ಅಂಗಳದೊಳು ರಾಮನಾಡಿದ – Angaladolu Ramanadida Lyrics

Mr. Lakshman, has constantly provided several lyrics for anyone who ad requested in this blog. I really appreciate all his efforts deep from my heart. Thanks is a very small word for the great service he is doing. May Lord the ALMIGHTY shower his choicest blessings on Mr. Lakshman and all his family members.

I know I shouldn’t be saying this but life has been really hectic and I am unable to concentrate a lot on this blog. Lots of travels, and busy schedule has kept me from giving attention to this blog.

Anyway, when I saw the lyrics for this song posted by Mr. Lakshman, I read it several times. And couldn’t stop having a smile on my face seeing how our Lord Almighty Rama when he was a kid asked his Mom for the moon.

Thanks Mr. Lakshman for the lyrics. And this time I did take some time to convert lyrics to Kananda. Attached below are the lyrics in Kananda and English.

ಅಂಗಳದೊಳು  ರಾಮನಾಡಿದ . ರಾಗ : ಅಭೇರಿ . ಆದಿ ತಾಳ. ಕನಕದಾಸ

P: ಅಂಗಳದೊಳು  ರಾಮನಾಡಿದ  ಚಂದ್ರ  ಬೇಕೆಂದು  ತಾ ಹಠ  ಮಾಡಿದ

C1: ತಾಯಿಯ  ಕರೆದು  ಕೈ  ಮಾಡಿ ತೋರಿದ  ಮುಗಿಲ  ಕಡೆಗೊಮ್ಮೆ  ದಿಟ್ಟಿಸಿ  ನೋಡಿದ
ಚಿನ್ನಿಕೊಳು  ಚಂಡು ಬೂಗುರಿ ಎಲ್ಲವ  ಬೇಡ  ಬೇಡ  ಎಂದು  ತಾ  ಬಿಸಾಡಿದ

2: ಕಂದ ಬಾ ಎಂದು  ತಾಯಿ  ಕರೆದಳು  ಮಮ್ಮು  ಉನ್ನೆಂದು ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು
ತಾಯಿ  ಕೌಸಲ್ಯ  ಕಳವಳ ಗೊಂಡಳು ಕಂದ ಅಂಜಿದನು ಎನ್ನುತಿದ್ದಳು

3: ಅಳುವ  ಧ್ವನಿ  ಕೇಳಿ ರಾಜನು  ಮಂತ್ರಿ  ಸಹಿತಾಗಿ  ಧಾವಿಸಿ  ಬಂದನು
ನಿಲುವ  ಕನ್ನಡಿ  ತಂದಿರಿಸಿದ  ಶ್ರೀ  ರಾಮನ  ಎತ್ತಿ  ಮುದ್ದಾಡಿದ

4: ಕನ್ನಡಿಯೊಳು  ಬಿಂಬ  ನೋಡಿದ  ಚಂದ್ರ  ಸಿಕ್ಕಿದನೆಂದು  ಕುಣಿದಾಡಿದ
ಈ  ಸಂಭ್ರಮ  ನೋಡಿ  ಆದಿ  ಕೇಶವ  ರಘು ವಂಶವನ್ನೇ  ಕೊಂಡಾಡಿದ

 

angaLadoLu rAmanADida. rAgA: AbhEri. Adi tALA. Kanakadasa.

P: angaLadoLu rAmanADida candra bEkendu tA haTha mADidA
C1: tAyiya karedu kai mADi tOridA mugila kaDegomme diTTisi nODida

ciNikOLu chaNDu buguri ellava bEDa bEDa endu tA bisADidA

2: khanda bA endu tAyi karedaLu mammu uNNEndu baNNisuttiddaLu
tAyi kausalya kaLavaLa goNDalu kanda anjidanu ennutiddaLu

3: ALuva dhvani kELi rAjanu mantri sahitAgi dhAvisi bandanu
niluva kannaDi tanDisidA shrI rAmana etti muddADidA

4: kannaDiyoLu bimba nODidA chandra sikkidanendu kuNidADidA
I sambhrama nODi Adi kEshava raghu vamsahavannE koNDADidA

3 responses to this post.

 1. Posted by Lalitha.R on October 10, 2016 at 11:25 pm

  Thangs for the lyrics.nice song

  Reply

 2. Posted by Bhavana on September 18, 2013 at 7:03 am

  Audio is available here: http://smashits.saavn.com/audio/player.cfm?vt1xD5gO1JXM3Ibf9Gu7IgkkXJAGYqQ2
  Singer : Mysore Ramachandra Achar

  Reply

 3. Posted by srinivasa sarma on February 5, 2012 at 5:22 am

  Thanks for the lyrics….nice one…

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: