Preenayamo Vasudevam (Dwadasha 8th Stotra) Lyrics

Each time I attend any VMS function here in the DC area, we sing Preenayamo Vasudevam  (Dwadasha 8th Stotra) . So, attached below are the links for the same in Kannada, Baraha English, and a youtube link sung by Sri. Vidyabhushana with sub titles.

ವಂದಿತಾಶೇಷವಂದ್ಯೋರುವೃಂದಾರಕಂ ಚಂದನಾಚಚಿತೋ ದಾರಪೀನಾಂಸಕಮ್ |

ಇಂದಿರಾಚಂಚಲಾಪಾಂಗನೀರಾಜಿತಂ ಮಂದರೋದ್ಧಾರಿ ವೃತ್ತೋದ್ಭುಜಾಭೋಗಿನಂ |

ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ದೇವತಾಮಂಡಲಾ ಖಂಡಮಂಡನಂ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ || ೧ ||

ಸೃಷ್ಟಿಸಂಹಾರಲೀಲಾವಿಲಾಸಾತತಂ ಪುಷ್ಟಷಾಡ್ಗುಣ್ಯ ಸದ್ವಿಗ್ರಹೋಲ್ಲಾಸಿನಮ್ |

ದುಷ್ಟ ನಿಷ್ಯೇಷಸಂಹಾರಕಮೋದ್ಯತಂ ಹೃಷ್ಟಪುಷ್ಟಾನುತಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಜಾಸಂಶ್ರಯಂ |

ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ದೇವತಾಮಂಡಲಾ ಖಂಡಮಂಡನಂ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ || ೨ ||

ಉನ್ನತಪ್ರಾರ್ಥಿತಾಶೇಷಸಂಸಾಧಕಂ ಸನ್ನತಾಲೌಕಿಕಾ ನಂದದ ಶ್ರೀಪದಮ್ |

ಭಿನ್ನಕರ್ಮಾಶಯಪ್ರಾಣಿಸಂಪ್ರೇರಕಂತನ್ನಕಿಂನೇತಿ ವಿದ್ವತ್ಸು ಮಿಮಾಂಸಿತಂ |

ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ದೇವತಾಮಂಡಲಾ ಖಂಡಮಂಡನಂ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ || ೩ ||

ವಿಪ್ರಮುಖ್ಯೈಃ ಸದಾವೇದವಾದೋನ್ಮುಖೈಃ ಸುಪ್ರತಾಪೈಃ ಕ್ಷೀತಿಶೇಶ್ವರೈಶ್ಚಾರ್ಚಿತಂ |

ಅಪ್ರತರ್ಕ್ಯೋರುಸಂವಿದ್ಗುಣಂ ನಿರ್ಮಲಂ ಸಪ್ರಕಾಶಾಜರಾನಂದ ರೂಪಂಪರಂ |

ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ದೇವತಾಮಂಡಲಾ ಖಂಡಮಂಡನಂ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ || ೪ ||

ಅತ್ಯಯೋ ಯಸ್ಯಕೇನಾಪಿನಕ್ವಾಪಿಹಿಪ್ರತ್ಯತೋ ಯದ್ಗುಣೇಷೂತ್ತಮಾನಾಂಪರಃ |

ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪ ಏಕೋ ವರೋಣ್ಯೋ ವಶೀ ಮತ್ಯನೂನೈಃ ಸದಾ ವೇದವಾದೋದಿತಃ |

ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ದೇವತಾಮಂಡಲಾ ಖಂಡಮಂಡನಂ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ || ೫ ||

ಪಶ್ಯತಾಂ ದುಃಖಸಂತಾನನಿರ್ಮೂಲನಂ ದೃಶ್ಯತಾಂ ದೃಶ್ಯತಾಮಿತ್ಯ ಜೇಶಾಚಿ(ರ್ಥಿ)ತಮ್ |

ನಶ್ಯತಾಂ ದೂರಗಂ ಸರ್ವದಾಪ್ಯಾತ್ಮಗಂ ಪಶ್ಯತಾಂ ಸ್ವೇಚ್ಚಯಾ ಸಜ್ಜನೇಷ್ವಾಗತಂ |

ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ದೇವತಾಮಂಡಲಾ ಖಂಡಮಂಡನಂ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ || ೬ ||

ಅಗ್ರಜಂ ಯಃ ಸಸರ್ಜಾಜಮಗ್ರ್ಯಾಕೃತಿಂ ವಿಗ್ರಹೋಯಸ್ಯ ಸರ್ವೇಗುಣಾ ಏವ ಹಿ |

ಉಗ್ರ ಆದ್ಯೋಽಪಿ ಯಸ್ಯಾತ್ಮಜಾಗ್ರ್ಯಾತ್ಮಜಃ ಸದ್ಗೃಹೀತಃ ಸದಾಯಃ ಪರಂದೈವತಮ್ |

ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ದೇವತಾಮಂಡಲಾ ಖಂಡಮಂಡನಂ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ || ೭ ||

ಅಚ್ಯುತೋ ಯೋ ಗುಣೈರ್ನಿತ್ಯಮೇವಾಖಿಲೈಃ ಪ್ರಚ್ಯುತೋಽಶೇಷ ದೋಷೈಃ ಸದಾಪೂರ್ತಿತ |

ಉಚ್ಯತೇ ಸವವೇದೋರು ವಾದೈರಜಃ ಸ್ವಜಿತೋ(ಚ್ಯತೇ) ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರೇಂದ್ರ ಪೂವೈಸ್ಸದಾ |

ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ದೇವತಾಮಂಡಲಾ ಖಂಡಮಂಡನಂ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ || ೮ ||

ಧಾರ್ಯತೇ ಯೇನವಿಶ್ವಂ ಸದಾಜಾದಿಕಂ ವಾರ್ಯತೇಶೇಷದುಃಖಂ ನಿಜಧ್ಯಾಯಿನಾಂ |

ಪಾರ್ಯತೇ ಸರ್ವಮನ್ಯೈರ್ನಯತ್ಪಾರ್ಯತೇ ಕಾರ್ಯತೇ ಚಾಖಿಲಂ ಸರ್ವಭೂತೈಃ ಸದಾ |

ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ದೇವತಾಮಂಡಲಾ ಖಂಡಮಂಡನಂ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ || ೯ ||

ಸವಪಾಪಾನಿ ಯತ್ಸಂಸ್ಮೃತೇಃ ಸಂಕ್ಷಯಸರ್ವದಾ ಯಾಂತಿಭಕ್ತ್ಯಾವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಾಂ |

ಶರ್ವಗುರ್ವಾದಿಗೀರ್ವಾಣ ಸಂಸ್ಥಾನದಃ ಕುರ್ವತೇ ಕರ್ಮ ಯತ್ಪ್ರೀತಯೆ ಸಜ್ಜನಾಃ |

ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ದೇವತಾಮಂಡಲಾ ಖಂಡಮಂಡನಂ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ || ೧೦ ||

ಅಕ್ಷಯಂ ಕರ್ಮಯಸ್ಮಿನ್ ಪರೇಸ್ವರ್ಪಿತಂಽಪ್ರಕ್ಷ ಯಂ ಯಾಂತಿ ದುಃಖಾನಿಃಯನ್ನಾಮತ |

ಅಕ್ಷರೋಯೋಽಜರಃ ಸರ್ವದೈವಾಮೃತಃ ಕುಕ್ಷಿಗಂ ಯಸ್ಯ ವಿಶ್ವಂ ಸದಾಜಾದಕಮ್ |

ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ದೇವತಾಮಂಡಲಾ ಖಂಡಮಂಡನಂ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ || ೧೧ ||

ನಂದಿತೀರ್ಥೋರುಸನ್ನಾಮಿನೋ ನಂದಿನಃ ಸಂದಧಾನಾಃ ಸದಾನಂದದೇವೇ ಮತಿಮ್ |

ಮಂದಹಾಸಾರುಣಾಪಾಂಗ ದತ್ತೋನ್ನತಿಂ ನ(ವಂ)ದಿತಾ ಶೇಷದೇವಾದಿ ವೃಂದಂ ಸದಾ |

ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ದೇವತಾಮಂಡಲಾ ಖಂಡಮಂಡನಂ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ || ೧೨ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತಂ

ದ್ವಾದಶಸ್ತೋತ್ರೇಷು ಅಷ್ಟಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ

vaMditAshEShavaMdyOruvRuMdArakaM chaMdanAchaRchitO dArapInAMsakam |
iMdirAchaMchalApAMganIrAjitaM maMdarOddhAri vRuttOdbhujAbhOginaM |
prINayAmO vAsudEvaM dEvatAmaMDalA khaMDamaMDanaM prINayAmO vAsudEvaM || 1 ||

sRuShTisaMhAralIlAvilAsAtataM puShTaShADguNya sadvigrahOllAsinam |
duShTa niShyEShasaMhArakaRmOdyataM hRuShTapuShTAnu(tishiShTa prajAsaMshrayaM |
prINayAmO vAsudEvaM dEvatAmaMDalA khaMDamaMDanaM prINayAmO vAsudEvaM || 2 ||

unnataprArthitAshEShasaMsAdhakaM sannatAloukikA naMdada shrIpadam |
bhinnakarmAshayaprANisaMprErakaMtannakiMnEti vidvatsu mimAMsitaM |
prINayAmO vAsudEvaM dEvatAmaMDalA khaMDamaMDanaM prINayAmO vAsudEvaM || 3 ||

vipramukhyaiH sadAvEdavAdOnmukhaiH supratApaiH kShItishEshvaraiSchArchitaM |
apratarkyOrusaMvidguNaM nirmalaM saprakAshAjarAnaMda rUpaMparaM |
prINayAmO vAsudEvaM dEvatAmaMDalA khaMDamaMDanaM prINayAmO vAsudEvaM || 4 ||

atyayO yasyakEnApinakvApihipratyatO yadguNEShUttamaanaaMparaH |
satyasaMkalpa EkO varONyO vashI matyanUnaiH sadA vEdavAdOditaH |
prINayAmO vAsudEvaM dEvatAmaMDalA khaMDamaMDanaM prINayAmO vAsudEvaM || 5 ||

pashyatAM duHkhasaMtAnanirmUlanaM dRushyatAM dRushyatAmitya jEshARchi(rthi)tam |
nashyatAM dUragaM sarvadApyAtmagaM pashyatAM svEcchayA sajjanEShvAgataM |
prINayAmO vAsudEvaM dEvatAmaMDalA khaMDamaMDanaM prINayAmO vAsudEvaM || 6 ||

agrajaM yaH sasarjAjamagryAkRutiM vigrahOyasya sarvEguNA Eva hi |
ugra AdyO&pi yasyAtmajAgryAtmajaH sadgRuhItaH sadAyaH paraMdaivatam |
prINayAmO vAsudEvaM dEvatAmaMDalA khaMDamaMDanaM prINayAmO vAsudEvaM || 7 ||

achyutO yO guNairnityamEvAkhilaiH prachyutO&shESha dOShaiH sadApUrtita |
uchyatE saRvavEdOru vAdairajaH svaRjitO(RchyatE) brahmarudrEMdra pURvaissadA |
prINayAmO vAsudEvaM dEvatAmaMDalA khaMDamaMDanaM prINayAmO vAsudEvaM || 8 ||

dhAryatE yEnavishvaM sadAjAdikaM vAryatEshEShaduHkhaM nijadhyAyinAM |
pAryatE sarvamanyairnayatpAryatE kAryatE chAkhilaM sarvabhUtaiH sadA |
prINayAmO vAsudEvaM dEvatAmaMDalA khaMDamaMDanaM prINayAmO vAsudEvaM || 9 ||

saRvapApAni yatsaMsmRutEH saMkShayasarvadA yAMtibhaktyAvishuddhAtmanAM |
sharvagurvAdigIrvANa saMsthAnadaH kurvatE karma yatprItaye sajjanAH |
prINayAmO vAsudEvaM dEvatAmaMDalA khaMDamaMDanaM prINayAmO vAsudEvaM || 10 ||

akShayaM karmayasmin parEsvarpitaM&prakSha yaM yAMti duHkhAniHyannAmata |
akSharOyO&jaraH sarvadaivAmRutaH kukShigaM yasya vishvaM sadAjAdakam |
prINayAmO vAsudEvaM dEvatAmaMDalA khaMDamaMDanaM prINayAmO vAsudEvaM || 11 ||

naMditIrthOrusannAminO naMdinaH saMdadhAnAH sadAnaMdadEvE matim |
maMdahAsAruNApAMga dattOnnatiM na(vaM)ditA shEShadEvAdi vRuMdaM sadA |
prINayAmO vAsudEvaM dEvatAmaMDalA khaMDamaMDanaM prINayAmO vAsudEvaM || 12 ||

iti shrImadAnaMdatIrthaBagavatpAdAchArya virachitaM
dvAdashastOtrEShu aShTamastOtraM saMpUrNaM

31 responses to this post.

 1. Posted by Vijay on April 6, 2019 at 10:17 pm

  Hi Meera, can you please provide tamil lyrics for Preenayamo Vasudevam.

  Reply

 2. Posted by BHARGAVA ROTOPACK (P) LTD. on February 6, 2019 at 2:37 am

  Meera pls give kannada lyrics for song olide yaatakammaa lakumi vasudevagey composed by guru gopala dasaru with 5 paragraph

  Reply

 3. Posted by ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ on August 9, 2017 at 8:49 am

  ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ ವಾದ ಸಂಗ್ರಹ. ಧನ್ಯವಾದ ಗಳು.

  Reply

 4. Posted by Sridevi on March 15, 2017 at 11:01 am

  Can we get lyrics in Telugu please

  Reply

 5. Posted by Madhu bheemarao on March 4, 2017 at 1:48 am

  This is great thank u

  Reply

 6. Dear Meera,

  Thanks for this wonderful lyric.
  Can I request you to update the Kannada lyrics by inserting the missing “r” sound in 1st row of 1st verse (charchito), 3rd row of 7th verse (Sarva) and and 1st row of 10th verse (sarva)?

  https://meerasubbarao.wordpress.com/2013/01/13/dwadasha-stotra-preenayamo-vasudevam-lyrics/

  Reply

 7. Posted by Kiriti on December 8, 2016 at 1:01 am

  Great work! Now, I can sing the sthotra with ease but can’t put my finger even on one word, is it possible for you to publish the meaning of it as well?

  Reply

 8. Posted by MANJU KESHI SAKHI DEVI DASI on October 11, 2016 at 5:02 am

  can I have sloka in english with translation

  Reply

 9. Posted by Bhima on July 24, 2016 at 11:06 am

  Your posts continue to do great service to the needy. Small correction: It is devata mandala akhanda mandanam – meaning, he is the crowning jewel among the mandala of devataas. Khanda means a piece (tundu)

  Reply

 10. Posted by Suresh K. Rodda on July 15, 2016 at 4:09 am

  Thank you for providing Kannada script. I downloaded. Thank you once again

  Reply

 11. Posted by Mamtarao on August 1, 2015 at 9:30 am

  Thank you very much meera ji for posting various information about our madhwa philosophy.

  Reply

 12. Posted by Vasundhara on April 27, 2015 at 9:24 am

  I have come across this blog for the first time and also listening to Dwadasastothra,kindly can you please send the meaning of the song and why it is sung

  Reply

 13. Posted by Mamatha Halageri on December 1, 2014 at 6:25 am

  Tons of thanks Meera…i have been a big fan of you ever since i started searching anything about Madhwa philosophy …

  Reply

 14. Posted by d.s.sreenivasa on October 5, 2014 at 11:34 am

  I wouldlike to hv a this dVD pls let me know where I can get

  Reply

 15. Posted by gurunandan on September 24, 2014 at 12:02 pm

  Thanks a lot for this. I am looking for Kannada/English text with words split as shown in this video. Anyone have those kindly share….

  Reply

 16. Posted by sowmya on September 22, 2014 at 2:27 am

  Hi Mam,
  can you please upload the lyrics of jagada iravu maenali (yava rameya)

  Reply

 17. Posted by Radhasri on August 20, 2014 at 7:29 am

  I want all the stotras lyrics of the Dwadesha stotra? will u pl help me

  Reply

 18. Posted by Arjun on September 8, 2013 at 7:29 pm

  Dyanyavada galu

  Reply

 19. Posted by Chomini on January 16, 2013 at 9:51 pm

  Thank you Meera for sharing this beautiful composition. Could you please list all the 12 stotras of the Dwadasha Stotra? It would be helpful for novices.

  Reply

 20. Posted by bhavana on January 15, 2013 at 10:58 am

  What is the meaning of “Preenayamo Vasudevam” ?

  Reply

  • Posted by Pramod S on October 11, 2013 at 11:09 pm

   We will try to please Hari who is worshipped by the devathas or gods who themselves are worshipped by the world.

   Reply

 21. Posted by Shankaranarayana P K on January 15, 2013 at 8:38 am

  Nice to have the all time favourite lyric praising the lord krishna.
  Shall be much obliged if the lyrics ” Shripathiyu Namage……… is also posted.It was also beautifully sung by Shri Vidyabhushana

  Reply

 22. Posted by Anitha Kulkarni on January 13, 2013 at 8:47 pm

  Thank you so much for your wonderful work Meera avare! Your blog is very very helpful for every madhwa women!!
  Just a small correction for this post. This is just the 8th stotra of the Dwadasha stotra- a composition of 12 stotras. So the title should be a little different.

  Reply

  • Posted by meeraghu on January 14, 2013 at 4:33 pm

   Anitha, Yes the title was confusing. I thought when anyone saw Dwadasha Stotra they will realize it is not just 1 but 12 composed by our Guru,
   Anyway, corrected it.

   Reply

 23. Dear Meera,
  I am following your blog since 3-4 years in US as both our daughters are here working. You are definitely doing a great service to Madhwa community. Especially devaranamas, food,religious pooja vidanas, everything. As most of the time I will be here in US,I am following your Kalpavriksha Kamadhenu always. You keep up the good work. May God bless you and your family.
  By the way can you send ” Narasimha Deva Banda” song to me please?

  Reply

  • Posted by meeraghu on January 14, 2013 at 4:32 pm

   That’s so nice to hear, Manjula. Thanks for your encouraging words.

   Reply

   • Posted by Lakshmi K (Lakku) on April 11, 2016 at 8:51 am

    It’s nice of you to send lyrics in Kannada for palayuchuta and preenayamo vasudeva. Thanks. May durmukha samvatsara bring happiness and prosperity to you and your family.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: