ಕೋರಿ ಕರೆವೆ ಗುರು ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರನೆ – Kori Karave Guru Shree Raghavendrane Lyrics

Thanks to Mr. Lakshman who tirelessly comments to every request to amazing lyrics. Attached below is the lyrics for ಕೋರಿ ಕರೆವೆ ಗುರು ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರನೆ – Kori Karave Guru Shree Raghavendrane

rayaru

kOri kareve guru SreeraaghavEMdrane baaro maha prabhuve
chaaru charaNa yuga saari namipe bEga baaro hRudaya suja saara roopava tOri

elli nODalu hari alle kaaNuvaneMdu kShulla kaMbavanoDedu
nillade narahari chelvike tOrida pulla lOchana shishu prahallaadanaagi baaro

dOsha kaLedu siMhaasana Erida daasakulava poreda
Sreesha narchakanaagi poshisi hari mata vyaasatrayava gaidu vEsha kaLedu baaro

moorjaga maanita tEjo viraajita maajada maha mahima
OjigoLisi mati raajiva bodadi poojegeMdu guru raajaa roopadi baaro

maMtra sadanadolu saMta sujanarige saotoSha siri garedu
kaMtu pitana paada saMtata sEvipa shaaMta mooruti ennaMta raMgadi baaro

ee samayadi ennaase ninnoLu balu soosi hariyutihudO
koosige janani nirase goLisuvaLe dosha kaLedu viThalEsha hRUdaya baaro

 

ಕೋರಿ ಕರೆವೆ ಗುರು ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರನೆ ಬಾರೊ ಮಹ ಪ್ರಭುವೆ

ಚಾರು ಚರಣ ಯುಗ ಸಾರಿ ನಮಿಪೆ ಬೇಗ ಬಾರೊ ಹೃದಯ ಸುಜ ಸಾರ ರೂಪವ ತೋರಿ

ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಹರಿ ಅಲ್ಲೆ ಕಾಣುವನೆಂದು ಕ್ಷುಲ್ಲ ಕಂಬವನೊಡೆದು

ನಿಲ್ಲದೆ ನರಹರಿ ಚೆಲ್ವಿಕೆ ತೋರಿದ ಪುಲ್ಲ ಲೋಚನ ಶಿಶು ಪ್ರಹಲ್ಲಾದನಾಗಿ ಬಾರೊ

ದೋಶ ಕಳೆದು ಸಿಂಹಾಸನ ಏರಿದ ದಾಸಕುಲವ ಪೊರೆದ

ಶ್ರೀಶ ನರ್ಚಕನಾಗಿ ಪೊಶಿಸಿ ಹರಿ ಮತ ವ್ಯಾಸತ್ರಯವ ಗೈದು ವೇಶ ಕಳೆದು ಬಾರೊ

ಮೂರ್ಜಗ ಮಾನಿತ ತೇಜೊ ವಿರಾಜಿತ ಮಾಜದ ಮಹ ಮಹಿಮ

ಓಜಿಗೊಳಿಸಿ ಮತಿ ರಾಜಿವ ಬೊದದಿ ಪೂಜೆಗೆಂದು ಗುರು ರಾಜಾ ರೂಪದಿ ಬಾರೊ

ಮಂತ್ರ ಸದನದೊಲು ಸಂತ ಸುಜನರಿಗೆ ಸಒತೊಷ ಸಿರಿ ಗರೆದು

ಕಂತು ಪಿತನ ಪಾದ ಸಂತತ ಸೇವಿಪ ಶಾಂತ ಮೂರುತಿ ಎನ್ನಂತ ರಂಗದಿ ಬಾರೊ

ಈ ಸಮಯದಿ ಎನ್ನಾಸೆ ನಿನ್ನೊಳು ಬಲು ಸೂಸಿ ಹರಿಯುತಿಹುದೋ

ಕೂಸಿಗೆ ಜನನಿ ನಿರಸೆ ಗೊಳಿಸುವಳೆ ದೊಶ ಕಳೆದು ವಿಠಲೇಶ ಹೄದಯ ಬಾರೊ

.

2 responses to this post.

  1. good collection .Thanks. As an Artist i can learn more songs from you Thank you

    Reply

  2. Posted by bharadwaj on November 9, 2014 at 3:25 am

    super ..:)

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: