ರಾಮನಾಮ ಪಾಯಸಕ್ಕೆ – Ramanama Payasakke Lyrics

ರಾಮನಾಮ ಪಾಯಸಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನಾಮ ಸಕ್ಕರೆ
ವಿಠಲನಾಮ ತುಪ್ಪವ ಬೆರೆಸಿ ಬಾಯಿ ಚಪ್ಪರಿಸಿರೊ

ಒಮ್ಮನ ಗೋಧಿಯ ತಂದು ವೈರಾಗ್ಯ ಕಲ್ಲಲಿ ಬೀಸಿ
ಸುಮ್ಮನ ಸಜ್ಜಿಗೆ ತೆಗೆದು ಸಣ್ಣ ಸೇವೆಗೆ ಹೊಸೆದು

ಹೃದಯವೆಂಬೊ ಪಾತ್ರೆಯೊಳಗೆ ಭಾವವೆಂಬೊ ಎಸರು ಇಟ್ಟು
ಬುದ್ದಿಯಿಂದ ಪಕ್ವವ ಮಾಡಿ ಹರಿವಾಣದೊಳಗೆ ನೀಡಿ

ಆನಂದ ಆನಂದವೆಂಬೊ ತೇಗು ಬಂದ ಪರಿಯಲಿ
ಆನಂದಮೂರುತಿ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರವಿಠಲ ನೆನೆಯಿರೊ

Below are the lyrics in Baraha
raamanaama paayasakke: Composed by : shrI puraMdara daasaru

Raaga: aanaMdabairavi taaLa: rUpaka

raama naama paayasakke kRuShNanaama sakkare |

viThalanaama tuppava kalasi baayi capparisiro ||pa||

ommaana gOdhiya taMdu vairaagya kallili bIsi |

summane sajjigeya tegedu saNNa shaavigeya hosedu ||1||

hRudayaveMbo maDakeyalli bhaavaveMbo esaraniTTu |

buddhiyiMda paakamaaDi harivaaNake baDisikoMDu ||2||

aanaMda aanaMdaveMbo tEgu baMditu kANirO |

aanaMda mUruti namma puraMdara viThalana neneyiro ||3||

Attached below is also the link from dvaita.org website for this song.

http://www.dvaita.org/haridasa/song/19/249.html

gÀa¹zÀªÀgÀÄ

 

7 responses to this post.

 1. Posted by pavan kumar on April 24, 2018 at 9:05 am

  thank you for this service.. pavan

  Reply

 2. Thank you very much for Rama Ashtotharam and songs, I am used say “Rama’s Ashothram daily for pooja.

  Reply

 3. Posted by Lalitha Rao on April 11, 2011 at 9:25 pm

  Hi Meera,
  Songs are very good. But how come “Rama Naama Payasakke” has all the computer language (symbols)? It is not in Kannada script.

  Reply

  • Posted by Bhavana on September 17, 2013 at 3:30 am

   ರಾಮನಾಮ ಪಾಯಸಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನಾಮ ಸಕ್ಕರೆ
   ವಿಠಲನಾಮ ತುಪ್ಪವ ಬೆರೆಸಿ ಬಾಯಿ ಚಪ್ಪರಿಸಿರೊ

   ಒಮ್ಮನ ಗೋಧಿಯ ತಂದು ವೈರಾಗ್ಯ ಕಲ್ಲಲಿ ಬೀಸಿ
   ಸುಮ್ಮನ ಸಜ್ಜಿಗೆ ತೆಗೆದು ಸಣ್ಣ ಸೇವೆಗೆ ಹೊಸೆದು

   ಹೃದಯವೆಂಬೊ ಪಾತ್ರೆಯೊಳಗೆ ಭಾವವೆಂಬೊ ಎಸರು ಇಟ್ಟು
   ಬುದ್ದಿಯಿಂದ ಪಕ್ವವ ಮಾಡಿ ಹರಿವಾಣದೊಳಗೆ ನೀಡಿ

   ಆನಂದ ಆನಂದವೆಂಬೊ ತೇಗು ಬಂದ ಪರಿಯಲಿ
   ಆನಂದಮೂರುತಿ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರವಿಠಲ ನೆನೆಯಿರೊ

   Reply

 4. Posted by meeraghu on April 10, 2011 at 8:29 am

  Trying to keep up with the new year and upcoming festivals, Durga.

  Reply

 5. Posted by durga on April 10, 2011 at 7:31 am

  Hi Meera,
  excellent songs for Ramnavami both are such endearing one wants to hum though I dont know how to sing

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: