ಬಾರೋ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರ – Baro Namma Manege Sri Raghavendra Lyrics

Every time I perform seva to Our Beloved Rayaru, tears roll down my eyes when I sing this song. This is a song on our Rayaru, asking him to come to our home and get rid of our sorrow, our fear. Attached below are the lyrics in Kannada and Baraha English ಬಾರೋ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರ – Baro Namma Manege Sri Raghavendra.

Shri Raghavendra Swamy Picture at my house.

Shri Raghavendra Swamy Picture at my house.

ಬಾರೋ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರ ||

ಬಾರೂ ದುಃಖಾಪಹಾರ ಬಾರೋ ದುರಿತದೂರ

ಬಾರಯ್ಯ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ದಾರಿ ತೋರುವ ಗುರುವೆ ||

ಬಾಲ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಾಗಿ ಖೂಳ ಕಶ್ಯಪುವಿಗೆ

ಲೋಲ ಶ್ರೀನರಹರಿಯ ಕಾಲರೂಪವ ತೋರ್ದೆ || ೧ ||

ವ್ಯಾಸನಿರ್ಮಿತ ಗ್ರಂಥ ಮಧ್ವಕೃತ ಭಾಷ್ಯವ

ಬೇಸರದೆ ಓದಿ ಮೆರೆವ ವ್ಯಾಸಮುನಿಯೆ || ೨ ||

ಮಂತ್ರಗೃಹದಲಿನಿಂತ ಸುಯತಿವರ್ಯ

ಅಂತ ತಿಳಿಯದೊ ನೀ ಅಂತರದೊಳು || ೩ ||

ಭೂತಪ್ರೇತಗಳನು ಘಾತಿಸಿಬಿಡುವಂಥ

ಖ್ಯಾತಿಯುತ ಯತಿನಾಥನೆ ತುತಿಸುವೆ || ೪ ||

ಕುಷ್ಟರೋಗಾದಿಗಳ ನಷ್ಟ ಮಾಡುವಂಥ

ಅಷ್ಟಮಹಿಮೆಯುತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮುನಿಯೆ || ೫ ||

ಕರೆದರೆ ಬರುವಿಯೆಂಬೊ ಕೀರುತಿ ಕೇಳಿ ನಾ

ಕರೆದೆನೊ ಕರುಣದಿ ಕರವ ಪಿಡಿಯೊ || ೬ ||

ಭಕ್ತವತ್ಸಲನೆಂಬ ಬಿರುದು ನಿಂದಾದರೆ

ಸಕ್ತನ ಮೊರೆ ಕೇಳಿ ಮಧ್ವೇಶವಿಠಲದಾಸ || ೭ ||

bArO namma manege SrI rAghavEMdra ||
bArU duHkhApahAra bArO duritadUra
bArayya sanmArga dAri tOruva guruve ||

bAla prahlAdanAgi KULa kaSyapuvige
lOla SrInarahariya kAlarUpava tOrde || 1 ||

vyAsanirmita graMtha madhwakRuta bhAShyava
bEsarade Odi mereva vyAsamuniye || 2 ||

maMtragRuhadaliniMta suyativarya
aMta tiLiyado nI aMtaradoLu || 3 ||

bhUtaprEtagaLanu ghAtisibiDuvaMtha
khYAtiyuta yatinAthane tutisuve || 4 ||

kuShTarOgAdigaLa naShTa mADuvaMtha
aShTamahimeyuta SrEShTha muniye || 5 ||

karedare baruviyeMbo kIruti kELi nA
karedeno karuNadi karava piDiyo || 6 ||

bhaktavatsalaneMba birudu niMdAdare
saktana more kELi madhvESaviThaladAsa || 7 ||

3 responses to this post.

  1. Posted by bhavana on January 10, 2013 at 2:26 pm

    Listen the song at KannadaAudio.com in the beautiful voice of P. Susheela.

    Reply

  2. Posted by bhavana on January 10, 2013 at 2:23 pm

    Listen the song at KannadaAudio.com in the beautiful voice of P. Susheela

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: