ಜಯ ಜಯ ರಘುರಾಮಗೆ – Diwali Song Lyrics -Part 2

Yet another song from the book I have.  To be sung during Diwali Naraka Chaturdashi in the Morning.

ಜಯ ಜಯ ರಘುರಾಮಗೆ ವಿಜಯವಿರಲಿ ಪ್ರೇಮಗೆ ||ಪ||

ಭಜಕಜನಧಾಮಗೆ ಅಜಮಿಳೋಧ್ಹಾರಗೆ ರಾಜಾಧಿರಾಜಗೆ || ಆ ಪ||

ವಸುದೇವ ದೇವಕಿ ಜಾತಗೆ ದಶರಥಾದಿ ಪ್ರೀತಗೆ |
ಅಸುರರ ವಿಘಾತಗೆ ಕುಸುಮಸಜಾತಗೆ ||1||

ತರಳನನ್ನು ಪೊರೆದವ್ಗೆ ಶ್ರೀಹರಿ ರಾಮಚ0ದ್ರಗೆ |
ಜಲಚರಾವತಾರಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಮೂರ್ತಿಗೆ ||2||

ಪಾ0ಡವರನ್ನ ಪೊರೆದವ್ಗೆ ಶ್ರೀ ಪು0ಡರೀಕವರದಗೆ |
ಭ0ಡನಕರಳು ಹಿ0ಡಿದ ಮು0ಡರಗಿ ನರಸಿ0ಹಗೆ ||3||

Jaya jaya raghurāmage vijayavirali prēmage ||pa||

bhajakajanadhāmage ajamiḷōdhhārage rājādhirājage || ā pa||

vasudēva dēvaki jātage daśarathādi prītage |

asurara vighātage kusumasajātage ||1||

taraḷanannu poredavge śrīhari rāmaca0drage |

jalacarāvatārage paramātma mūrtige ||2||

pā0ḍavaranna poredavge śrī pu0ḍarīkavaradage |

bha0ḍanakaraḷu hi0ḍida mu0ḍaragi narasi0hage ||3||

9 responses to this post.

 1. […] ಜಯ ಜಯ ರಘುರಾಮಗೆ – Diwali Song Lyrics -Part 2 […]

  Reply

 2. ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ

  Reply

 3. Posted by Padmini Acharya on October 23, 2014 at 2:17 am

  Hello, I am looking for the lyrics of Jaya Jaya Brindavana Vasige, Jaya Jaya Siriramana Daasige… a song sung in praise of Tulasi. My mother used to sing this, but unfortunately, I did not make her write down this lyrics for me before she passed away. If you have them with you or can get them for me, I will be grateful.

  Reply

 4. Posted by SNarayana on November 3, 2010 at 9:44 am

  Hello Meera, tumba chennagi moodi bandide, nimma website haagu illiriva vishayagalu.
  Ee haadu naavu haaduteevi, idu baredavaru yaaru antha gotta? Thanks for all the info SBN

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: