Lord Ganesha Stotras – Slokas

Ganesha Stotras

Ganesha Stotras

The above slokas in the same order translated into English:

Shuklaambara Dharam Vishnum Shashi Varnam Chatur Bhujam
Prasanna Vadanam Dhyaayet Sarva Vighna Upashaanthaye

Vakratunda mahakaya, koti surya samaprabham
Nirvighnam kurumedava sarva karyeshu sarvadaa

Ekadantam mahakayam
lambodara Gajananam
Vighnanasha karmam devam
Herambha praNamamyaham

Om Gajananm bhootha ganadi sevitam
kapittha jambu phalasara bhakshitam
Uma sutham shoaka vinaashakaraNam
namami Vighneshwara paada pankajam

Mooshaka vahana modaka hastha
chamara karna vilambita sootra
Vamana roopa Maheshwara putra
vighna vinayaka paada namaste

 

Updated lyrics in 3 languages provided by Ms. Bhavana Damle.

 

ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ
ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವ ವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ ||

ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭ
ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ ||

ಏಕದಂತಂ ಮಹಾಕಾಯಂ ಲಂಬೋದರಂ ಗಜಾನನಂ
ವಿಘ್ನನಾಶಕರಂ ದೇವಂ ಹೇರಂಬ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಂ ||

ಗಜಾನನಂ ಭೂತಗಣಾದಿಸೇವಿತಂ ಕಪಿತ್ಥ ಜಂಬೂಫಲಸಾರಭಕ್ಷಿತಂ
ಉಮಾಸುತಂ ಶೋಕವಿನಾಶಕಾರಣಂ ನಮಾಮಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಪಾದಪಂಕಜಂ ||

ಮೂಷಕವಾಹನ ಮೋದಕಹಸ್ತ ಚಾಮರಕರ್ಣ ವಿಲಂಬಿತಸೂತ್ರ
ವಾಮನರೂಪ ಮಹೇಶ್ವರಪುತ್ರ ವಿಘ್ನವಿನಾಯಕ ಪಾದ ನಮಸ್ತೇ ||

*********************

शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं
प्रसन्नवदनं ध्यायॆत् सर्व विघ्नॊपशांतयॆ ॥

वक्रतुंड महाकाय कॊटिसूर्य समप्रभ
निर्विघ्नं कुरु मॆ दॆव सर्वकार्यॆषु सर्वदा ॥

ऎकदंतं महाकायं लंबॊदरं गजाननं
विघ्ननाशकरं दॆवं हॆरंब प्रणमाम्यहं ॥

गजाननं भूतगणादिसॆवितं कपित्थ जंबूफलसारभक्षितं
उमासुतं शॊकविनाशकारणं नमामि विघ्नॆश्वर पादपंकजं ॥

मूषकवाहन मॊदकहस्त चामरकर्ण विलंबितसूत्र
वामनरूप महॆश्वरपुत्र विघ्नविनायक पाद नमस्तॆ ॥

***********************

shuklAMbaradharaM viShNuM shashivarNaM caturbhujaM
prasannavadanaM dhyAyEt sarva vighnOpashAMtayE ||

vakratuMDa mahAkAya kOTisUrya samaprabha
nirvighnaM kuru mE dEva sarvakAryEShu sarvadA ||

EkdaMtaM mahAkAyaM laMbOdaraM gajAnanaM
vighnanAshakaraM dEvaM hEraMba praNmAmyahaM ||

gajAnanaM bhUtagaNAdisEvitaM kapittha jaMbUphalasArabhakShitaM
umAsutaM shOkavinAshakAraNaM namAmi vighnEshvara pAdapaMkajaM ||

mUShakavAhana mOdakahasta chAmarakarNa vilaMbitasUtra
vAmanarUpa mahEshvaraputra vighnavinAyaka pAda namastE ||

45 responses to this post.

 1. Posted by Sudesh Shetty on November 28, 2018 at 1:07 pm

  THANK YOU FOR THE LORD GANESHA SLOKAS

  Reply

 2. Posted by Vnrao on October 30, 2016 at 4:53 am

  Thanks for slokas

  Reply

 3. Posted by surya on March 1, 2015 at 5:13 am

  hello, please lyrics and Meaning of Ganesha Shloka OMKAAR RUPAM link song here https://www.youtube.com/watch?v=Eeev8jpXzqY

  Reply

 4. Do you have the lyrics for Ganesha maheme Bhadrapada shuklada choutiyando manemanegu dayamaadi harasu yendu. Can you please post that song. Thanks.

  Reply

 5. Posted by Theertha on September 2, 2013 at 7:42 am

  PLS MAIL ME SLOKAS TO BEING HAPPY AND RELIEF FROM MONEY RELATED PROBLEMS

  Reply

 6. Posted by Raghavendra on February 8, 2013 at 5:45 am

  Shlokas in kannada
  ಗಣಪತಿ
  1)ಗಣನಾಂ ತ್ವಾಂ ಗಣಪತಿ ಗಂ ಹವಾಮಯೇ
  2)ಗಜಾನನಂ ಭೂತ ಗಣಾದಿ ಸೇವಿತಂ
  3)ಅಗಜಾನನ ಪದ್ಮಾರ್ಕಂ ಗಜಾನನ ಮಹಾರ್ನಿಶಂ
  4)ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭ
  5)ಪ್ರಣಮ್ಯ ಶಿರಸಾ ದೇವಂ ಗೌರಿ ಪುತ್ರಂ ವಿನಾಯಕಂ

  ಗುರು

  1 )ಗುರು ಬ್ರಮ್ಹ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರು ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ
  2 )ದೇವಾನಂಚ ಋಷಿಣಾಂಚ ಗುರು ಕಾಂಚನ ಸಂನಿಭಂ
  3 )ಪೂಜ್ಯಾಯ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ವ್ರತಯಚ
  4 )ದತ್ತಾತ್ರೇಯ, ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಯಿಬಾಬ

  ವಿಷ್ಣು

  1 )ಶಾಂತಾಕಾರಂ ಭುಜಗಶಯನಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಸುರೇಶಂ
  2 )ಮಂಗಳಂ ಭಾಗವನ್ ವಿಷ್ಣು ಮಂಗಳಂ ಮಧುಸೂಧನ
  3 )ನಮಃ ಪಂಕಜನಭಾಯ ನಮಃ ಪಂಚಂಗ್ರಹೇ

  ರಾಮ

  1 )ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ವೇದಸೆ
  2 )ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ
  3 )ಶ್ರೀ ರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ

  ಕೃಷ್ಣ

  1 )ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ಹರಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ
  2 )ಕೃಷ್ಣಾಯ ಯದವೆಂದ್ರಾಯ ಜ್ಞಾನ ಮುದ್ರಾಯ ಯೋಗಿನೇ
  3 )ವಾಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಚಾನೂರ ಮರ್ಧನಂ
  4 )ಕರಾರವಿಂದೇನ ಪದಾರವಿಂದಂ ಮುಖಾರವಿಂದೆ ವಿನಿವೆಶಯಂತಂ
  ಶಿವ

  1 )ತ್ರಯಂಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ ಸುಗಂಧಿಂ ಪುಸ್ಥಿವರ್ಧನಂ
  2 )ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ರುದ್ರಾಯ ನಿಲಕಂಥಾಯ ಶಂಭವೇ

  ಮಾರುತಿ

  1 )ಮನೋಜವಂ ಮಾರುತತುಲ್ಯವೇಗಂ ಜಿತೆಂದ್ರಿಯಂ ಬುದ್ಧಿಮತಾಂವರಿಸ್ಥಂ
  2 )ಬುದ್ದಿರ್ಬಲಂ ಯಶೋಧಿರ್ಯಂ ನಿರ್ಭಯತ್ವಂ ಆರೋಗತ
  3 )ಅಂಜನಾನಂದನಂ ವೀರಂ ಜಾನಕೀ ಶೋಕ ನಾಶನಂ

  ವೆಂಕಟರಮಣ

  1 )ಕಲ್ಯಾಣಾತ್ ಭುಜಗಾತ್ರಯ ಕಾಮಿತಾರ್ಥ ಪ್ರದಾಯಿನೇ
  2 )ಶ್ರೀಯಃ ಕಂತಾಯ ಕಲ್ಯಾಣನಿಧಯೆ ನಿಧಯೇರ್ತಿನಾಂ

  ಸೂರ್ಯ

  1 )ಉದಯೇ ಬ್ರಮ್ಹ ಸ್ವರೂಪೋಯಂ ಮಧ್ಯಾನೇತು ಮಹೇಶ್ವರಃ
  2 )ಜಪಾ ಕುಸುಮ ಸಂಕಾಶಂ ಕಶ್ಯಪೇಯಂ ಮಹಾಧ್ಯುಥಿಂ
  3 )ಧ್ಯೇಯ ಸದಾ ಸವಿತೃಮಂಡಲ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ನಾರಾಯಣ ಸರಸಿಜಾಸನ

  ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ

  1 )ಷಡಾನನಂ ಚಂದನ ಲೆಪಿತಾಂಗಂ ಮಹೋರಸಂ ದಿವ್ಯ ಮಯೂರ ವಾಹನಂ
  2 )ಅನಂತಂ ವಾಸುಕೀಂ ಶೇಷಂ ಪದ್ಮನಭಂಚ ಕಂಬಲಂ

  ನವಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಶನಿ

  1 )ನಮಃ ಸೂರ್ಯಾಯ ಚಂದ್ರಾಯ ಮಂಗಳಾಯ ಭುದಾಯಚ
  2 )ನೀಲಾಂಜನ ಸಮಾಭಾಸಂ ರವಿಪುತ್ರಂ ಯಮಾಗ್ರಜಂ

  ದೇವಿ

  1 )ಸರ್ವ ಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ
  2 )ಸಿದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ ಮೋಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ ಜಯ ಲಕ್ಸ್ಮೀಚ ಸರ್ವದಾ
  3 )ನಮಸ್ತೆ ಶಾರದಾದೇವಿ ಕಾಶ್ಮೀರ ಪುರವಾಸಿನಿ
  4 )ಯಾ ಕುಂದೇಂದು ತುಷಾರ ಹಾರ ಧವಲ
  5 )ಸರಸ್ವತಿ ನಮಸ್ತುಬ್ಯಂ ವರದೇ ಕಮರೂಪಿನಿ
  6 )ಅಹಲ್ಯಾ ದ್ರೌಪದಿ ತಾರಾ ಸೀತಾ ಮಂಡೋದರಿ
  7 )ಯನ್ಮೂಲೇ ಸರ್ವ ತೀರ್ಥಾನಿ ಯನ್ಮಧ್ಯೆ ಸರ್ವದೆವತಾ
  8 )ಪ್ರಸೀದ ತುಳಸೀ ದೇವಿ ಪ್ರಸೀದ ಹರಿವಲ್ಲಭೆ
  9 )ಸುರಭೀರ್ ವೈಷ್ಣವೀ ದೇವಿ ಸುರಲೋಕೆ ಮಹೀಯಸೆ

  ಇತರೆ

  1 )ಯಾನಿ ಕಾನಿಚ ಪಾಪಾನಿ ಜನ್ಮಾಂತರ ಕ್ರುತಾನಿಚ
  2 )ಕರ್ಕೊಟಕಾಸ್ಯ ನಾಗಸ್ಯ ದಮಯತ್ಯಾ ನಲಸ್ಯಚ
  3 )ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯು ಹರಣಂ ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿ ನಿವಾರಣಂ
  4 )ಶರೀರೆ ಜರ್ಜರೆ ಭೂತೆ ವ್ಯಾಧಿಗ್ರಸ್ಥೆ ಕಲೇಭರೇ
  5 )ಅಪರಾಧ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಕ್ರಿಯಂತೆ ಅಹರ್ನಿಶಂ
  6 )ಪಾಪೋಹಂ ಪಾಪಕರ್ಮಾಹಂ ಪಾಪಾತ್ಮ ಪಾಪ ಸಂಭವಃ
  7 )ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತ ವರ್ಣಾಯ ಕುಂದೇಂದು ಧವಲಾಯಚ
  8 )ಅಶ್ವಥಾಮೋ ಬಲಿರ್ವ್ಯಾಸೋ ಹನುಮಾಂಚ ವಿಭೀಷಣಃ
  9 )ಮಾತೃ ದೇವೊ ಭವಃ ಪಿತೃ ದೇವೋ ಭವಃ

  Reply

 7. Posted by Chandrashekar on November 13, 2012 at 3:30 am

  Hello, This is Chandrashekar. Could you pls send script of Sankashtahara Ganapathi Stotram… Please.

  Reply

 8. Posted by srinivas on August 14, 2012 at 12:40 am

  hi i am shreeni,, can u pls send me sai baba shlokas,,

  Reply

 9. Posted by sankaran on August 10, 2012 at 9:03 am

  i want the Lord Ganesha Stotras – Slokas in tamil

  Reply

 10. Posted by parvati on January 17, 2012 at 8:10 am

  plz tell me some ganesha song or shloka which is atleast 12 lines plz i need it urgent

  Reply

 11. Posted by andappa on January 11, 2012 at 11:32 pm

  I want the above sloka in

  Reply

 12. Posted by andappa on January 11, 2012 at 11:30 pm

  I want the above sloka in kannada sloka and meninga kannada

  Reply

 13. Posted by rajesh on September 11, 2011 at 11:36 pm

  hi i need ganesha Shahasra nama and ganesh asthothalajapanamavali pls mail it to the below given mail id
  prajvg@gmail.com

  Reply

 14. Posted by PANKAJ SAXENA on September 3, 2011 at 7:34 am

  Can we have same in Hindi font

  Reply

 15. Posted by ram on August 31, 2011 at 10:21 pm

  Thanks !

  Reply

 16. Posted by inti on March 9, 2011 at 4:26 am

  thanks for sharing…could you pleas send me Ganesha shloka (gajananam bhuta…etc in devanagiri script? Thanks

  Reply

 17. Posted by nalini on February 1, 2011 at 6:01 pm

  Ineed lyrics in kannada for ekadantha strotram if you can please post and email that will be great.

  Reply

 18. Thanks for your kind work. I would like to see more on this mater. I need baraha file to post on my blog. And also the shloka vakratunda mahakaya

  Reply

 19. Posted by Basavaraj on March 10, 2010 at 10:42 pm

  hank u , i want ganesha and shiva stothras can u please send through
  my mai :basav233@yahoo.co.in

  Reply

 20. Posted by Nitin on January 18, 2010 at 1:58 pm

  Hi I am looking for lanka dahan stotra,and surya shatak can you send me ?

  Reply

 21. Posted by meeraghu on December 23, 2009 at 8:27 am

  Shruthi,
  I don’t have those lyrics.

  Reply

 22. Posted by shruthi on December 23, 2009 at 5:54 am

  Can u plz get me Annapoorneshwari stotram (Nithyanandakari) in kannada…

  Reply

 23. Posted by Sneha Kulkarni on November 25, 2009 at 3:58 am

  Thanks

  Reply

 24. Posted by ravichandran.s on November 16, 2009 at 5:40 am

  What can bring the mankind to be righteous by mind/ talk/doing on all our day’ s work. Is there any such poem/ text in sanskrit. Or is it so in Kaliyug it will be like this.

  Reply

 25. Posted by Nirmala M on November 11, 2009 at 9:46 am

  With proper pooja details

  Reply

 26. Posted by Nirmala M on November 11, 2009 at 9:42 am

  Hi this is Nirmala I just want to know about the special pooja reguarding studies .My son is studing in 8th standard ICSE syllabus. Ijust want to know if any pooja is performed so that my son can get more concentration on studies. If there is so ,please let me know as soon as posible .

  Reply

 27. Posted by meeraghu on October 30, 2009 at 8:29 am

  Nirmala, I am not sure which 21 days pooja are you asking about. I have no book on this as well.

  Reply

 28. Posted by Nirmala M on October 30, 2009 at 8:06 am

  Thanku very much for this STOTRAS especially in kannada I just want to ask about 21 days GANESHA POOJA will you please reply for it as soon as posible with proper POOJA details Thanks you once again

  Reply

 29. Posted by Nirmala M on October 30, 2009 at 8:02 am

  Thanku very much for this STOTRAS especially in kannada

  Reply

 30. Posted by Anusha on July 12, 2009 at 7:16 am

  Hi,

  Thanks for Ganesha stotras, if u dont mind can you please update the Lord shiva stotras

  Hi Anusha, I am not sure which one you want?

  Reply

 31. Posted by Shikha on June 9, 2009 at 2:06 am

  plz send me slokas in GUJarati or hinidi,

  Sorry, Shikha. I am not very fluent in Hindi, and don’t know Gujarati at all.

  Reply

 32. Posted by Satish on May 4, 2009 at 8:55 pm

  Thank u Mitra, i want ganesha and shiva astothras can u please send through my mai :chetana_balaga@yahoo.com

  Reply

 33. Posted by karthik balram rao on February 19, 2009 at 11:46 am

  the first line of the second sloka that you have given should read vakratunda mahaakaya SOORYA KOTI samaprabha and not the way you have mentioned it…

  Reply

  • I think there are many variations for the Vakra Thunda shloka –
   1. Soorya Koti/Koti Soorya (both refer to brilliance of one crore Suns)
   2. Nirvignam/Avignam (both mean without obstacles or remove obstacles)
   3. Sarva Karyeshu/Subha Karyeshu (Sarva = All –> can be chanted in general/always; Subha = Good –> generally chanted in festivals/auspicious occasions).
   My Sanskrit knowledge is limited, so pardon me if I am wrong anywhere but I think, as long as we chant them with faith & devotion, and the correct intonation, it shouldn’t really matter.

   Reply

 34. Posted by Vijay on January 31, 2009 at 8:28 pm

  Thank you very much for the Slokas

  Reply

 35. Posted by raichandran.s on January 23, 2009 at 10:58 am

  pl send me slokas in kannada,

  Reply

 36. Posted by shiva on December 6, 2008 at 5:40 am

  hi,
  please me Lord Ganesha slokas in tamil.

  Shiva, I am sorry, I don’t know Tamil.

  Reply

 37. Posted by Manu on December 6, 2008 at 5:08 am

  I want the above sloka in Tamil.

  Can you send to the above email address.

  Hi Manu, I am sorry. I don’t know Tamil.

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: