ಜಯಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭಮಂಗಳಂ – JayaMangalam Nitya ShubhaMangalam Lyrics on Guru Raghavendra Swamy.

ಜಯಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭಮಂಗಳಂ

ಯೋಗೀಂದ್ರತೀರ್ಥಕರ ರಾಜೀವ ಪೂಜಿತಗೆ

ಭಾಗವತಜನ ಪ್ರಿಯರೆನಿಸುವರಿಗೆ

ಯೋಗಿಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಸುಧೀಂದ್ರಕರಜಾತರಿಗೆ

ಬಾಗಿ ವಂದಿಪರ ಸಲಹುವ ಸ್ವಾಮಿಗೆ || ೧ ||

ವರಹಜಾತೀರ ಮಂತ್ರಾಲಯ ನಿಕೇತನಗೆ

ಧರಣಿಯೊಳಗ ಅಪ್ರತಿಮ ಚರಿತೆ ತೋರ್ವರಿಗೆ

ಕುರುಡ ಕಿವುಡಾದಿಗಳ ಬಯಕೆ ಪೂರೈಪರಿಗೆ

ವರ ಸುವೃಂದಾವನದಿ ಶೋಭಿಪರಿಗೆ || ೨ ||

ಆರಾಧನೆಯ ಜನರು ಮಾಡುವುದು ನೋಡಲಿಕೆ

ವಾರವಾರಕ್ಕಧಿಕವೆನಿಸುವರಿಗೆ

ಮಾರಮಣ ಪ್ರಾಣೇಶವಿಠಲನಂಘ್ರಿ ಜಲಜಕೆ

ಆರುಪದವೆನಿಪಗೆ ಕರುಣಾಜಲಧಿಗೆ || ೩ ||

jayamaMgaLaM nitya SubhamaMgaLaM

yOgIMdratIrthakara rAjIva pUjitage
bhAgavatajana priyarenisuvarige
yOgigaLa adhipati sudhIMdrakarajAtarige
bAgi vaMdipara salahuva svAmige || 1 ||

varahajAtIra maMtrAlaya nikEtanage
dharaNiyoLaga apratima carite tOrvarige
kuruDa kivuDAdigaLa bayake pUraiparige
vara suvRuMdAvanadi SObhiparige || 2 ||

ArAdhaneya janaru mADuvudu nODalike
vAravArakkadhikavenisuvarige
mAramaNa prANESaviThalanaMghri jalajake
Arupadavenipage karuNAjaladhige || 3 ||

Advertisements