Archive for August 23rd, 2008

Shri Krishna Ashtotra – 108 names

The 108 names of Lord Krishna, which is said while doing Archana. You can also find ashtotra at the following link:

1. ssvt.org

Om sri krisnaya Namaha
Om kamala nathaya Namaha
Om vasudevaya Namaha
Om sanatanaya Namaha
Om vasudevatmajaya Namaha
Om punyaya Namaha
Om lila manusa vigrahaya Namaha
Om srivatsa kaustubha dharaya Namaha
Om yasoda vatsalaya Namaha
Om haraye Namaha 10

Om caturbhujatta cakrasi gada sankhambujayudhaya Namaha
Om devaki nandanaya Namaha
Om srisaya Namaha
Om nanda gopa priyatmajaya Namaha
Om yamuna vega samharine Namaha
Om balabhadra priyanujaya Namaha
Om putana jivita haraya Namaha
Om sakatasura bhanjanaya Namaha
Om nanda vraja jananandine Namaha
Om sac cid ananda vigrahaya Namaha

Om navanita viliptangaya Namaha
Om navanita nataya Namaha
Om anaghaya Namaha
Om navanita navaharaya Namaha
Om mucukunda prasadakaya Namaha
Om sodasa stri sahasresaya Namaha
Om tribhangi madhurakrtaye Namaha
Om suka vag amrtabdhindave Namaha
Om govindaya Namaha
Om yoginam pataye Namaha

Om vatsa palana sancarine Namaha
Om anantaya Namaha
Om dhenukasura mardanaya Namaha
Om trnikrta trnavartaya Namaha
Om yamalarjuna bhajanaya Namaha
Om uttala tala bhetre Namaha
Om tamala syamalakrtaye Namaha
Om gopa gopisvaraya Namaha
Om yogine Namaha
Om koti surya sama prabhaya Namaha
Om ilapataye Namaha

Om parasmai jyotise Namaha
Om yadavendraya Namaha
Om yadu dvahaya Namaha
Om vanamaline Namaha
Om pita vasase Namaha
Om parijatapaharakaya Namaha
Om govardhanacaloddhartre Namaha
Om gopalaya Namaha
Om sarva palakaya Namaha
Om ajaya Namaha

Om niranjanaya Namaha
Om kama janakaya Namaha
Om kanja locanaya Namaha
Om madhughne Namaha
Om mathura nathaya Namaha
Om dvaraka nayakaya Namaha
Om baline Namaha
Om vrndavananta sancarine Namaha
Om tulasi dama bhusanaya Namaha
Om syamantaka maner hartre Namaha

Om nara narayanatmakaya Namaha
Om kubjakrstambara dharaya Namaha
Om mayine Namaha
Om parama purusaya Namaha
Om mustikasura canura malla yuddha visaradaya Namaha
Om samsara vairine Namaha
Om kamsaraye Namaha
Om muraraye Namaha
Om narakantakaya Namaha
Om anadi brahmacarine Namaha

Om krsnavyasana karsakaya Namaha
Om sishupala siras chetre Namaha
Om duryodhana kulantakaya Namaha
Om vidurakrura varadaya Namaha
Om visvarupa pradarsakaya Namaha
Om satya vace Namaha
Om satya sankalpaya Namaha
Om satyabhama rataya Namaha
Om jayine Namaha
Om subhadra purvajaya Namaha

Om visnave Namaha
Om bhisma mukti pradayakaya Namaha
Om jagad gurave Namaha
Om jagannathaya Namaha
Om venu nada saradaya Namaha
Om vrsabhasura vidhvamsine Namaha
Om banasura karantakaya Namaha
Om yudhisthira pratisthatre Namaha
Om barhi varhavatamsakaya Namaha

Om parthasarathaye Namaha
Om avyaktaya Namaha
Om gitamrta mahodadhaye Namaha
Om kaliya phani manikya ranjita sri padambujaya Namaha
Om damodaraya Namaha
Om yajna bhoktre Namaha
Om danavendra vinasakaya Namaha
Om narayanaya Namaha
Om para brahmane Namaha
Om pannagasana vahanaya Namaha

Om jalakridahsamasakta gopi vastrapaharakaya Namaha
Om punya slokaya Namaha
Om tirtha karaya Namaha
Om veda vedyaya Namaha
Om daya nidhaye Namaha
Om sarva bhutatmakaya Namaha
Om sarva graha rupine Namaha
Om parat paraya Namaha 108

%d bloggers like this: