Archive for August 11th, 2009

Shyamala Dandaka Stothra

Ms. Sneha has sent the lyrics for Shyamala Dandaka stothra.  ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಾ.  Attached below is the lyrics in Kannada.

This is the first time I have posted anything directly in Kannada.  Actually copied whatever Sneha sent and pasted it here. It was so easy. Hope it works for you all as well. If you see some weird characters, please download and install Kannada font.

ಮಾಣಿಕ್ಯ ವೀಣಾ ಮುಫಲಾಲಯಂತೀಂ, ಮದಾಲಸಾಂ ಮಂಜುಲ  ವಾಗ್ವಿಲಾಸಾಂ\\೨\\
ಮಾಹೇಂದ್ರ ನೀಲದ್ಯುತಿ ಕೋಮಲಾಂಗೀಂ, ಮಾತಂಗಕನ್ಯಾಂ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮೀ…ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಮೀ

ಚತುರ್ಭುಜೇ ಚಂದ್ರಕಳಾವತಂಸೆe, ಕುಚೊeನ್ನತೆ ಕುಂಕುಮರಾಗಷೋಣೇ\\೨\\
ಪುಂಡ್ರೆeಕ್ಶು ಪಾಶಾಂಕುಶ ಪುಶ್ಪಬಾಣಹಸ್ತೆe, ನಮಸ್ತೆe ಜಗದಕಮಾತಃ… \\

ಮಾತಾ…! ಮರಕತಶ್ಯಾಮಾ! ಮಾತಂಗೀ ಮಧುಶಾಲಿನೀ \\೨\\
ಕುರ್ಯಾತ್ಕಟಾಕ್ಶಂ ಕಲ್ಯಾಣೀ! ಕದಂಬ ವನವಾಸಿನೀ…
ಮಾತಾ…! ಮರಕತಶ್ಯಾಮಾ! ಮಾತಂಗೀ ಮಧುಶಾಲಿನೀ
ಕುರ್ಯಾತ್ಕಟಾಕ್ಶಂ ಕಲ್ಯಾಣೀ! ಕದಂಬ ವನವಾಸಿನೀ…

ಜಯ ಮಾತಂಗತನಯೆe…! ಜಯ ನೀಲೊeತ್ಪಲದ್ಯುತೆ!
ಜಯ ಸಂಗೀತರಸಿಕೆe! ಜಯ ಲೀಲಾಶುಕಪ್ರಿಯೆe…!

ಸುಧಾಸಮುದ್ರಾಂತ ಹ್ರುದ್ಯನ್ಮಣೀ ದ್ವೀಪ ಸಂರೂಢ ಬಿಲ್ವಾಟವೀ ಮಧ್ಯ , ಕಲ್ಪದ್ರುಮಾಕಲ್ಪ ಕಾದಂಬ ಕಾಂತಾರವಾಸಪ್ರಿಯೆe…!
ಕ್ರುತಿ ವಾಸಪ್ರಿಯೆe…!ಸರ್ವ ಲೊeಕ ಪ್ರಿಯೆe…!

ವಲ್ಲಕೀ ವಾದನ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಲೊeಲ ತಾಲeಲಲಲಾ ಬದ್ಧ ತಾಟಂಕ ಭೂಷಾ ವಿಷೇಷನ್ಮಿತೇ ಸಿದ್ಧ ಸಂವಾಣಿತೇ..!

ದೇವ ದೇವೇಶ ದೈತ್ಯೇಶ ಯಕ್ಷೇಶ ಭೂತೇಶ ವಾಗೀಶ ಕೋಣೇಶ ವಾಯ್ವಜ್ಞ ಕೊಟೀ ರಮಾಣಿಕ್ಯ
ಸಂಗೃಷ್ಟ ಬಾಲಾತ ಪೋತ್ಠ ಮಲಾಕ್ಷರ ತಾರುಣ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗೃಹೀಂತಾಗ್ವೀ ಪದ್ಮದ್ವಯೇ …ಅದ್ವಯೇ

ರೋಚಿರಃ ವರಹ ರತ್ನ ಪೀಠಸ್ಠಿತೇ…ಸುಸ್ಠಿತೇ, ಶಂಖ ಪದ್ಮದ್ವಯೋಪಾಶ್ರಿತೇ…ಆಶ್ರಿತೇ…
ದೇವಿ ದುರ್ಗವಟು ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲೈರ್ಯುತೇ…ಮತ್ತ ಮತಾಂಗ ಕನ್ಯಾ ಸಮೂಹಾನ್ಮಿತೇ…

ಸರ್ವಯಂತ್ರಾತ್ಮಿಕೆ! ಸರ್ವಮಂತ್ರಾತ್ಮಿಕೆ!
ಸರ್ವತಂತ್ರಾತ್ಮಿಕೆ!  ಸರ್ವಮುದ್ರಾತ್ಮಿಕೆ!
ಸರ್ವಶಕ್ತ್ಯಾತ್ಮಿಕೆ! ಸರ್ವವರ್ಣಾತ್ಮಿಕೆ!

ಸರ್ವರೂಪೆe! ಜಗನ್ಮಾತ್ಕೆ! ಹೇ ಜಗನ್ಮಾತ್ಕೆ!
ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಮಾಂ, ಪಾಹಿ ಮಾಂ, ಪಾಹಿ!

%d bloggers like this: