Sri Aaditya Hrudayam Lyrics

Ms. Bhamini Rao, who is a regular visitor and also a regular contributor to this blog has provided the lyrics for “Sri Aaditya Hrudayam”. Bhamini says “Aaditya Hrudayam is dedicated to Lord Sun. Sri Rama chanted this 3 times, before he fought the battle with Ravana. Sri Rama chanted this by the guidance of Agasthya Rishi.” Thanks so much Bhamini.

Attached below are the lyrics in English. There are several videos on youtube to listen and learn the tune.

Thatho yudha parisrantham samare chinthaya sthitham,
Ravanam chagratho drushtwa yudhaya samupasthitham. 1

Daivathischa samagamya drushtu mabhya gatho ranam,
Upagamyabraveed ramam Agasthyo Bhagawan rishi. 2

Rama rama maha baho srunu guhyam sanathanam,
Yena sarvaanareen vatsa samare vijayishyasi. 3

Adithya hrudayam punyam, sarva sathru vinasanam,
Jayavaham japen nithyam akshayyam paramam shubham. 4

Sarva mangala mangalyam, sarva papa pranasanam,
Chinthasoka prasamanam, ayur vardhanamuthamam. 5

Rasmi mantham samudhyantham devasura namaskrutham,
Poojayaswa vivaswantham bhaskaram bhuvaneshwaram. 6

Sarva devathmako hyesha tejaswai rasmi bhavana,
Esha devasura ganan lokan pathi gabasthibhi. 7

Esha brahma cha Vishnuscha Shiva skanda prajapathi,
Mahendro, dhandha kalo yama somo hyapam pathi. 8

Pitharo vasava sadhya hyaswinou marutho, manu,
Vayur vahni praja prana ruthu hartha prabhakara. 9

Adithya savitha soorya khaga poosha gabasthiman,
Suvarna sadrusa bhanu, hiranya retha divakara. 10

Haridaswa sahasrarchi saptha sapthir mareechiman,
Thimironmadhana shambhu thwashtwa marthanda amsuman. 11

Hiranya garbha shisira thapano bhaskaro ravi,
Agni garbha adithe puthra sanka shisira nasana. 12

Vyomanadha sthamobhedi rig yajur sama paraga,
Ghana vrushtirapam mithro vindhya veedhi plavangama. 13

Aathapee mandali mruthyu pingala sarva thapana,
Kavir viswo maha thejaa raktha sarvodbhava. 14

Nakshtra gruha tharanam adhipo, viswa bhaavana,
Thejasam aphi thejaswi dwadasathman namosththe. 15

Nama poorvaya giraye, paschimaya draye nama,
Jyothirgananam pathaye dhinadhipathaye nama. 16

Jayaya jaya bhadraya haryaswaya namo nama,
Namo nama sahasramso Adithyaya namo nama. 17

Nama ugraya veeraya sarangaya namo nama,
Nama padma prabhodaya, marthandaya namo nama. 18

Brhamesanachuthesaya sooryadhithya varchase,
Bhaswathe sarva bhakshaya roudraya vapushe nama 19

Thmognaya himagnaya sathrugnaya amithathmane,
Kruthagnagnaya devaya jyothisham pathaye nama. 20

Taptha chamikarabhaya vahnaye viswa karmane,
Namasthomabhinignaya ruchaye loka sakshine. 21

Naasa yatyesha vai bhootham tadeva srujathi prabha,
Payathyesha thapathyesha varshatyesha gabhasthibhi. 22

Yesha suptheshu jagarthi bhootheshu parinishtitha,
Yesha evagnihothram cha phalam chaivagnihothrinam. 23.

Vedascha kradavaschaiva krathoonam phalameva cha,
Yani kruthyani lokeshu sarva yesha ravi prabhu. 24

Yena mapathsu kruchreshu kanthareshu bhayeshu cha,
Keerthayan Purusha kaschin aavaseedhathi raghava. 25

Poojaswaikegro deva devam jagat pathim,
Ethath trigunitham japthwa yudeshu vijayishyasi. 26

Asmin kshane maha baaho ravanam thwam vadhishyasi,
Evamukthwaa agasthyo jagam yada gatham. 27

Edath sruthwa maha theja nashta shoka abhavath thada,
Dharayamasa supreetho raghava prayathathmavaan. 28

Adhithya prekshya japthwa thu param harsha mavapthavan,
Thrirachamya suchir bhoothwa dhanuradhaaya veeryavaan. 29

Ravanam preshya hrushtathma yudhaya samupagamath,
Sarva yathnena mahatha vadhe thasya drutho bhavath. 30

Adharavira vadha nireekshya ramam,
Mudhithamana paramam prahrushyamana,
Nisicharapathi samkshyam vidhithwa,
Sura gana Madhya gatho vachasthwarethi. 31

23 responses to this post.

 1. Posted by RajVeer Singh on August 31, 2012 at 9:51 am

  thank you, sir for ur sewa to bhktas… plz can u send me some websites frm whr I cn learn more of such mntras & stotras …. & plz mail aditya hridyam to me in hindi or sanskrit…. as i’v srchd a lot for ths …. thank you 1c @g@in …..

  Reply

 2. Posted by jagan on February 27, 2012 at 12:54 pm

  Thank you,

  I could get a copy of Adityahridayam in telugu

  Reply

 3. Posted by Viswanath S on December 27, 2011 at 8:24 pm

  I find a lot of mistakes in this version. for example; RaavaNam is written as ravavam, caagratO as cagrato, parishraaMtaM as parishrantaM. Please clarify

  Reply

 4. ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯಂ in kannada
  ತತೋ ಯುದ್ಧ ಪರಿಶ್ರನ್ತಂ ಸಮರೆ ಚಿಂತಯ ಸ್ಥಿತಂ |
  ರವನಂ ಚಗ್ರತೋ ದ್ರಿಶ್ತ್ವ ಯುದ್ಧಾಯ ಸಮುಪಸ್ಥಿತಂ || 1

  ದೈವ ತೈಶ್ಚ ಸಮಗಮ್ಯ ದ್ರಷ್ಟು ಮಭ್ಯ ಗತೋ ರಣಂ |
  ಉಪಗಮ್ಯ ಬ್ರವಿದ್ರಮಂ ಅಗಸ್ತ್ಯೋ ಭಾಗವನ್ ರಿಶಿಹಿ || 2

  ರಾಮ ರಾಮ ಮಹಬಹೋ ಶ್ರೀನು ಗುಹ್ಯಂ ಸನತನಂ |
  ಏನ ಸರ್ವನರಿನ್ ವತ್ಸ ಸಮರೆ ವಿಜಯಿಷ್ಯಸಿ || 3

  ಆದಿತ್ಯ ಹ್ರಿದಯಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸರ್ವ ಶತ್ರು ವಿನಾಶನಂ |
  ಜಯವಹಂ ಜಪೇನ್ ನಿತ್ಯಂ ಅಕ್ಷಯ್ಯಂ ಪರಮಂ ಶಿವಂ || 4

  ಸರ್ವಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ಸರ್ವ ಪಾಪ ಪ್ರನಶಣಂ|
  ಚಿಂತಶೋಕ ಪ್ರಶಮನಂ ಆಯುರ್ವರ್ಧನ ಮುತ್ತಮಂ || 5

  ರಶ್ಮಿ ಮಂತಂ ಸಮುದ್ಯಂತಂ ದೇವಾಸುರ ನಮಸ್ಕ್ರಿತಂ |
  ಪುಜಯಸ್ವ ವಿವಸ್ವನ್ತಂ ಭಾಸ್ಕರಂ ಭುವನೆಶ್ವರಂ || 6

  ಸರ್ವ ದೇವತ್ಮಕೋ ಹ್ಯೇಶ ತೇಜಸ್ವಿ ಭಾವನಃ |
  ಈಶ ದೇವಾಸುರ ಗಣನ್ಲೋಕನ್ ಪತಿ ಗಭಾಸ್ತಿಭಿಹ್ || 7

  ಈಶ ಬ್ರಹ್ಮ ಚ ವಿಶ್ನುಶ್ ಚ ಶಿವಃ ಸ್ಕಂದಃ ಪ್ರಜಪತಿಹಿ |
  ಮಹೆಂದ್ರೋ ಧನದಃ ಕಾಲೋ ಯಮಃ ಸೋಮೋ ಹ್ಯಪಂ ಪತಿಹಿ || 8

  ಪಿತರೋ ವಸವಃ ಸಧ್ಯ ಹ್ಯಶ್ವಿನು ಮರುತೋ ಮನುಹ್ |
  ವಯುರ್ವಹ್ನಿಹ್ ಪ್ರಜಾ ಪ್ರಾಣ ರಿತುಕರ್ತ ಪ್ರಭಾಕರಃ || 9

  ಅಡಿತ್ಯಃ ಸವಿತಾ ಸುರ್ಯಃ ಖಗಃ ಪುಷ ಗಭಾಸ್ತಿಮನ್ |
  ಸುವರ್ನಸದ್ರಿಸ್ಹೋ ಭಾನುರ್ ಹಿರನ್ಯರೆತ ದಿವಾಕರಃ || 10

  ಹರಿದಶ್ವಃ ಸಹಸ್ರರ್ಚಿಹ್ ಸಪ್ತಸಪ್ತಿ ಮರಿಚಿಮನ್ |
  ತಿಮಿರೊಂಮಥನಃ ಶಂಭು ಸ್ತ್ವಷ್ಟ ಮರ್ತಂದ ಅಮ್ಶುಮನ್ || 11

  ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಃ ಶಿಶಿರ ಸ್ತಪನೋ ಭಾಸ್ಕರೋ ರವಿಹಿ |
  ಅಗ್ನಿ ಗರ್ಬ್ಹೋ ‘ದಿತೆಹ್ ಪುತ್ರಃ ಶಂಖಃ ಶಿಶಿರ ನಾಶನಾಹ || 12

  ವ್ಯೋಮನಥಸ್ತಮೊಭೇಡಿ ರಿಗ್ಯಜುಸ್ಸಮಪರಗಹ |
  ಘನವ್ರಿಷ್ಟಿರಪಂ ಮಿತ್ರೋ ವಿಂಧ್ಯ ವಿಥಿಪ್ಲೇವನ್ಗಮಹ || 13

  ಆಟಪಿ ಮಂಡಳಿ ಮ್ರಿತ್ಯುಹ್ ಪಿನ್ಗಲಃ ಸರ್ವತಪನಹ |
  ಕವಿರ್ವಿಶ್ವೋ ಮಹತೆಜಃ ರಕ್ತಃ ಸರ್ವ ಭಾವೊದ್ಭಾವಹ || 14

  ನಕ್ಷತ್ರ ಗ್ರಹತರಣಂ ಅಧಿಪೋ ವಿಶ್ವ ಭಾವನಃ |
  ತೆಜಸಮಪಿ ತೇಜಸ್ವಿ ದ್ವದಶತ್ಮನ್ ನಮೋಸ್ತುತೆ || 15

  ನಮಃ ಪುರ್ವಯ ಗಿರಯೇ ಪಶ್ಚಿಮಯದ್ರಯೇ ನಮಃ |
  ಜ್ಯೋತಿರ್ಗನನಂ ಪತಯೇ ದಿನಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ || 16

  ಜಯಾಯ ಜಯ ಭದ್ರಯ ಹರ್ಯಶ್ವಯ ನಮೋ ನಮಃ |
  ನಮೋ ನಮಃ ಸಹಸ್ರಮ್ಸ್ಹೋ ಅಡಿತ್ಯಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || 17

  ನಮ ಉಗ್ರಾಯ ವಿರಾಯ ಸರನ್ಗಯ ನಮೋ ನಮಃ |
  ನಮಃ ಪದ್ಮ ಪ್ರಬೋಧಯ ಮರ್ತನ್ದಯ ನಮೋ ನಮಃ || 18

  ಬ್ರಹ್ಮೆಶನಚ್ಯುತೆಶಯ ಸುರ್ಯಯದಿತ್ಯವರ್ಚಸೆ |
  ಭಾಸ್ವತೆ ಸರ್ವ ಭಕ್ಷ್ಯ ರುದ್ರಾಯ ವಪುಷೆ ನಮಃ || 19

  ತಮೊಘ್ನಯ ಹಿಮಘ್ನಯ ಶತ್ರುಘ್ನಯಮಿತತ್ಮನೆ |
  ಕ್ರಿತಘ್ನಘ್ನಯ ದೇವಯ ಜ್ಯೋತಿಷಂ ಪತಯೇ ನಮಃ || 20

  ತಪ್ತಕಾಮಿ ಕರಭಯ ವಹ್ನಯೇ ವಿಶ್ವಕರ್ಮನೇ |
  ನಮಸ್ತಮೋ ಭಿನಿಘ್ನಯ ರವಯೇ (ರುಕಾಯೇ) ಲೋಕಸಕ್ಷಿಣೆ || 21

  ನಶಯತ್ ಎಶ ವೈ ಭೂತಂ ತಡೆವ ಶ್ರೀಜತಿ ಪ್ರಭುಹ್ |
  ಪಯತ್ಯೇಶ ತಪತ್ಯೇಶ ವರ್ಷತ್ಯೇಶ ಗಭಾಸ್ತಿಭಿಹ್ || 22

  ಎಶ ಸುಪ್ತೆಶು ಜಾಗರ್ತಿ ಭುತೆಶು ಪರಿನಿಶ್ಥಿತಹ |
  ಎಶ ಎವಗ್ನಿಹೊತ್ರಂ ಚ ಫಲಂ ಚೈವಗ್ನಿಹೊತ್ರಿನಂ || 23

  ವೆದಶ್ಚ ಕ್ರತವಶ್ಚೈವ ಕ್ರತುನಂ ಫಲಂ ಇವ ಚ |
  ಯಾನಿ ಕ್ರಿತ್ಯನಿ ಲೋಕೆಶು ಸರ್ವ ಎಶ ರವಿಹ್ ಪ್ರಭುಹ್ || 24

  ಏನ ಮಪತ್ಸು ಕ್ರಿಚ್ಚ್ರೆಶು ಕಂತರೆಶು ಭಾಯೇಶು ಚ |
  ಕಿರ್ತಯನ್ ಪುರುಷಃ ಕಷ್ಚಿನ್ನವಸಿಡತಿ ರಾಘವ || 25

  ಪುಜಯಸ್ವೈನ ಮೆಕಗ್ರೋ ದೇವದೆವಂ ಜಗತ್ಪತಿಂ |
  ಏತತ್ ತ್ರಿಗುನಿತಂ ಜಪ್ತ್ವ ಯುದ್ಧೆಶು ವಿಜಯಿಷ್ಯಸಿ || 26

  ಅಸ್ಮಿನ್ ಕ್ಷಣೆ ಮಹಬಹೋ ರವನಂತ್ವಂ ವಧಿಷ್ಯಸಿ |
  ಎವಮುಕ್ತ್ವ ತದಗಸ್ತ್ಯೋ ಜಗಮ ಚ ಯಥಗತಂ || 27

  ಏತಚ್ಚ್ರುತ್ವ ಮಹತೆಜ ನಷ್ಟಶೋಕೋ ಭಾವತ್ತದ |
  ಧರಯಮಸ ಸುಪ್ರಿತೋ ರಾಘವಃ ಪ್ರಯತತ್ಮವನ್ || 28

  ಅದಿತ್ಯಂ ಪ್ರೆಕ್ಷ್ಯ ಜಪ್ತ್ವ ತು ಪರಮ ಹರ್ಷಮವಪ್ತವನ್ |
  ತ್ರಿರಚಮ್ಯ ಶುಚಿರ್ಭುತ್ವ ಧನುರದಯ ವಿರ್ಯವನ್ || 29

  ರವನಂ ಪ್ರೆಕ್ಷ್ಯ ಹ್ರಿಷ್ಟತ್ಮ ಯುದ್ಧಾಯ ಸಮುಪಗಮತ್ |
  ಸರ್ವಯತ್ನೆನ ಮಹಾತ ವಧೆ ತಸ್ಯ ಧ್ರಿತೋ ಭವತ್ || 30

  ಅಥ ರವಿ ರವದನ್ ನಿರಿಕ್ಷ್ಯ ರಾಮಂ
  ಮೂಡಿತ ಮನಃ ಪರಮಂ ಪ್ರಹ್ರಿಷ್ಯಮನಹ |
  ನಿಶಿಚರಪತಿ ಸಂಕ್ಷಯಂ ವಿದಿತ್ವ
  ಸುರಗನ ಮಧ್ಯಗತೋ ವಚಸ್ತ್ವರೆತಿ || 31

  Reply

 5. ನನಗೆ ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯಂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಕಳುಹಿಸಿ. ಪಿ.ದಿ.ಎಫ್. ಫಾರ್ಮಾಟ್ ಬೇಡ. MS Word ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಚೆನ್ನ – ವಿಶ್ವನಾಥ್

  Reply

 6. Posted by charan on August 15, 2011 at 7:43 am

  Can you please send this lyrics in Telugu

  Reply

 7. Can you please send this lyrics in Telugu if possible?

  Regards,
  Prawin Kumar K

  Reply

 8. Posted by Shilpa on May 12, 2011 at 7:19 am

  Its very good to read and powerfull god. all people can be recite daily.

  Reply

 9. Posted by Viswanath on March 29, 2011 at 6:45 am

  I want Aditya Hridayam in Kannada lyrics. Is it available with you?

  Reply

 10. hello Jagdish,

  you can download this stotram in devanagri text from below link i found online –

  Click to access aadityahrudayam.pdf

  regards
  Hitarth

  Reply

 11. Posted by jagdish on July 20, 2010 at 9:01 am

  I meant in Devnagari Text…….. quite obviously, the stotram is in Sanskrit. Aum!!

  Reply

 12. Posted by jagdish on July 20, 2010 at 8:58 am

  i was sent lyrics of Sri Aditya Drudaya Stotaram. however, i downloaded the mp3 recitation of it and i found some words are different. so i am confused as to which one is right. Can anyone give the Shuddh version of the Hridaya stotaram in Hindi? Thanks, Aum!!!

  Reply

 13. Posted by Krishna Murthy on July 13, 2010 at 1:32 am

  Thanks for Aaditya Hrudayam in Kannada

  Reply

 14. Posted by meeraghu on May 25, 2010 at 8:43 pm

  Thanks for sharing, Rupa.

  Reply

 15. Posted by Rupa on May 24, 2010 at 3:25 pm

  Hi Friends,

  I found Aaditya Hrudayam and many other shlokas in kannada and other languages in this website.

  Click to access aadityahrudayam.pdf

  Hope this site will be useful for many of us.

  Reply

 16. Posted by meeraghu on May 10, 2010 at 7:30 am

  Anil,
  I have those, will post as and when time permits.

  Reply

 17. Posted by anil on May 10, 2010 at 12:02 am

  hi,,,actually im looking for devara nama,,,,for daily pooja,,,,,so can u help me on this,,,,and also i want pooja vidana,,,what is mantra for mangalarati,,,dopa,,,,naivaidya and all

  Reply

 18. Posted by Rupa on May 7, 2010 at 10:04 pm

  Can you please mail me the lyrics of Aditya Hrudayam in Kannada.I will be grateful to u.Thanks you.

  Reply

 19. Posted by R. Murali on April 18, 2010 at 9:39 am

  Any one facing serious problems, worries etc. will get immediate relief and solution if he recites Aadhitya Hridayam 9 times continuously at one go. This can be recited daily. If it is not possible try to recite atleast on Sundays which is special for Surya Bhagwan.

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: