ರಾಮನಾಮ ಪಾಯಸಕ್ಕೆ – Ramanama Payasakke Lyrics

gÁªÀÄ£ÁªÀÄ ¥ÁAiÀĸÀPÉÌ: gÀa¹zÀªÀgÀÄ ²æà ¥ÀÄgÀAzÀgÀ zÁ¸ÀgÀÄ

gÁUÀ: D£ÀAzÀ¨ÉÊgÀ« vÁ¼À: gÀÆ¥ÀPÀ

gÁªÀÄ £ÁªÀÄ ¥ÁAiÀĸÀPÉÌ PÀȵÀÚ£ÁªÀÄ ¸ÀPÀÌgÉ |

«oÀ®£ÁªÀÄ vÀÄ¥ÀàªÀ PÀ®¹ ¨Á¬Ä ZÀ¥Ààj¹gÉÆ ||¥À||

MªÀiÁä£À UÉÆâüAiÀÄ vÀAzÀÄ ªÉÊgÁUÀå PÀ°è° ©Ã¹ |

¸ÀĪÀÄä£É ¸ÀfÓUÉAiÀÄ vÉUÉzÀÄ ¸ÀtÚ ±Á«UÉAiÀÄ ºÉƸÉzÀÄ ||1||

ºÀÈzÀAiÀĪÉA¨ÉÆ ªÀÄqÀPÉAiÀÄ°è ¨sÁªÀªÉA¨ÉÆ J¸ÀgÀ¤lÄÖ |

§Ä¢Þ¬ÄAzÀ ¥ÁPÀªÀiÁr ºÀjªÁtPÉ §r¹PÉÆAqÀÄ ||2||

D£ÀAzÀ D£ÀAzÀªÉA¨ÉÆ vÉÃUÀÄ §A¢vÀÄ PÁtÂgÉÆà |

D£ÀAzÀ ªÀÄÆgÀÄw £ÀªÀÄä ¥ÀÄgÀAzÀgÀ «oÀ®£À £É£É¬ÄgÉÆ ||3||

 

ರಾಮನಾಮ ಪಾಯಸಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನಾಮ ಸಕ್ಕರೆ
ವಿಠಲನಾಮ ತುಪ್ಪವ ಬೆರೆಸಿ ಬಾಯಿ ಚಪ್ಪರಿಸಿರೊ

ಒಮ್ಮನ ಗೋಧಿಯ ತಂದು ವೈರಾಗ್ಯ ಕಲ್ಲಲಿ ಬೀಸಿ
ಸುಮ್ಮನ ಸಜ್ಜಿಗೆ ತೆಗೆದು ಸಣ್ಣ ಸೇವೆಗೆ ಹೊಸೆದು

ಹೃದಯವೆಂಬೊ ಪಾತ್ರೆಯೊಳಗೆ ಭಾವವೆಂಬೊ ಎಸರು ಇಟ್ಟು
ಬುದ್ದಿಯಿಂದ ಪಕ್ವವ ಮಾಡಿ ಹರಿವಾಣದೊಳಗೆ ನೀಡಿ

ಆನಂದ ಆನಂದವೆಂಬೊ ತೇಗು ಬಂದ ಪರಿಯಲಿ
ಆನಂದಮೂರುತಿ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರವಿಠಲ ನೆನೆಯಿರೊ

Below are the lyrics in Baraha
raamanaama paayasakke: Composed by : shrI puraMdara daasaru

Raaga: aanaMdabairavi taaLa: rUpaka

raama naama paayasakke kRuShNanaama sakkare |

viThalanaama tuppava kalasi baayi capparisiro ||pa||

ommaana gOdhiya taMdu vairaagya kallili bIsi |

summane sajjigeya tegedu saNNa shaavigeya hosedu ||1||

hRudayaveMbo maDakeyalli bhaavaveMbo esaraniTTu |

buddhiyiMda paakamaaDi harivaaNake baDisikoMDu ||2||

aanaMda aanaMdaveMbo tEgu baMditu kANirO |

aanaMda mUruti namma puraMdara viThalana neneyiro ||3||

Attached below is also the link from dvaita.org website for this song.

http://www.dvaita.org/haridasa/song/19/249.html

gÀa¹zÀªÀgÀÄ
Advertisements

7 responses to this post.

 1. Posted by durga on April 10, 2011 at 7:31 am

  Hi Meera,
  excellent songs for Ramnavami both are such endearing one wants to hum though I dont know how to sing

  Reply

 2. Posted by meeraghu on April 10, 2011 at 8:29 am

  Trying to keep up with the new year and upcoming festivals, Durga.

  Reply

 3. Posted by Lalitha Rao on April 11, 2011 at 9:25 pm

  Hi Meera,
  Songs are very good. But how come “Rama Naama Payasakke” has all the computer language (symbols)? It is not in Kannada script.

  Reply

  • Posted by Bhavana on September 17, 2013 at 3:30 am

   ರಾಮನಾಮ ಪಾಯಸಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನಾಮ ಸಕ್ಕರೆ
   ವಿಠಲನಾಮ ತುಪ್ಪವ ಬೆರೆಸಿ ಬಾಯಿ ಚಪ್ಪರಿಸಿರೊ

   ಒಮ್ಮನ ಗೋಧಿಯ ತಂದು ವೈರಾಗ್ಯ ಕಲ್ಲಲಿ ಬೀಸಿ
   ಸುಮ್ಮನ ಸಜ್ಜಿಗೆ ತೆಗೆದು ಸಣ್ಣ ಸೇವೆಗೆ ಹೊಸೆದು

   ಹೃದಯವೆಂಬೊ ಪಾತ್ರೆಯೊಳಗೆ ಭಾವವೆಂಬೊ ಎಸರು ಇಟ್ಟು
   ಬುದ್ದಿಯಿಂದ ಪಕ್ವವ ಮಾಡಿ ಹರಿವಾಣದೊಳಗೆ ನೀಡಿ

   ಆನಂದ ಆನಂದವೆಂಬೊ ತೇಗು ಬಂದ ಪರಿಯಲಿ
   ಆನಂದಮೂರುತಿ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರವಿಠಲ ನೆನೆಯಿರೊ

   Reply

 4. Thank you very much for Rama Ashtotharam and songs, I am used say “Rama’s Ashothram daily for pooja.

  Reply

 5. Posted by pavan kumar on April 24, 2018 at 9:05 am

  thank you for this service.. pavan

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: