Archive for October 31st, 2008

Tulasi Pooje Slokas

IMG_1912

This year Tulasi Habba is on November 23rd 2015. More details can be found here at my blog:

1. Tulasi Habba

Tulasi Praathane

namah tulasi kalyaaNi namo vishhnu priye shubhe |
namo moksha pradaayike devi namaH sampatpradaayike ||

Tulasige Namaskara

Yanmule sarva thirthani yanmadye sarva devatha |
yadagre sarva vedashcha Tulasi thvam namam mayham ||

Tulasi Dyana

dyayescha tulasim devim shyamam kamala lochanam
prasannam panmakalhara varabhaya chaturbhuja
kiritahara keyura kundaladi vibushitam
dhavalankusha samyuktam nishedushim

Tulasi Ashhtottara Shatanamavali

om shrii tulasyai namaH
om nandinyai namaH
om devyai namaH
om shikhinyai namaH
om dhAriNyai namaH
om dhAtryai namaH
om sAvitryai namaH
om satyasandhAyai namaH
om kAlahAriNyai namaH
om gauryai namaH
om devagiitAyai namaH
om draviiyasyai namaH
om padminyai namaH
om siitAyai namaH
om rukmiNyai namaH
om priyabhuuShaNAyai namaH
om shreyasyai namaH
om shriimatyai namaH
om mAnyAyai namaH
om gauryai namaH
om gautamArchitAyai namaH
om tretAyai namaH
om tripathagAyai namaH
om tripAdAyai namaH
om traimuurtyai namaH
om jagatrayAyai namaH
om trAsinyai namaH
om gAtrAyai namaH
om gAtriyAyai namaH
om garbhavAriNyai namaH
om shobhanAyai namaH
om samAyai namaH
om dviradAyai namaH
om ArAdyai namaH
om yaGYavidyAyai namaH
om mahAvidyAyai namaH
om guhyavidyAyai namaH
om kAmAxyai namaH
om kulAyai namaH
om shriiyai namaH
om bhuumyai namaH
om bhavitryai namaH
om sAvitryai namaH
om saravedavidAmvarAyai namaH
om sha.nkhinyai namaH
om chakriNyai namaH
om chAriNyai namaH
om chapalexaNAyai namaH
om piitAmbarAyai namaH
om prota somAyai namaH
om saurasAyai namaH
om axiNyai namaH
om ambAyai namaH
om sarasvatyai namaH
om samshrayAyai namaH
om sarva devatyai namaH
om vishvAshrayAyai namaH
om sugandhinyai namaH
om suvAsanAyai namaH
om varadAyai namaH
om sushroNyai namaH
om chandrabhAgAyai namaH
om yamunaapriyAyai namaH
om kAveryai namaH
om maNikarNikAyai namaH
om archinyai namaH
om sthAyinyai namaH
om dAnapradAyai namaH
om dhanavatyai namaH
om sochyamAnasAyai namaH
om shuchinyai namaH
om shreyasyai namaH
om priitichintexaNyai namaH
om vibhuutyai namaH
om aakR^ityai namaH
om aavirbhuutyai namaH
om prabhAvinyai namaH
om gandhinyai namaH
om svarginyai namaH
om gadAyai namaH
om vedyAyai namaH
om prabhAyai namaH
om sArasyai namaH
om sarasivAsAyai namaH
om sarasvatyai namaH
om sharAvatyai namaH
om rasinyai namaH
om kALinyai namaH
om shreyovatyai namaH
om yAmAyai namaH
om brahmapriyAyai namaH
om shyAmasundarAyai namaH
om ratnaruupiNyai namaH
om shamanidhinyai namaH
om shatAnandAyai namaH
om shatadyutaye namaH
om shitikaNThAyai namaH
om prayAyai namaH
om dhAtryai namaH
om shrii vR^indAvanyai namaH
om kR^iShNAyai namaH
om bhaktavatsalAyai namaH
om gopikAkriiDAyai namaH
om harAyai namaH
om amR^itaruupiNyai namaH
om bhuumyai namaH
om shrii kR^iShNakAntAyai namaH
om shrii tulasyai namaH


Shri Tulasi Ashtotra in Sanskrit can be downloaded here:

%d bloggers like this: