Archive for August 13th, 2009

Shri Satyanarayana Slokas

A few slokas on Lord Sri Satyanarayana in English and Kannada.

sashankha chakram, sakireet kundalam, Sapeeta vastram sarasiru hekshanam,
Sahaara vaksthala kaustubha sriyam, namaami vishnum shirasa chaturbhujam.

ಸಶಂಖ ಚಕ್ರಂ , ಸಕಿರೀಟ್  ಕುಂಡಲಂ, ಸಪೀತ  ವಸ್ತ್ರಂ  ಸರಸಿರು  ಹೆಕ್ಷನಂ
ಸಹಾರ  ವಕ್ಷಸ್ಥಳ  ಕೌಸ್ತುಭ ಶ್ರಿಯಂ , ನಮಾಮಿ  ವಿಷ್ಣುಂ  ಶಿರಸಾ ಚತುರ್ಭುಜಂ.

Acyutam Keshavam Rama-Narayanam, Krishna-Damodaram, Vasudevam Harim,
Shridharam Madhavam Gopikavallabham, Janakinayakam Ramachandram bhaje.

ಅಚ್ಯುತಂ  ಕೇಶವಂ  ರಾಮ -ನಾರಾಯಣಂ , ಕೃಷ್ಣ -ದಮೊದರಂ , ವಾಸುದೇವಂ ಹರಿಂ ,
ಶ್ರೀಧರಂ  ಮಾಧವಂ ಗೋಪಿಕವಲ್ಲಭಂ, ಜಾನಕಿನಯಕಂ  ರಾಮಚಂದ್ರಂ  ಭಜೆ

Shantakaram bhujagashayanam, padmanabham suresham,
vishvadharam gaganasadrisham, meghavarnam shubhangam, Lakshmikantam kamalanayanam, yogibhir dhyanagamyam, vande Vishnum bhavabhayaharam, sarvalokaikanatham.

ಶಾಂತಕರಂ  ಭುಜಗಶಯನಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ  ಸುರೇಶಂ
ವಿಶ್ವಧಾರಂ ಗಗನಸದ್ರಿಶಂ , ಮೇಘವರ್ನಂ ಶುಭಾಂಗಂ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಂತಮ್ ಕಮಲನಯನಂ ,
ಯೋಗಿಭಿರ್  ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಂ, ವಂದೇ  ವಿಷ್ಣುಂ  ಭಾವಭಾಯಹರಂ , ಸರ್ವಲೋಕೈಕನಥಂ.

Mangalam Bhagavan Vishnu, mangalam Garuraddhvajah;
mangalam Pundarikaksho, mangalayatano Harih.

ಮಂಗಳಂ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು , ಮಂಗಳಂ ಗರುಡದ್ವಾಜ ;
ಮಂಗಳಂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಸ್ಹೋ, ಮಂಗಳಯತನೋ ಹರಿಃ

%d bloggers like this: