Archive for November 20th, 2012

Tulasi Pooja Songs

IMG_1920

Ms. Bhavana has sent two amazing lyrics and audio for the upcoming Tulasi Pooje. Thanks so much, Bhavana.

ರಾಗ: ಕಾಂಬೋಧಿ  ತಾಳ: ಖಂಡಚಾಪು

ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ಜಯ ತುಳಸಿ ಜಯಜಯ ತುಳಸಿ
ಶ್ರೀರಾಮ ತುಳಸಿ ವರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತುಳಸಿ ||

ಗಂಗೆ ಗೋದಾವರಿಯು ತುಂಗಭದ್ರೆಯು ಯಮುನೆ
ಮಂಗಳ ತರಂಗಿಣಿಯು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣವೇಣಿ
ರಂಗನಾಥನ ಸಮೇತ ದಿವ್ಯ ಕಾವೇರಿಯು
ಮಂಗಳೆಯೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿಹರು ||೧||

ನಿನ್ನ ಪಾದವು ಚತುರ್ಮುಖನ ಭಾಗವು ದೇವಿ
ನಿನ್ನ ಮಧ್ಯವು  ಹರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿಹುದು
ನಿನ್ನ ತುದಿ ಕೈಲಾಸನಾದ ಶಿವ ಭೋಗವು
ನಿನ್ನ ಮೈಯೊಳು ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳಿಹರು ||೨||

ಗಂಧಪುಷ್ಪವು ಧೂಪ ದೀಪ ನೈವೇದ್ಯದಿಂ
ವಂದಿಸುತ ನಾ ನಿನ್ನ ಪೂಜೆಗೈವೆ
ಇಂದಿರೆಯೆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಂತತಿಯ ನೀನಿತ್ತು
ಮುಂದೆ ಪಾಲಿಸು ಭಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ಸಂಪದವ ||೩||

ನೀನಿರುವ ದೇಶದಲಿ ರೋಗಗಳ ಭಯವಿಲ್ಲ
ನೀನಿರುವ ದೇಶದಲಿ ಪಾಪಭಯವಿಲ್ಲ
ನೀನಿರುವ ದೇಶದಲಿ ಯಮನ ಭಯವಂತಿಲ್ಲ
ನೀನಿರುವ ದೇಶದಲಿ ಭೂತಭಯವಿಲ್ಲ ||೪||

ಜಯ ಮಂಗಳಂ ತುಳಸಿ ಸರ್ವಮಂಗಳೆ ದೇವಿ
ಜಯ ಮಂಗಳಂ ತುಳಸಿ ಮುರಹರನ ರಮಣಿ
ಜಯ ಮಂಗಳಂ ತುಳಸಿ ಲೋಕಪಾವನೆ ಮೂರ್ತಿ
ಜಯ ಮಂಗಳಂ ತುಳಸಿ ಧೇನು ಸುರ ದೇವಿ ||೫||

raaga: kaaMbOdhi  taaLa: khaMDachaapu
shrI tuLasi jaya tuLasi jayajaya tuLasi
shrIraama tuLasi vara shrIkRuShNa tuLasi ||

gaMge gOdaavariyu tuMgabhadreyu yamune
maMgaLa taraMgiNiyu shrIkRuShNavENi
raMganaathana samEta divya kaavEriyu
maMgaLeye ninnalli vaasavaagiharu ||1||

ninna paadavu chaturmukhana bhaagavu dEvi
ninna madhyavu  hariya bhaagavaagihudu
ninna tudi kailaasanaada shiva bhOgavu
ninna maiyoLu sakala dEvategaLiharu ||2||

gaMdhapuShpavu dhUpa dIpa naivEdyadiM
vaMdisuta naa ninna pUjegaive
iMdireye soubhaagya saMtatiya nInittu
muMde paalisu bhakti mukti saMpadava ||3||

nIniruva dEshadali rOgagaLa bhayavilla
nIniruva dEshadali paapabhayavilla
nIniruva dEshadali yamana bhayavaMtilla
nIniruva dEshadali bhUtabhayavilla ||4||

jaya maMgaLaM tuLasi sarvamaMgaLe dEvi
jaya maMgaLaM tuLasi muraharana ramaNi
jaya maMgaLaM tuLasi lOkapaavane mUrti
jaya maMgaLaM tuLasi dhEnu sura dEvi ||5||

*********************

ಎತ್ತಿದಳಾರತಿಯ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿಗೆ ಭಕ್ತಿಭಾವಗಳಿಂದಲಿ
ಎತ್ತಿದಳಾರತಿ ಸತ್ಯಧರ್ಮನ ಸತಿ
ಅಚ್ಯುತನ ತೋರೆಂದು ಅತಿ ದೈನ್ಯದಿಂದಲಿ ||

ಹಾರಕೇಯೂರದಿಂದ ಚಿತ್ರಾವಳಿ ನಾರಿ ತುಳಸಿಗೆ ರಚಿಸಿ
ಚಾರುಹಸ್ತಗಳಿಂದ ನಾರಿ ಬೊಗಸೆ ಒಡ್ಡಿ
ವಾರಿಜನಾಭನ ತೋರಿಸೆಂದೆನುತಲಿ ||೧||

ಅನ್ನ ಬೇಡೊ ಋಷಿಗಳು ಯತಿಗಳು ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡುತಿಹರು
ಪನ್ನಗವೇಣಿಯೆ ನಿನ್ನ ಮೊರೆಹೊಕ್ಕೆನೆ
ಪನ್ನಗಶಯನನ ತೋರಿಸೆಂದೆನುತಲಿ ||೨||

ettidaLaaratiya shrI tuLasige bhaktibhaavagaLiMdali
ettidaLaarati satyadharmana sati
achyutana tOreMdu ati dainyadiMdali ||

haarakEyUradiMda chitraavaLi naari tuLasige rachisi
chaaruhastagaLiMda naari bogase oDDi
vaarijanaabhana tOriseMdenutali ||1||

anna bEDo RuShigaLu yatigaLu baMdu nannannu kaaDutiharu
pannagavENiye ninna morehokkene
pannagashayanana tOriseMdenutali ||2||

The second song I used to hear  on radio many years back. If you have the original track please, post the same.

I am an average singer but I think this is the best way to share what i know. Thanks for the good words from you which encouraged me to do this.

-Bhavana.

Lemongrass Tambuli (ನಿಂಬೆಹುಲ್ಲಿನ ತಂಬುಳಿ)

Ms. Bhavana Damle has sent the recipe for LEMONGRASS TAMBULI (ನಿಂಬೆಹುಲ್ಲಿನ ತಂಬುಳಿ). Thanks Bhavana for the wonderful recipe.

Lemongrass has tons and tons of medicinal value and Ms. Bhavana has shared some of them Courtesy Times Of India.

Lemongrass is a herb cherished for its aroma and citrus-cum-ginger taste. It is also known as citronella and its botanical name is cymbopogon citrus. It is widely used in Asian cuisines, especially Thai, Malaysian and Vietnamese. Besides culinary purposes, lemongrass possesses a lot of medical and health benefits. Some of them are as follows:

Lemongrass contains anti-microbial and anti-bacterial properties. It is useful in treating infections of the stomach, colon, urinary tract and wounds.

It helps to cure diseases like typhoid, skin infections, food poisoning and body odour.

Because it contains analgesic properties, lemongrass oil helps in relieving pain from headaches, joint pains and muscle pains.

Lemongrass possesses anti-pyretic properties that is beneficial in bringing down fever. Therefore, lemongrass is administered to people having fever. (courtesy : Times of India)

Here is a recipe made by lemon grass.  LEMONGRASS TAMBULI (ನಿಂಬೆಹುಲ್ಲಿನ ತಂಬುಳಿ)

Ingredients:

 1. 2 long lemon grass leaves cut into small pieces
 2. 6 Insulin leaves cut into small pieces ( optional)
 3. 1tea spoon grated ginger
 4. 1 teaspoon fresh coconut
 5. I small tender green chilly
 6. 2 cups butter milk
 7. Salt to taste
 8. ½ teaspoon oil, mustard, urad dal, curry leaves and turmeric powder for seasoning.

Method:

 1. Grind the first five items to a fine paste adding a little water.
 2. Then strain the same into a bowl.
 3. Add salt, buttermilk and seasoning (ಒಗ್ಗರಣೆ).

You can drink it as a starter before meal or can eat it mixing with rice. You can also use it at the end of the meal instead of curd or buttermilk.

In Brahmin community a meal never ends without curds or buttermilk. (We call it ವಂದನಾರ್ಪಣೆ -vote of thanks). In these chilly days we can use this tambuli as an alternate to curd rice with no fear of getting cold.

For more details on Lemongrass read this link on Wikipedia.

Ms. Bhavana also shares the recipe for Insulin Tambuli. Below are the details for the same.

Insulin Plant / Costus Pictus is a native of South and Central America. It is Widely Cultivated in South India. The Plant is a late entrant to Kerala Ayurvedic Medicinal herbs. This is a recent Introduction from America as a herbal cure for diabetes, Hence Commonly called as Insulin Plant.

Diabetes patients are advised to chew down a leaf in the morning and one in the evening for a month. Allopathic doctors too recommend it and it is found to be effective in bringing blood sugar levels under completely under control.

The plant grows very quickly. And the propagation is by stem cutting. It needs sunshine but it also grows in slightly shady areas. This plant has large fleshy looking leaves. The undersides of these large, smooth, dark green leaves have light purple shade. The leaves are spirally arranged around the stem, forming attractive, arching clumps arising from underground root stocks. The maximum height of these plants is about two feet.

Insulin Tambuli

Ingredients:

 1. 10 insulin leaves cut into pieces
 2. 1/4 tea spoon jeera,
 3. 5 black pepper seeds,
 4. 1 tea spoon fresh coconut,
 5. 2 cups butter milk
 6. salt to taste ,1/2 teaspoon oil, mustard , urad dal, curry leaves, turmeric powder for seasoning.

Method:

 1. Grind the first 4 items to a fine paste adding a little water or butter milk.
 2. then add salt, butter milk and seasoning.

The tambuli can be used as a starter or with the rice or at the end of the meal.

%d bloggers like this: