Archive for June 20th, 2008

Venkatachala Nilayam Vaikuntha Pura Vasam Lyrics

This is one of the famous songs sung by many ladies on Shri Lord Venkateshwara, and written by Shri Purandara Dasaru. The song is written in Sanskrit.

Venkatachala Nilayam Vaikunta Pura Vasam
Pankaja Netram Parama Pavitram
Shanka Chakra Dhara Cinmaya Rupam
Venkatacala Nilayam Vaikunta Pura Vasam ||

Ambujodbhava Vinutam Aganita Guna Namam
Tumbur Narada Gana Vilolam Ambudishayanam Aatmabhiramam
Venkatacala Nilayam Vaikunta Pura Vasam || 1 ||

Pahi Pandava Paksham Kaurava Madaharanam
Bahu Parakrama Purnam
Ahalya Shapa Bhaya Nivaranam
Venkatacala Nilayam Vaikunta Pura Vasam || 2 ||

Sakala Veda Vicharam SarvaJeevana Karam
Makara Kundala Dhara Madana Gopalam
Bhakta Posaka ShrI Purandara Vithalam
Venkatacala Nilayam Vaikunta Pura Vasam || 3 ||

You can listen to the song here:

1. Raaga.com

The lyrics in Kannada is as follows:

Listen to the song at youtube here:

%d bloggers like this: