ಕರದಲಿ ತಾಳ ಸಂತರ ಮೇಳ – Karadali Taala Santara Mela Lyrics

Ms.Bhavana Damle has provided the lyrics for ಕರದಲಿ ತಾಳ ಸಂತರ ಮೇಳ – Karadali Taala Santara Mela. Thanks, Bhavana.
ಕರದಲಿ ತಾಳ ಸಂತರ ಮೇಳ ಅಲ್ಲಿರುವನು ಹರಿ ಗೋಪಾಲ

ಪರಿಪರಿ ನುತಿಸುವ ಪರಮಭಕ್ತರನು ಪರಿಪಾಲಿಪ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ||

ಗೆಜ್ಜೆಯ ಕಟ್ಟು ಲಜ್ಜೆಯೆ ಬಿಟ್ಟು ಸಜ್ಜನ ಸೇವೆಯೊಳ್ ಮನಸಿಟ್ಟು

ಹೆಜ್ಜೆಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಹರಿನಾಮವನು ಘರ್ಜಿಸಿ ಹೇಳುತ ಕರತಟ್ಟು ||೧||

ನಾಮವೆ ಧ್ಯಾನ ನಾಮವೆ ಪಾವನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಜೀವನ

ನಾಮವೆ ಘನಹರಿ ನಾಮವೆ ರಕ್ಷಣ ನಾಮವೆ ಮೋಕ್ಷದ ಸಾಧನ ||೨||

ಬಾಲಯೌವನ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದೊಳು ಕೋಳುಹೋಯ್ತು ಆಯುಷ್ಯವೆಲ್ಲ

ಮೂಲನಾರಾಯಣ ಆಲಯ ಸೇರಲು ನಾಮ ಹೊರತು ಗತಿ ಬೇರಿಲ್ಲ ||೩||

The lyrics in Baraha English:

karadali taaLa saMtara mELa alliruvanu hari gOpaala

paripari nutisuva paramabhaktaranu paripaalipa puraMdara viThala ||

gejjeya kaTTu lajjeye biTTu sajjana sEveyoL manasiTTu

hejjehejjegU harinaamavanu gharjisi hELuta karataTTu ||1||

naamave dhyaana naamave paavana naama saMkIrtana jIvana

naamave ghanahari naamave rakShaNa naamave mOkShada saadhana ||2||

baalayouvana vRuddhaapyadoLu kOLuhOytu aayuShyavella

mUlanaaraayaNa aalaya sEralu naama horatu gati bErilla ||3||

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: