Archive for May 19th, 2010

Sree Raghavendra Ashtakshara Stotra

From the day I returned from my India trip in October 2009, I have been reciting “Sri Raghavendraya Namaha” 108 times everyday. The book my Aunt Ms. Jayalakshmi  gave had this incredible stotra composed by Sri Jagannatha Dasaru. Sri Raghavendraya Namaha in Sanskrit is composed of eight letters. This stotra explains the significance of each of these letters, and is composed by Sri Jagannatha Dasaru.

Attached below is the lyrics and it’s meaning in Kannada scanned.

My Aunt, Ms. Lalitha translated the Kannada lyrics to English. Thanks so much, Aunty. So, attached below is the lyrics in English.

Shri Raghavendraashtakshara Stotram

1.Gururajasshtaksharam syat maha pataka nashanam

Ekaikamaksharam chaathra sarva kaamyaartha  siddhidam

2. Rakaarochhara matrena roga hanirna samsghayaha

ghakaarena balam pushtiaayuh tejascha vardhate

3. Vakaarenaatra labhate vaanchitarthaanna samshayaha

drakaarenaagha raashistu draavyate druta meva hi

4.yakaarena yamaadbhaadho vaaryate naatra samshayaha

nakaarena narendraanaam padamaapnoti maanavaha

5. Makaarenaiva maahendra maishwaryam yaati maanavah

gurornaamnashcha maahaatmayam apoorvam paramaadhbutam

6. Tannaaama smaranaadeva sarvaabhishtam prasiddhati

tasmaannityam pathedbhaktya gurupaadaratasyadaa

7. Shri Raghavendraaya namah ityashtaakshara mantrataha

sarvaanyaamanavaapnoti naatra kaaryaa vichaarana

8. ashtottarashataavruttim snotra syasya karoti yah

tasya sarvvartha siddhi syaat gururaajaprasaadatah

9. Etadashtaaksharasyyatra maahaatmyam vetti kaha pumaan

paranaadeva sarvaartha siddhirbhavati naanyathaa

10. Swaminaa raghavendraakhya gurupaadaabja sevinaa

krutamashtaakshara stotram gurupreethikaram shubham

iti shri gurujagannatha daasaaryavirachita shri rahavendra ashtaakshara stotram sampoornam

shri krishnaarpanamastu

%d bloggers like this: