Archive for January 10th, 2010

Lokaveeryam Mahaapoojyam Sarvarakshakaram Lyrics

The lyrics for this song was provided by Mr.Ram, who visits this blog regularly and also has helped many find lyrics on various sites. Thanks so much for all your help, Ram.

Lokaveeryam Mahaapoojyam Sarvarakshakaram vibhum
Parvathi hridayanandam Shaasthaaram pranmaamyaham – Swamiye Sharanam ayyappa

Viprapoojyam vishwavandyam Vishnu shambho: priyamsutham
Kshipraprasaadaniratham Shaasthaaram pranmaamyaham – Swamiye Sharanam ayyappa

Mathamaathanga gamanam Kaarunyamruthapooritham
Sarvavighnaharam devam Shaasthaaram pranmaamyaham – Swamiye Sharanam ayyappa

Asmath kuleswaram devam Asmath shathru vinashanam
Asmathishtta pradaathaaram Shaasthaaram pranmaamyaham – Swamiye Sharanam ayyappa

Paandyesha vamsha thilakam Keraley keli vrigraham
Aarthathraanaparam devam Sasthaaram pranmaamyaham – Swamiye Sharanam ayyappa

Trayambaka Püraadeesham Ganaadipa Samanvitam
Gajaarudam Aham Vande Shaastaaram KuIa Daivatam – Swamiye Sharanam ayyappa

Shiva Veerya Samudhbhootam Sreenivaasa Tanudbhavam
Shikee Vaahaatmajam Vande Shaastaaram Pranamaamyaham – Swamiye Sharanam ayyappa

%d bloggers like this: