ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟಕಂ – Sri Krishna Ashtakam Lyrics

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟಕಂ
ವಾಸುದೇವ  ಸುತಂ  ದೇವಂ  ಕಂಸ  ಚಾನುರ  ಮರ್ದನಂ  |
ದೇವಕಿ  ಪರಮಾನಂದಂ  ಕೃಷ್ಣಂ  ವಂದೇ  ಜಗಧ್ಗುರುಂ  ||

ಅಥಸೀ  ಪುಷ್ಪ  ಸಂಕಾಶಂ  ಹಾರ  ನೂಪುರ  ಶೋಭಿತಂ    |
ರತ್ನ  ಕಂಕಣ  ಕೇಯುರಂ  ಕೃಷ್ಣಂ  ವಂದೇ  ಜಗಧ್ಗುರುಂ   ||

ಕುಟಿಲಾಲಕ  ಸಂಯುಕ್ತಂ  ಪೂರ್ಣ  ಚಂದ್ರ  ನಿಭಾನನಂ  |
ವಿಲಸತ್ ಕುಂಡಲ  ಧರಂ  ಕೃಷ್ಣಂ  ವಂದೇ  ಜಗಧ್ಗುರುಂ  ||

ಮಂಧಾರ   ಗಂಧ  ಸಂಯುಕ್ತಂ  ಚಾರುಹಾಸಂ  ಚತುರ್ಭುಜಂ  |
ಬಾರ್ಹಿ  ಪಿಂಚವ ಚುಡಗಂ  ಕೃಷ್ಣಂ  ವಂದೇ  ಜಗಧ್ಗುರುಂ  ||

ಉತ್ಪುಲ್ಲ  ಪದಂ  ಪತ್ರಕ್ಷಂ  ನೀಲ  ಜೀಮೂತ ಸಂನಿಭಂ  |
ಯಾದವಾನಂ  ಶಿರೋ  ರತ್ನಂ  ಕೃಷ್ಣಂ  ವಂದೇ  ಜಗಧ್ಗುರುಂ  ||

ರುಕ್ಮಿಣಿ  ಕೇಳಿ  ಸಂಯುಕ್ತಂ  ಪಿಥಮ್ಬರ  ಸುಶೋಭಿತಂ  |
ಆವಾಪ್ತ ತುಳಸಿ  ಗಂಧಂ , ಕೃಷ್ಣಂ  ವಂದೇ  ಜಗಧ್ಗುರುಂ  ||

ಗೋಪಿಕಾನಾಂ  ಕುಸಥ್ವಂಥ್ವ ಕುಮ್ಕುಮಾನ್ಗಿಥ  ವಕ್ಷಸಂ  |
ಶ್ರೀನಿಕೇತಂ  ಮಹೇಶ್ವಾಸಂ  ಕೃಷ್ಣಂ  ವಂದೇ  ಜಗಧ್ಗುರುಂ  ||

ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಂ  ಮಹೋರಸ್ಕಂ  ವನ  ಮಾಲ  ವಿರಯಿತಂ |
ಶಂಖ  ಚಕ್ರ  ಧರಂ  ದೇವಂ  ಕೃಷ್ಣಂ  ವಂದೇ  ಜಗಧ್ಗುರುಂ  ||

ಕ್ರಿಷ್ಣಷ್ಟಕಂ  ಇಥಂ  ಪುಣ್ಯಂ  ಪ್ರಾಥ  ರುಥ್ಥಾಯ  ಯ್ಹಪತೆಥ್ |
ಕೋಟೀ  ಜನ್ಮ   ಕೃತಂ  ಪಾಪಂ  ಸ್ಮರನಾಥ್  ತಸ್ಯ  ನಚ್ಯಥಿ  ||

VASUDEVA SUTAM DEVAM KAMSA CHAANURA MARDANAM |
DEVAKI PARAMAANANDAM KRISHNAM VANDE JAGADGURUM ||

ATHASEE PUSHPA SANKAASHAM HAARA NOOPURA SOBHITAM |
RATNA KANKANA KEYURAM KRISHNAM VANDE JAGADGURUM ||

KUTILAALAKA SAMYUKTHAM POORNA CHANDRA NIBHAANANAM |
VILASATH KUNDALA DHARAM KRISHNAM VANDE JAGADGURUM ||

MANDAARA GANDHA SAMYUKTAM CHAARUHAASAM CHATURBHUJAM |
BARHI PINCHAVA CHUDAANGAM KRISHNAM VANDE JAGADGURUM ||

UTPULLA PADAM PATRAKSHAM NEELA JEEMOOTHA SANNIBHAM |
YAADAVAANAM SHIRO RATNAM KRISHNAM VANDE JAGADGURUM ||

RUKMINI KELI SAMYUKTHAM PITHAMBARA SUSHOBHITAM |
AAVAAPTHA TULASI GANDHAM, KRISHNAM VANDE JAGADGURUM ||

GOPIKAANAAM KUSATHVANTHVA KUNKUMAANGITHA VAKSHASAM |
SRINIKE’THAM MAHESHVAASAM KRISHNAM VANDHE’ JAGADGURUM ||

SRIVATSAANKAM MAHORASKAM VANA MAALA VIRAYITHAM|
SANKA CHAKRA DHARAM DEVAM KRISHNAM VANDE JAGADGURUM ||

KRISHNAASHTAKAM ITHAM PUNYAM PRAATHA RUTHTHAAYA YAHPADETH|
KOTI JANMA KRUTHAM PAPAM SMARANAATH THASYA NACHYATHI||

5 responses to this post.

 1. Posted by Vasistha on August 24, 2019 at 8:39 pm

  Please correct the first word. It should be vasudeva and not vaasudeva.
  In kannada

  Reply

 2. Posted by Swetha on December 1, 2016 at 10:45 am

  Krishnaaa . i read it 🙂

  Reply

 3. Posted by Bhavana on September 23, 2013 at 12:50 am

 4. good to see a site with kannada lyrics..please visit vrundavan.wordpress.com when possible

  Reply

 5. Posted by sreekantha KK on January 28, 2011 at 1:44 am

  it is very good that you are working for spritual growth.
  there are many mistakes in kannada version…. please consult bannaje govindacharya or sanskrit lectures.

  Reply

Leave a Reply to Gopi Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: