ಕಸ್ತೂರಿತಿಲಕಂ ನಾರಾಯಣ – Kasturi Tilaka Narayana Lyrics

Yet another song provided by Ms. Bhavana Damle for the upcoming Vaikunta Ekadashi. Thanks again, Bhavana.

ಕಸ್ತೂರಿತಿಲಕಂ ನಾರಾಯಣ| ಕಮಲನಯನ ನಾರಾಯಣ ||

ಗುರುವಾಯೂರ್ಪುರ ನಾರಾಯಣ

ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ನಾರಾಯಣ ||

 

ತಿರುಪತಿವಾಸ ವರವೆಂಕಟೇಶ ಪದ್ಮಾವತೀಪ್ರಿಯ ನಾರಾಯಣ

ಶಂಖಚಕ್ರಧರ ಕೌಸ್ತುಭಹಾರ

ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ನಾರಾಯಣ ||೧||

 

ಯದುಗಿರಿವಾಸ ವಜ್ರಕಿರೀಟ ಚೆಲುವಮೂರುತಿ ನಾರಾಯಣ

ಮಕರಕುಂಡಲ ವನಮಾಲಾಧರ

ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ನಾರಾಯಣ ||೨||

 

kastUritilakaM nArAyaNa| kamalanayana nArAyaNa ||

guruvAyUrpura nArAyaNa

gOviMda gOviMda nArAyaNa ||

tirupativAsa varaveMkaTEsha padmAvatIpriya nArAyaNa

shaMkhachakradhara koustubhahAra

gOviMda gOviMda nArAyaNa ||1||

yadugirivAsa vajrakirITa cheluvamUruti nArAyaNa

makarakuMDala vanamAlAdhara

gOviMda gOviMda nArAyaNa ||2||

 

2 responses to this post.

  1. Posted by anjana tikotkar on December 19, 2012 at 5:23 pm

    Dear Meera. Is it possible for you to send’ Narasimha mantravu..ondiralu saku….Purandara dasaru.First two nudi i remember but the last i am unable to recollect.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: