Archive for September, 2008

Raghavendra Guru Rayara Sevisiro – Lyrics

As requested by Raghavendran, here are the lyrics for yet another famous song on our Rayaru. As always. the lyrics in Kannada, and followed by English.

Composer : ಶ್ರೀ ಶ್ರೀದ ವಿಠ್ಠಲ ದಾಸರು 

ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರು ರಾಯರ ಸೇವಿಸಿರೋ ಸೌಖ್ಯದಿ ಜೀವಿಸಿರೋ ॥ಪ॥
ತುಂಗಾತೀರದಿ ರಘುರಾಮನ ಪೂಜಿಪರೋ ನರಸಿಂಘನ ಭಜಕರೋ ॥ಅಪ॥

ಶ್ರೀ ಸುಧೀಂದ್ರ ಕರ ಸರೋಜ ಸಂಜಾತ ಜಗದೊಳಗೆ ಪುನೀತ
ದಶರಥಿಯ ದಾಸತ್ವವ ತಾ ವಹಿಸಿ ದುರ್ಮತಿಗಳ ಜಯಿಸಿ
ಈ ಸಮೀರ ಮತ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿ ನಿಂದಕರನು ನೀಗಿ
ಭೂಸುರರಿಗೆ ಸಂಸೇವ್ಯ ಸದಾಚರಣೀ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಕರುಣಿ ॥೧॥

ಕುಂದದ ವರ ಮಂತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಕರೆದಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ
ಬೃಂದಾವನಗತ ಮೃತ್ತಿಕೆ ಜಲಪಾನ ಮುಕುತಿಗೆ ಸೋಪಾನ
ಸಂದರುಶನಮಾತ್ರದಲಿ ಮಹಾತಾಪ ಬಡಿದೋಡಿಸಲಾಪ
ಮಂದಭಾಗ್ಯರಿಗೆ ದೊರೆಯದು ಇವರ ಸೇವಾ ಶರಣರ ಸಂಜೀವಾ ॥೨॥

ಶ್ರೀದ ವಿಠಲನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಪಾತ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಸಲು ಮಾತ್ರ
ಮೋದ ಪಡಿಸುತಿಹ ತಾನಿಹಪರದಲ್ಲಿ ಈತಗೆ ಸರಿಯಲ್ಲಿ
ಮೇದಿನಿಯೊಳಗಿನ್ನರಸಲು ನಾ ಕಾಣೆ ಪುಸಿಯಲ್ಲಾಣೆ
ಪಾದಸ್ಮರಣೆಯ ಮಾಡದವನೆ ಪಾಪಿ ನಾ ಪೇಳುವೆ ಸ್ಥಾಪಿ ॥೩॥

Raghavendra Guru Rayara sevisiro soukyadi jivisiro ||pa||

tungatheeradi raghuramana poojiparo narasinghana bhajakaro ||ap||

sree sudheendra kara saroja sanjata jagadolage punitA
dasharatiya dasatvava ta vahisi durmatigala jayisi
ee sameera mata samstApakarAgi nindakaranu neegi
busurarige samsevya sadacharanee kangolisuva karuni ||1||

kundada vara mantralayadalliruva
karadallige baruva brindavanagata mrittike jalapAna mukutige sopAna
sandarushanamAtradali mahatApa badidoisalApa
mandabhAgyarige doreyadiruva seva sharanara sanjeevA ||2||

srida vithalana sannidana pAtra
samstutisalu mAtra moda padisutiha tanihaparadalli
itage sariyalli mediniyolaginnarasalu nA kane pusiyallaane
pAdasmaraneya madadavane papi na peluve stapi ||3||

You can listen to the song sung by P.Susheela here at KannadaAudio.com

Mahishasura Mardini Stotra – Lyrics

This song was composed by the great sage Adi Shankaracharya some time around 810 AD. This song is sung in praise of Goddess Chamundeshwari and describes the way She destroyed many demons.

ayi giri nandini, nandita medini, visva vinodini, nandinute ||
giri vara vindhya shirodhini vasini vishnuvilaasini jisnunute ||
bhagavati he shitikaNthakutumbini bhoorikutumbini bhoorikrute ||
jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute ||

suravaravarshiNi durdharadharshiNi durmukhamarshiNi harsharate ||
tribhuvanaposhiNi shankaratoshiNi kilbishamoshiNi ghosharate ||
danujaniroshiNi ditisutaroshiNi durmadashoshiNi sindhusute ||
jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute ||

ayi jagadamba madamba kadambavanapriyavaasini haasarate ||
shikharishiromaNi tungahimaalaya shringanijaalaya madhyagate ||
madhumadhure madhukaitabhaganjini kaitabhabhanjini raasarate ||
jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute ||

ayi shatakhaNda vikhaNditaruNda vituNditashuNda gajaadhipate ||
ripugajagaNda vidaaraNachaNda paraakramashuNda mrigaadhipate ||
nijabhujadaNda nipaatitakhaNda vipatitamuNda bhataadhipate ||
jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute ||

ayi raNadurmadashatruvadhodita durdharanirjara shaktibhrute ||
chaturavicharadhuriiNamahasiva dutakrita pramathaadhipate ||
duritaduriihaduraashayadurmati daanavaduta krutaantamate ||
jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute ||

ayi sharaNaagata vairivadhoovara viiravaraabhayadaayakare ||
tribhuvanamastaka shoolavirodhishiirodhikritaamala shoolakare ||
dumidumitaamara dundubhinaada mahomukhariikrita tigmakare ||
jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute ||

ayi nijahunkriti maatraniraakrita dhoomravilochana dhoomrashate ||
samravishoshita shoNitabeeja samudbhavashoNita biijalate ||
shivashivashumbhani shumbhamahaahavatarpita bhutapishaacharate ||
jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute ||

dhanuranusangaraNakshaNasanga parishphuradanga naTatkaTake ||
kanakapishanga prishatkanishanga rasadbhatasringa hataabaTuke ||
krutachaturanga balakshitiranga ghatadbahuranga raTadbaTuke ||
jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute ||

jaya jaya japyajaye jayashabda parastutitatatpara vishvanute ||
jhaNa jhaNa jhinjhimijhinkritanoopura sinjitamohita bhootapate ||
natita nataardhanatiinatanaayaka naatitanaatyasugaanarate ||
jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute ||

ayi sumanah sumanah sumanah sumanoharakaantiyute ||
shrita rajanii rajanii rajanii rajanii rajaniikaravakravrute ||
sunayanavibhra marabhra marabhra marabhra marabhra maraadhipate||
jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute ||

sahitamahaahava mallamatallika mallitarallaka mallarate ||
virachitavallika pallikamallika shrillikabhillika vargavrute ||
sita kruta phullisamullasitaakruNtallaja pallavasallalite ||
jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute ||

aviralagaNda galanmadamedura mattamatangajaraajapate ||
tribhuvana bhooshaNa bhootakalaanidhi roopapayonidhiraajasute ||
ayi sudatiijanalaalasamaanasa mohanamanmatharaajasute ||
jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute ||

kamaladalaamalakomala kaantikalaakalitaamala bhaalatale ||
sakalavilaasakalaanilayakrama kelichalatkala hamsakule ||
alikulasankula kuvalayamaNdala maulimiladbakulaalikule ||
jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute ||

karamuraliirava viijita koojita lajjita kokila manjumate ||
militapulinda manoharagunjita ranjitashailanikunjagate ||
nijaguNabhoota mahaashabariigaNa sadguNasambhruta kelitale ||
jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute ||

katitatapiitadukoolavichitra mayookhatiraskrita chandraruche||
praNatasuraasura maulimaNisphuradamshulasannakha chandraruche||
jitakanakaachala maulipadorjita nirbharakunjara kumbhakuche ||
jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute ||

vijitasahasra karaikasahasra karaikasahasra karaikanute ||
krutasurataaraka sangarataaraka sangarataaraka soonusute ||
surathasamaadhi samaanasamaadhi samaadhi samaadhi sujaatarate ||
jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute ||

padakamalam karuNaanilaye varivasyati yonudinam sashive ||
ayi kamale kamalaanilaye kamalaanilayah sakatham na bhavet ||
tava padameva param padamityanushiilayato mama kim na shive ||
jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute ||

kanakalasatkala sindhujalairanusinchinute guNarangabhuvam ||
bhajati sa kim na sachikuchakumbha tatiiparirambha sukhaanubhavam ||
tava charaNam sharaNam karavaaNi nataamaravaaNi nivaasisivam ||
jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute ||

tava vimalendukulam vadanendum alam sakalam nanu koolayate ||
kimu puruhoota puriindumukhiisumukhiibhirasau vimukhiikriyate ||
mama tu matam sivanaamadhane bhavatii kripayaa kimuta kriyate ||
jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute ||

ayi mayi diinadayaalutayaa krupayaiva tvayaa bhavitavyamume ||
ayi jagato jananii krupayaasi yathaasi tathanumitaasitare ||
yaduchitamatra bhavatyurariikrutaadurutaapa mapaakrurute ||
jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute ||

P.S: You can find the stotra in different languages here:

 1. Mahishasura Mardini Stotra in Telugu, Kannada, Sanskrit.

One Year Anniversary – September 22nd 2008


Thank you all so much!

It is exactly one year since I started this blog. I have come a long way and really enjoy writing, and also sharing everything I know with you all. Many of you have become like close friends. Thanks so much for all the support and encouragement you all have provided. This blog wouldn’t be so popular if not for all your wonderful comments.

Some interesting statistics I found within my Dashboard:

 • 171 – Posts
 • 700 comments
 • Around 120,000 views
 • 25 categories
 • 22 tags.

Mahalaya Amavasya – October 7th 2010

This year in the Vikruthinama Samvatsara, Mahalaya Amavasya falls on October 7th 2010. Mahalaya Paksha is a fortnight  for ancestral worship. Mahalaya Paksha precedes Mahalaya Amavasya.The pitru tarpana given during this time is a way of showing gratitude to your departed ancestors.

I am not sure about what actually is done; because in our Madhwa community women are not allowed to even enter the room. Attached below is a link which may be helpful.

1. Amavasya Tharpana

Sri Saraswathi Slokas

Saraswathi Stora

1. Saraswathi Namasthubyam Varade Kaamarupine
Vidhyarambham Karishyami Sidhir bhavathu mesada

2. Yaa kundendu tushaarahaara dhavalaa
yaa shubhra vastraavritaa
yaa veenaa varadanda manditakaraa
yaa shwetha padmaasanaa
yaa brahmaachyuta shankara prabritibihi
devaih sadaa pujitaa
saa maam pattu saraswathi bhagavatee
nihshesha jaadyaapahaa

Atha MahaSaraswathi Dhyanam

Shrirasthu || Ahsthabahum shubravarnam srushtikaryadhuramdharam
shooladhyayoodhasamyuktham brahmachaitanyaroopinim
shuklamalyambaradharam sarvadevanamaskrutham
mahasaraswathim devim bhaktyatam pranamamyaham ||2||

After I finished typing the above slokas in Baraha, I also found this in my book:

Saraswathi Namastubhyam Sarva Devi Namo Nama
Shantha Roopey Shashi Dharey Sarva Yoge Namo Namah ||

Updated lyrics provided by Ms.Bhavana Damle.

ಸರಸ್ವತಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ವರದೇ ಕಾಮರೂಪಿಣಿ
ವಿದ್ಯಾರಂಭಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತು ಮೇ ಸದಾ ||

ಯಾ ಕುಂದೇಂದು ತುಷಾರಹಾರ ಧವಲಾ ಯಾ ಶುಭ್ರ ವಸ್ತ್ರಾವೃತಾ |
ಯಾ ವೀಣಾವರದಂಡಮಂಡಿತಕರಾ ಯಾ ಶ್ವೇತಪದ್ಮಾಸನಾ ||
ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಚ್ಯುತಶಂಕರಪ್ರಭ್ರೃತಿಭಿಃ ದೇವೈ: ಸದಾ ಪೂಜಿತಾ |
ಸಾ ಮಾಂ ಪಾತು ಸರಸ್ವತೀ ಭಗವತೀ ನಿಃಶೇಷ ಜಾಡ್ಯಾಪಹಾ ||

ಶ್ರೀರಸ್ತು || ಅಷ್ಟಬಾಹುಂ ಶುಭ್ರವರ್ಣಂ ಸೃಷ್ಟಿಕಾರ್ಯಧುರಂಧರಾಂ
ಶೂಲಾಧ್ಯಯುಧಸಂಯುಕ್ತಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಚೈತನ್ಯರೂಪಿಣೀಂ
ಶುಕ್ಲಮಾಲ್ಯಾಂಬರಧರಾಂ ಸರ್ವದೇವನಮಸ್ಕೃತಾಂ
ಮಹಾಸರಸ್ವತೀಂ ದೆವೀಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ತಾಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಂ ||

ಸರಸ್ವತಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಸರ್ವ ದೇವಿ ನಮೋ ನಮಃ
ಶಾಂತ ರೂಪೇ ಶಶಿಧರೇ ಸರ್ವ ಯೋಗೇ ನಮೋ ನಮಃ ||

saraswati namastubhyaM varadE kAmarUpiNi
vidyAraMbhaM kariShyAmi siddhirbhavatu mE sadA ||

yA kuMdEMdu tuShArahAra dhavalA yA SuBra vastrAvRutA |
yA vINAvaradaMDamaMDitakarA yA SvEtapadmAsanA ||
yA brahmAcyutaSaMkarapraBrRutiBiH dEvai: sadA pUjitA |
sA mAM pAtu sarasvatI BagavatI niHSESha jADyApahA ||

shrIrastu || aShTabAhuM shubhravarNaM sRuShTikaaryadhuraMdharaaM
shoolaadhyayudhasaMyuktaaM brahmachaitanyaroopiNIM
shuklamaalyaaMbaradharaaM sarvadEvanamaskRutaaM
mahaasaraswatIM devIM bhaktyaa taaM praNamaamyahaM ||

saraswati namastubhyaM sarva dEvi namO namaH
shaaMta roopE shashidharE sarva yOgE namO namaH ||

Thunga Teeradi Ninta Suyativara – Lyrics


You can listen to this song sung by Pt. Bhimsen Joshi at Kannada Online.

P.S: Ms. Bhavana has provided the lyrics in English.

tuMgA teeradi niMta suyativaranyAre pELammaYya
saMgeetapriya maMgalasuguNataraMga munikulOttuMga kANamma ||

cheluva sumukha phaNeyalli tilaka nAmagaLu nODamma
jalamaNiya koraLalli tulasimAlegaLu pELamma
sulalita kamaMDalu daMDavane dharisihane nODamma
kShulla hiraNyakanalli janisida prahlAdanu tAnillihanamma ||1||

suMdara charaNAraviMdake bhakutiyaliMda nODamma
vaMdisi stutisuva bhUsuravRuMda nODamma
chaMdadalaMkRutiyiMda shObhisuvAnaMda nODamma
hiMde vyAsamuniyeMdenisida karmaMdigaLa rasaghadiMda rahitane ||2||

abhinava janArdhana viThalana dhyAnisuva nODamma
abhivaMdisidavarige akhilArthava sallisuva nODamma
nabhamaNiyaMdadi vividhadi shObhisuva nODamma
shubhaguNanidhi rAghavEMdra guru abujabhavAMDadi prabala kANamma ||3||

Pavamana Jagadaprana Lyrics

This song sung by Pt. Bhimsen Joshi is one of my all time favorites. However, I wasn’t able to find the song on the web. If you have a link, do share it. So, here comes the lyrics for this great song. As always in Kannada, and Braha Script in English.

ಪವಮಾನ ಪವಮಾನ ಜಗದ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕರುಷಣ ಭವಭಯಾರಣ್ಯ ದಹನ |ಪ|

ಶ್ರವಣವೆ ಮೊದಲಾದ ನವವಿಧ ಭಕುತಿಯ ತವಕದಿಂದಲಿ ಕೊಡು ಕವಿಗಳ ಪ್ರಿಯ |ಅ.ಪ|

ಹೇಮ ಕಚ್ಚುಟ ಉಪವೀತ ಧರಿಪ ಮಾರುತ ಕಾಮಾದಿ ವರ್ಗ ರಹಿತ
ವ್ಯೋಮಾದಿ ಸರ್ವವ್ಯಾಪುತ ಸತತ ನಿರ್ಭೀತ ರಾಮಚಂದ್ರನ ನಿಜದೂತ
ಯಾಮ ಯಾಮಕೆ ನಿನ್ನಾರಾಧಿಪುದಕೆ ಕಾಮಿಪೆ ಎನಗಿದು ನೇಮಿಸಿ ಪ್ರತಿದಿನ
ಈ ಮನಸಿಗೆ ಸುಖಸ್ತೋಮವ ತೋರುತ ಪಾಮರ ಮತಿಯನು ನೀ ಮಾಣಿಪುದು || 1 ||

ವಜ್ರ ಶರೀರ ಗಂಭೀರ ಮುಕುಟಧರ ದುರ್ಜನವನ ಕುಠಾರ
ನಿರ್ಜರ ಮಣಿದಯಾ ಪಾರ ವಾರ ಉದಾರ ಸಜ್ಜನರಘವ ಪರಿಹಾರ
ಅರ್ಜುನಗೊಲಿದಂದು ಧ್ವಜವಾನಿಸಿ ನಿಂದು ಮೂರ್ಜಗವರಿವಂತೆ ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದಿ
ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ನಿನ್ನ ಅಬ್ಜ ಪಾದದ ಧೂಳಿ ಮಾರ್ಜನದಲಿ ಭವ ವರ್ಜಿತನೆನಿಸೊ || 2 ||

ಪ್ರಾಣ ಅಪಾನ ವ್ಯಾನೋದಾನ ಸಮಾನ ಆನಂದ ಭಾರತಿ ರಮಣ
ನೀನೆ ಶರ್ವಾದಿ ಗೀರ್ವಾಣಾದ್ಯಮರರಿಗೆ ಜ್ಞಾನಧನ ಪಾಲಿಪ ವರೇಣ್ಯ
ನಾನು ನಿರುತದಲಿ ಏನೇನೆಸಗಿದೆ ಮಾನಸಾದಿ ಕರ್ಮ ನಿನಗೊಪ್ಪಿಸಿದೆನೊ
ಪ್ರಾಣನಾಥ ಸಿರಿವಿಜಯವಿಠಲನ ಕಾಣಿಸಿ ಕೊಡುವದು ಭಾನು ಪ್ರಕಾಶ || 3 ||

pavamAna pavamAna jagada prANa
saMkaruShaNa bhava BayAraNya dahana | pa |

SravaNave modalAda navavidha Bakutiya
tavakadiMdali koDu kavijanapriyA | apa |

hEma kacchUTa upavIta dharipa mArutha
kAmAdivargarahitA

vyOmAdi sakala vyAvputA nirBItA
rAmachaMdrana nijadUta

yAma yAmake ninAradhipudake
kAmipe enagidu nEmisi pratidina manasige suKastOmava
tOruta pAmaramatiyanu nImANipudO || 1 ||

vajra SarIra gaMBIra mukuTadhara durjanavanakuThAra
nirjaramaNi dayA pArAvArA udAra sajjanaraGaparihAra
arjunagolidaMdu dhvajavAnisi niMdu mUrjagavarivaMte
garjane mADidi hejje hejjege nin abja pAdadoLi mUrjagadali
Bavavarjita nenisO || 2 ||

prANa apAna vyAna udAna samAna AnaMda BArati ramaNa
nIne SarvAdigIrvANAdyarige jAnadhanapAlipa varENya
nAnu nirutadali EnEnesaguve mAnasAdi karma
ninagoppisidenO prANanAtha sirivijayaviThalana
kANisikoDuvudu BAnuprakASa || 3 ||

Kayi Kadabu – Fresh Coconut Kadabu

So many of you had asked for the recipe for Kayi Kadabu during Ganesha Festival. I had not prepared this one in a long long time. However, I had no time in the morning to prepare this version of the Kadabu for the Lord, I did it in the evening. For a recipe visited after many years, it was a super hit and everyone in my family and my Sister’s loved it. They said it tasted better than the Dry Coconut Kadabu. 🙂

SO, here is what you require for preparing this.

Ingredients for the Coconut Filling:

 • 2 and 1/2 cups freshly grated coconut
 • 2 and 1/2 cups Brown Sugar, or Powdered Jaggery
 • 5 Cardamom
 • 2 tsp Poppy Seeds, Gasgase fried in Ghee (optional)

Method:

 • In a heavy bottomed pan , mix both the Coconut and Jaggery as shown below.

 • Keep stirring the mixture and make sure it doesn’t stick to the bottom and burn.
 • After, 10-15 minutes, the mixture will change its color to dark brown
 • If it is too think, just add 2-3 drops of water.
 • Once it becomes thick, add the ground Cardamom, and Poppy seeds.

Ingredients for the Dough: This is exactly the same dough I used for the Dry Coconut Kadabu.

* 2 cups all purpose flour or maida
* 1/4 cup fine sooji or Rave or Rava
* pinch of salt
* 2 tsp oil

Method:

 1. In a bowl, mix all the ingredients listed in the dough; except oil.
 2. Heat oil and add it to the dough.
 3. Mix all of them again, make sure the oil is mixed well with the flour.
 4. Add water and make a dough.
 5. Keep it aside for an hour.
 6. Now roll the dough into circles, like poori. These pooris should be as thin as possible. Since it is maida flour, it stretches a lot.
 7. Fill the coconut filling, fold the edges and seal by applying water and closing them tightly.
 8. Fry them on medium heat in oil.

P.S: One of the Kadabu wasn’t closed tightly, and so some of the filling mixed with the Oil. I had to trun off the stove, let the oil cool down, strain the oil and continue. So, closing the kadabus tightly is the key to this recipe.

Quick and Easy Tomato Chutney

My Mysore Ajji and my Mom, both used to make this chutney for mostly chapathi on Thursday night’s; and on days when there was just tomatoes and no coconut for making chutney. It used to be sweet, tangy, and spicy and very delicious. I used to make this a lot when in Dubai, somehow missed doing it here. Anyway, I was picking up old stuff and found a book which had recipe for Tomato Gojju, and instantly it came to my mind about this chutney.

Tomato Chutney

Tomato Chutney

Ingredients:

 1. 3 large wine ripe tomatoes.
 2. 12 curry leaves
 3. 4 sprigs cilnatro – chopped
 4. 2 tsp red chilli powder
 5. 3 green chillies
 6. 1 tsp each mustard seeds and Jeera.
 7. 1/4 tsp turmeric or haldi
 8. pinch of hing
 9. 3 tsp Jaggery or brown sugar
 10. salt to taste

Method:

 1. In a pan, add 3 tsp oil. When it is hot, add hing, mustard seeds, jeera.
 2. When the mustard seeds start spluttering, add haldi, curry leaves, and tomatoes.
 3. Fry for a few minutes.
 4. Next, add the salt, finely chopped cilantro, and also jaggery.
 5. Close the lid and allow to cook for 7-8 minutes.
 6. Once the tomatoes are cooked, you can serve them as is. That’s how my Ajji and Mom used to do.
 7. However, once the chutney was cool, I grinded it into a smooth paste. This was so that my daughter would not pick out all the curry leaves, green chillies.
 8. finely-ground-tomato-chutney

  finely-ground-tomato-chutney

 9. I served it with Idli  as you can see below; it was just awesome.
Served with Idli

Served with Idli

P.S: With 3 green chillies, the chutney was quite spicy when it was grinded. So, if you are eating it without grinding add 3 chillies, so that you can pick them out. But, if you are going to grind it, add 1 or just 1/2 green chilli.

Srinivasa Bhajane

My mom had written this song and given it to me long back, and asked me to recite this during Dasara. So, here comes the lyrics for this song in Kannada and also a translation in English which you can directly use in Baraha and convert to any other language you need.

You can click on the image to see a bigger picture, and clear text as well.

SrInivAsa bhajane

biDenO ninnaMGri SrInivAsa
enna DuDisikoLLelO SrInivAsa
ninna nuDiya jotellO SrInivAsa
nanna naDe tappu kAyO SrInivAsa|

baDiyO bennali SrInivAsa
enna oDala hoyyadiro SrInivAsa
nA baDava kANelO SrInivAsa
nina oDala hokkeno SrInivAsa ||

paMju hiDiveno SrInivAsa
nina E0jala baLidu0be SrInivAsa
nA sa0je udhayake SrInivAsa
kALajiya piDive SrInivAsa||

satige chAmara SrInivAsa
nA netti kuNivenO SrInivAsa
ninna ratnadAvige SrInivAsa
nA hottu nalivenO SrInivAsa||

avarULigava mALpe SrInivAsa
nanna pAlisO biDade SrInivAsa
hELida0tAgali SrInivAsa
ninnagaLAgive SrInivAsa||

ninna nAma hOLige SrInivAsa |
kaLLa kunni nAnAgihe SrInivAsa
kaTTi ninnavaroddare SrInivAsa
nanaginnu lajjEtake SrInivAsa ||

bIsi kollalavare SrInivAsa
mudre kAsi chuchchalavare SrInivAsa
mikka GAsiga0jenayya SrInivAsa
e0jala ba0Ta nA SrInivAsa ||

hEsi nAnAdhare SrInivAsa
hari dAsaroLu pokke SrInivAsa
avara BASheya kELihe SrInivAsa
A vAsiya sairiso SrInivAsa ||

ti0gaLavanalla SrInivAsa
vatsa ra0gaLavanalla SrInivAsa
rAja0gaLa savadipe SrInivAsa
bhava0gaLa dATuve SrInivAsa ||

ninnava ninnava SrInivAsa
nAnanya ariyeno SrInivAsa
ayya manniso tAyita0de SrInivAsa
prasanna ve0kaTAdhri SrInivAsa ||

%d bloggers like this: