದೀಪ ಸಂಯೋಜನಙ್ಞಾನ ಪುತ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ ಓಂ ಭವ್ಯಙ್ಞಾನ ಭಕ್ತ್ಯದಿವರ್ದನಾಯ ನಮಃ
  ಓಂ ಸರ್ವಾಭಿಷ್ಟಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ಓಂ ರಾಜಚೋರ ಮಹಾವ್ಯಾಘ್ರ ಸರ್ಪನಕ್ರಾದಿ ಪಿಡನಘ್ನೇ ನಮಃ || 70 ||

  ಓಂ ಸ್ವಸ್ತೋತ್ರ ಪರನೇಸ್ಟಾರ್ಧ ಸಮೃದ್ಧದಯ ನಮಃ ಓಂ ಉದ್ಯತ್ಪ್ರುದ್ಯೋನ ಧರ್ಮಕೂರ್ಮಾಸಸ್ದಾಯ ನಮಃ
  ಓಂ ಖದ್ಯ ಖದ್ಯೋತನದ್ಯೋತ ಪ್ರತಾಪಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮಮಾನಸಾಯ ನಮಃ
  ಓಂ ದೃತ ಕಾಷಾಯವಸನಾಯ ನಮಃ ಓಂ ತುಲಸಿಹಾರ ವಕ್ಷ ನಮಃ
  ಓಂ ದೋರ್ದಂಡ ವಿಲಸದ್ದಂಡ ಕಮಂಡಲ ವಿರಾಜಿತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಅಭಯ ಙ್ಞಾನ ಸಮುದ್ರಾಕ್ಷಮಾಲಾಶೀಲ ಕರಾಂಬುಜಾಯ ನಮಃ
  ಓಂ ಯೋಗೇಂದ್ರವಂದ್ಯ ಪಾದಾಬ್ಜಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಪಾಪಾದ್ರಿ ಪಾಟನವಜ್ರಾಯ ನಮಃ || 80 ||

  ಓಂ ಕ್ಷಮಾಸುರಗಣಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಹರಿ ಸೇವಣಾಲಬ್ದಿ ಸರ್ವಸಂಪದೇ ನಮಃ
  ಓಂ ತತ್ವ ಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಭವ್ಯಕೃತೇ ನಮಃ
  ಓಂ ಬಹುವಾದಿ ವಿಜಯಿನೇ ನಮಃ ಓಂ ಪುಣ್ಯವರ್ದನ ಪಾದಾಬ್ಜಾಭಿಷೇಕ ಜಲಸಂಚಾಯಾಯ ನಮಃ
  ಓಂ ದ್ಯುನದೀ ತುಲ್ಯಸದ್ಗುಣಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಭಕ್ತಾಘವಿದ್ವಂಸಕರ ನಿಜಮೂರಿ ಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ || 90 ||

  ಓಂ ಜಗದ್ಗುರವೇ ನಮಃ ಕೃಪಾನಿಧಯೇ ನಮಃ ಓಂ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ 
  ಓಂ ನಿಖಿಲೇಂದ್ರಿಯದೋಷಘ್ನೇ ನಮಃ  ಓಂ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮನೂದಿತಾಯ ನಮಃ 
  ಓಂ ಸರ್ವಸೌಖ್ಯಕೃತೇ ನಮಃ ಓಂ ಮೃತ ಪೋತ ಪ್ರಾಣಾದಾತ್ರೇ ನಮಃ 
  ಓಂ ವೇದಿಸ್ಧಪುರುಷೋಜ್ಜೀವಿನೇ ನಮಃ ಓಂ ವಹ್ನಿಸ್ತ ಮಾಲಿಕೋದ್ದರ್ತ್ರೇ ನಮಃ 
  ಓಂ ಸಮಗ್ರ ಟೀಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತ್ರೇ ನಮಃ ಓಂ ಭಾಟ್ಟ ಸಂಗ್ರಹಕೃತೇ ನಮಃ || 100 ||

  ಓಂ ಸುಧಾಪರಿಮಿಳೋದ್ದರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ಓಂ ಅಪಸ್ಮಾರಾಪಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ 
  ಓಂ ಉಪನಿಷ ತ್ಖಂಡಾರ್ಧ ಕೃತೇ ನಮಃ ಓಂ ಋಗ್ವ್ಯಖ್ಯಾನ ಕೃದಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ 
  ಓಂ ಮಂತ್ರಾಲಯ ನಿವಸಿನೇ ನಮಃ ಓಂ ನ್ಯಾಯ ಮುಕ್ತಾವಲೀ ಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ 
  ಓಂ ಚಂದ್ರಿ ಕಾವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ಓಂ ಸುತಂತ್ರ ದೀಪಿಕಾ ಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ 
  ಓಂ ಗೀತಾರ್ದಸಂಗ್ರಹ ಕೃತೇ ನಮಃ || 108 ||

  Reply

 12. Raghavendra Asttotara shatanamavali in kannada with Meanings

  || ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳೀ ||
  ಓಂ ಸ್ವವಾಗ್ದೇವತಾ ಸರಿಸದ್ಭಕ್ತ ವಿಮಲೀಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ವಿಮಲೀಕರ್ತ್ರೇ-ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸು
  ಓಂ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ
  ಓಂ ಸಕಲಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ ಸಕಲಪ್ರದಾತ್ರೇ-ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀಡಿ
  ಓಂ ಭಕ್ತಾಘಸಂಭೇದನ ದೃಷ್ಟಿವಜ್ರಾಯ ನಮಃ ಭಕ್ತಾಘಸಂಭೇದನ ದೃಷ್ಟಿವಜ್ರಾಯ-ಅಘ-ಪಾಪ ದೃಷ್ಟಿವಜ್ರಾ-ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವ ಇಂದ್ರನ ವಜ್ರ
  ಓಂ ಕ್ಷಮಾಸುರೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ ಸುರೇಂದ್ರ-ಇಂದ್ರ
  ಓಂ ಹರಿಪಾದ ಕಂಜನಿಷೇವಣಾಲ್ಲಬ್ಧ ಸಮಸ್ತ ಸಂಪದೇ ನಮಃ ಹರಿಪಾದ ಕಂಜ-ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಕಮಲದಂಥ ಪಾದಗಳು
  ನಿಷೇವಣಾಲ್ಲಬ್ಧ-ಪೂಜೆ
  ಓಂ ದೇವಸ್ವಭಾವಾಯ ನಮಃ
  ಓಂ ದಿವಿಜದ್ರುಮಾಯ ನಮಃ ದಿವಿಜದ್ರುಮ-ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ
  ಓಂ ಇಷ್ಟಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ
  ಓಂ ಭವಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ || 10 ||
  ಓಂ ಭವದುಃಖತೂಲಸಂಘಾಗ್ನಿಚರ್ಯಾಯ ನಮಃ ತೂಲಸಂಘಾಗ್ನಿ-ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಸುಡುವಂತೆ
  ಓಂ ಸುಖಧೈರ್ಯಶಾಲಿನೇ ನಮಃ
  ಓಂ ಸಮಸ್ತದುಷ್ಟಗ್ರಹನಿಗ್ರಹೇಶಾಯ ನಮಃ
  ಓಂ ದುರತ್ಯಯೋಪಪ್ಲವಸಿಂಧುಸೇತವೇ ನಮಃ ದುರತ್ಯಯೋಪಪ್ಲವಸಿಂಧುಸೇತವೇ-ತೊಂದರೆಗಳ ಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟಲು ಸೇತುವೆ
  ಓಂ ನಿರಸ್ತ ದೋಷಾಯ ನಮಃ ನಿರಸ್ತ ದೋಷ-ದೋಷವಿಲ್ಲದ
  ಓಂ ನಿರವದ್ಯವೇಷಾಯ ನಮಃ
  ಓಂ ಪ್ರತ್ಯರ್ಥಿಮೂಕತ್ವನಿದಾನಭಾಷಾಯ ನಮಃ ಪ್ರತ್ಯರ್ಥಿಮೂಕತ್ವನಿದಾನಭಾಷಾಯ-ಪ್ರತ್ಯರ್ಥಿ-ಎದುರಾಳಿ ಮೂಕತ್ವ-ಮೌನ
  ಓಂ ವಿದ್ವತ್ಪರಿಜ್ಝೇಯಮಹಾವಿಶೇಷಾಯ ನಮಃ
  ಓಂ ವಾಗ್ವೈಖರೀನಿರ್ಜಿತಭವ್ಯಶೇಷಾಯ ನಮಃ ನಿರ್ಜಿತಭವ್ಯಶೇಷ-ನಿರ್ಜಿತ-ಸೋಲು ಭವ್ಯಶೇಷ-ಪಂಡಿತರು
  ಓಂ ಸಂತಾನಸಂಪತ್ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿವಿಜ್ಞಾನವಾಗ್ತೇಹಸುಪಾಟವಾದಿದಾತ್ರೇ ನಮಃ || 20 ||
  ಓಂ ಶರೀರೋತ್ಥ ಸಮಸ್ತ ದೋಷಹಂತ್ರೇ ನಮಃ
  ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ
  ಓಂ ತಿರಸ್ಕೃತ ಸುರನದೀಜಲಪಾದೋದಕ ಮಹಿಮವತೇ ನಮಃ
  ಓಂ ದುಸ್ತಾಪತ್ರಯನಾಶನಾಯ ನಮಃ
  ಓಂ ಮಹಾವಂದ್ಯಾಸುಪುತ್ರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
  ಓಂ ವ್ಯಂಗಸ್ವಂಗ ಸಮೃದ್ಧಿದಾಯ ನಮಃ
  ಓಂ ಗ್ರಹಮಹಾಪಾಪಹಾಯ ನಮಃ
  ಓಂ ದುರಿತಕಾನನ ದಾವಭೂತಸ್ವಭಕ್ತದರ್ಶನಾಯ ನಮಃ ದುರಿತಕಾನನ-ದುಃಖಗಳ ಅರಣ್ಯ ದಾವಭೂತ- ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು
  ಓಂ ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರಾಯ ನಮಃ
  ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಮತ ವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ || 30||
  ಓಂ ವಿಜಯೀಂದ್ರ ಕರಾಬ್ಜೋತ್ಥಸುಧೀಂದ್ರ ವರಪುತ್ರಕಾಯ ನಮಃ ಕರಾಬ್ಜೋತ್ಥ-ಕಮಲದಂಥ ಕೈಗಳು
  ಕರಾಬ್ಜೋತ್ಥಸುಧೀಂದ್ರ ವರಪುತ್ರ-ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರ ಶಿಷ್ಯ
  ಓಂ ಯತಿರಾಜೇ ನಮಃ
  ಓಂ ಗುರವೇ ನಮಃ
  ಓಂ ಭಯಾಪಹಾಯ ನಮಃ
  ಓಂ ಜ್ಞಾನಭಕ್ತಿಸುಪುತ್ರಾಯುರ್ಯಶಃಶ್ರೀಪುಣ್ಯವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ
  ಓಂ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಜಯಸ್ವಾಂತಭೇದಚಿಹ್ನಾದರಾಯ ನಮಃ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಜಯಸ್ವಾಂತಭೇದಚಿಹ್ನಾ-ಪ್ರತಿವಾದಿ ಜಯ- ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಿಂದ ಜಯ ಸ್ವಾಂತಭೇದ-ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಯ
  ಓಂ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಪ್ರವೀಣಾಯ ನಮಃ
  ಓಂ ಅಪರೋಕ್ಷಿಕೃತ ಶ್ರೀಶಾಯ ನಮಃ ಅಪರೋಕ್ಷಿಕೃತ-ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸು ಶ್ರೀಶಾ-ವಿಷ್ಣು
  ಓಂ ಸಮುಪೇಕ್ಷಿಕೃತಭಾವಜಾಯ ನಮಃ ಭಾವಜಾ-That evil which arouses from mind
  ಓಂ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ || 40 ||
  ಓಂ ದಯಾದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ವೈರಾಗ್ಯವಾಕ್ಪಾಟವ ಮುಖಾಂಕಿತಾಯ ನಮಃ
  ಓಂ ಶಾಪಾನುಗ್ರಹಶಕ್ತಾಯ ನಮಃ
  ಓಂ ಅಜ್ಞಾನ ವಿಸ್ಮೃತಿ ಭ್ರಾಂತಿಸಂಶಯಾಪಸ್ಮೃತಿಕ್ಷಯಾದಿದೋಷನಾಶಕಾಯ ನಮಃ ವಿಸ್ಮೃತಿ-ಮರೆಯುವಿಕೆ ಅಪಸ್ಮೃತಿ- ಕಲಿತದ್ದನ್ನು ಮರೆಯುವುದು
  ಓಂ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಜಪೇಷ್ಟಾರ್ಥಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ
  ಓಂ ಆತ್ಮಾತ್ಮೀಯ ಸಮುದ್ಭವಕಾಯಜದೋಷಹಂತ್ರೇ ನಮಃ ಆತ್ಮಾತ್ಮೀಯ-ಆತ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸಮುದ್ಭವಕಾಯಜದೋಷ-ಶರೀರದಿಂದ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳು
  ಓಂ ಸರ್ವಪುಮರ್ಥಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ
  ಓಂ ಕಾಲತ್ರಯ ಪ್ರಾರ್ಥನಕತ್ರೈಹಿಕಾಮುಸ್ಮಿಕ ಸರ್ವೇಷ್ಟಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ ಕಾಲತ್ರಯ ಪ್ರಾರ್ಥನಕತ್ರೈಹಿಕಾಮುಸ್ಮಿಕ- ಕಾಲತ್ರಯ-ಮೂರು ಕಾಲ
  ಓಂ ಅಗಮ್ಯ ಮಹಿಮ್ನೇ ನಮಃ
  ಓಂ ಮಹಾಯಶಸೇ ನಮಃ
  ಓಂ ಮಧ್ವಮತ ದುಗ್ಧಾಬ್ಧಿಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ || 50 || ದುಗ್ಧಾಬ್ಧಿ-ಕ್ಷೀರಸಾಗರ
  ಓಂ ಅನಘಾಯ ನಮಃ ಅನಘಾ-ಅಘ-ತಪ್ಪು ಅನಘಾ- ತಪ್ಪಿಲ್ಲದ
  ಓಂ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ತೃಸರ್ವಯಾತ್ರಾ ಫಲದಾತ್ರೇ ನಮಃ
  ಓಂ ಶಿರೋಧಾರಣ ಸರ್ವತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನಫಲದಾತೃಸ್ವವೃಂದಾವನಗತಜಲಾಯ ನಮಃ ಶಿರೋಧಾರಣ ಸರ್ವತೀರ್ಥ-ಶರೀರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳ ತೀರ್ಥ ಪ್ರೋಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ವೃಂದಾವನಗತಜಲಾ-ವೃಂದಾವನ ತೀರ್ಥ
  ಓಂ ಕರಣ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟದಾತ್ರೇ ನಮಃ
  ಓಂ ಸಂಕೀರ್ತನೇನ ವೇದಾದ್ಯರ್ಥಜ್ಞಾನದಾತ್ರೇ ನಮಃ
  ಓಂ ಸಂಸಾರಮಗ್ನ ಜನೋದ್ಧಾರಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
  ಓಂ ಕುಷ್ಟಾದಿ ರೋಗನಿವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ
  ಓಂ ಅಂಧದಿವ್ಯದೃಷ್ಟಿ ದಾತ್ರೇ ನಮಃ
  ಓಂ ಏಡಮೂಕ ವಾಕ್ಪತಿತ್ವ ಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ ಏಡಮೂಕ-ಹುಟ್ಟು ಮೂಕ
  ಓಂ ಪೂರ್ಣಾಯುಃ ಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ || 60 ||
  ಓಂ ಪೂರ್ಣಸಂಪತ್ತಿದಾತ್ರೇ ನಮಃ
  ಓಂ ಕುಕ್ಷಿಗತಸರ್ವದೋಷಘ್ನೇ ನಮಃ
  ಓಂ ಪಂಗುಖಂಜಸಮೀಚಿನಾವಯುವದಾತ್ರೇ ನಮಃ
  ಓಂ ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಪಿಶಾಚಾದಿ ಪೀಡಾಘ್ನೇ ನಮಃ
  ಓಂ ದೀಪಸಂಯೋಜನಾದ್ ಜ್ಞಾನಪುತ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ ದೀಪಸಂಯೋಜನಾದ್-ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು
  ಓಂ ದಿವ್ಯಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತ್ಯಾದಿ ವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ
  ಓಂ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟದಾಯ ನಮಃ
  ಓಂ ರಾಜ ಚೋರ ಮಹಾವ್ಯಾಘ್ರಸರ್ಪ ನಕ್ರಾದಿಪೀಡಾಘ್ನೇ ನಮಃ ನಕ್ರ-ಮೊಸೂಳೆ
  ಓಂ ಸ್ವಸ್ತೋತ್ರ ಪಠನೇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಮೃದ್ದಿದಾಯ ನಮಃ
  ಓಂ ಉದ್ಯತ್ಪ್ರದ್ಯೋತನನ್ಯೋತಧರ್ಮಕೂರ್ಮಾಸನಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ || 70 ||
  ಓಂ ಖದ್ಯ ಖದ್ಯೋತನದ್ಯೋತಪ್ರತಾಪಾಯ ನಮಃ
  ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಾನಸಾಯ ನಮಃ
  ಓಂ ಧೃತಕಾಷಾಯವಸನಾಯ ನಮಃ
  ಓಂ ತುಲಸೀಹಾರ ವಕ್ಷಸೇ ನಮಃ
  ಓಂ ದೋರ್ದಂಡ ವಿಲಸದ್ದಂಡಕಮಂಡಲ ವಿರಾಜಿತಾಯ ನಮಃ
  ಓಂ ಅಭಯಜ್ಞಾನ ಮುದ್ರಾಕ್ಷಮಾಲಾಶೀಲಕರಾಂಬುಜಾಯ ನಮಃ
  ಓಂ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಮಧ್ಯಪಾದಾಬ್ಜಾಯ ನಮಃ
  ಓಂ ಪಾಪಾದ್ರಿಪಾಟನ ವಜ್ರಾಯ ನಮಃ
  ಓಂ ಕ್ಷಮಾಸುರಗಣಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ
  ಓಂ ಹರಿಸೇವಾಬ್ಧ ಸರ್ವಸಂಪದೇ ನಮಃ || 80 ||
  ಓಂ ತತ್ವಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ
  ಓಂ ಇಷ್ಟಪ್ರದಾನ ಕಲ್ಪದ್ರುಮಾಯ ನಮಃ
  ಓಂ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥಭೋಧಕಾಯ ನಮಃ
  ಓಂ ಭವ್ಯಕೃತೇ ನಮಃ
  ಓಂ ಬಹುವಾದಿ ವಿಜಯಿನೇ ನಮಃ
  ಓಂ ಪುಣ್ಯವರ್ಧನ ಪಾದಾಬ್ಜಾಭಿಷೇಕಜಲಸಂಚಯಾಯ ನಮಃ
  ಓಂ ದ್ಯುನದೀತತುಲ್ಯ ಸದ್ಗುಣಾಯ ನಮಃ
  ಓಂ ಭಕ್ತಾಘವಿಧ್ವಂಸಕರ ನಿಜಮೂರ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ
  ಓಂ ಜಗದ್ಗುರವೇ ನಮಃ
  ಓಂ ಕೃಪಾನಿಧಯೇ ನಮಃ || 90 ||
  ಓಂ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ
  ಓಂ ನಿಖಿಲೇಂದ್ರಿಯ ದೋಷಘ್ನೇ ನಮಃ
  ಓಂ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮನೂದಿತಾಯ ನಮಃ
  ಓಂ ಸರ್ವಸೌಖ್ಯಕೃತೇ ನಮಃ
  ಓಂ ಮೃತಪೋತ ಪ್ರಾಣದಾತ್ರೇ ನಮಃ
  ಓಂ ವೇದಿಸ್ಥಪುರುತೋಜ್ಜೀವಿನೇ ನಮಃ
  ಓಂ ವಹ್ನಿಸ್ಥಮಾಲಿಕೋದ್ಧರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
  ಓಂ ಸಮಗ್ರಟೀಕಾವ್ಯಾಖ್ಯಾತ್ರೇ ನಮಃ
  ಓಂ ಭಾಟ್ಟಸಂಗ್ರಹಕೃತೇ ನಮಃ
  ಓಂ ಸುಧಾಪರಿಮಳೋದ್ಧರ್ತ್ರೇ ನಮಃ || 100 ||
  ಓಂ ಅಪಸ್ಮಾರಾಪಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
  ಓಂ ಉಪನಿಷತ್ಖಂಡಾರ್ಥಕೃತೇ ನಮಃ
  ಓಂ ಋಗ್ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕೃದಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ
  ಓಂ ಮಂತ್ರಾಲಯ ನಿವಾಸಿನೇ ನಮಃ
  ಓಂ ನ್ಯಾಯಮುಕ್ತಾವಲೀಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
  ಓಂ ಚಂದ್ರಿಕಾವ್ಯಾಖ್ಯಾಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
  ಓಂ ಸುತಂತ್ರದೀಪಿಕಾಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
  ಓಂ ಗೀತಾರ್ಥಸಂಗ್ರಹಕೃತೇ ನಮಃ || 108 ||
  || ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಕೃತ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿ: ಸಮಾಪ್ತಾ:||

  Reply

 13. […] Shri Raghavendra Stotra or Shri Poornabhodha Stotra Lyrics/ […]

  Reply

 14. Posted by vasuki.gn@gmail.com on June 22, 2016 at 9:11 am

  pls send me Shree purnabodha apanna charya storam in kannada to my mail vasuki.gn@gmail.com pls madam

  Reply

 15. Posted by vasuki on June 7, 2016 at 9:53 am

  i want shree purnabodha apanna charya shotram in kannada please send me the stotra to my mail vasuki.gn@gmail.com

  Reply

 16. Posted by Gururaj on June 6, 2016 at 6:23 am

  Need Shri Raghavendra sthotram in kannada with meaning

  Reply

  • 1-ಪೂರ್ಣಬೋಧ-ಪೂರ್ಣಜ್ಞಾನ ಅಬ್ದಿ-ಸಮುದ್ರ ಗುರುವರ್ಯರು ಕಷ್ಟಗಳೆಂಬ ಸಮುದ್ರ ದಾಟಿಸುತ್ತಾರೆ
   ಕಾಮಾರಿ-ಕಾಮ ಅರಿ-ಶತ್ರು ವಿಷಮಾಕ್ಷ-ಅಕ್ಷ-ಕಣ್ಣು ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಕಣ್ಣು
   ಪೂರ್ವೋತ್ತರಾಮಿತ ತರಂಗ-ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಮೀಮಾಂಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣರು
   ದೇವಾಲಿ ಸೇವಿತ-ದೇವತೆಗಳು ಆರಾಧಿಸುವ ಪಾರಾಂಗ್ರಿ-ನಾರಾಯಣನ ಪಾದ ಪಯೋಜಲಗ್ನಾ-ಹಾಲು ದೇವತೆಗಳು ಆರಾಧಿಸುವ ಹಾಲಿನಂತಹ ಪಾದಗಳು

   ಗುರುವರ್ಯರು ಕಷ್ಟಗಳೆಂಬ ಸಮುದ್ರ ದಾಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾಮವೆಂಬ ಶತ್ರುವನ್ನು ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನಾಶಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಮೀಮಾಂಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣರು. ದೇವತೆಗಳು ಆರಾಧಿಸುವ ಹಾಲಿನಂತಹ ಪಾದಗಳುಳ್ಳ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.

   2-ಜೀವೇಶಭೇದ-ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಈಶನ ನಡುವೆ ಭೇದವಿದೆ 
   ಜಗತ್ಸುಸತ್ವ-ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವವರು
   ನೀಚೋಚ್ಛ ಭಾವ ಮುಖ-ನೀಚ ಮತ್ತು ಉಚ್ಚ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣದ
   ನಕ್ರ ಗಣೈಸಮೇತಹ-ನಕ್ರ-ಮೂಸುಳೆ ಗಣ-ಗುಂಪು
   ದುರ್ವಾಧ್ಯ ಜಯಾಪತಿ-ಕುರಿ ಗೀಲೈರ್-ನುಂಗು ಮೊಸುಳೆಗಳ ಗುಂಪು ಕುರಿಗಳನ್ನ ತಿನ್ನುವಂತೆ ರಾಯರು ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ
   ವಿಮಾಲೀ ಕರೋತು-ಶುದ್ಧ ಮಾಡು
   ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಈಶನ ನಡುವೆ ಭೇದವಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವುಳ್ಳವರು.  ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವರು.
   ನೀಚ ಮತ್ತು ಉಚ್ಚ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣದವರು. ಮೊಸುಳೆಗಳ ಗುಂಪು ಕುರಿಗಳನ್ನ ತಿನ್ನುವಂತೆ ರಾಯರು ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಾತಿನ ಚಾತುರ್ಯವುಳ್ಳವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧಮಾಡಲಿ.

   3-ಸ್ವಪಾದ ಕಂಜ-ಪಾದ ಕಮಲಗಳನ್ನು ಯಾರು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಾದ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೋ
   ಅಘಾದ್ರಿ-ಅಘ-ಪಾಪ ಆದ್ರಿ-ಬೆಟ್ಟ ಪಾಪದ ಬೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ ವಜ್ರ-ಪರ್ವತ ನಾಶ ಮಾಡುವ ಇಂದ್ರನ ವಜ್ರ ರಾಯರು ಇಂದ್ರನ ವಜ್ರದಂತೆ ಪಾಪ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ
   ಅವತು ಮಾಂ ಸದಾಯಮ್-ಮಾಂ-ನನ್ನನ್ನು ಸದಾಯಮ್-ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಪಾಡು
   ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ರಾಯರ ಪಾದ ಕಮಲಗಳನ್ನು ಯಾರು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಾದ
   ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೋ ರಾಯರು ಇಂದ್ರನ ವಜ್ರದಂತೆ ಪಾಪಗಳ ಪರ್ವತವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ರಾಯರು ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡುವ ಇಂದ್ರನಿದ್ದಹಾಗೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಪಾಡಲಿ.

   4-ನಿಷೇವಣ-ಪೂಜಿಸು
   ಧಿವಿಜಧೃಮ-ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ
   ತೂಲ ಸಂಘಾಗ್ನಿ-ತೂಲ-ಹತ್ತಿ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಸುಡುವಂತೆ
   ದುರತ್ಯಯೋ ಪಪ್ಲವ ಸಿಂಧು ಸೇತು-ದುರತ್ಯ-ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟಗಳ ಸಾಗರವನ್ನು ಸೇತುವೆಯಿಂದ ದಾಟಿಸುತ್ತಾರೆ
   ರಾಯರು ಹರಿಪಾದ ಕಮಲಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಮಸ್ತ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೇವರ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳವರು. ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದಂತೆ ಇಷ್ಟವಾದುದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. 

   5-ರಾಯರು ಭಾವ್ಯಸ್ವರೂಪರು. ಎಲ್ಲ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಸುಡುವಂತೆ ಸುಡುತ್ತಾರೆ. ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡುವ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳು.
   ಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಆಗುವ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಷ್ಟಗಳ ಸಾಗರವನ್ನು ಸೇತುವೆಯಿಂದ ದಾಟಿಸುತ್ತಾರೆ.

   6-ನಿರಸ್ತದೋಷೋ-ದೋಷವಿಲ್ಲದ
   ನಿರವದ್ಯವೇಶಃ-ಹೊಗಳಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹರು
   ಪ್ರತ್ಯರ್ಥಿಮೂಕತ್ವನಿದಾನಭಾಷಾಯ-ಪ್ರತ್ಯರ್ಥಿ-ಎದುರಾಳಿ ಮೂಕತ್ವ-ಮೌನ ಭಾಷಾ-ಚರ್ಚೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸುತ್ತಾರೆ
   ನಿರ್ಜಿತ ಭವ್ಯಶೇಷ-ನಿರ್ಜಿತ-ಸೋಲು ಭವ್ಯಶೇಷ-ಪಂಡಿತರು ಪಂಡಿತರನ್ನು ಸೋಲಿಸುತ್ತಾರೆ
   ರಾಯರು ದೋಷವಿಲ್ಲದವರು. ಹೊಗಳಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹರು. ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು ಚುರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಿದ್ವತ್ಉಳ್ಳವರು. ಮಹಾಜನರು. ಪಂಡಿತರನ್ನು ತಮ್ಮ ವಾಗ್ವಿಖರಿಯಿಂದ ಸೋಲಿಸುತ್ತಾರೆ.

   7-ಸಂತಾನ, ಸಂಪತ್ತು, ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ, ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನ, ವಾಕ್ಚತುರ್ಯ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ತ ದೋಷಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

   8-ಯತ್ಪಾದೋದಕಸಂಚಯ-ಯಾರು ಪಾದೋದಕವನ್ನು ಪ್ರೋಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಸುರನದಿ-ಗಂಗಾ ಮುಖ್ಯಾಪಗಾಸಾಧಿತ-ಸ್ನಾನ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಪಾವನ
   ಯಾರು ಪಾದೋದಕವನ್ನು ಪ್ರೋಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಅದು ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಪಾವನ. ಉತ್ತಮರು, ಪುಣ್ಯಸಂಘ ಕೊಡುವವರು, ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಕೊಡುವವರು. ಪುಣ್ಯ ಕೊಡುವವರು. ದೊಡ್ಡ ತಾಪತ್ರಯ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾವಂದ್ಯರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಪುತ್ರನನ್ನು ಕರುಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂವೃದ್ದಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಆಗುವ ಮಹಾಪಾಪಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುತ್ತಾರೆ.   
   ಭಯಾಪಹಾ-ಭಯವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದು

   9- ಮಧುಪಾಯಿತ ಮಾನಸಾಯೆ-ಮಧು-ಜೇನು ಪಾಯಿತ-ಕುಡಿಯುವುದು ಜೇನು ಕುಡಿದಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ
   ಜೀರ್ಣವಾಚ-ಜೀರ್ಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೀರ್ತನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು
   ನಿಮ್ಮ ಪಾದಪಂಕಜ ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಜೇನು ಕುಡಿದಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಶನವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಷ್ಟಗಳ ಸಾಗರವನ್ನು ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಸುಡುತ್ತಾರೆ.

   10- ಎಲ್ಲ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲವರು, ಸ್ವತಂತ್ರರು, ಮಧ್ವಮತ ಬೆಳೆಸಿದವರು, ವಿಜಯೀನ್ದ್ರರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಜನಿಸಿದವರು, ಸುಧೀಂದ್ರರ ವರಪುತ್ರರು.

   11- ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಯತಿಗಳು ಭಯವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜ್ಞಾನ, ಭಕ್ತಿ, ಸುಪುತ್ರ, ಆಯುಷ್ಯ, ಯಶಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟು ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

   12- ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ವವಿದ್ಯಾ ಪ್ರವೀಣರು

   13-ಶ್ರೀಶ-ವಿಷ್ಣು ಭಾವಜ-ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನೆ
   ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ.

   14- ದಯೆ, ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ, ವೈರಾಗ್ಯ, ವಾಕ್ಪಾಟುತ್ವ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶಾಪವನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

   15-ತಂದ್ರ-ಆಲಸ್ಯ ಕಂಪವಚಹ-ಮಾತನಾಡುವಾಗ ದೇಹ ಅಲ್ಲಡುವುದು
   ಕೌಂತ್ಯ-ಮಂದತೆ
   ಅಜ್ಞಾನ, ಮರೆಯುವಿಕೆ, ಭ್ರಾಂತಿ, ಸಂಶಯ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಜ್ಞಾನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಆಲಸ್ಯ, ಮಾತನಾಡುವಾಗ ದೇಹ ಅಲ್ಲಡುವುದು, ಮಂದತೆಗಳನ್ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮುಖ ಚಂದ್ರನಂತೆ ಮಾಡಿ ದೋಷಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

   16-ಓಂ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ ಈ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರ ನಿತ್ಯ ತಪ್ಪದೆ ಜಪಿಸಿದರೆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ದಿಸುವುದುರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.

   17- ಶರೀರದಿಂದ ಆದ ದೋಷ ನಾಶ, ನಮ್ಮಿಂದ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯರಿಂದ ಆದ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳನ್ನು ರಾಯರು ನಾಶಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

   Reply

   • 1-ಪೂರ್ಣಬೋಧ-ಪೂರ್ಣಜ್ಞಾನ ಅಬ್ದಿ-ಸಮುದ್ರ ಗುರುವರ್ಯರು ಕಷ್ಟಗಳೆಂಬ ಸಮುದ್ರ ದಾಟಿಸುತ್ತಾರೆ
    ಕಾಮಾರಿ-ಕಾಮ ಅರಿ-ಶತ್ರು ವಿಷಮಾಕ್ಷ-ಅಕ್ಷ-ಕಣ್ಣು ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಕಣ್ಣು
    ಪೂರ್ವೋತ್ತರಾಮಿತ ತರಂಗ-ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಮೀಮಾಂಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣರು
    ದೇವಾಲಿ ಸೇವಿತ-ದೇವತೆಗಳು ಆರಾಧಿಸುವ ಪಾರಾಂಗ್ರಿ-ನಾರಾಯಣನ ಪಾದ ಪಯೋಜಲಗ್ನಾ-ಹಾಲು ದೇವತೆಗಳು ಆರಾಧಿಸುವ ಹಾಲಿನಂತಹ ಪಾದಗಳು

    ಗುರುವರ್ಯರು ಕಷ್ಟಗಳೆಂಬ ಸಮುದ್ರ ದಾಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾಮವೆಂಬ ಶತ್ರುವನ್ನು ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನಾಶಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಮೀಮಾಂಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣರು. ದೇವತೆಗಳು ಆರಾಧಿಸುವ ಹಾಲಿನಂತಹ ಪಾದಗಳುಳ್ಳ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.

    2-ಜೀವೇಶಭೇದ-ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಈಶನ ನಡುವೆ ಭೇದವಿದೆ 
    ಜಗತ್ಸುಸತ್ವ-ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವವರು
    ನೀಚೋಚ್ಛ ಭಾವ ಮುಖ-ನೀಚ ಮತ್ತು ಉಚ್ಚ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣದ
    ನಕ್ರ ಗಣೈಸಮೇತಹ-ನಕ್ರ-ಮೂಸುಳೆ ಗಣ-ಗುಂಪು
    ದುರ್ವಾಧ್ಯ ಜಯಾಪತಿ-ಕುರಿ ಗೀಲೈರ್-ನುಂಗು ಮೊಸುಳೆಗಳ ಗುಂಪು ಕುರಿಗಳನ್ನ ತಿನ್ನುವಂತೆ ರಾಯರು ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ
    ವಿಮಾಲೀ ಕರೋತು-ಶುದ್ಧ ಮಾಡು
    ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಈಶನ ನಡುವೆ ಭೇದವಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವುಳ್ಳವರು.  ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವರು.
    ನೀಚ ಮತ್ತು ಉಚ್ಚ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣದವರು. ಮೊಸುಳೆಗಳ ಗುಂಪು ಕುರಿಗಳನ್ನ ತಿನ್ನುವಂತೆ ರಾಯರು ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಾತಿನ ಚಾತುರ್ಯವುಳ್ಳವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧಮಾಡಲಿ.

    3-ಸ್ವಪಾದ ಕಂಜ-ಪಾದ ಕಮಲಗಳನ್ನು ಯಾರು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಾದ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೋ
    ಅಘಾದ್ರಿ-ಅಘ-ಪಾಪ ಆದ್ರಿ-ಬೆಟ್ಟ ಪಾಪದ ಬೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ ವಜ್ರ-ಪರ್ವತ ನಾಶ ಮಾಡುವ ಇಂದ್ರನ ವಜ್ರ ರಾಯರು ಇಂದ್ರನ ವಜ್ರದಂತೆ ಪಾಪ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ
    ಅವತು ಮಾಂ ಸದಾಯಮ್-ಮಾಂ-ನನ್ನನ್ನು ಸದಾಯಮ್-ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಪಾಡು
    ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ರಾಯರ ಪಾದ ಕಮಲಗಳನ್ನು ಯಾರು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಾದ
    ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೋ ರಾಯರು ಇಂದ್ರನ ವಜ್ರದಂತೆ ಪಾಪಗಳ ಪರ್ವತವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ರಾಯರು ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡುವ ಇಂದ್ರನಿದ್ದಹಾಗೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಪಾಡಲಿ.

    4-ನಿಷೇವಣ-ಪೂಜಿಸು
    ಧಿವಿಜಧೃಮ-ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ
    ತೂಲ ಸಂಘಾಗ್ನಿ-ತೂಲ-ಹತ್ತಿ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಸುಡುವಂತೆ
    ದುರತ್ಯಯೋ ಪಪ್ಲವ ಸಿಂಧು ಸೇತು-ದುರತ್ಯ-ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟಗಳ ಸಾಗರವನ್ನು ಸೇತುವೆಯಿಂದ ದಾಟಿಸುತ್ತಾರೆ
    ರಾಯರು ಹರಿಪಾದ ಕಮಲಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಮಸ್ತ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೇವರ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳವರು. ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದಂತೆ ಇಷ್ಟವಾದುದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. 

    5-ರಾಯರು ಭಾವ್ಯಸ್ವರೂಪರು. ಎಲ್ಲ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಸುಡುವಂತೆ ಸುಡುತ್ತಾರೆ. ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡುವ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳು.
    ಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಆಗುವ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಷ್ಟಗಳ ಸಾಗರವನ್ನು ಸೇತುವೆಯಿಂದ ದಾಟಿಸುತ್ತಾರೆ.

    6-ನಿರಸ್ತದೋಷೋ-ದೋಷವಿಲ್ಲದ
    ನಿರವದ್ಯವೇಶಃ-ಹೊಗಳಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹರು
    ಪ್ರತ್ಯರ್ಥಿಮೂಕತ್ವನಿದಾನಭಾಷಾಯ-ಪ್ರತ್ಯರ್ಥಿ-ಎದುರಾಳಿ ಮೂಕತ್ವ-ಮೌನ ಭಾಷಾ-ಚರ್ಚೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸುತ್ತಾರೆ
    ನಿರ್ಜಿತ ಭವ್ಯಶೇಷ-ನಿರ್ಜಿತ-ಸೋಲು ಭವ್ಯಶೇಷ-ಪಂಡಿತರು ಪಂಡಿತರನ್ನು ಸೋಲಿಸುತ್ತಾರೆ
    ರಾಯರು ದೋಷವಿಲ್ಲದವರು. ಹೊಗಳಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹರು. ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು ಚುರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಿದ್ವತ್ಉಳ್ಳವರು. ಮಹಾಜನರು. ಪಂಡಿತರನ್ನು ತಮ್ಮ ವಾಗ್ವಿಖರಿಯಿಂದ ಸೋಲಿಸುತ್ತಾರೆ.

    7-ಸಂತಾನ, ಸಂಪತ್ತು, ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ, ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನ, ವಾಕ್ಚತುರ್ಯ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ತ ದೋಷಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

    8-ಯತ್ಪಾದೋದಕಸಂಚಯ-ಯಾರು ಪಾದೋದಕವನ್ನು ಪ್ರೋಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಸುರನದಿ-ಗಂಗಾ ಮುಖ್ಯಾಪಗಾಸಾಧಿತ-ಸ್ನಾನ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಪಾವನ
    ಯಾರು ಪಾದೋದಕವನ್ನು ಪ್ರೋಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಅದು ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಪಾವನ. ಉತ್ತಮರು, ಪುಣ್ಯಸಂಘ ಕೊಡುವವರು, ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಕೊಡುವವರು. ಪುಣ್ಯ ಕೊಡುವವರು. ದೊಡ್ಡ ತಾಪತ್ರಯ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾವಂದ್ಯರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಪುತ್ರನನ್ನು ಕರುಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂವೃದ್ದಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಆಗುವ ಮಹಾಪಾಪಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುತ್ತಾರೆ.   
    ಭಯಾಪಹಾ-ಭಯವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದು

    9- ಮಧುಪಾಯಿತ ಮಾನಸಾಯೆ-ಮಧು-ಜೇನು ಪಾಯಿತ-ಕುಡಿಯುವುದು ಜೇನು ಕುಡಿದಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ
    ಜೀರ್ಣವಾಚ-ಜೀರ್ಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೀರ್ತನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು
    ನಿಮ್ಮ ಪಾದಪಂಕಜ ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಜೇನು ಕುಡಿದಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಶನವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಷ್ಟಗಳ ಸಾಗರವನ್ನು ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಸುಡುತ್ತಾರೆ.

    10- ಎಲ್ಲ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲವರು, ಸ್ವತಂತ್ರರು, ಮಧ್ವಮತ ಬೆಳೆಸಿದವರು, ವಿಜಯೀನ್ದ್ರರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಜನಿಸಿದವರು, ಸುಧೀಂದ್ರರ ವರಪುತ್ರರು.

    11- ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಯತಿಗಳು ಭಯವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜ್ಞಾನ, ಭಕ್ತಿ, ಸುಪುತ್ರ, ಆಯುಷ್ಯ, ಯಶಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟು ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

    12- ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ವವಿದ್ಯಾ ಪ್ರವೀಣರು.

    13-ಶ್ರೀಶ-ವಿಷ್ಣು ಭಾವಜ-ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನೆ
    ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ.

    14- ದಯೆ, ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ, ವೈರಾಗ್ಯ, ವಾಕ್ಪಾಟುತ್ವ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶಾಪವನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

    15-ತಂದ್ರ-ಆಲಸ್ಯ ಕಂಪವಚಹ-ಮಾತನಾಡುವಾಗ ದೇಹ ಅಲ್ಲಡುವುದು
    ಕೌಂತ್ಯ-ಮಂದತೆ
    ಅಜ್ಞಾನ, ಮರೆಯುವಿಕೆ, ಭ್ರಾಂತಿ, ಸಂಶಯ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಜ್ಞಾನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಆಲಸ್ಯ, ಮಾತನಾಡುವಾಗ ದೇಹ ಅಲ್ಲಡುವುದು, ಮಂದತೆಗಳನ್ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮುಖ ಚಂದ್ರನಂತೆ ಮಾಡಿ ದೋಷಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

    16-ಓಂ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ ಈ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರ ನಿತ್ಯ ತಪ್ಪದೆ ಜಪಿಸಿದರೆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ದಿಸುವುದುರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.

    17- ಶರೀರದಿಂದ ಆದ ದೋಷ ನಾಶ, ನಮ್ಮಿಂದ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯರಿಂದ ಆದ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳನ್ನು ರಾಯರು ನಾಶಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

    18-ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಸಲ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ ಸರ್ವಇಷ್ಟ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಶಯ ಬೇಡ.

    19- ದುಗ್ಗಾಬ್ಡಿ-ಹಾಲಿನ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ
    ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಹಾಶಯರು ಅಗಮ್ಯರು. ಮಧ್ವಮತದ ಹಾಲಿನ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ರಾಯರು ಚಂದ್ರವಿದ್ದಂತೆ.
    20-ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಯಾತ್ರೆಗಳ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವೃಂದಾವನದ ಜಾಲವನ್ನು ಶಿರಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರೋಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಸರ್ವತೀರ್ಥ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

    21-ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟಗಳು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ವೇದ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಜ್ಞಾನ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.
    ಸಾದನಗಹ-ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಪ ಮಾಡಿಲ್ಲದವರು

    22-ಸಂಸಾರೇ ಅಕ್ಷಯ ಸಾಗರೇ-ಸಂಸಾರವೆಂಬುದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಗರ
    ಪ್ರಕೃತಿತೋ ಅಘಾದೆ ಸದಾದುಸ್ತರೇ-ಪ್ರಕೃತಿಯು ಅಗಾಧ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಗುವುದು ಕಷ್ಟ
    ಸಂಸಾರವೆಂಬುದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಗರ. ಪ್ರಕೃತಿಯು ಅಗಾಧ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಗುವುದು ಕಷ್ಟ.
    ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳೆಂಬ ಮೋಸುಳೆಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಕಾಮ ಎಂಬ ಅಲೆಗಳು ಹಡೆಯುತ್ತವೆ. ನಾನಾ ಭ್ರಮೆಗಳು ಸುಳಿಯಂತೆ ಹಡೆಯುತ್ತವೆ. ಭಯ, ದುಃಖ ಮತ್ತು ದುಗುಡಗಳೆಂಬ ವಿಷ ನನ್ನನ್ನು ನಾಶಮಾಡುತ್ತಿವೆ.

    23- ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಠಿಸಿದರೆ ಕುಷ್ಠರೋಗದಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
    24- ಅಂಧನಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಹುಟ್ಟು ಮೂಕ ವಾಕ್ಪಾಥಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಪೂರ್ಣ ಆಯಸ್ಸು, ಪೂರ್ಣ ಸಂಪತ್ತು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸುವುದರಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ.

    25- ಯಾರು ಈ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಚ್ಛ್ರಿಸುತ್ತ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಉದರದೋಷ ತಕ್ಷಣ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ.

    26- ಈ ವೃಂದಾವನವನ್ನು ಕುಂಟನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ, ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಿದರೆ ಗುರುಗಳ ದಯೆಯಿಂದ ನಡೆಯಲು ಸಮರ್ಥನಾಗುತ್ತಾನೆ.

    27- ಸೋಮಸೂರ್ಯೋಪರಾಗೇ-ಚಂದ್ರ ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ
    ಪುಶ್ಯಅರ್ಕಾದಿ-ಸೂರ್ಯನು ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿರುವಾಗ
    ಚಂದ್ರ ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನು ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಯಾರು ನೂರುಸಲ ಜಪಿಸಿದರೆ ಭೂತ, ಪ್ರೇತ , ಪಿಶಾಚಿಗಳ ಪೀಡೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

    28- ದೀಪಸಂಯೋಜನತ್-ದೀಪ ಹಚ್ಚುವುದು
    ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತ ಬೃಂದಾವನವನ್ನು ದೀಪ ಸಮೇತ ಸುತ್ತುಹಾಕುತ್ತಾನೋ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪುತ್ರ ಭಾಗ್ಯ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.

    29- ಪರವಾದಿ ಜಯೋ-ಬೇರೆ ವಾದಿಗಳ ಜೊತೆ ಜಯ
    ಪರವಾದಿಗಳ ಜೊತೆ ಜಯ, ಜ್ಞಾನ, ಭಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

    30- ರಾಜ, ಕಳ್ಳ, ಮಹಾ ಹುಲಿ, ಸರ್ಪ ಮತ್ತು ಮೋಸುಳೆಗಳ ಪೀಡೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸ್ತೋತ್ರ ಪ್ರಭಾವ ಬಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.

    31- ಯಾವ ಭಕ್ತನು ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರರ ಎರಡು ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ದಿವ್ಯಸ್ತೋತ್ರ ಪಠಿಸುತ್ತಾನೋ ಸದಾ ಸುಖ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

    32- ಕಮಲಾನಾಥನ ದಯೆಯಿಂದ ಅವನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಂವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಕೀರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲೂ ಹರಡುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಯಗ್ರೀವನೇ ಸಾಕ್ಷಿ .

    33- ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರರ ದಯೆಯಿಂದ ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಅಪ್ಪಣಾಚಾರ್ಯರು ರಚಿಸಿದರು.

  • Posted by Raghavendra Kamath on December 6, 2017 at 11:24 pm

   ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಅರ್ಥ

   1)ಪೂರ್ಣಬೋಧ-ಪೂರ್ಣಜ್ಞಾನ, ಅಬ್ದಿ-ಸಮುದ್ರ, ಪಾರ-ದಾಟು
   ಕಾಮಾರಿಮಾಕ್ಷ-ಕಾಮ, ಅರಿ-ಶತ್ರು, ಅಕ್ಷ-ಕಣ್ಣು, ವಿಷಮಾಕ್ಷ-ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಮೂರನೆ ಕಣ್ಣು, ಸ್ಪೃಶಂತೀ -ಸ್ಪರ್ಶ
   ಪೂರ್ವೋತ್ತರ-ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಮೀಮಾಂಸೆ, ಅಮಿತತರಂಗ-ಮಿತಿ ಇಲ್ಲದ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವರು, ಸುಹಂಸ-ಜ್ಞಾನಿ
   ದೇವಾಲಿ ಸೇವಿತ-ದೇವತೆಗಳು ಆರಾಧಿಸುವ, ಅಂಗ್ರಿ-ಪಾದ, ಪಯೋಜಲಗ್ನಾ-ಹಾಲು, ದೇವತೆಗಳು ಆರಾಧಿಸುವ ಹಾಲಿನಂತಹ ಪಾದಗಳು

   ಪೂರ್ಣಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಗುರುತೀರ್ಥರು ಕಷ್ಟಗಳೆಂಬ ಸಮುದ್ರ ದಾಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾಮವೆಂಬ ಶತ್ರುವನ್ನು ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಕಣ್ಣು ನಾಶಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಮೂರನೆ ಕಣ್ಣು ಶಿರಸ್ಸು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಮೀಮಾಂಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲದ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವರು, ಜ್ಞಾನಿಗಳು. ದೇವತೆಗಳು ಆರಾಧಿಸುವ ಹಾಲಿನಂತಹ ಪಾದಗಳುಳ್ಳ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.

   2)ಜೀವೇಶ ಭೇದ-ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಈಶನ ನಡುವೆ ಭೇದವಿದೆ, ಜಗತ್ಸುಸತ್ವ-ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವವರು
   ನೀಚೋಚ್ಛ ಭಾವ ಮುಖ-ನೀಚ ಮತ್ತು ಉಚ್ಚ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣದ, ನಕ್ರ ಗಣೈಸಮೇತಹ-ನಕ್ರ-ಮೊಸುಳೆ, ಗಣ-ಗುಂಪು
   ದುರ್ವಾಧ್ಯ-ಕೆಟ್ಟ ಶಬ್ದ, ಅಪತಿ-ಕುರಿ, ಗೀಲೈರ್-ನುಂಗು ಮೊಸುಳೆಗಳ ಗುಂಪು ಕುರಿಗಳ ನುಂಗಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಕೆಟ್ಟ ಶಬ್ದ
   ಸರಿದ-ನದಿ, ವಿಮಾಲೀಕರೋತು-ಶುದ್ಧ ಮಾಡು

   ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಈಶನ ನಡುವೆ ಭೇದವಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವುಳ್ಳವರು. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವರು.
   ನೀಚ ಮತ್ತು ಉಚ್ಚ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣದವರು. ಮೊಸುಳೆಗಳ ಗುಂಪು ಕುರಿಗಳ ನುಂಗಿ, ಕೆಟ್ಟ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದಾಗುವ ನಮ್ಮ ಕೂಗನ್ನು ಕೇಳಿ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾತಿನ ಚಾತುರ್ಯವುಳ್ಳವರು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧಮಾಡಲಿ.

   3)ಸ್ವಪಾದ ಕಂಜ-ಪಾದ ಕಮಲ
   ಅಘಾದ್ರಿ-ಅಘ-ಪಾಪ, ಆದ್ರಿ-ಬೆಟ್ಟ, ಪಾಪದ ಬೆಟ್ಟ, ದೃಷ್ಟಿವಜ್ರ-ಪರ್ವತ ನಾಶ ಮಾಡುವ ಇಂದ್ರನ ವಜ್ರ
   ಅವತು ಮಾಂ ಸದಾಯಮ್-ಅವತು-ಕಾಪಾಡು, ಮಾಂ-ನನ್ನನ್ನು, ಸದಾಯಮ್-ಯಾವಾಗಲೂ

   ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ರಾಯರ ಪಾದ ಕಮಲಗಳನ್ನು ಯಾರು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ
   ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೋ, ಇಂದ್ರನ ವಜ್ರದಂತೆ ಪಾಪಗಳ ಪರ್ವತವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ರಾಯರು ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡುವ ಇಂದ್ರನಿದ್ದಹಾಗೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಪಾಡಲಿ.

   4)ನಿಷೇವಣ-ಪೂಜಿಸು
   ಧಿವಿಜಧೃಮ-ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ, ಭೂಯಾತ್-ನಮಗೆ

   ರಾಯರು ಹರಿಪಾದ ಕಮಲಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಮಸ್ತ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೇವರ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳವರು. ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದಂತೆ ಇಷ್ಟವಾದುದನ್ನೆಲ್ಲ ಸತತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ.

   5)ತೂಲ ಸಂಘಾಗ್ನಿ-ತೂಲ-ಹತ್ತಿ, ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಸುಡುವಂತೆ
   ದುರತ್ಯಯೋಪಪ್ಲವಸಿಂಧುಸೇತು-ದುರತ್ಯ-ಕಷ್ಟ, ಕಷ್ಟಗಳ ಸಾಗರವನ್ನು ಸೇತುವೆಯಿಂದ ದಾಟಿಸುತ್ತಾರೆ

   ರಾಯರು ಭಾವ್ಯಸ್ವರೂಪರು. ಎಲ್ಲ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಸುಡುವಂತೆ ಸುಡುತ್ತಾರೆ. ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡುವ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳು. ಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಆಗುವ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಷ್ಟಗಳ ಸಾಗರವನ್ನು ಸೇತುವೆಯಿಂದ ದಾಟಿಸುತ್ತಾರೆ.

   6)ನಿರಸ್ತದೋಷೋ-ದೋಷವಿಲ್ಲದ, ನಿರವದ್ಯವೇಶಃ-ಹೊಗಳಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹರು
   ಪ್ರತ್ಯರ್ಥಿಮೂಕತ್ವನಿದಾನಭಾಷಾಯ-ಪ್ರತ್ಯರ್ಥಿ-ಎದುರಾಳಿ, ಮೂಕತ್ವ-ಮೌನ, ನಿದಾನಭಾಷಾ-ನಿದಾನ-ನಿಶಬ್ಧ
   , ಭಾಷಾ-ಚರ್ಚೆ
   ನಿರ್ಜಿತ ಭವ್ಯಶೇಷ-ನಿರ್ಜಿತ-ಸೋಲು ಭವ್ಯಶೇಷ-ಮಹಾ ಪಂಡಿತ

   ರಾಯರು ದೋಷವಿಲ್ಲದವರು. ಹೊಗಳಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹರು. ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು ಚುರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಿದ್ವತ್ಉಳ್ಳವರು. ಮಹಾಪಂಡಿತರು. ಮಹಾ ಪಂಡಿತರನ್ನು ತಮ್ಮ ವಾಗ್ವಿಖರಿಯಿಂದ ಸೋಲಿಸುತ್ತಾರೆ.

   7)ವಾಗ್ದೇಹ-ವಾಕ್ ಮತ್ತು ದೇಹ, ಸುಪಾಟ-ಶಕ್ತಿ, ವಾದಿನ್-ಇತ್ಯಾದಿ
   ದತ್ವಾ-ಕೊಡು, ವ್ಯಾದ್-ಕಾಪಾಡು

   ಸಂತಾನ, ಸಂಪತ್ತು, ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ, ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನ, ವಾಕ್ ಮತ್ತು ದೇಹ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ತ ದೋಷಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ.

   8)ಯತ್ಪಾದೋದಕಸಂಚಯ-ಸಂಚಯ-ಸಂಗ್ರಹ, ಸುರನದಿ-ಗಂಗಾ, ಮುಖ್ಯಾಪಗಾಸಾಧಿತ-ಮುಖ್ಯಾಪಗಾ-ಕುಡಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ನಾನ, ಆಸಾಧಿತ-ಸಿಗುವುದು
   ಸಂಖ್ಯಾನುತ್ತಮ-ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮರು, ವಿಲಸದ್-ಗೌರವ, ಪುಣ್ಯಾವಹಃ-ಆವಹಃ-ಬರುವುದು
   ವ್ಯಂಗಸ್ವಂಗ-ಖಿನ್ನತೆ ಮತ್ತು ಅಂಗದೋಷ, ತಂ ಶ್ರಯೇ-ನೀನಗೆ ಶರಣಾದವರಿಗೆ

   ಪಾದೋದಕವನ್ನು ಪ್ರೋಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಗಂಗೆ ಕುಡಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಮ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮರು, ಪುಣ್ಯಸಂಘ ಕೊಡುವವರು, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಕೊಡುವವರು. ಪುಣ್ಯ ಬರುವುದು. ದೊಡ್ಡ ತಾಪತ್ರಯ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾವಂದ್ಯರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಪುತ್ರನನ್ನು ಕರುಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಖಿನ್ನತೆ ಮತ್ತು ಅಂಗದೋಷ ಉಳ್ಳವರಿಗೆ ಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಆಗುವ ಮಹಾಪಾಪಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

   9)ರಜಸ-ಧೂಳು, ಪರಿಭೂಷಿತಾಂಗ-ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊ
   ಮಧುಪಾಯಿತ ಮಾನಸಾಯೆ-ಮಧು-ಜೇನು ಪಾಯಿತ-ಕುಡಿಯುವುದು ಜೇನು ಕುಡಿದಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ
   ಜೀರ್ಣವಾಚ-ಜೀರ್ಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಕೀರ್ತನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅನಲ-ಬೆಂಕಿ

   ನಿಮ್ಮ ಪಾದಪಂಕಜ ಧೂಳು ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಜೇನು ಕುಡಿದಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಶನವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಷ್ಟಗಳ ಸಾಗರವನ್ನು ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಸುಡುತ್ತಾರೆ.

   10)ಎಲ್ಲ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲವರು, ಸ್ವತಂತ್ರರು, ಮಧ್ವಮತ ಬೆಳೆಸಿದವರು, ವಿಜಯೇಂದ್ರರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಜನಿಸಿದವರು, ಸುಧೀಂದ್ರರ ವರಪುತ್ರರು.

   11)ಯತಿರಾಟ್-ಯತಿಗಳಿಗೆ ನಾಯಕರು, ಆಪಃ-ಹೋಗಲಾಡಿಸು

   ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಹಾಯತಿಗಳು ಭಯವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜ್ಞಾನ, ಭಕ್ತಿ, ಸುಪುತ್ರ, ಆಯುಷ್ಯ, ಯಶಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟು ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

   12)ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಜೊತೆ ಜಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ವವಿದ್ಯಾ ಪ್ರವೀಣರು. ರಾಘವೇಂದ್ರರಂತೆ ವಿದ್ವತ್ ಬೇರೆ ಯಾರಲ್ಲೂ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

   13)ಅಪರೋಕ್ಷಿ-ಮಹಾ ಜ್ಞಾನಿ, ಶ್ರೀಶ-ವಿಷ್ಣು, ಸಮುಪೇಕ್ಷಿತ-ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು, ಭಾವಜ-ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನೆ
   ನ ವಿದ್ಯತೇ-ಕಾಣುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ

   ಮಹಾ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರು. ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸ್ವರೂಪ. ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರರಂತೆ ವಿದ್ವತ್ ಬೇರೆ ಯಾರಲ್ಲೂ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

   14)ದಯೆ, ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ, ವೈರಾಗ್ಯ, ವಾಕ್ಪಾಟುತ್ವ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶಾಪವನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರರಂತೆ ವಿದ್ವತ್ ಬೇರೆ ಯಾರಲ್ಲೂ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

   15)ತಂದ್ರಾ-ಆಲಸ್ಯ, ಕಂಪವಚ-ಮಾತನಾಡುವಾಗ ತೊದಲುವುದು, ಕೌಂತ್ಯ-ಮಂದತೆ

   ಅಜ್ಞಾನ, ಮರೆವು, ಭ್ರಾಂತಿ, ಸಂಶಯ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಜ್ಞಾನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಆಲಸ್ಯ, ಮಾತನಾಡುವಾಗ ತೊದಲುವುದು, ಮಂದತೆಗಳನ್ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮುಖ ಚಂದ್ರನಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ದಯೆಯಿಂದ ದೋಷ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ.

   16)ಓಂ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ ಈ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರ ನಿತ್ಯ ಜಪಿಸಿದರೆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ದಿಸುವುದುರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.

   17)ಸಮುದ್ಭವಾನ್-ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ
   ಪುಮಾರ್ಥ-ಮುಕ್ತಿ

   ಶರೀರದಿಂದ ಆದ ದೋಷ ನಾಶ, ನಮ್ಮಿಂದ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯರಿಂದ ಆದ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳನ್ನು ರಾಯರು ನಾಶಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

   18)ಮೋದತೇ-ಸಂತೋಷ ಕೊಡು

   ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಸಲ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸರ್ವಇಷ್ಟ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಶಯ ಬೇಡ.

   19)ಅಗಮ್ಯ-ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ದುಗ್ಗಾಬ್ಡಿ-ಹಾಲಿನ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ, ಅನಘ-ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಪ ಮಾಡಿಲ್ಲದವರು

   ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರರು ಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಅವರ ಮಹಿಮೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದೆ. ಮಹಾಪಂಡಿತರು. ಮಧ್ವಮತದ ಹಾಲಿನ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ರಾಯರು ಚಂದ್ರವಿದ್ದಂತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಪ ಮಾಡಿಲ್ಲದವರು.

   20)ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಯಾತ್ರೆಗಳ ಫಲ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವೃಂದಾವನದ ಜಲವನ್ನು ಶಿರಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರೋಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಸರ್ವತೀರ್ಥ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

   21)ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ವೇದ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಜ್ಞಾನ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.

   22)ಸಂಸಾರೇ ಅಕ್ಷಯ ಸಾಗರೇ-ಸಂಸಾರವೆಂಬುದು ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸಾಗರ, ಪ್ರಕೃತಿತೋಗಾದೆ ಸದಾದುಸ್ತರೇ-ಪ್ರಕೃತಿಯು ಅಗಾಧ, ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಗುವುದು ಕಷ್ಟ
   ಭಂಗಾಂಕುಲೆ-ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳು
   ವಿಭ್ರಮೆ-ಅಪಾರ್ಥ

   ಸಂಸಾರವೆಂಬುದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಗರ, ಪ್ರಕೃತಿಯು ಅಗಾಧ, ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಗುವುದು ಕಷ್ಟ.
   ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳೆಂಬ ಮೊಸುಳೆಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಕಾಮ ಎಂಬ ಅಲೆಗಳು ಹೊಡೆಯುತ್ತವೆ. ನಾನಾ ಭ್ರಮೆ, ವಿಭ್ರಮೆಗಳು, ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದ ಭಯ ಸುಳಿಯಂತೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತವೆ. ದುಃಖದಿಂದ ತುಂಬಿದ ವಿಷಸಮುದ್ರದಿಂದ ಪಾರುಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

   23)ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಠಿಸಿದರೆ ಕುಷ್ಠಾದಿ ರೋಗಗಳಿಂದ ಕೂಡಲೇ ನಿವೃತ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

   24)ಅಂಧನಿಗೆ ದಿವ್ಯದೃಷ್ಟಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಹುಟ್ಟುಮೂಕ ವಾಕ್ಪಾತಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಪೂರ್ಣ ಆಯಸ್ಸು, ಪೂರ್ಣ ಸಂಪತ್ತು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸುವುದರಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ.

   25)ಯಾರು ಈ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಉದರ ದೋಷ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳು ತಕ್ಷಣ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ.

   26)ಮಾಸಾದ್ಯ-ಮಾಸದ ಮೊದಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಪಂಗು-ಕುಂಟ, ಖಂಜೋಪಿ-ಕಾಲಿಗೆ ಘಾಯವಾಗಿ ನಡೆಯುವದಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವುದು

   ಈ ವೃಂದಾವನವನ್ನು ಮಾಸದ ಮೊದಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕುಂಟನು ಕಾಲಿಗೆ ಘಾಯವಾಗಿ ನಡೆಯುವದಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವವರು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಗುರುಗಳ ದಯೆಯಿಂದ ನಡೆಯಲು ಸಮರ್ಥನಾಗುತ್ತಾನೆ.

   27)ಸೋಮಸೂರ್ಯೋಪರಾಗೇ-ಚಂದ್ರ ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ, ಪುಷ್ಯಾರ್ಕಾದಿ-ಸೂರ್ಯನು ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿರುವಾಗ
   ಪ್ರೇತ-ಸತ್ತವರಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಕೆಟ್ಟಶಕ್ತಿ, ಪಿಶಾಚಿ-ರಾಕ್ಷಸರು

   ಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನು ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ನೂರುಸಲ ಜಪಿಸಿದರೆ ಭೂತ, ಪ್ರೇತ, ಪಿಶಾಚಿಗಳ ಪೀಡೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

   28)ದೀಪಸಂಯೋಜನತ್-ದೀಪ ಹಚ್ಚುವುದು

   ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಬೃಂದಾವನದ ಬಳಿ ದೀಪ ಸಮೇತ ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾನೋ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪುತ್ರ ಭಾಗ್ಯ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.

   29)ಪರವಾದಿ ಜಯೋ-ಬೇರೆ ವಾದಿಗಳ ಜೊತೆ ಜಯ

   ಪರವಾದಿಗಳ ಜೊತೆ ಜಯ, ಜ್ಞಾನ, ಭಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

   30)ರಾಜ, ಕಳ್ಳ, ಮಹಾ ಹುಲಿ, ಸರ್ಪ ಮತ್ತು ಮೊಸುಳೆಗಳ ಪೀಡೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸ್ತೋತ್ರ ಪ್ರಭಾವ ಬಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.

   31)ಭವೇತ್-ಆಗಬಹುದು

   ಯಾವ ಭಕ್ತನು ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರರ ಎರಡು ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ದಿವ್ಯಸ್ತೋತ್ರ ಪಠಿಸುತ್ತಾನೋ ಸದಾ ಸುಖ ಸಿಗದೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

   32)ವಿಭೂತಿ-ಹರಡು

   ಕಮಲಾನಾಥನ ದಯೆಯಿಂದ ಅವನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಂವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಕೀರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲೂ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಯಗ್ರೀವನೇ ಸಾಕ್ಷಿ.

   33)ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರರ ದಯೆಯಿಂದ ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಅಪ್ಪಣಾಚಾರ್ಯರು ರಚಿಸಿದರು.

   Reply

 17. Posted by Guru Raghavendran on June 3, 2016 at 1:21 pm

  Shri Raghavendra Stotra, Can some body send the link in Sanskrit to my gmail gurujg74@gmail.com. Best will be Sanskrit PDF version.

  Reply

 18. Posted by Chidambar on April 10, 2016 at 9:13 am

 19. […] Shri Raghavendra Stotra or Shri Poornabhodha Stotra Lyrics/ […]

  Reply

 20. Posted by Shankar Pawar on December 9, 2015 at 5:48 am

  Can i get raghavendra stotra in sanskit (evanagari Script)

  Reply

 21. Posted by Chandrika on August 15, 2015 at 8:19 am

  Very useful information’s.
  Interested to subscribe to your blogs

  Reply

 22. […] Shri Raghavendra Stotra or Shri Poornabhodha Stotra Lyrics/ […]

  Reply

 23. Posted by shashikala on August 6, 2015 at 2:34 am

  Dear Meera
  Daily my mother used to recite this sloka and remember her whenever i recite this and tears will come . When you visit india you have to meet Mr Srinivasa Gurugalu who resides in 8 th block jayanagar 37 th cross 4 th main road Nanada road rose garden area nearer to Rajalakshmi kalayana mantapa who is having rayaru
  temple at his home and rayaru will avahane agthare on him here and he will give parihara solutions to the problems since 35 years and mother used to visit regularly
  it is very beautiful to see the pooja and hear bhajans .

  Shashikala

  Reply

 24. Posted by Raghavendra prasad on July 19, 2015 at 2:51 am

  I am working and also running a social organisation for deprived. Rayaru will bring in health and prosperity with joy and happiness. My love to rayaru.
  I want stotra in Sanskrit or kannada

  Reply

 25. Posted by namaste.i wsnt to here shri poornabodha payodhipsra stotram in sanskrit.i want the audio which can be fast feciting. on May 20, 2015 at 11:05 am

  S

  Reply

 26. Posted by kapil on March 18, 2015 at 5:41 am

  hai madam.
  i want dwadhasha sthothras i english lyrics….pls mail me…THANK YOU

  Reply

 27. Posted by Madhu kumasr on October 28, 2014 at 11:35 am

  Thank you very much for all this good things…

  Reply

 28. Posted by KVN KRIHNA on August 12, 2014 at 1:44 am

  I want Puja Vidhanam of Sri Guru Raghavendra Swamy. Can u please send it in Telugu version.
  Om Sri Guru Raaghavendraya Namaha…

  Thank you,

  Reply

 29. Please send Raghavendra mantra in Kannada

  Reply

 30. Posted by ASHOK SALIAN on June 5, 2014 at 3:58 am

  I want Sri Raghavendra Stotra in Kannada

  Reply

 31. Posted by Praveen.U.Dehpande on April 8, 2014 at 1:54 am

  this was helpful
  thank you

  Reply

 32. Posted by Chitra on January 22, 2014 at 12:46 am

  Hi,I need Raghavendra stothram starting with “Guru raghavendra thava charanaravinda pramara” recited during Aradana

  Reply

 33. Posted by Shailesh A Bhude on November 29, 2013 at 7:39 am

  I will like to have Shree. Raghavendra’s shri poornbhodha strotra in Marathi language or secondly in hindi

  Reply

 34. Posted by suchitra murthy on September 25, 2013 at 1:53 am

  hi meera ji
  i need nambi kettavarillavo rayara paada song of guru raghvendra, can i get that lyrics? mail me at such26111993@gmail.com, i would be very thankful…

  Reply

 35. Posted by suprita on August 26, 2013 at 6:38 am

  kindly provide me the Durgastava Stotra – By Sri Vadiraja Swamy (Devanagiri) in hindi script

  Reply

 36. Posted by Prasad on July 23, 2013 at 5:28 am

  Hi,
  do u have a kannada version of below song?

  ajïänanäçäya vijïänapürëäya sujïänadätre namaste guro
  çré räghavendrärya çré räghavendrärya çré räghavendrärya pähi prabho

  Kindly send it to my mail ID if u have.
  Thanks and Regards,
  Prasad G

  Reply

  • Posted by Prasad on July 23, 2013 at 5:29 am

   please send Kannada lyrics of the song.
   ajïänanäçäya vijïänapürëäya sujïänadätre namaste guro
   çré räghavendrärya çré räghavendrärya çré räghavendrärya pähi prabho

   Reply

 37. Posted by pooja ashok on July 5, 2013 at 7:20 am

  hi, do you know the lyrics of pahi pahi raghavendra?

  Reply

  • Posted by meeraghu on July 5, 2013 at 7:25 am

   Posted long time ago, and just recently in English as well. Check the lyrics page on Raghavendra Swamy.

   Reply

 38. Posted by PALLA RAMANA KUMAR on January 11, 2013 at 11:00 am

  hi, i want SRI RAGHAVENDRA MAHATYAM audio i telugu pl.send me by e-mail or face book

  Reply

 39. Posted by raghavendra on October 23, 2012 at 1:04 pm

  sir send raghavendra swamy sothra in kannada

  Reply

 40. Hi i am looking for a song sri raghavendraya pahi prabho in kannada, Kindly do the needful.. Thank u

  Reply

 41. Posted by Venkatesh Ragavendra on October 11, 2012 at 8:30 am

  Could you please leave a reply for the link to download the song “JAYA JAYA VEERA RAGHAVENDRA” song

  Reply

 42. Posted by raghavendra on July 25, 2012 at 11:29 am

  Madam I want Shri Raghavendra Stotra written by Shri Vyasatatwadnya teertharu ( IG Acharyaru)

  Reply

  • Posted by meeraghu on July 25, 2012 at 12:06 pm

   Can you post some lines? I am not sure which one is this?

   Reply

   • Posted by raghavendra on July 25, 2012 at 12:43 pm

    Shri Vyasatatwadnyaru is Guru of Shri Vishnuteerthru of Madnoor, Koppal and he is taken sanyas from his holiness 1008 shri bhuvanendra teertharof rayar math. Like shri mohandasaru he has translated kannada version of Shri raghavendra stotra composed by shri appannacharyaru.

   • Posted by meeraghu on July 25, 2012 at 12:53 pm

    Thanks for the information. I don’t have this.

 43. Posted by subha on July 6, 2012 at 6:31 am

  I want Raghavendra Tamil Suprabatham and five songs on Raghavendra swamy by bombay sisters. Can anyone pls help me?

  Reply

 44. Posted by U V JAGANNATHAN on November 14, 2011 at 7:25 am

  SRI RAGHAVENDRA KAVACHAM AND SRI RAGHAVENDRA SUPRABHATHAM IN SANSKRIT PDF PLEASE. U V JAGANNATHAN

  Reply

 45. Posted by Ranganatha D S on October 24, 2011 at 6:35 am

  I WANT SHRI RAGHAVENDRA STOTRA IN KANNADA (WRITTEN BY SREE APPANNACHARYA)

  Reply

 46. Hare krishna; As this is a blog pertaining to Swami Ragavendra, i would beg the members to start their blog with greetings of Hare Rama,,hare Krishna, Om Shri Ragavendraya namaha , Moola Ramo Vijayathe, Vayu jeevanthma, Hari Sarvathma as per you choice. I feel it will give some sanctity to the blog. As per the Madhava Sindhanta, We are all devotees to the devotees of Lord Krishna. manian

  Reply

 47. For all Religious books in different languages and stotras and movie DVDs yu can approach Giri Trading co who will send you by request by corieer. mani

  Reply

 48. Hare Krishna: Shrimad Ragavendra Filim by Rajnikant in Tamil is available on line. Type in he url Swami Ragavendra movie full, you will get it and download for recording. i need Shri Ragavendra Stotram in Sanskirt with Sandhi as I am not converstant in sanskrit language. Can any one help. Swami Raagavendra movie is available in Tamil, Telegu and Kannada. It is available on line. If you need the actual DVD it is available in all the movie sellers. you can try with Giri Trading Co. com, they will send you through courieer

  Reply

 49. Posted by Sachin Kulkarni on August 10, 2011 at 5:23 pm

  Hi Meeraji,
  the link you provided us above.. http://www.madhwas.in .. is taking us to some other site. could you please check the link. Also, if possible could you post a recording of Shri Raghavendra Swamy Asthotra the way it is recited. Sincerely thank you for your excellent work.
  Sachin

  Reply

 50. Posted by Mahendra on June 17, 2011 at 7:09 am

  Hi All,

  We needed Raghavendra swamy life story in Tamil DVD which was telecasted by Vijay TV. Please let us know how should we get this. Thanks in advance.

  Reply

 51. Posted by Nagarajan on March 16, 2011 at 10:05 am

  Hi Admin Team,
  I need raghavendra swamy stotra (sri poornabhodha)lyrics in tamil ,can any of you please send it to nagarajanmoorthy@gmail.com.

  Reply

 52. Posted by Geethaa sanoor on January 13, 2011 at 4:01 am

  Dear Sir/Madam
  Kindly provide details to find out Raghavendra strotram by Appanacharya in Tamil or English. If possible kindly send the same to my email ID

  Reply

 53. Posted by agkulkarni on January 8, 2011 at 11:47 am

  Namaste ,

  Can i get raghavendra stotra in kannada

  Reply

 54. Posted by Poornimanair on December 22, 2010 at 11:26 pm

  hi sir/madam,
  I need RAGAVENDRA STOTRAM IN TAMIL.CAN U PLEASE DO DIS?

  Reply

 55. Posted by Vijay Kumar Vodapalli on November 27, 2010 at 9:35 am

  Sir,
  “OM SRI GURU MANTRALAYA RAGHAVENDRAYA NAMAHA”
  I need of sri raghavendra swamy’s slokas / mantras / stotras and daily pooja vidhanam in Telugu language and also plz send me the beautiful photo of Sri Guru Raghavendra swamy urgently. I am in business , property ,Childern Health plroblems and troubles.

  waiting for your held and advise.

  thanking you,

  V.Vijay Kumar,
  Warangal

  Reply

 56. Posted by Vijay Kumar Vodapalli on November 25, 2010 at 7:06 am

  Sir, I want Sri Mantralaya Guru Raghavendra swamy’s mantras / slokas and daily pooja vidhanam in telugu

  Reply

 57. Posted by Praveen on November 15, 2010 at 11:32 am

  Meera, If possible can be send me the mp3/audio version of Poornabodha Stotra. Tx.

  Reply

 58. Posted by nagarajan on September 20, 2010 at 6:01 am

  Thank you for your reply.

  I want the Meaning of rayaru stotram in tamil.

  thankyou

  nagarajan

  Reply

 59. Posted by nagarajan on September 8, 2010 at 8:21 am

  Can u pl send the rayaru stostram meaning in tamil

  thanx & Regards
  nagarajan

  Reply

 60. Posted by meeraghu on August 25, 2010 at 9:32 pm

  Roopa,
  Appi Karada Payasa is made of Milk and Pooris which are similar to chirotis. I haven’t tried preparing this even once. I might in the next two days since it is Rayaru’s favorite and quite easy as well.

  Reply

 61. Posted by Roopa on August 25, 2010 at 3:17 pm

  hi meera

  What is Appi Karada Payasa ? do you have the ingredients and method to make it, if so please post.

  Reply

 62. Posted by meeraghu on August 24, 2010 at 7:40 am

  The links are provided above at the dvaita.org website for Kannada.

  Reply

 63. Posted by P.Hoysala on August 24, 2010 at 2:04 am

  Hi Meera,

  I want Sri Poorna Bhodha lyrics in Kannada

  Reply

 64. Dear Devotees,
  We are celebrating Our lord Ragavendhira’s 339th Yearly Arathani function from 25.08.10 to 27.08.10.We are Cardly Inviting you for this function.Let join to gether and form a devine light & get the Ragavendhirar blessing.
  Function Below Address:
  SRI RAGAVENDIRA SOCIAL WELFARE SOCIETY,
  Regd No:54/2000
  Sri ragavendhirar temple,Bathmanaban st,Boomiyanpet,Pondicherry.
  Further Details Contact:
  Arun :9003836258
  Pushparaja:9894099881
  Email: ragavendhira.pondytemple@gmail.com
  ragavendhira.templepondy@gmail.com
  arung7775@gmail.com
  Pushparaja_india@rediffmail.com
  Please Join Our Communities: http://www.orkut.co.in/Main#Community?cmm=101926254
  Please Forword this Messege To your Friends & Family Members

  Reply

 65. Posted by venkat on July 6, 2010 at 2:18 am

  How do I download raghavendra stotra (poornabodha) in English or Tamil please?

  Reply

 66. Jai Shri Raghavendraya Namaha

  I am a silent follower of your blog. Could you please give me your email id so that I can send you the .pdf version of the stotra in tamil?

  I am an ardent devotee of Rayar and after I saw many requests for tamil version, I thought I should send it to you so that you could post it for benefit of others.

  I will also be sending the following in tamil as well.
  Shri anuraghavendra stotram
  Shri raghavendra guru kirtanam
  shri raghavendra magalashtakam

  Thanks and Regards,

  Ragothaman

  Reply

 67. Posted by meeraghu on June 8, 2010 at 1:45 pm

  Hi Venkatesh,
  The uploaded file was removed due to copyright violations. Please leave your email ID. I will send the mp3 file to you.

  Reply

 68. Posted by Venkatesh on June 7, 2010 at 7:27 pm

  Hi
  Ajnaana naashaaya … i can’t find this song on you tube
  there must be some error in uploading
  could you upload it again please

  Thanks
  Venki

  Reply

 69. Posted by meeraghu on June 6, 2010 at 8:51 am

  Download the Kannada version here:

  Click to access raghavendra-stotra.pdf

  Reply

 70. Posted by Prabakaran on June 6, 2010 at 4:16 am

  How do I download raghavendra stotra (poornabodha) in Kannada please?

  Reply

 71. Posted by vallivasanth on June 4, 2010 at 1:07 pm

  Wonderful site with full of useful infofrmations…
  hat’s off to your effort..
  in spite of your official n domestic chores
  u have been devoting your time to update the site .. great job…
  keep up n continue the good work…

  i have the audio of Ajnaana naashaaya …. how do i upload it pl?
  thank you
  vallivasanth

  Reply

  • Posted by meeraghu on June 4, 2010 at 1:10 pm

   I will post it with some video on youtube, and provide the link here.

   Thanks so much for your contribution.

   Reply

   • Posted by valli on June 6, 2010 at 11:25 am

    this is the link to the first part of audio – ajnaana naashaaya
    thanks
    vallivasanth

 72. Posted by Venkatesh on June 3, 2010 at 12:39 am

  Hi I am in New Zealand
  i want to learn Raghavendra Akshara maalika Stotra ” Agnaana nashaaya sugnaana …… Shree Raaghavendraaya shree raaghavendraaya paahi prabho”

  i have the lyrics but i need the MP3 version to listen and learn

  is it possible for you to send it to my mail id please

  Thanks
  Venki

  Reply

 73. Posted by sayi on April 19, 2010 at 4:24 am

  how 2 post in this blog.Kindly helpme.

  Reply

 74. Posted by kasmur on April 3, 2010 at 12:49 pm

  please provide sri raghavendra swamy”s stotra in telugu

  Reply

 75. Posted by v.m.parthasarathy on March 10, 2010 at 2:19 am

  Please highlight anything on shri GURU RAGHAVENDRA it may be songs, pictures, or valuable details to his honourable devoties on this email i.d

  Reply

 76. Posted by Raghavendra Sriram Balakumar on March 2, 2010 at 11:27 pm

  hello sis i like to contact you coz i like to share your original pic of Sri Guru Raghavendra to everyone so pl contact me thank you

  Reply

  • Posted by meeraghu on March 3, 2010 at 8:17 am

   As I said earlier, the original picture is in Bangalore with my parents. I just took this one while in India this September.

   So, the one posted here is available right now.

   Reply

 77. please provide sri raghavendra swamy”s stotra in telugu

  Reply

 78. Posted by vallivasanth on September 20, 2009 at 2:54 am

  hi
  just today i happened to go thr’ ur blog.
  just out of words to describe the work u have done…………..
  that too inspite of ur busy schedule.
  hats off………
  thank u so much for all that you have done.
  i’m in chennai india.

  http://www.ganesh.us …. is a link where u can get all the ashtotras, slokas, mantras for every individual deity of hindu religion.pl go thr’ the same n i’m sure u will like it………

  http://www.fourthplane.com/2008_12_01_archive.html — in this link u can get the meaning of rayara stotra in english
  pl check this out too
  i have the rayara stotra in tamil…..
  pl help me as to how to upload
  let me do it ’cause i remember the way i was searching for it in tamil
  thanks n regards
  vallivasanth

  Reply

 79. Great work! I m sure Swami Appanacharya and Swamy Guru Raghavendra is there to bless us all!!!

  Reply

 80. Posted by Ragachandrika M on August 9, 2009 at 1:40 am

  Namaskara,

  I wanted Rayara Sthavana. If anybody knows the link, please help me

  regards,
  Chandrika

  I do have the lyrics in one of my oldest books. Since the book is too old, I am not sure how much legible it will be when I scan the same. I will try to upload.

  Reply

 81. Posted by RAJESH on June 25, 2009 at 3:25 am

  sIR i rEQUIRED RAGHVENDRA KAVACH IN DEVNAGARI

  Reply

 82. […] Sri Raghavendra Swamy stotra in Kannada and English […]

  Reply

 83. Posted by R. Devarajan on December 30, 2008 at 8:51 am

  CAN I GET GURU RAGHAVENDRA STOTRA IN TAMIL?

  I don’t know Tamil, but if someone who knows is willing to share the same, I will be glad to post it here.

  Reply

  • Posted by Saravana on May 20, 2014 at 11:38 am

   Sri Raghavendra Stotram – Tamil Version

   Submitted by vinutha krishna on Sun, 01/23/2011 – 09:32
   ஸ்ரீராகவேந்திர குரு ஸ்தோத்ரம்

   ஸ்ரீ பூர்ணபோத குரு தீர்த்த பயோப்தி பாரா
   காமாரிமாக்ஷ விஷமாக்ஷ ஷிரஸ்ப்ருஷந்தி |
   பூர்வோத்தராமித தரங்க சரத்ஸுஹம்ஸா
   தேவாளி ஸேவித பராங்க்ரி பயோஜலக்னா || (1)

   ஜீவேஷ பேத குணபூர்த்தி ஜகத் ஸுஸத்வ
   நீசோச்ச பாவ முகநக்ர கணைஸ்ஸமேதா |
   துர்வாத்யஜாபதி கிலை: குருராகவெந்திர
   வாக்தேவதா ஸரித்மும் விமலீகரோது || (2)

   ஸ்ரீராகவேந்திரஸ் ஸகலப்ரதாதா
   ஸ்வபாத கஞ்’ஜத்வய பக்தி மத்ப்ய: |
   அகாத்ரி ஸம்பேதன த்ருஷ்டி வஜ்ர:
   க்ஷமாஸுரேந்த்ரோ: அவதுமாம் ஸதாயம் || (3)

   ஸ்ரீராகவேந்த்ரோ ஹரிபாத கஞ்’ஜ
   நிஷேவணால்லப்த ஸமஸ்த ஸம்பத் |
   தேவ ஸ்வபாவோ திவிஜ த்ருமோயம்
   இஷ்ட ப்ரதோமே ஸததம் ஸபூயாத் || (4)

   பவ்யஸ்வரூபோ பவதுக்க தூல
   ஸங்காக்னிசர்ய: ஸுகதைர்யஷாலி |
   ஸமஸ்த துஷ்டக்ரஹ நிக்ரஹேஷோ
   துரத்யயோபப்லவ ஸிந்து ஸேது: || (5)

   நிரஸ்ததோஷோ நிரவத்யவேஷ:
   ப்ரத்யர்த்தி மூகத்வ நிதான பாஷ: |
   வித்வத் பரிக்ஞேய மஹாவிஷேஷோ:
   வாக்வைகரீ நிர்ஜித பவ்ய ஸேஷ: || (6)

   ஸந்தான ஸம்பத் பரிஸுத்த பக்தி:
   விக்யான வாக்தேஹ ஸுபாடவாதீன் தத்வா |
   ஷரீரோத்த ஸமஸ்த தோஷான்
   ஹத்வா ஸநோவ்யாத் குருராகவேந்த்ர: || (7)

   யத்பாதோதக ஸஞ்சய: ஸுரநதீ முக்யாபகாஸாதிதா:
   ஸங்க்யாநுத்தம புண்ய ஸங்க விலஸத்ப்ரக்யாத புண்யாவஹ: |
   துஸ்தாபத்ரய நாஷனோ புவிமஹா வந்த்யாஸுபுத்ர ப்ரதோ
   வ்யங்கஸ்வங்க ஸம்ருத்திதோ க்ரஹமஹா பாபாப ஹஸ்தம் ஷ்ரயே || (8)

   யத்பாத கஞ்’ஜரஜஸா பரிபூஷிதாங்கா
   யத்பாதபத்ம மதுபாயித மானஸாயே |
   யத்பாதபத்ம பரிகீர்த்தன ஜீர்ண வாச:
   தத்தரிஷனம் துரிதகானன தாவபூதம் || (9)

   ஸர்வதந்திர ஸ்வதந்த்ரோஸௌ ஸ்ரீமத்வ மதவர்த்தன
   விஜயீந்த்ர கராப்ஜோத்த சுதீந்த்ர வரபுத்ரக: || (10)

   ஸ்ரீராகவேந்திரோ யதிராட் குருர்மேஸ்யாத் பயாபஹ:
   ஞானபக்தி சுபுத்ராயு: யஷஸ்ரீ புண்யவர்த்தன: || (11)

   ப்ரதிவாதி ஜயஸ்வாந்த பேத சின்ஹா தரோ குரு:
   ஸர்வவித்யா ப்ரவீணோன்யோ ராகவேந்திராந்நவித்யதே || (12)

   அபரோக்ஷீக்ருத ஸ்ரீஷ: ஸமுபேக்ஷித பாவஜ:
   அபேக்ஷித ப்ரதாதாந்யோ ராகவேந்திராந்நவித்யதே || (13)

   தயா தாக்ஷிண்ய வைராக்ய வாக்பாடவ முகாங்கித:
   ஷாபானுக்ரஹ ஷக்தோன்யோ ராகவேந்திராந்நவித்யதே || (14)

   அக்யான விஸ்ம்ருதி ப்ராந்தி ஸம்ஷயாப ஸ்ம்ருதிக்ஷயா:
   தந்த்ரா கம்பவச: கௌண்ட்ய முகா யே சேந்திரியோத் பவா: || (15)

   தோஷாஸ்தே நஷமாயாந்தி ராகவேந்திர ப்ரஸாதத:
   ஓம் ஸ்ரீராகவேந்திராய நம: இத்யஷ்டர்க்ஷர மந்த்ரத:
   ஜபிதாத் பாவிதாந்நித்யம் இஷ்டார்த்தாஸ்யு: ந ஸம்ஷய: || (16)

   ஹந்துந: காயஜான்’தோஷாந் ஆத்மாத்மீய ஸமுத்பவாந்
   ஸர்வானபி புமர்த்தாம்ஸ்ச ததாது குருராத்மவித் || (17)

   இதி காலத்ரயேந்நித்யம் ப்ரார்த்தனாம் கரோதி ஸ:
   இஹா முத்ராப்த ஸர்வேஷ்டோ மோததே நாத்ர ஸம்ஸய: || (18)

   அகம்ய மஹிமா லோகே ராகவேந்திரோ மஹாயஷா:
   ஸ்ரீமத்வமத துக்தாப்தி சந்திரோவது ஸதாநக: || (19)

   ஸர்வயாத்ராபலாவாப்த்யை யதாஷக்தி ப்ரதஷிணம்
   கரோமி தவஸித்தஸ்ய ப்ருந்தாவன கதம் ஜலம்
   ஷிரஸா தாரயாம்யத்ய ஸர்வதீர்த்த பலாப்தயே || (20)

   ஸர்வாபீஷ்டார்த்த ஸித்யர்த்தம் நமஸ்காரம் கரோம் யஹம்
   தவஸங்கீர்த்தனம் வேதஷாஸ்திரார்த்த ஞானஸித்தயே || (21)

   ஸம்ஸாரே க்ஷயஸாகரே ப்ரக்ருதிதோகாதே ஸதாதுஸ்தரே
   ஸர்வாவத்யஜலக்ரஹைரனுபமை: காமாதிபங்காகுலே |
   நாநாவிப்ரம துப்ரமே அமிதபயஸ்தோமாதி பேனோத்கடே
   துக்கோத்க்ருஷ்டவிஷே ஸமுத்தரகுரோ மாம்மக்னரூபம் ஸதா || (22)

   ராகவேந்திரகுருஸ்தோத்திரம் ய: படேத்பக்தி பூர்வகம்
   தஸ்ய குஷ்டாதி ரோகாணாம் நிவ்ருதிஸ்த்வரயாபவேத் || (23)

   அன்’தோபி திவ்யத்ருஷ்டிஸ்யாத் ஏடமூகோபிவாக்பதி:
   பூர்ணாயு: பூர்ணஸம்பத்தி: ஸ்தோத்ரஸ்யாஸ்யஜபாத்பவேத் || (24)

   ய: பிபேத்ஜலமேதேன ஸதோத்ரேணைவாபிமந்திரிதம்
   தஸ்ய குக்ஷிகதாதோஷா: ஸர்வே நஷ்யந்திதத்க்ஷ்ணாத் || (25)

   யத்ப்ருந்தாவன மாஸாத்ய பங்கு: கஞ்’ஜோபிவாஜன:
   ஸ்தோத்ரேணானேன ய: குர்யாத்ப்ரதக்ஷிண நமஸ்க்ருதீ
   ஸ ஜங்காலோபவேதேவ குருராஜ ப்ரஸாதத: || (26)

   ஸோமஸூர்யோ பராகேச புஷ்யார்காதி ஸமாகமே
   யோநுத்தமமிதம் ஸ்தோத்ரமஷ்டோத்தரஷதம்ஜபேத்
   பூதப்ரேத பிஷாசாதி பீடாதஸ்ய ந ஜாயதே || (27)

   ஏதத்ஸ்தோத்ரம் ஸமுச்சார்ய குரோர்ப்ருந்தா வனாந்திகே
   தீபஸம்யோஜனாத்ஞானம் புத்ரலாபோ பவேத்ருவம் || (28)

   பரவாதி ஜயோதிவ்ய ஞான பக்த்யாதி வர்தனம்
   ஸர்வாபீஷ்டப்ரவ்ருத்தி ஸ்யாத் நாத்ரகார்யா விசாரணா || (29)

   ராஜசோரமஹாவ்யாக்ர ஸர்பநக்ராதி பீடனம்
   ந ஜாயதேஸ்ய ஸ்தோத்ரஸ்ய ப்ரபாவான் னாத்ரஸம் ஷய: || (30)

   யோ பக்த்யா குருராகவேந்திரசரணத்வந்த்வம் ஸ்மரன் ய: படேத்
   ஸ்தோத்ரம் திவ்யமிதம் ஸதா ந ஹி பவேத் தஸ்யா ஸுகம் கிஞ்சன |
   கிந்த்விஷ்டார்த்த ஸம்ருத்திரேவ கமலாநாத ப்ரஸாதோதயாத்
   கீர்த்தி: திக்விதிதா விபூதிரதுலா ஸாக்ஷீஹயாஸ் யோத்ரஹி || (31)

   இதி ஸ்ரீராகவேந்திரார்ய குரு ராஜப்ரஸாதத:
   க்ருதம் ஸ்தோத்ரமிதம் புண்யம் ஸ்ரீமத்பிர்யப்பணா பிதை: || (32)

   பூஜ்யாய ராகவேந்திராய ஸத்யதர்மரதாய ச
   பஜதாம் கல்பவ்ருக்ஷாய நமதாம் காமதேனவே || (33)

   துர்வாதித்வாந்தரவயே வைஷ்ணவேந்தீ வரேந்தவே
   ஸ்ரீராகவேந்திர குரவே நமோத்யந்த தயாளவே || (34)

   – இதி ஸ்ரீராகவேந்திர குரு ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் –

   Reply

 84. Posted by Narahari Phanikumar on December 16, 2008 at 5:19 am

  Hi
  This is phani My worship god is guru Sri raghavendra Swamy.I want all raghavendra books and songs.So if anybody have this pls send me ur details to my mail id.

  Regards
  N.PHANI KUMAR

  If you are in India, you should be able to get all the books and songs in any of the Raghavendra Swamy temple. Many vendors sit outside on Thursday’s selling the same.

  Reply

 85. Posted by Nandhini on November 23, 2008 at 9:11 pm

  Hi,

  I need Shri Raghavendra Stotra in Tamil. Can you please post it?
  Waiting for your kind response.
  Thank you

  Nandhini, I don’t know Tamil, If someone who knows can share the lyrics, I will post it here in my blog.

  Reply

 86. Posted by sunitha on November 20, 2008 at 12:46 am

  Hi

  This Blog is toooooo useful…

  Reply

 87. Posted by Vikas on November 13, 2008 at 12:44 am

  Hi,

  I need the sri gru raghvendra swamy stotram ( sri poornabhodha) audio mp3. If u have please send to me or let me the link if I can download it.

  Thanks,
  Vikas

  Reply

 88. Posted by Krishna on October 9, 2008 at 4:10 pm

  Hi Rama,

  I need Shri Raghavendra Stotra in Tamil. Can you please post the scanned copy?

  Thanks,
  Krishna

  Reply

 89. Posted by srinivasan on September 17, 2008 at 11:32 pm

  hi,
  i need raghavendra swamy stotra in tamil ( sri poornabhodha),can you please provide.

  thanks

  srinivasan

  Reply

 90. Posted by Sadanand N Marnad on July 16, 2008 at 11:42 pm

  need the sri gru raghvendra swamy stotram ( sri poornabhodha) audio mp3 can u provide as same above please

  Reply

 91. Posted by roopa on July 10, 2008 at 12:57 am

  Hi,
  please send raghavendra swami’s attotara in kannada becoz my mother wish to read it fastly in our mother language…..plzzzzzzzzzzzzzzzzzz

  Reply

 92. Posted by vishal on May 19, 2008 at 2:05 pm

  I need the sri gru raghvendra swamy stotram ( sri poornabhodha) audio mp3 can u provide as same above please

  Reply

 93. Posted by meeraghu on April 28, 2008 at 6:46 pm

  Hi JRN Moorthi,
  I don’t have the stotra in tamil. I am sorry.

  Reply

 94. Posted by JRNMoorthi on April 28, 2008 at 8:41 am

  Sir
  Please send me the Shri Raghavendra Swamy Stotram in Tamil.
  Thanking you in expectation

  JRN MOorthi

  Reply

 95. Hi meera,
  This is the time look at your wetside, you have done are very good jod,l pray that sir Guru Raghavendra will bless you all time.I will like to know if you raghavendra suprabhatham in english .

  Reply

  • Posted by Raj on March 14, 2010 at 11:43 pm

   hi checking to see if you were able to find the text for Raghavendra Suprabatham in English? If so could you please send to me. I have searched a lot and cant find it in any site?

   Thanks
   Raj

   Reply

 96. Posted by meeraghu on April 13, 2008 at 6:42 am

  Hi Ravi,
  I have added the lyrics for Sri Raghavendra Kavacham.

  Reply

 97. Posted by Ravi Kamath on April 12, 2008 at 2:13 am

  Hi Meera,

  I have been searching the net from the past two months but cannot seem to get the lyrics for Appanacharya’s Raghavendra Kavacham. Though i have the vocal in mp3 i could not find the lyrics for the same. Could you help in getting the same ?

  Reply

 98. Posted by ಕೆ. ಪ್ರವೀಣ್ ಮೋಹನ ರಾವ್. on April 10, 2008 at 10:06 am

  ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು,

  ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಶ್ರೀ ರಾಯರ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಗೀತೆಗಳುನ್ಣು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತೆ.

  ಕೆ. ಪ್ರವೀಣ್ ಮೋಹನ ರಾವ್.

  Reply

 99. Posted by meeraghu on April 2, 2008 at 7:32 pm

  Hi Parvathi,
  If you click the link above in dvaita.org you can open the stotra’s in english. I am not sure I know from where to get the stotra in Telugu.

  Reply

 100. i want shri raghavendra sthotram in telugu and english please mail to my id please.

  Reply

 101. Posted by Anitha on March 26, 2008 at 7:10 am

  Hi Rama,

  I need Shri Raghavendra Stotra in Tamil. Can you please post the scanned copy?

  Thanks,
  Anitha

  Reply

 102. Posted by Rama on March 12, 2008 at 1:44 pm

  Hi Uma,

  Did you get the Shri Raghavendra Stotra in Tamil ? If not, I can post you the scanned copy of Shri Raghavendra Stotra.

  Thanks,
  Rama

  Reply

 103. Posted by meeraghu on March 5, 2008 at 12:27 pm

  Hi Vidya,
  No. I haven’t got anything as of now.

  Reply

 104. Hi meera….,

  By any chance did u get the ashotra of rayaru in english??

  Vidhya

  Reply

 105. Hi Meera,

  Wud u be having 108 ashtotra of Rayaru in english. Please let me know.

  Vidhya

  Reply

 106. Posted by meeraghu on February 20, 2008 at 12:26 pm

  Sorry, Uma. I don’t know Tamil.

  Reply

 107. I WANT SHRI RAGHAVENDRA STOTRA IN TAMIL

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: