Raghavendra Kavacham in Kannada and Sanskrit

I had posted Raghavendra Kavacham a long time back in English. The lyrics in English can be found here:

Canada Trip 226

Attached below are the lyrics in Kannada and Sanskrit. Thanks to the webmaster from http://www.raghavendramutt.org for the lyrics. The lyrics below are pasted here to help the several million visitors. Please visit the above site for lyrics in other languages.

ಕವಚಂ ರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ಯ ಯತೀಂದ್ರಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ |
ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಗುರುವರ್ಯಸ್ಯ ವಾಂಛಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಕಮ್        || ೧ ||

ಋಷಿರಸ್ಯಾಪ್ಪಣಾಚಾರ್ಯಃ ಛಂದೋsನುಷ್ಟುಪ್ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಮ್ |
ದೇವತಾ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಗುರುರಿಷ್ಟಾರ್ಥಸಿದ್ಧಯೇ            || ೨ ||

ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ಜಪ್ಯಂ ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತೇನ ಚೇತಸಾ |
ಉದ್ಯತ್ಪ್ರದ್ಯೋತನದ್ಯೋತಭರ್ಮಕೂರ್ಮಾಸನೇ ಸ್ಥಿತಮ್        || ೩ ||

ಏದ್ಯಖದ್ಯೋತನದ್ಯೋತಪ್ರತಾಪಂ ರಾಮಮಾನಸಮ್ |
ಧೃತಕಾಷಾಯವಸನಂ ತುಲಸೀಹಾರವಕ್ಷಸಮ್            || ೪ ||

ದೋರ್ದಂಡವಿಲಸದ್ದಂಡಕಮಂಡಲುವಿರಾಜಿತಮ್ |
ಅಭಯeನಮುದ್ರಾಕ್ಷಮಾಲಾಶೀಲಕರಾಂಬುಜಮ್            || ೫ ||

ಯೋಗೀಂದ್ರವಂದ್ಯಪಾದಾಬ್ಜಂ ರಾಘವೇಂದ್ರಗುರುಂ ಭಜೇ |
ಶಿರೋ ರಕ್ಷತು ಮೇ ನಿತ್ಯಂ ರಾಘವೇಂದ್ರೋsಖಿಲೇಷ್ಟದಃ        || ೬ ||

ಪಾಪಾದ್ರಿಪಾಟನೇ ವಜ್ರಃ ಕೇಶಾನ್ ರಕ್ಷತು ಮೇ ಸದಾ |
ಕ್ಷಮಾಸುರಗಣಾಧೀಶೋ ಮುಖಂ ರಕ್ಷತು ಮೇ ಗುರುಃ        || ೭ ||

ಹರಿಸೇವಾಲಬ್ಧಸರ್ವಸಂಪತ್ಫಾಲಂ ಮಮಾವತು |
ದೇವಸ್ವಭಾವೋsವತು ಮೇ ದೃಶೌ ತತ್ತ ಪ್ರದರ್ಶಕಃ        || ೮ ||

ಇಷ್ಟಪ್ರದಾನೇ ಕಲ್ಪದ್ರುಃ ಶ್ರೋತ್ರೇ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥಬೋಧಕಃ |
ಭವ್ಯಸ್ವರೂಪೋ ಮೇ ನಾಸಾಂ ಜಿಹ್ವಾಂ ಮೇsವತು ಭವ್ಯಕೃತ್        || ೯ ||

ಆಸ್ಯಂ ರಕ್ಷತು ಮೇ ದುಃಖತೂಲಸಂಘಾಗ್ನಿಚರ್ಯಕಃ |
ಸುಖಧೈರ್ಯಾದಿಸುಗುಣೋ ಭ್ರುವೌ ಮಮ ಸದಾsವತು        || ೧೦ ||

ಓಷ್ಠೌ ರಕ್ಷತು ಮೇ ಸರ್ವಗ್ರಹನಿಗ್ರಹಶಕ್ತಿಮಾನ್ |
ಉಪಪ್ಲವೋದಧೇಸ್ಸೇತುರ್ದಂತಾನ್ ರಕ್ಷತು ಮೇ ಸದಾ        || ೧೧ ||

ನಿರಸ್ತದೋಷೋ ಮೇ ಪಾತು ಕಪೋಲೌ ಸರ್ವಪಾಲಕಃ |
ನಿರವದ್ಯಮಹಾವೇಷಃ ಕಂಠಂ ಮೇsವತು ಸರ್ವದಾ            || ೧೨ ||

ಕರ್ಣಮೂಲೇ ತು ಪ್ರತ್ಯರ್ಥಿಮೂಕತ್ವಾಕರವಾಙ ಮಮ |
ಬಹುವಾದಿಜಯೀ ಪಾತು ಹಸ್ತೌ ಸತ್ತತ್ತ್ವವಾದಕೃತ್            || ೧೩ ||

ಕರೌ ರಕ್ಷತು ಮೇ ವಿದ್ವತ್ಪರಿಜ್ಞೇಯವಿಶೇಷವಾನ್ |
ವಾಗ್ವೈಖರೀಭವ್ಯಶೇಷಜಯೀ ವಕ್ಷಸ್ಥಲಂ ಮಮ            || ೧೪ ||

ಸತೀಸಂತಾನಸಂಪತ್ತಿಭಕ್ತಿeನಾದಿವೃದ್ಧಿಕೃತ್ |
ಸ್ತನೌ ರಕ್ಷತು ಮೇ ನಿತ್ಯಂ ಶರೀರಾವದ್ಯಹಾನಿಕೃತ್            || ೧೫ ||

ಪುಣ್ಯವರ್ಧನಪಾದಾಬ್ಜಾಭಿಷೇಕಜಲಸಂಚಯಃ |
ನಾಭಿಂ ರಕ್ಷತು ಮೇ ಪಾರ್ಶ್ವೌ ದ್ಯುನದೀತುಲ್ಯಸದ್ಗುಣಃ        || ೧೬ ||

ಪೃಷ್ಟಂ ರಕ್ಷತು ಮೇ ನಿತ್ಯಂ ತಾಪತ್ರಯವಿನಾಶಕೃತ್ |
ಕಟಿಂ ಮೇ ರಕ್ಷತು ಸದಾ ವಂಧ್ಯಾಸತ್ಪುತ್ರದಾಯಕಃ            || ೧೭ ||

ಜಘನಂ ಮೇsವತು ಸದಾ ವ್ಯಂಗಸ್ವಂಗಸಮೃದ್ಧಿಕೃತ್ |
ಗುಹ್ಯಂ ರಕ್ಷತು ಮೇ ಪಾಪಗ್ರಹಾರಿಷ್ಟವಿನಾಶಕೃತ್            || ೧೮ ||

ಭಕ್ತಾಘವಿಧ್ವಂಸಕರನಿಜಮೂರ್ತಿಪ್ರದರ್ಶಕಃ |
ಮೂರ್ತಿಮಾನ್ಪಾತು ಮೇ ರೋಮಂ ರಾಘವೇಂದ್ರೋ ಜಗದ್ಗುರುಃ    || ೧೯ ||

ಸರ್ವತಂತ್ರಸ್ವತಂತ್ರೋsಸೌ ಜಾನುನೀ ಮೇ ಸದ್ರಾವತು |
ಜಂಘೇ ರಕ್ಷತು ಮೇ ನಿತ್ಯಂ ಶ್ರೀಮಧ್ವಮತವರ್ಧನಃ            || ೨೦ ||

ವಿಜಯೀಂದ್ರಕರಾಬ್ಜೋತ್ಥಸುಧೀಂದ್ರವರಪುತ್ರಕಃ |
ಗುಲ್ಫೌ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರೋ ಮೇ ಯತಿರಾಟ್ ಸರ್ವದಾsವತು    |    | ೨೧ ||

ಪಾದೌ ರಕ್ಷತು ಮೇ ಸರ್ವಭಯಹಾರೀ ಕೃಪಾನಿಧಿಃ |
eನಭಕ್ತಿಸುಪುತ್ರಾಯುರ್ಯಶಃ ಶ್ರೀಪುಣ್ಯವರ್ಧನಃ            || ೨೨ ||

ಕರಪಾದಾಂಗುಲೀಃ ಸರ್ವಾ ಮಮಾವತು ಜಗದ್ಗುರುಃ |
ಪ್ರತಿವಾದಿಜಯಸ್ವಾಂತಭೇದಚಿಹ್ನಾದರೋ ಗುರುಃ            || ೨೩ ||

ನಖಾನವತು ಮೇ ಸರ್ವಾನ್ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರವಿಶಾರದಃ |
ಅಪರೋಕ್ಷೀಕೃತಶ್ರೀಶಃ ಪ್ರಾಚ್ಯಾಂ ದಿಶಿ ಸದಾsವತು            || ೨೪ ||

ಸ ದಕ್ಷಿಣೇ ಚಾವತು ಮಾಂ ಸಮುಪೇಕ್ಷಿತಭಾವಜಃ |
ಅಪೇಕ್ಷಿತಪ್ರದಾತಾ ಚ ಪ್ರತೀಚ್ಯಾಮವತು ಪ್ರಭುಃ            || ೨೫ ||

ದಯಾದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವೈರಾಗ್ಯವಾಕ್ಪಾಟವಮುಖಾಂಕಿತಃ |
ಸದೋದೀಚ್ಯಾಮವತು ಮಾಂ ಶಾಪಾನುಗ್ರಹಶಕ್ತಿಮಾನ್        || ೨೬ ||

ನಿಖಿಲೇಂದ್ರಿಯದೋಷಘ್ನೋ ಮಹಾನುಗ್ರಹಕೃದ್ಗುರುಃ |
ಅಧಶ್ಚೋರ್ಧ್ವಂ ಚಾವತು ಮಾಮಷ್ಟಾಕ್ಷರಮನೂದಿತಮ್        || ೨೭ ||

ಆತ್ಮಾತ್ಮೀಯಾಘರಾಶಿಘ್ನೋ ಮಾಂ ರಕ್ಷತು ವಿದಿಕ್ಷು ಚ |
ಚತುರ್ಣಾಂ ಚ ಪುಮರ್ಥಾನಾಂ ದಾತಾ ಪ್ರಾತಃ ಸದಾsವತು        || ೨೮ ||

ಸಂಗಮ್ರೇವತು ಮಾಂ ನಿತ್ಯಂ ತತ್ತ್ವವಿತ್ಸರ್ವಸೌಖ್ಯಕೃತ್ |
ಮಧ್ಯಾಹ್ನೇಽಗಮ್ಯಮಹಿಮಾ ಮಾಂ ರಕ್ಷತು ಮಹಾಯಶಾಃ        || ೨೯ ||

ಮೃತಪೋತಪ್ರಾಣದಾತಾ ಸಾಯಾಹ್ನೇ ಮಾಂ ಸದಾsವತು |
ವೇದಿಸ್ಥಪುರುಷೋಜ್ಜೀವೀ ನಿಶೀಥೇ ಪಾತು ಮಾಂ ಗುರುಃ        || ೩೦ ||

ವಹ್ನಿಸ್ಥಮಾಲಿಕೋದ್ಧರ್ತಾ ವಹ್ನಿತಾಪಾತ್ಸದಾsವತು |
ಸಮಗ್ರಟೀಕಾವ್ಯಾಖ್ಯಾತಾ ಗುರುರ್ಮೇ ವಿಷಯೇsವತು            || ೩೧ ||

ಕಾಂತಾರ್ರೇವತು ಮಾಂ ನಿತ್ಯಂ ಭಾಟ್ಟ (ಭಾಷ್ಯ) ಸಂಗ್ರಹಕೃದ್ಗುರುಃ |
ಸುಧಾಪರಿಮಳೋದ್ಧರ್ತಾ ಸು (ಸ್ವ)ಚ್ಛಂದಸ್ತು ಸದಾsವತು        || ೩೨ ||

ರಾಜಚೋರವಿಷವ್ಯಾಧಿಯಾದೋವನ್ಯಮೃಗಾದಿಭಿಃ |
ಅಪಸ್ಮಾರಾಪಹರ್ತಾ ನಃ ಶಾಸ್ತ್ರವಿತ್ಸರ್ವದಾsವತು            || ೩೩ ||

ಗತೌ ಸರ್ವತ್ರ ಮಾಂ ಪಾತೂಪನಿಷದರ್ಥಕೃದ್ಗುರುಃ |
ಋಗ್ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕೃದಾಚಾರ್ಯಃ ಸ್ಥಿತೌ ರಕ್ಷತು ಮಾಂ ಸದಾ        || ೩೪ ||

ಮಂತ್ರಾಲಯನಿವಾಸೀ ಮಾಂ ಜಾಗ್ರತ್ಕಾಲೇ ಸದಾsವತು |
ನ್ಯಾಯಮುಕ್ತಾವಲೀಕರ್ತಾ ಸ್ವಪ್ನೇ ರಕ್ಷತು ಮಾಂ ಸದಾ        || ೩೫ ||

ಮಾಂ ಪಾತು ಚಂದ್ರಿಕಾವ್ಯಾಖ್ಯಾಕರ್ತಾ ಸುಪ್ತೌ ಹಿ ತತ್ತ ಕೃತ್ |
ಸುತಂತ್ರದೀಪಿಕಾಕರ್ತಾ ಮುಕ್ತೌ ರಕ್ಷತು ಮಾಂ ಗುರುಃ            || ೩೬ ||

ಗೀತಾರ್ಥಸಂಗ್ರಹಕರಸ್ಸದಾ ರಕ್ಷತು ಮಾಂ ಗುರುಃ |
ಶ್ರೀಮಧ್ವಮತದುಗ್ಧಾಬ್ಧಿಚಂದ್ರೋsವತು ಸದಾsನಘಃ            || ೩೭ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ಯ ಕವಚಂ ಪಾಪನಾಶನಮ್ |
ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿಹರಂ ಸದ್ಯಃ ಪಾವನಂ ಪುಣ್ಯವರ್ಧನಮ್            || ೩೮ ||

ಯ ಇದಂ ಪಠತೇ ನಿತ್ಯಂ ನಿಯಮೇನ ಸಮಾಹಿತಃ |
ಅದೃಷ್ಟಿಃ ಪೂರ್ಣದೃಷ್ಟಿಃ ಸ್ಯಾದೇಡಮೂಕೋsಪಿ ವಾಕ್ಪತಿಃ        || ೩೯ ||

ಪೂರ್ಣಾಯುಃ ಪೂರ್ಣಸಂಪತ್ತಿಭಕ್ತಿeನಾಭಿವೃದ್ಧಿಕೃತ್ |
ಪೀತ್ವಾ ವಾರಿ ನರೋ ಯೇನ ಕವಚೇನಾಭಿಮಂತ್ರಿತಮ್        || ೪೦ ||

ಜಹಾತಿ ಕುಕ್ಷಿಗಾನ್ ರೋಗಾನ್ ಗುರುವರ್ಯಪ್ರಸಾದತಃ |
ಪ್ರದಕ್ಷಿಣನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಗುರೋರ್ವೃಂದಾವನಸ್ಯ ಯಃ            || ೪೧ ||

ಕರೋತಿ ಪರಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ತದೇತತ್ಕವಚಂ ಪಠನ್ |
ಪಂಗುಃ ಕೂಣಿಶ್ಚ ಪೌಗಂಡಃ ಪೂರ್ಣಾಂಗೋ ಜಾಯತೇ ಧ್ರುವಮ್    || ೪೨ ||

ಶೇಷಾಶ್ಚ ಕುಷ್ಠಪೂರ್ವಾಶ್ಚ ನಶ್ಯಂತ್ಯಾಮಯರಾಶಯಃ |
ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರೇಣ ಮಂತ್ರೇಣ ಸ್ತೋತ್ರೇಣ ಕವಚೇನ ಚ            || ೪೩ ||

ವೃಂದಾವನೇ ಸನ್ನಿಹಿತಮಭಿಷಿಚ್ಯ ಯಥಾವಿಧಿ |
ಯಂತ್ರೇ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷರಾಣ್ಯಷ್ಟೌ ವಿಲಿಖ್ಯಾತ್ರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಮ್        || ೪೪ ||

ಷೋಡಶೈರುಪಚಾರೈಶ್ಚ ಸಂಪೂಜ್ಯ ತ್ರಿಜಗದ್ಗುರುಮ್ |
ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತಾಖ್ಯಾಭಿರರ್ಚಯೇತ್ಕುಸುಮಾದಿಭಿಃ            || ೪೫ ||

ಫಲೈಶ್ಚ ವಿವಿಧೈರೇವ ಗುರೋರರ್ಚಾಂ ಪ್ರಕುರ್ವತಃ |
ನಾಮಶ್ರವಣಮಾತ್ರೇಣ ಗುರುವರ್ಯಪ್ರಸಾದತಃ            || ೪೬ ||

ಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚಾದ್ಯಾಃ ವಿದ್ರವಂತಿ ದಿಶೋ ದಶ |
ಪಠೇದೇತತ್ತ್ರಿಕಂ ನಿತ್ಯಂ ಗುರೋರ್ವೃಂದಾವನಾಂತಿಕೇ            || ೪೭ ||

ದೀಪಂ ಸಂಯೋಜ್ಯ ವಿದ್ಯಾವಾನ್ ಸಭಾಸು ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ |
ರಾಜಚೋರಮಹಾವ್ಯಾಘ್ರಸರ್ಪನಕ್ರಾದಿಪೀಡನಾತ್            || ೪೮ ||

ಕವಚಸ್ಯ ಪ್ರಭಾವೇಣ ಭಯಂ ತಸ್ಯ ನ ಜಾಯತೇ |
ಸೋಮಸೂರ್ಯೋಪರಾಗಾದಿಕಾಲೇ ವೃಂದಾವನಾಂತಿಕೇ        || ೪೯ ||

ಕವಚಾದಿತ್ರಿಕಂ ಪುಣ್ಯಮಪ್ಪಣಾಚಾರ್ಯದರ್ಶಿತಮ್ |
ಜಪೇದ್ಯಃ ಸ ಧನಂ ಪುತ್ರಾನ್ ಭಾರ್ಯಾಂ ಚ ಸುಮನೋರಮಾಮ್    || ೫೦ ||

ಜ್ಞಾನಂ ಭಕ್ತಿಂ ಚ ವೈರಾಗ್ಯಂ ಭುಕ್ತಿಂ ಮುಕ್ತಿಂ ಚ ಶಾಶ್ವತೀಮ್ |
ಸಂಪ್ರಾಪ್ಯ ಮೋದತೇ ನಿತ್ಯಂ ಗುರುವರ್ಯಪ್ರಸಾದತಃ            || ೫೧ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಪ್ಪಣಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಕವಚಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

कवचं राघवॆंद्रस्य यतींद्रस्य महात्मनः ।
वक्ष्यामि गुरुवर्यस्य वांछितार्थप्रदायकम्        ॥ १ ॥

ऋषिरस्याप्पणाचार्यः छंदॊऽनुष्टुप् प्रकीर्तितम् ।
दॆवता श्रीराघवॆंद्रगुरुरिष्टार्थसिद्धयॆ            ॥ २ ॥

अष्टॊत्तरशतं जप्यं भक्तियुक्तॆन चॆतसा ।
उद्यत्प्रद्यॊतनद्यॊतभर्मकूर्मासनॆ स्थितम्        ॥ ३ ॥

ऎद्यखद्यॊतनद्यॊतप्रतापं राममानसम् ।
धृतकाषायवसनं तुलसीहारवक्षसम्            ॥ ४ ॥

दॊर्दंडविलसद्दंडकमंडलुविराजितम् ।
अभयeनमुद्राक्षमालाशीलकरांबुजम्            ॥ ५ ॥

यॊगींद्रवंद्यपादाब्जं राघवॆंद्रगुरुं भजॆ ।
शिरॊ रक्षतु मॆ नित्यं राघवॆंद्रॊऽखिलॆष्टदः        ॥ ६ ॥

पापाद्रिपाटनॆ वज्रः कॆशान् रक्षतु मॆ सदा ।
क्षमासुरगणाधीशॊ मुखं रक्षतु मॆ गुरुः        ॥ ७ ॥

हरिसॆवालब्धसर्वसंपत्फालं ममावतु ।
दॆवस्वभावॊऽवतु मॆ दृशौ तत्त प्रदर्शकः        ॥ ८ ॥

इष्टप्रदानॆ कल्पद्रुः श्रॊत्रॆ श्रुत्यर्थबॊधकः ।
भव्यस्वरूपॊ मॆ नासां जिह्वां मॆऽवतु भव्यकृत्        ॥ ९ ॥

आस्यं रक्षतु मॆ दुःखतूलसंघाग्निचर्यकः ।
सुखधैर्यादिसुगुणॊ भ्रुवौ मम सदाऽवतु        ॥ १० ॥

ऒष्ठौ रक्षतु मॆ सर्वग्रहनिग्रहशक्तिमान् ।
उपप्लवॊदधॆस्सॆतुर्दंतान् रक्षतु मॆ सदा        ॥ ११ ॥

निरस्तदॊषॊ मॆ पातु कपॊलौ सर्वपालकः ।
निरवद्यमहावॆषः कंठं मॆऽवतु सर्वदा            ॥ १२ ॥

कर्णमूलॆ तु प्रत्यर्थिमूकत्वाकरवाङ मम ।
बहुवादिजयी पातु हस्तौ सत्तत्त्ववादकृत्            ॥ १३ ॥

करौ रक्षतु मॆ विद्वत्परिज्ञॆयविशॆषवान् ।
वाग्वैखरीभव्यशॆषजयी वक्षस्थलं मम            ॥ १४ ॥

सतीसंतानसंपत्तिभक्तिeनादिवृद्धिकृत् ।
स्तनौ रक्षतु मॆ नित्यं शरीरावद्यहानिकृत्            ॥ १५ ॥

पुण्यवर्धनपादाब्जाभिषॆकजलसंचयः ।
नाभिं रक्षतु मॆ पार्श्वौ द्युनदीतुल्यसद्गुणः        ॥ १६ ॥

पृष्टं रक्षतु मॆ नित्यं तापत्रयविनाशकृत् ।
कटिं मॆ रक्षतु सदा वंध्यासत्पुत्रदायकः            ॥ १७ ॥

जघनं मॆऽवतु सदा व्यंगस्वंगसमृद्धिकृत् ।
गुह्यं रक्षतु मॆ पापग्रहारिष्टविनाशकृत्            ॥ १८ ॥

भक्ताघविध्वंसकरनिजमूर्तिप्रदर्शकः ।
मूर्तिमान्पातु मॆ रॊमं राघवॆंद्रॊ जगद्गुरुः    ॥ १९ ॥

सर्वतंत्रस्वतंत्रॊऽसौ जानुनी मॆ सद्रावतु ।
जंघॆ रक्षतु मॆ नित्यं श्रीमध्वमतवर्धनः            ॥ २० ॥

विजयींद्रकराब्जॊत्थसुधींद्रवरपुत्रकः ।
गुल्फौ श्रीराघवॆंद्रॊ मॆ यतिराट् सर्वदाऽवतु    ।    । २१ ॥

पादौ रक्षतु मॆ सर्वभयहारी कृपानिधिः ।
eनभक्तिसुपुत्रायुर्यशः श्रीपुण्यवर्धनः            ॥ २२ ॥

करपादांगुलीः सर्वा ममावतु जगद्गुरुः ।
प्रतिवादिजयस्वांतभॆदचिह्नादरॊ गुरुः            ॥ २३ ॥

नखानवतु मॆ सर्वान् सर्वशास्त्रविशारदः ।
अपरॊक्षीकृतश्रीशः प्राच्यां दिशि सदाऽवतु            ॥ २४ ॥

स दक्षिणॆ चावतु मां समुपॆक्षितभावजः ।
अपॆक्षितप्रदाता च प्रतीच्यामवतु प्रभुः            ॥ २५ ॥
दयादाक्षिण्यवैराग्यवाक्पाटवमुखांकितः ।
सदॊदीच्यामवतु मां शापानुग्रहशक्तिमान्        ॥ २६ ॥

निखिलॆंद्रियदॊषघ्नॊ महानुग्रहकृद्गुरुः ।
अधश्चॊर्ध्वं चावतु मामष्टाक्षरमनूदितम्        ॥ २७ ॥

आत्मात्मीयाघराशिघ्नॊ मां रक्षतु विदिक्षु च ।
चतुर्णां च पुमर्थानां दाता प्रातः सदाऽवतु        ॥ २८ ॥

संगम्रॆवतु मां नित्यं तत्त्ववित्सर्वसौख्यकृत् ।
मध्याह्नॆऽगम्यमहिमा मां रक्षतु महायशाः        ॥ २९ ॥

मृतपॊतप्राणदाता सायाह्नॆ मां सदाऽवतु ।
वॆदिस्थपुरुषॊज्जीवी निशीथॆ पातु मां गुरुः        ॥ ३० ॥

वह्निस्थमालिकॊद्धर्ता वह्नितापात्सदाऽवतु ।
समग्रटीकाव्याख्याता गुरुर्मॆ विषयॆऽवतु            ॥ ३१ ॥

कांतार्रॆवतु मां नित्यं भाट्ट (भाष्य) संग्रहकृद्गुरुः ।
सुधापरिमळॊद्धर्ता सु (स्व)च्छंदस्तु सदाऽवतु        ॥ ३२ ॥

राजचॊरविषव्याधियादॊवन्यमृगादिभिः ।
अपस्मारापहर्ता नः शास्त्रवित्सर्वदाऽवतु            ॥ ३३ ॥

गतौ सर्वत्र मां पातूपनिषदर्थकृद्गुरुः ।
ऋग्व्याख्यानकृदाचार्यः स्थितौ रक्षतु मां सदा        ॥ ३४ ॥

मंत्रालयनिवासी मां जाग्रत्कालॆ सदाऽवतु ।
न्यायमुक्तावलीकर्ता स्वप्नॆ रक्षतु मां सदा        ॥ ३५ ॥

मां पातु चंद्रिकाव्याख्याकर्ता सुप्तौ हि तत्त कृत् ।
सुतंत्रदीपिकाकर्ता मुक्तौ रक्षतु मां गुरुः            ॥ ३६ ॥

गीतार्थसंग्रहकरस्सदा रक्षतु मां गुरुः ।
श्रीमध्वमतदुग्धाब्धिचंद्रॊऽवतु सदाऽनघः            ॥ ३७ ॥

इति श्रीराघवॆंद्रस्य कवचं पापनाशनम् ।
सर्वव्याधिहरं सद्यः पावनं पुण्यवर्धनम्            ॥ ३८ ॥

य इदं पठतॆ नित्यं नियमॆन समाहितः ।
अदृष्टिः पूर्णदृष्टिः स्यादॆडमूकॊऽपि वाक्पतिः        ॥ ३९ ॥

पूर्णायुः पूर्णसंपत्तिभक्तिeनाभिवृद्धिकृत् ।
पीत्वा वारि नरॊ यॆन कवचॆनाभिमंत्रितम्        ॥ ४० ॥

जहाति कुक्षिगान् रॊगान् गुरुवर्यप्रसादतः ।
प्रदक्षिणनमस्कारान् गुरॊर्वृंदावनस्य यः            ॥ ४१ ॥

करॊति परया भक्त्या तदॆतत्कवचं पठन् ।
पंगुः कूणिश्च पौगंडः पूर्णांगॊ जायतॆ ध्रुवम्    ॥ ४२ ॥

शॆषाश्च कुष्ठपूर्वाश्च नश्यंत्यामयराशयः ।
अष्टाक्षरॆण मंत्रॆण स्तॊत्रॆण कवचॆन च            ॥ ४३ ॥

वृंदावनॆ सन्निहितमभिषिच्य यथाविधि ।
यंत्रॆ मंत्राक्षराण्यष्टौ विलिख्यात्र प्रतिष्ठितम्        ॥ ४४ ॥

षॊडशैरुपचारैश्च संपूज्य त्रिजगद्गुरुम् ।
अष्टॊत्तरशताख्याभिरर्चयॆत्कुसुमादिभिः            ॥ ४५ ॥

फलैश्च विविधैरॆव गुरॊरर्चां प्रकुर्वतः ।
नामश्रवणमात्रॆण गुरुवर्यप्रसादतः            ॥ ४६ ॥

भूतप्रॆतपिशाचाद्याः विद्रवंति दिशॊ दश ।
पठॆदॆतत्त्रिकं नित्यं गुरॊर्वृंदावनांतिकॆ            ॥ ४७ ॥

दीपं संयॊज्य विद्यावान् सभासु विजयी भवॆत् ।
राजचॊरमहाव्याघ्रसर्पनक्रादिपीडनात्            ॥ ४८ ॥

कवचस्य प्रभावॆण भयं तस्य न जायतॆ ।
सॊमसूर्यॊपरागादिकालॆ वृंदावनांतिकॆ        ॥ ४९ ॥

कवचादित्रिकं पुण्यमप्पणाचार्यदर्शितम् ।
जपॆद्यः स धनं पुत्रान् भार्यां च सुमनॊरमाम्    ॥ ५० ॥

ज्ञानं भक्तिं च वैराग्यं भुक्तिं मुक्तिं च शाश्वतीम् ।
संप्राप्य मॊदतॆ नित्यं गुरुवर्यप्रसादतः            ॥ ५१ ॥

॥ इति श्रीमदप्पणाचार्यविरचितं श्रीराघवॆंद्रकवचं संपूर्णम् ॥

https://www.youtube.com/watch?v=ynb8JKPf2k8

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: