ನೋಡಿರಿ ರಾಘವೇಂದ್ರರ ಮಾಡಿರಿ ನಮಸ್ಕಾರ – Nodiri Raghavendrara Madiri Namaskara Lyrics

An amazing song on our beloved Rayaru. Below are the lyrics in Kannada and Baraha English.

Original Picture of Rayaru

ನೋಡಿರಿ ರಾಘವೇಂದ್ರರ ಮಾಡಿರಿ ನಮಸ್ಕಾರ

ಬೇಡಿದ ಇಷ್ಟವರ ನೀಡುವರು ನಮ್ಮ ಯತಿವರ ಪ

ಮಂತ್ರಾಲಯದಲಿ ನಿಂತಿಹ, ಚಿಂತೆಗಳ ಪರಿಹರಿಸುವ

ಕಂತುಪಿತನನಂತಗುಣ ತನ್ನಂತರಂಗದಿ ಸ್ತುತಿಸುವ

ಇಂಥಾ ಯತಿಗಳ ಕಾಣೆ ಹರಿಯೇಕಾಂತ ಭಕ್ತರೆನಿಸಿಕೊಂಬುವ

ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಫಲ ನೀಡಿ ಸಂತಾನ ಸಂಪತ್ತು ಕೊಡುವರ || 1 ||

 

ಭೂತಪ್ರೇತ ಭಯಗಳ ವಾತಪಿತ್ತ ವ್ಯಾಧಿಗಳ

ಶ್ವೇತ ಕುಷ್ಠ ರೋಗಗಳ ಪಾತಕಿಯರ ಪಾಪಗಳ

ಪ್ರೀತಿಲಿಂದ ಕಳೆವರೊ ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾಗಿ ಬೆಳೆವರೊ

ಭೂತಳದಿ ಸನ್ನಿಹಿತರಾದ ಸೀತಾಪತಿ ನಿಜದೂತರೆನಿಸೋರೊ || 2 ||

 

ಭಜಿಸೆ ಭಕ್ತರ ನೋಡುವ ಸದನಕೆ ಬಂದು ಕೂಡುವ

ಒದಗಿದಾಪತ್ತು ದೂಡುವ ಬಂದು ಮುದದಿ ತಾ ದಯಮಾಡುವ

ಅಜನಯ್ಯನ ಕೊಂಡಾಡುತ ತುಂಗಾನದಿಯತೀರ ವಾಸವಾಗಿ

ಹೃದಯದೊಳು ಭೀಮೇಶಕೃಷ್ಣನ ಪದವ ಭಜಿಸಿ ಪಡೆವರಾನಂದವ || 3 ||

 

nODiri rAghavEMdrara mADiri namaskAra
bEDida iShTavara nIDuvaru namma yativara pa
maMtrAlayadali niMtiha, ciMtegaLa pariharisuva
kaMtupitananaMtaguNa tannaMtaraMgadi stutisuva
iMthA yatigaLa kANe hariyEkAMta bhaktarenisikoMbuva
maMtrAkShate phala nIDi saMtAna saMpattu koDuvara || 1 ||

bhUtaprEta bhayagaLa vAtapitta vyAdhigaLa
SvEta kuShTha rOgagaLa pAtakiyara pApagaLa
prItiliMda kaLevaro prakhyAtarAgi beLevaro
bhUtaLadi sannihitarAda sItApati nijadUtarenisOro || 2 ||

bhajise bhaktara nODuva sadanake baMdu kUDuva
odagidApattu dUDuva baMdu mudadi tA dayamADuva
ajanayyana koMDADuta tuMgAnadiyatIra vAsavAgi
hRudayadoLu bhImESakRuShNana padava bhajisi
paDevarAnaMdava || 3 ||

One response to this post.

  1. Posted by shashikala on February 1, 2016 at 1:51 am

    Dear Meera
    Very nice to see the original photo of Rayaru ,We are blessed .Thank you very much for enlightning and providing us the rayaru information in spite of your hectic schedule.
    Shashikala

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: