ಒಲ್ಲನೋ ಹರಿ ಕೊಳ್ಳನೋ Lyrics

PA290001Lalitha Aunty sent me this song since today is Tulasi Pooje. This Devaranama is from Purandara Dasaru in Raga Kalyani and Adi tala. Thanks so much, Aunty.

ಒಲ್ಲನೋ ಹರಿ ಕೊಳ್ಳನೋ
ಒಲ್ಲನೋ ಹರಿ ಕೊಳ್ಳನೋ
ಎಲ್ಲ ಸಾಧನವಿದ್ದೂ ತುಳಸಿ ಇಲ್ಲದ ಪೂಜೆ-
ಒಲ್ಲನೋ ಹರಿ ಕೊಳ್ಳನೋ ||

ಸಿಂಧು ಶತ ಕೋಟಿ ಗಂಗೊದಕವಿದ್ದ್ದೂ
ಗಂಧ ಸುಪರಿಮಳ ವಸ್ತ್ರವಿದ್ದೂ
ಚೆಂದುಳ ಆಭರಣ ಧೂಪ ದೀಪಗಳಿದ್ದೂ
ಬೃಂದಾವನ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ಇಲ್ಲದ ಪೂಜೆ –
ಒಲ್ಲನೋ ಹರಿ ಕೊಳ್ಳನೋ ||1||

ಪೂಜೆಯ ಮಾಡದೆ ತುಳಸಿ ಮಂಜರಿ ಇಂದ
ಮೂಜಗದೊಡೆಯ ಮುರಾರಿಯನು
ರಾಜಾಧಿ ರಾಜನೆ೦ಬ ಮಂತ್ರ ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ
ಪೂಜಿಸಿದರೂ ಒಲ್ಲ ಪುರಂಧರ ವಿಠಲನೂ-
ಒಲ್ಲನೋ ಹರಿ ಕೊಳ್ಳನೋ ||2||

2 responses to this post.

  1. Please send me the English translation of this dasara patha. My email ID is rajkhanna2005@yahoo.co.in. PLEASE DO SEND IF YOU KNOW.

    Reply

  2. Posted by Arundhati on September 16, 2010 at 10:05 am

    Could you please post a devanagiri script or english transliteration for this? Thank you!
    Arundhati

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: