ಏಳು ನಾರಾಯಣ ಏಳು ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣ – Yelu Narayana Yeli LakshmiRamana Lyrics

Ms. Bhavana Damle, who was one of the top contributors last year, has submitted the lyrics for ಏಳು ನಾರಾಯಣ ಏಳು ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣ Yelu Narayana Yeli LakshmiRamana in Kannada and English. Ms. Bhavana has also uploaded the song to youtube. Enjoy, and lets all together wakeup or Lord Narayana.

ರಾಗ: ಭೌಳಿ ತಾಳ: ಖಂಡ ಚಾಪು

ಏಳು ನಾರಾಯಣ ಏಳು ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣ
ಏಳು ಶ್ರೀಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ
ಏಳಯ್ಯ ಬೆಳಗಾಯಿತು….ಏಳಯ್ಯ ಬೆಳಗಾಯಿತು ||

ದಾಸರೆಲ್ಲರು ಬಂದು ಧೂಳಿದರ್ಶನಗೊಂಡು
ಲೇಸಾಗಿ ತಾಳ ದಂಡಿಗೆಯ ಪಿಡಿದು
ಕೇಶವನೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿರಿನಾಮವನು ಸ್ಮರಿಸುತಲಿ
ವಾಸುದೇವನೆ ಉದಯದಲ್ಲಿ ಪಾಡುತಿಹರು ||೧||

ಕಾಸಿದ್ದ ಹಾಲುಗಳ ಕಾವಡಿಯ ತುಂಬಿಟ್ಟು
ಲೇಸಾಗಿ ಕೆನೆಮೊಸರು ಬೆಣ್ಣೆಯನು ಮೆದ್ದು
ಶೇಷಶಯನನೆ ಏಳು ಸಮುದ್ರಮಥನವ ಮಾಡು
ದೇಶ ಕೆಂಪಾಯಿತು ಏಳಯ್ಯ ಹರಿಯೇ ||೨||

ಅರಳು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಜಿ ಪರಿಮಳದ ಪುಷ್ಪಗಳ
ಸುರರು ತಂದಿಹರಯ್ಯ ಸುಜನರೊಡೆಯ
ಅರವಿಂದಲೋಚನನೆ ಕೋಳಿ ಕೂಗಿತು ಏಳು
ಪುರಂದರವಿಠಲನೆ ಬೆಳಗಾಯಿತು ||೩||

raaga: bhouLi taaLa: KaMDa chaapu

ELu naaraayaNa ELu lakShmIramaNa
ELu shrIgirivaasa shrI veMkaTEsha
ELayya beLagaayitu….ELayya beLagaayitu ||

daasarellaru baMdu dhULidarshanagoMDu
lEsaagi taaLa daMDigeya piDidu
kEshavane nimma sirinaamavanu smarisutali
vaasudEvane udayadalli paaDutiharu ||1||

kaasidda haalugaLa kaavaDiya tuMbiTTu
lEsaagi kenemosaru beNNeyanu meddu
shEShashayanane ELu samudramathanava maaDu
dEsha keMpaayitu ELayya hariyE ||2||

araLu mallige jaaji parimaLada puShpagaLa
suraru taMdiharayya sujanaroDeya
araviMdalOchanane kOLi kUgitu ELu
puraMdaraviThalane beLagaayitu ||3||

One response to this post.

  1. Posted by LAXMI VIDYASAGAR on March 27, 2020 at 1:30 pm

    Thank you so much posting the lyrics for this beautiful dasar padam. Could you please post the meaning for this song?

    Thank you.
    Laxmi

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: