ಜಯ ಜಯ ರಘುರಾಮಗೆ – Diwali Song Lyrics -Part 2

The English translation for the song which had been posted for Diwali last year.

jaya jaya raghuramage vijayavirali premage ||pa||

bhajakajanadhamage aajameeloodharage rajadhirajage || A PA ||

vasudeva devaki jhatage dhasharathadi preethage |
asurara vighathage kusumajhatage ||1||

tharalanannu poredhavege shreehari ramachandrage |
jhalacharaavataarage paramathmamurthyge ||2||

pandavaranna poredavage shree pundareekavaradhage |
bhandanakaralu hindida mudaragi narashimhage ||3||

Yet another song from the book I have to be sung during Diwali Naraka Chaturdashi ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ  Morning.

ಜಯ ಜಯ ರಘುರಾಮಗೆ ವಿಜಯವಿರಲಿ ಪ್ರೇಮಗೆ ||ಪ||

ಭಜಕಜನಧಾಮಗೆ ಅಜಮಿಳೋಧ್ಹಾರಗೆ ರಾಜಾಧಿರಾಜಗೆ || ಆ ಪ||

ವಸುದೇವ ದೇವಕಿ ಜಾತಗೆ ದಶರಥಾದಿ ಪ್ರೀತಗೆ |
ಅಸುರರ ವಿಘಾತಗೆ ಕುಸುಮಸಜಾತಗೆ ||1||

ತರಳನನ್ನು ಪೊರೆದವ್ಗೆ ಶ್ರೀಹರಿ ರಾಮಚ0ದ್ರಗೆ |
ಜಲಚರಾವತಾರಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಮೂರ್ತಿಗೆ ||2||

ಪಾ0ಡವರನ್ನ ಪೊರೆದವ್ಗೆ ಶ್ರೀ ಪು0ಡರೀಕವರದಗೆ |
ಭ0ಡನಕರಳು ಹಿ0ಡಿದ ಮು0ಡರಗಿ ನರಸಿ0ಹಗೆ ||3||

Advertisements

5 responses to this post.

 1. Posted by bgrinner on October 30, 2010 at 8:37 am

  Diwali Song Lyrics – Part 1: The comment below this title should read as: Yet another song from the book I have to “sing” , and NOT to “be sung” during Diwali Naraka Chaturdashi ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ Morning. The title as written means that one has to sing the Diwali Song Lyrics on you! Use the language correctly. Further, I requested you to give the lyrics in English. Thank you. – bgrinner.

  Reply

 2. Posted by meeraghu on October 30, 2010 at 8:42 am

  I didn’t get your point at all. Don’t try to correct my language.

  Reply

 3. Posted by SNarayana on November 3, 2010 at 9:44 am

  Hello Meera, tumba chennagi moodi bandide, nimma website haagu illiriva vishayagalu.
  Ee haadu naavu haaduteevi, idu baredavaru yaaru antha gotta? Thanks for all the info SBN

  Reply

 4. Posted by Padmini Acharya on October 23, 2014 at 2:17 am

  Hello, I am looking for the lyrics of Jaya Jaya Brindavana Vasige, Jaya Jaya Siriramana Daasige… a song sung in praise of Tulasi. My mother used to sing this, but unfortunately, I did not make her write down this lyrics for me before she passed away. If you have them with you or can get them for me, I will be grateful.

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: