ಜಯಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭಮಂಗಳಂ(ದಶಾವತಾರ ) – JayaMangalam Nitya ShubhaMangalam (Dashaavatara) Version 2 Lyrics

Ms. Bhavana has provided the lyrics for another version of ಜಯಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭಮಂಗಳಂ(ದಶಾವತಾರ ) – JayaMangalam Nitya ShubhaMangalam (Dashaavatara). Thanks, Bhavana.

ಚಲಿಸುವ ಜಲದಲಿ ಮತ್ಸ್ಯನಿಗೆ
ಗಿರಿಯ ಬೆನ್ನಲಿ ಪೊತ್ತ ಕೂರ್ಮನಿಗೆ
ಧರೆಯನುದ್ಧರಿಸಿದ ವರಾಹವತಾರಗೆ
ತರಳನ ಕಾಯ್ದ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹಗೆ
ಮಂಗಲಂ ಜಯ ಮಂಗಲಂ ||

ಭೂಮಿಯ ದಾನವ ಬೇಡಿದಗೆ
ಆ ಮಹಾಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಗೆಲಿದವಗೆ
ರಾಮಚಂದ್ರನೆಂಬ ದಶರಥಸುತನಿಗೆ
ಭಾಮೆಯರಸ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಗೆ
ಮಂಗಲಂ ಜಯ ಮಂಗಲಂ ||

ಬತ್ತಲೆ ನಿಂತಿಹ ಬೌದ್ಧನಿಗೆ
ಉತ್ತಮ ಹಯವೇರಿದ ಕಲ್ಕಿಗೆ
ಹತ್ತವತಾರದಿ ಭಕ್ತರ ಸಲಹುವ
ಕರ್ತೃ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನಿಗೆ
ಮಂಗಲಂ ಜಯ ಮಂಗಲಂ ||

chalisuva jaladali matsyanige
giriya bennali potta kUrmanige
dhareyanuddharisida varaahavataarage
taraLana kaayda shrI narasiMhage
maMgalaM jaya maMgalaM ||

bhUmiya daanava bEDidage
aa mahaakShatriyara gelidavage
raamachaMdraneMba dasharathasutanige
bhaameyarasa gOpaalakRuShNage
maMgalaM jaya maMgalaM ||

battale niMtiha bouddhanige
uttama hayavErida kalkige
hattavataaradi bhaktara salahuva
kartRu shrI puraMdara viThalanige
maMgalaM jaya maMgalaM ||

9 responses to this post.

 1. Posted by Srividhya on January 17, 2020 at 12:40 pm

  I have been searching this lyric for two years and finally found it.. thanks a ton

  Reply

 2. Posted by Asha Shetty on September 21, 2019 at 9:51 am

  This used to be sung at the end of our daily Bhajane in the evenings! Memories!

  Reply

 3. Posted by Kavitha on May 26, 2019 at 10:01 am

  Please make audio.becuase we want to learn this song

  Reply

 4. Posted by chethanscanvas on March 31, 2018 at 4:54 am

  Thank you for the lyrics …please upload a singing of this in youtube

  Reply

 5. Posted by Madhava Shettigar on September 22, 2017 at 7:18 am

  Thank you very much for lyrics uploading

  Reply

 6. Posted by Nithin Shetty on May 29, 2015 at 2:22 pm

  chalisuva jaladali matsyanige
  this is not in youtube also…..

  Reply

 7. Posted by Nithin Shetty on May 29, 2015 at 2:16 pm

  Could you please record or send a link of the music (Tune) of Dashavathara Jaya mangalam Mitya Shubaha Mangalam

  Reply

 8. Posted by anjana tikotkar on January 11, 2013 at 11:45 am

  Hello, Can you send ‘Narasimha mantra ondiralu saku’ PUARANDARA DASARA KRUTI.

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: