Archive for August, 2008

Sharanu Sharanayya – Lyrics

This is another song we used to sing while doing Namaskaras to the Lord. Trust me we used to do 23 namaskaras as said in this song. 🙂

Here comes the lyrics in Kannada and English. If you have Baraha installed, let me know. I can send you the script for this song which you can translate to any other language. I am slowly becoming an expert in Baraha as well.

sharanu-sharanayya

sharanu-sharanayya

Sharanu Sharanayya sharanu benaka
needayya baalella belaguvaa belaka
ninna nambida janake ihudayya yella sukha
tande kaayo namma karimukha

ellaaru ondaagi ninna
namisi naliyodu nodoke chenna
garike tandare neenu
koduve varavanna
gati neene Ganapane kai hidiyo munna ||1||

sooryanedurali manju karaguva reeti
ninna neneyalu odane Oduvudu bheeti
needayya baalella belaguva shakuti
torayya nammalli ninnaya preeti ||2||

benaka benaka ekadanta
pachegallu panimetalu oppuva Vigneshwara
ninage ippatmoru namaskaragalu ||3||

You can listen to this song here:

Gajamukhane Ganapathiye – Lyrics

You can hear this song every where during Lord Ganesha festival. My sister and I used to sing this with great devotion to the Lord as well. So, here comes the lyrics for the most popular song sung during this festival. As always, in Kannada, and followed by English. The book I have is very old, and so the picture is a little blur. However, you can see the translated lyrics in English as well.

gajamukhane ganapathiye

gajamukhane ganapathiye

Gajamukhane Ganapathiye Ninage Vandane
Namdidavara Balina Kalpatharu Nine ||

Bhadrapada Shuklada Chauthiaando
Ni mane manegu dayamadi harasu yendu
Ninna Sannidhanake thalebagi Kaiyamugidu
Beduva Bhaktarige Ni Dhaya Sindhu ||1||

Eeyelu Lokada Anu Anudina
Ihaparada Sadhanake Ni karana
Ninolume Nothada Ondu Honnakirana
Nididare Sakayya Janma Pavana ||2||

Parvathi Parashivana Prema Puthrane
Palisuva Paradaiva bere kane
Papada Pankadali Paduma yenisu yenna
Pada seva Onde Dharama Sadhana ||3||

You can listen to the song here:

Hayagreeva Sampada Stotra

Shri Vadiraja Thirtharu

Shri Vadiraja Thirtharu

This is the Stotra composed by Sri Vadiraja Thirtharu. I had this stotra which was written in Sanskrit posted in by cube at work. And, I used to read as soon as I used to sit in my chair.

Stotra in Sanskrit

Stotra in Sanskrit

hayagreeva hayagreeva hayagreeveti vaadinam |
naram munchanti paapaani daridramiva yoshitah ||1||

hayagreeva hayagreeva hayagreeveti yo vadet.
tasya nihsarate vaanee jahnu kanyaapravaahavat ||2||

hayagreeva hayagreeva hayagreeveti yo dhvanih |
vishobhate cha vaikunTa kavaatodghaatanakshamaH ||3||

shloka trayamidam punyam hayagreevapadaankitam |
vaadiraaja yatiproktam pathataam sampadaam padam.||4||

Itee Shri Madvadiraja Poojya Charana Virachitha
Hayagreeva Sampada Stotram Sampurnam

Lord Ganesha Stotras – Slokas

Ganesha Stotras

Ganesha Stotras

The above slokas in the same order translated into English:

Shuklaambara Dharam Vishnum Shashi Varnam Chatur Bhujam
Prasanna Vadanam Dhyaayet Sarva Vighna Upashaanthaye

Vakratunda mahakaya, koti surya samaprabham
Nirvighnam kurumedava sarva karyeshu sarvadaa

Ekadantam mahakayam
lambodara Gajananam
Vighnanasha karmam devam
Herambha praNamamyaham

Om Gajananm bhootha ganadi sevitam
kapittha jambu phalasara bhakshitam
Uma sutham shoaka vinaashakaraNam
namami Vighneshwara paada pankajam

Mooshaka vahana modaka hastha
chamara karna vilambita sootra
Vamana roopa Maheshwara putra
vighna vinayaka paada namaste

 

Updated lyrics in 3 languages provided by Ms. Bhavana Damle.

 

ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ
ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವ ವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ ||

ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭ
ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ ||

ಏಕದಂತಂ ಮಹಾಕಾಯಂ ಲಂಬೋದರಂ ಗಜಾನನಂ
ವಿಘ್ನನಾಶಕರಂ ದೇವಂ ಹೇರಂಬ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಂ ||

ಗಜಾನನಂ ಭೂತಗಣಾದಿಸೇವಿತಂ ಕಪಿತ್ಥ ಜಂಬೂಫಲಸಾರಭಕ್ಷಿತಂ
ಉಮಾಸುತಂ ಶೋಕವಿನಾಶಕಾರಣಂ ನಮಾಮಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಪಾದಪಂಕಜಂ ||

ಮೂಷಕವಾಹನ ಮೋದಕಹಸ್ತ ಚಾಮರಕರ್ಣ ವಿಲಂಬಿತಸೂತ್ರ
ವಾಮನರೂಪ ಮಹೇಶ್ವರಪುತ್ರ ವಿಘ್ನವಿನಾಯಕ ಪಾದ ನಮಸ್ತೇ ||

*********************

शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं
प्रसन्नवदनं ध्यायॆत् सर्व विघ्नॊपशांतयॆ ॥

वक्रतुंड महाकाय कॊटिसूर्य समप्रभ
निर्विघ्नं कुरु मॆ दॆव सर्वकार्यॆषु सर्वदा ॥

ऎकदंतं महाकायं लंबॊदरं गजाननं
विघ्ननाशकरं दॆवं हॆरंब प्रणमाम्यहं ॥

गजाननं भूतगणादिसॆवितं कपित्थ जंबूफलसारभक्षितं
उमासुतं शॊकविनाशकारणं नमामि विघ्नॆश्वर पादपंकजं ॥

मूषकवाहन मॊदकहस्त चामरकर्ण विलंबितसूत्र
वामनरूप महॆश्वरपुत्र विघ्नविनायक पाद नमस्तॆ ॥

***********************

shuklAMbaradharaM viShNuM shashivarNaM caturbhujaM
prasannavadanaM dhyAyEt sarva vighnOpashAMtayE ||

vakratuMDa mahAkAya kOTisUrya samaprabha
nirvighnaM kuru mE dEva sarvakAryEShu sarvadA ||

EkdaMtaM mahAkAyaM laMbOdaraM gajAnanaM
vighnanAshakaraM dEvaM hEraMba praNmAmyahaM ||

gajAnanaM bhUtagaNAdisEvitaM kapittha jaMbUphalasArabhakShitaM
umAsutaM shOkavinAshakAraNaM namAmi vighnEshvara pAdapaMkajaM ||

mUShakavAhana mOdakahasta chAmarakarNa vilaMbitasUtra
vAmanarUpa mahEshvaraputra vighnavinAyaka pAda namastE ||

Shri Ganesha Dwadasanama Stotra

The Stotra translated in English:

Namami sirasha devam gouri putram vinayakam
Bhaktayaha samsmarenityam ayushyakamartha siddhaye

Prathamam Vakratundam thu Ekadantam Dwitiyakam
Trutiyam Krishnapingam cha chaturtham gajakarnakam

Lambodaram Panchamamcha cha Shashtham vikatameva cha
Saptamam vighna Rajendram Dhumravarnam Tathashtakam

Navamam phalachandram tu dashamam cha Vinayakam
Ekadasam Ganapatim Dwadasam hasti ranmukam

Etad Dwadasa namani trisandhyam yah paten naraha
vidyarthi labhate vidyam dhanarthi labhate dhanam

To listen to the tune for this stotra and also know the meaning you can click on the following link:

Updated lyrics in many languages provided by Ms. Bhavana Damle.

ಪ್ರಣಮ್ಯ ಶಿರಸಾ ದೇವಂ ಗೌರೀಪುತ್ರಂ ವಿನಾಯಕಂ |
ಭಕ್ತಾವಾಸಂ ಸ್ಮರೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಆಯುಃ ಕಾಮಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಯೆ || ೧ ||

ಪ್ರಥಮಂ ವಕ್ರತುಂಡಂ ಚ ಏಕದಂತಂ ದ್ವಿತೀಯಕಂ|
ತೃತೀಯಂ ಕೃಷ್ಣಪಿಂಗಾಕ್ಷಂ ಗಜವಕ್ತ್ರಂ ಚತುರ್ಥಕಂ|| ೨ ||

ಲಂಬೋದರಂ ಪಂಚಮಂ ಚ ಷಷ್ಠಂ ವಿಕಟಮೇವ ಚ |
ಸಪ್ತಮಂ ವಿಘ್ನರಾಜೇಂದ್ರಂ ಧೂಮ್ರವರ್ಣಂ ತಥಾಷ್ಟಮಂ || ೩ ||

ನವಮಂ ಭಾಲಚಂದ್ರಂ ಚ ದಶಮಂ ತು ವಿನಾಯಕಂ|
ಏಕಾದಶಂ ಗಣಪತಿಂ ದ್ವಾದಶಂ ತು ಗಜಾನನಂ|| ೪ ||

ದ್ವಾದಶೈತಾನಿ ನಾಮಾನಿ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನರಃ |
ನ ಚ ವಿಘ್ನಭಯಂ ತಸ್ಯ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಕರಂ ಪ್ರಭೋ || ೫ ||

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಲಭತೆ ವಿದ್ಯಾಂ ಧನಾರ್ಥೀ ಲಭತೆ ಧನಂ |
ಪುತ್ರಾರ್ಥಿ ಲಭತೆ ಪುತ್ರಾನ್ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿ ಲಭತೆ ಗತಿಂ|| ೬ ||

ಜಪೇತ್ ಗಣಪತಿಸ್ತೋತ್ರಂ ಷಡ್ಭಿರ್ಮಾಸೈಃ ಫಲಂ ಲಭೇತ್ |
ಸಂವತ್ಸರೇಣ ಸಿದ್ಧಿಂ ಚ ಲಭತೆ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ || ೭ ||

ಅಷ್ಟೆಭ್ಯೊ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯಶ್ಚ ಲಿಖಿತ್ವಾ ಯಃ ಸಮರ್ಪಯೇತ್ |
ತಸ್ಯ ವಿದ್ಯಾ ಭವೇತ್ ಸರ್ವಾ ಗಣೇಶಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದತಃ || ೮ ||

************************

praNamya shirasA dEvaM gaurIputraM vinAyakaM |
bhaktAvAsaM smarEnnityaM AyuH kAmArtha siddhaye || 1 ||

prathamaM vakratuMDaM cha EkadaMtaM dvitIyakaM|
tRutIyaM kRuShNapiMgAkShaM gajavaktraM chaturthakaM|| 2 ||

laMbOdaraM paMchamaM cha ShaShThaM vikaTamEva cha |
saptamaM vighnarAjEMdraM dhUmravarNaM tathAShTamaM || 3 ||

navamaM bhAlachaMdraM cha dashamaM tu vinAyakaM|
EkAdashaM gaNapatiM dvAdashaM tu gajAnanaM|| 4 ||

dvAdashaitAni nAmAni trisaMdhyaM yaH paThEnnaraH |
na cha vighnabhayaM tasya sarvasiddhikaraM prabhO || 5 ||

vidyArthi labhate vidyAM dhanArthI labhate dhanaM |
putrArthi labhate putrAn mOkShArthi labhate gatiM|| 6 ||

japEt gaNapatistOtraM ShaDbhirmAsaiH phalaM labhEt |
saMvatsarENa siddhiM cha labhate nAtra saMshayaH || 7 ||

aShTebhyo brAhmaNEbhyashcha likhitvA yaH samarpayEt |
tasya vidyA bhavEt sarvA gaNEshasya prasAdataH || 8 ||

************************

प्रणम्य शिरसा दॆवं गौरीपुत्रं विनायकं ।
भक्तावासं स्मरॆन्नित्यं आयुः कामार्थ सिद्धये ॥ १ ॥

प्रथमं वक्रतुंडं च ऎकदंतं द्वितीयकं।
तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं॥ २ ॥

लंबॊदरं पंचमं च षष्ठं विकटमॆव च ।
सप्तमं विघ्नराजॆंद्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं ॥ ३ ॥

नवमं भालचंद्रं च दशमं तु विनायकं।
ऎकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं॥ ४ ॥

द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्यं यः पठॆन्नरः ।
न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभॊ ॥ ५ ॥

विद्यार्थि लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं ।
पुत्रार्थि लभते पुत्रान् मॊक्षार्थि लभते गतिं॥ ६ ॥

जपॆत् गणपतिस्तॊत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभॆत् ।
संवत्सरॆण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः ॥ ७ ॥

अष्टेभ्यो ब्राह्मणॆभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयॆत् ।
तस्य विद्या भवॆत् सर्वा गणॆशस्य प्रसादतः ॥ ८ ॥

Rave Unde-Rava Laddoo

Rave Unde

Rave Unde

Who doesn’t like Rave Unde made out of pure ghee right? I never use ghee in any of my cooking, but when preparing this sweet dish for Lord Krishna during Janmasthami, I could not deny ghee for the Lord. I prepared Ghee with 3 sticks of unsalted butter, and made Rave Unde and Besan Unde; used just 1/2 of the ghee. Anyway, here comes the recipe for quick and easy Rave Unde. Just remember, I did this for the first time, and the you can see the results in the above picture. It was very tasty too.

Ingredients:

 • 1 cup fine Rava or Sooji
 • 1 cup powdered Sugar
 • 9-10 cloves
 • 1/4 cup of Raisins and cashew nuts
 • Cardamom or Elaichi Powder to taste
 • less than 1/4 cup Ghee

Method:

 1. Put the Ghee in a thick bottom pan.
 2. Next, when the ghee is hot enough, add raisins, cashew nuts, and cloves and fry on medium heat until the raisins plump. They almost become double of their size.
 3. Next, in the same pan, along with the raisins, nuts and cloves fry the Sooji also on medium heat until a nice aroma comes. Just like you do for Kesari Bath.
 4. Make sure the Sooji doesn’t get burned or change color.
 5. This might take around 15-20 minutes of frying.
 6. Next, add the powdered sugar and ground cardamom powder and mix all these well.
 7. When the mixture is cool to handle, sprinkle a few drops of Milk and make Ladoo

Another look at the yummuy laddos offered to the Lord.

Rave Unde

Rave Unde

Amazing Video and Photo of Tirupati Venkateswara Balaji

I happened to see quite a few of the links from my blog going to the page at India Divine web site, when I was checking my dashboard. So, I knew it was something related to my posts, and clicked on the link. I was shocked to see what was in store there. An amazing picture of Lord Venkateshwara. As they say” Two eyes are not enough to see that picture”. And to top it all, a rare video which shows Abhisheka being done to Lord Venkateshwara in Tirupathi. It was just mind blowing.

So, I am sharing the link with you all, so that you can as well enjoy this rare moment of seeing the Lord.

%d bloggers like this: