ರಾಧೇಶ್ಯಾಮ ಹೇ ಘನಶ್ಯಾಮ – Radhe Shyam He GhanaShyam Lyrics

Ms. Bhavana Damle has been tirelessly sending recipes, lyrics and youtube videos. This song Ms. Bhavana has sent us for the upcoming Vaikunta Ekadashi. Thanks so much Bhavana.

ರಾಧೇಶ್ಯಾಮ ಹೇ ಘನಶ್ಯಾಮ

ರಾಧಾಮಾಧವ ಮಂಗಲಧಾಮ ||


ನಂದನಂದನ ಗೋವಿಂದ ನವನೀತಚೋರ ಗೋವಿಂದ

ನಾರದಪ್ರಿಯ ಗೋವಿಂದ ನತಜನಪಾಲ ಗೋವಿಂದ

ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ….

ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಲನಂದನ ಗೋವಿಂದ ||೧||

 

ಜಯಜಯಜಯ ಹೇ ಮೇಘಶ್ಯಾಮ|ಮೇಘಶ್ಯಾಮ

ಜಯಜಯಜಯ ಬೃಂದಾವನಧಾಮ| ಬೃಂದಾವನಧಾಮ

ಜಯಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ| ಜಯಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ

ಜಯಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ……

ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಲನಂದನ ಗೋವಿಂದ ||೨||


rAdhEshyAma hE ghanashyAma

rAdhAmAdhava maMgaladhAma ||

naMdanaMdana gOviMda navanItachOra gOviMda

nAradapriya gOviMda natajanapAla gOviMda

nArAyaNa gOviMda ….

gOviMda gOkulanaMdana gOviMda ||1||

jayajayajaya hE mEghashyAma|mEghashyAma

jayajayajaya bRuMdAvanadhAma| bRuMdAvanadhAma

jayahari gOviMda gOviMda| jayahari gOviMda gOviMda

jayahari gOviMda gOviMda ……

gOviMda gOkulanaMdana gOviMda ||2||

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: