Archive for February 7th, 2011

ಹರುಷದಿಂದಲಿ ಕಾಯೋ ಹನುಮಾ Lyrics

Ms. Veena has provided this amazing lyrics on Lord Anjaneya. The song also talks about the three avatars of Our Guru Madhwacharya. He was Lord Anjaneya, Bheema and later Guru Madhwacharya.

The song is composed by Karpara Narahari Vittala Dasaru. He was in the period from 1896-1979. His original name was Koppara Giri Acharya. And he is from the place called Koppara.

Thanks so much Veena, for the wonderful lyrics.

||ಶ್ರೀ ||
ಹರುಷದಿಂದಲಿ ಕಾಯೋ ಹನುಮಾ ಹಾಲಬಾವಿಯೋಳಿರುವಂಥ  ಭೀಮಾ |

ಗುರು ಮಧ್ವ ರಾಯರ ಚರಣಕೊಂದಿಪೆ  ನಿತ್ಯ |

ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮನೆಂಬ ನಿಜವಾದ ಮತಿ ಕೊಡು ಹನುಮಾ ಹಾಲಬಾವಿಯೋಳಿರುವಂಥ ಭೀಮಾ || ಪ||
ಅoಜನಾದೇವಿ  ಸಂಭೂತಾ | ಧನಂಜಯನಣ್ಣ   ಅತಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತಾ |

ಕುಂಜಲೋಚನ ರಾಮ ದೂತಾ | ಕುರು ಭುಂಜಿಸಿ ಆನಂದತೀರ್ಥ |

ಅoಜಿಕಿನ್ಯಾತಕೆ ಸಂಜೀವ ರಾಯಾ | ಸೌಗಂಧಿಕಾ  ಪುಷ್ಪ ತಂದ ಸುಂದರ ತಂದೆ ಶ್ರೀ ಹನುಮಾ ||೧||
ಸಾಗರ ದಾಟಿದ ಧೀರ | ಧರ್ಮರಾಜನ್ನ ನಿಜ ವ್ರಕೋದರ | ಆ ಮಧ್ಯಗೇಹರ  ಕುವರ |

ಹನುಮ ಭೀಮದೇವ ಮಧ್ವವತಾರ | ಆ ಮನೋಹರ ದಿವ್ಯ ರಾಮ ನಾಮಾಮೃತ |

ಪ್ರೇಮದಿ ಕರುಣಿಸೋ ಸ್ವಾಮಿ ದಯನಿಧೆ ಹನುಮಾ ||೨||
ದೂರ ನೋಡದಿರೋ ಹನುಮಾ | ಕರ ಜೋಡಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಪೆ ಭೀಮಾ |

ಆನಂದ ತೀರ್ಥರ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ವ್ಯಾಳ್ಯ  ವ್ಯಾಳ್ಯಕೆ ಹರಿ ನಾಮಾ |

ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿಸೋ ಭಾರತಿ ರಮಣನೆ | ಸಿರಿ ದೊರೆ ನರಹರಿ ವಿಠಲನ ನಿಜದೂತ ಹನುಮಾ ||೩||

%d bloggers like this: