ಗುರು ಮಧ್ವ ರಾಯರಿಗೆ ನಮೋ ನಮೋ (guru madhva rayarige namo namo) lyrics

Sri Guru Shrisha Vittala Dasa was in the period during 1740-1846. His original name was Kuntogi Narasimha Dasa. He wrote devotional songs using the ankitha Guru Shrisha Vittala. He was from the place Kanakagiri. Attached below is one of his famous compositions on our Guru Parampare.

ಗುರು  ಮಧ್ವ  ರಾಯರಿಗೆ  ನಮೋ  ನಮೋ

ಗುರು  ಮಧ್ವ  ಸಂತತಿಗೆ  ನಮೋ  ನಮೋ

ಶ್ರಿಪಾದರಜರಿಗೆ   ಗುರು  ವ್ಯಾಸರಾಜರಿಗೆ

ಗುರು  ವಾದಿರಾಜರಿಗೆ ನಮೋ  ನಮೋ

ರಾಘವೇಂದ್ರ  ರಾಯರಿಗೆ  ವೈಕುಂಠ  ದಾಸರಿಗೆ

ಪುರಂದರ  ದಾಸರಿಗೆ  ನಮೋ  ನಮೋ

ಗುರು  ವಿಜಯ  ದಾಸರಿಗೆ  ಭಾಗಣ್ಣ  ದಾಸರಿಗೆ

ಶ್ರೀ  ರಂಗ  ವಲಿದ  ದಾಸರಿಗೆ  ನಮೋ  ನಮೋ

ಪರಮ  ವೈರಾಗ್ಯಶಲಿ  ತಿಮ್ಮಣ್ಣ  ದಾಸರಿಗೆ

ಹುನ್ದೆಕಾರ  ದಾಸರಿಗೆ  ನಮೋ  ನಮೋ

ಗುರು  ಶ್ರೀಶ  ವಿಠಲನ   ಪರಮ  ಭಕ್ತರ  ಚರಣ

ಸರಸಿಜ  ಯುಗಗಳಿಗೆ  ನಮೋ  ನಮೋ

And attached below are the lyrics in English:

guru madhva rayarige namo namo

guru madhva saantatige namo namo

shripadarajarige guru vyasarajarige

guru vadirajarige namo namo

raghavendra rayarige vaikunaa dasarige

purandara dasarige namo namo

guru vijaya dasarige bhaganna dasarige

shri ranga valida dasarige namo namo

parama vairagyashali timmanna dasarige

hundeekara dasarige namo namo

guru shrisha vithalanna parama bhaktara charana

sarasija yugagalige namo namo

7 responses to this post.

 1. Posted by Kirti on June 7, 2018 at 4:18 am

  Some one said this song should not be sung at home.why it’s said I don’t know

  Reply

 2. Posted by Bhavana on September 18, 2013 at 12:54 pm

  Meera, I found the tuning here –

  Reply

 3. Lyrics are fine.

  Reply

 4. Posted by meeraghu on February 9, 2011 at 7:25 pm

  Vidya,
  Can you record the song? I am not sure about the tune for this. I can post it on youtube and link here.

  Reply

 5. Posted by vidyavenugopal puttaparti on February 9, 2011 at 1:07 pm

  hello meera,
  we sing this bhajan every week in our bhajan group. this is a very beautiful son when sung in the group.thank you
  vidya venu

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: