ಅಭಯಪ್ರದಾನ ಸ್ತೋತ್ರ – Abhaya Pradana Stotra Lyrics

Ms. Veena Sree has sent the lyrics for ಅಭಯಪ್ರದಾನ ಸ್ತೋತ್ರ in Kannada on Sree Raghavendra Swamy. Attached below is the lyrics in Kannada. Thanks, Veena.

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾವಧೂತ ವಿರಚಿತ
ಅಭಯಪ್ರದಾನ ಸ್ತೋತ್ರ
ಶ್ರೀತಾನಾಮ್ ಸ್ವಪಾದಾಂ ಮನೊಭೀಷ್ಟದಾನೆ ಸ್ಪುರದ್ರೂಪಮೊದ ಪ್ರಹಾರಿ ಪ್ರಭಾವ |
ಅವತ್ವಮ್ ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಫ್ರಭೋ ಮೇ ಶಿರಸ್ಯಾಶು ಹಸ್ತಂ ನಿಧೇಹಿ ||

ರಜೋಹೀನತೇ ಪಾದಾಂಬುಜಾತಂ ಪ್ರಸನ್ನಃ ಪ್ರಯಾತಿ ಪ್ರಕ್ರುಷ್ವ ಪ್ರಮೋದಂ |
ಅವತ್ವಮ್ ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಫ್ರಭೋ ಮೇ ಶಿರಸ್ಯಾಶು ಹಸ್ತಂ ನಿಧೇಹಿ ||

ಘನಾನಂದತೇ ಪದಪದ್ಮಂ ಪ್ರವಿದನ್ನ ನಂದೀಪ್ಯಮಂದಂ ಸದಾನಂದಮೇತಿ |
ಆವತ್ವಮ್ ಶ್ರೀ ಗುರು ಆಘವೆನ್ದ್ರ ಫ್ರಭೊ ಮೆಯ್ ಶಿರಸ್ಯಾಶು ಹಸ್ಥಮ್ ನಿಧೇಹಿ ||

ವದಾನ್ಯೋ ವದಾನ್ಯೋ ವದನ್ಯಾಸ್ತಿ ಕಸ್ತತ್ವತೋಹಂ ಯಥಾ ಹಂತತೆ ಪಾದಮಾಪಮ್ |
ಅವತ್ವಮ್ ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಫ್ರಭೋ ಮೇ ಶಿರಸ್ಯಾಶು ಹಸ್ತಂ ನಿಧೇಹಿ ||

ದಯಾಲೋ ದಯಾಲೋ ದಯಾಲೋ ದಯಾಲೋ ದಯಾಂ ಕುರ್ವಮೋಘಾಂ ಪದಮ್ ತೆಪದ್ಯೇ |
ಅವತ್ವಮ್ ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಫ್ರಭೋ ಮೇ ಶಿರಸ್ಯಾಶು ಹಸ್ತಂ ನಿಧೇಹಿ

ಯಥಾ ಶಕ್ತಿ ಪಾದಸ್ತುತೀಮ್ ತೇ ಅಪ್ಪಣಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರಗೀತಾಂ ಪಠಂತೇ ಪ್ರಮೋದಂ ಭಜಂತೇ |
ಅವತ್ವಮ್ ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಫ್ರಭೋ ಮೇ ಶಿರಸ್ಯಾಶು ಹಸ್ತಂ ನಿಧೇಹಿ

ನ ಜಾನಾಮಿ ತೇ ಪಾದಸೇವಾ ವಿಧಾನಂ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಕಿಂತು ಸ್ವಯಂ ಸ್ರೌಮಿ ನೌಮಿ |
ಅವತ್ವಮ್ ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಫ್ರಭೋ ಮೇ ಶಿರಸ್ಯಾಶು ಹಸ್ತಂ ನಿಧೇಹಿ ||

ಮಹಾಪದ್ವಿನಾಶಾಯ ತೇ ಪಾದರೇಣುಃ ಪ್ರಭುಃ ಸ್ಯಾದತಸ್ತ್ವ ವಿರಸ್ನೋಹಮಾಪಂ |
ಅವತ್ವಮ್ ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಫ್ರಭೋ ಮೇ ಶಿರಸ್ಯಾಶು ಹಸ್ತಂ ನಿಧೇಹಿ

ಭುಜಂಗೇ ಭುಜಂಗೇನ ಕೃಷ್ಣಾವಧೂತೇನ ಗೀತಂ ಸಂಗೀತೇನ ಲೋಕೇ ಪಠೇದ್ಯಃ |
ಅವತ್ವಮ್ ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಫ್ರಭೋ ಮೇ ಶಿರಸ್ಯಾಶು ಹಸ್ತಂ ನಿಧೇಹಿ ||

Attached below is the link on Kannadaaudio.com for the tune.

http://www.kannadaaudio.com/Songs/Devotional/home/Madhwanama-PutturNarasimhaNayak.php

13 responses to this post.

 1. Posted by drsumanacharya on November 14, 2017 at 6:31 am

  There are too many lyrics mistakes

  Reply

 2. Posted by shashikala on November 2, 2015 at 12:39 am

  Dear Meera
  I am very happy that you have recovered by RAYARU ‘s grace i am sending this song which i am daily reciting since 15 years but i do not know who has written this.

  Yarindalu sukha shanthi labisalilla
  Yaru bedidaru badhuku belagalilla
  Pari pari vidhadali bhakthara rakshisuthiruviri
  Nimage sharanu emmanu palisai guruve

  Thunga thiradali neleyagi ninthu
  Karunakaranagiruviri lakapalakanagiruviri
  Nimma nama Janama sarthakavallve
  Jaya jaya shri raghavendra guruve

  Thilidu thiliyade madidha emma tappugallanella mannisi
  Samsaradha birugalige sikkiruve rakshisi
  Raghavendra namo namo namo namo
  Nnivenna kaipidadere na nimma bidenu
  Nimma nithya seve niranthara dhayana
  Labhisali uttamotthamare manasa shirasa namami

  Jaya jayashri raghavendra guruve namami shri raghavendra guruve
  Namo namo namo namo raghavendrare raghavendrare raghavendrare
  Manthralaya prabhuve Manthralaya prabhuve Manthralaya prabhuve
  Nimma padagalige sharanu nimma padagalige shran

  Wishing you all the best and praying RAYARU to give health to you and all of us
  SHASHIKALA

  Reply

 3. Posted by t p hemamalini on August 8, 2015 at 11:39 am

  pl give in sanskrit

  Reply

 4. Posted by shashikala on August 6, 2015 at 1:54 am

  Dear Meera
  Thank you very much for the slokha and the service you are rendering to rayaru is very great, with you we are all so getting lot of knowledge like hoovinondegi naru devarapada serithu.

  Shashikala

  Reply

 5. ಈ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೋಡ ಮಾಡಿರುವ ’ಅಭಯಪ್ರದಾನ ಸ್ತೋತ್ರ’ಮುದ್ರಣದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತಪ್ಪಾಗಿ ಮುದ್ರಣಗೊಂಡಿವೆ…ಮುದ್ರಣ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಅಪ್ಲೋಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.

  || ಅಭಯಪ್ರದಾನ ಸ್ತೋತ್ರ ||

  ಯಾ ಕೃತಾ ದ್ವಾದಶಾಧ್ಯಾಯೀ ಗುರುರಾಜಸ್ತುತಿರ್ಮಯಾ |
  ಗುರುರಾಜಾಜ್ಞಯಾ ಸೈವ ದಶಧ್ಯಾಯೀ ವಿರಚ್ಯತೇ ||

  ಶ್ರೀತಾನಾಮ್ ಸ್ವಪಾದಂ ಮನೊಭೀsಷ್ಟದಾನೇ ಸುರದ್ರುಪ್ರಮೋದಪ್ರದಾದಿಪ್ರಭಾವ |
  ಅವ ತ್ವಂ ಸದಾ ಶ್ರೀಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಫ್ರಭೋ ಮೇ ಶಿರಸ್ಯಾಶು ಹಸ್ತಂ ನಿಧೇಹಿ || ೧ ||

  ರಜೋಹೀನ ತೇsಪಾದಾಂಬುಜಾತಂ ಪ್ರಪನ್ನಃ ಪ್ರಯಾತಿ ಪ್ರಕೃಷ್ವ ಪ್ರಮೋದಮ್ |
  ಅವ ತ್ವಂ ಸದಾ ಶ್ರೀಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಫ್ರಭೋ ಮೇ ಶಿರಸ್ಯಾಶು ಹಸ್ತಂ ನಿಧೇಹಿ || ೨ ||

  ಘನಾನಂದ ತೇ ಪಾದಪದ್ಮಂ ಪ್ರವಿಂದನ್ ಆನಂದೋsಪ್ಯಮಂದಂ ಸದಾನಂದಮೇತಿ |
  ಅವ ತ್ವಂ ಸದಾ ಶ್ರೀಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಫ್ರಭೋ ಮೇ ಶಿರಸ್ಯಾಶು ಹಸ್ತಂ ನಿಧೇಹಿ || ೩ ||

  ವದಾನ್ಯೋ ವದಾನ್ಯೋ ವದನ್ಯಾಸ್ತಿ ಕಸ್ತ್ವಾಮ್ ತತೋsಹಂ ಯತೇ ಹಂತ ತೇ ಪಾದಮಾಪ್ತಃ |
  ಅವ ತ್ವಂ ಸದಾ ಶ್ರೀಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಫ್ರಭೋ ಮೇ ಶಿರಸ್ಯಾಶು ಹಸ್ತಂ ನಿಧೇಹಿ || ೪ ||

  ದಯಾಲೋ ದಯಾಲೋ ದಯಾಲೋ ದಯಾಲೋ ದಯಾಂ ಕುರ್ವಮೋಘಾಂ ಪದಂ ತೇ ಪ್ರಪದ್ಯೇ |
  ಅವ ತ್ವಂ ಸದಾ ಶ್ರೀಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಫ್ರಭೋ ಮೇ ಶಿರಸ್ಯಾಶು ಹಸ್ತಂ ನಿಧೇಹಿ || ೫ ||

  ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಪಾದಸ್ತುತಿಂ ತೇsಪ್ಪಣಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರಗೀತಾಂ ಪಠಂತಃ ಪ್ರಮೋದಂ ಭಜಂತಿ |
  ಅವ ತ್ವಂ ಸದಾ ಶ್ರೀಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಫ್ರಭೋ ಮೇ ಶಿರಸ್ಯಾಶು ಹಸ್ತಂ ನಿಧೇಹಿ || ೬ ||

  ನ ಜಾನಾಮಿ ತೇ ಪಾದಸೇವಾವಿಧಾನಂ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಕಿಂತು ಸ್ವಯಂ ಸ್ತೌಮಿ ನೌಮಿ |
  ಅವ ತ್ವಂ ಸದಾ ಶ್ರೀಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಫ್ರಭೋ ಮೇ ಶಿರಸ್ಯಾಶು ಹಸ್ತಂ ನಿಧೇಹಿ || ೭ ||

  ಮಹಾಪದ್ವಿನಾಶಾಯ ತೇ ಪಾದರೇಣುಃ ಪ್ರಭುಃ ಸ್ಯಾದತಸ್ತ್ವಾಂ ವಿರನ್ನೋsಹಮಾಪ್ತಃ |
  ಅವ ತ್ವಂ ಸದಾ ಶ್ರೀಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಫ್ರಭೋ ಮೇ ಶಿರಸ್ಯಾಶು ಹಸ್ತಂ ನಿಧೇಹಿ || ೮

  ಭುಜಂಗೇsಭುಜಂಗೇನ ಕೃಷ್ಣಾವಧೂತೇ ನ ಗೀತಂ ಸುಗೀತೇನ ಲೋಕೇ ಪಠೇದ್ ಯಃ ||
  ಅವ ತ್ವಂ ಸದಾ ಶ್ರೀಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಫ್ರಭೋ ಮೇ ಶಿರಸ್ಯಾಶು ಹಸ್ತಂ ನಿಧೇಹಿ || ೯ ||

  || ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ಕ್ರಷ್ಣಾವಧೂತಪಂಡಿತಕೃತೌ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಘವೇಂದ್ರತಂತ್ರೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಸಿದ್ಧಿಪ್ರದೇ ದಶಸ್ತೋತ್ರಪಟಲೇ ಅಭಯಸ್ತೋತ್ರಪ್ರದಾನಂ ನಾಮ ಪ್ರಥಮೋsಧ್ಯಾಯಃ ||

  || ನಾಹಂ ಕರ್ತಾ ಹರಿಃ ಕರ್ತಾ ||

  || ಶ್ರೀಮದ್ಗುರುವಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀಭಾರತೀರಮಣಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀಸೀತಾಪತೀ ಶ್ರೀಮೂಲರಾಮಚಂದ್ರಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ||

  Reply

 6. Posted by jyothi.s on February 20, 2014 at 2:22 am

  thank you

  Reply

 7. please give in english

  Reply

 8. Posted by mohanraoh on August 17, 2013 at 2:37 am

  thank you for uploading the same. madam, if you don’t mind I wish to say there are some spelling mistakes. if possible please correct the same. with regards. thank you. mohanrao h

  Reply

  • Posted by meeraghu on August 19, 2013 at 1:35 pm

   It would be helpful if you let us know where the mistakes are. Just saying there are mistakes isn’t going to help, right?

   Reply

 9. Posted by vijayraghvaacharya on March 21, 2013 at 2:57 am

  thanks a lot for this sthothra

  Reply

 10. Posted by vanisubramanya on January 11, 2013 at 3:10 am

  thanks a lot for this stothra

  Reply

 11. Thank you very much.. 🙂

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: