ಹನುಮನ ಮತವೆ ಹರಿಯ ಮತವು – Hanumana Matave Hariya Matavu Lyrics

I have this song on my iPhone and listen to it quite often. The song is composed by Sree. Purandara Dasaru.

IMG_1074

ಹನುಮನ ಮತವೆ ಹರಿಯ ಮತವು

ಹರಿಯ ಮತವೆ ಹನುಮನ ಮತವು || ಪ ||

ಹನುಮನ ನಂಬಿದ ಸುಗ್ರೀವ ಗೆದ್ದ

ಹನುಮನ ನಂಬದ ವಾಲಿಯು ಬಿದ್ದ || ೧ ||

ಹನುಮನ ನಂಬಿದ ವಿಭೀಷಣ ಗೆದ್ದ

ಹನುಮನ ನಂಬದ ರಾವಣ ಬಿದ್ದ || ೨ ||

ಹನುಮನು ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ದಾಸ

ಪುರಂದರ ವಿಠಲನು ಹನುಮನೊಳ್ ವಾಸ || ೩ ||

hanumana matave hariya matavu
hariya matave hanumana matavu || pa ||

hanumana naMbida sugrIva gedda
hanumana naMbada vAliyu bidda || 1 ||

hanumana naMbida vibhIShaNa gedda
hanumana naMbada rAvaNa bidda || 2 ||

hanumanu puraMdara viThalana dAsa
puraMdara viThalanu hanumanoL vAsa || 3 ||

Advertisements

12 responses to this post.

 1. Thank you very much

  Reply

 2. I would be happy if the Hanuman lyrics were in Tamil. As I don’t know Telegu, even if
  it is made into English, I couldn’t pronounce it properly. Could you please send it Tamil
  Language? I know Hanuman Salisa, I often chant on every Thursday.

  Jai Sri Ram

  S.Shanthi

  Reply

 3. very good lyrics, i also learned this previously

  Reply

 4. Posted by kishore on February 12, 2013 at 12:09 am

  pl post the audio link

  Reply

 5. Posted by Bhavana on February 13, 2013 at 5:56 am

  This is the audio link for “hanumana matave hariya matavu” –

  Reply

 6. Posted by manish on February 14, 2013 at 12:12 pm

  i like this song very very much 🙂

  Reply

 7. Posted by lalitakala on February 25, 2014 at 7:31 am

  హనుమన మతవె హరియ మతవు
  హరియ మతవె హనుమన మతవు
  హనుమన నంబిద సుగ్రీవ గెద్ద
  హనుమన నంబద వాలియు బిద్ద ll 1 ll
  హనుమన నంబిద విభీషణ గెద్ద
  హనుమన నంబద రావణ బిద్ద ll 2 ll
  హనుమను పురందర విఠలన దాస
  పురందర విఠలను హనుమనొళ్ వాస ll 3 ll

  hanumana matave hariya matavu
  hariya matave hanumana matavu
  hanumana naMbida sugrIva gedda
  hanumana naMbada vAliyu bidda || 1 ||
  hanumana naMbida vibhIShaNa gedda
  hanumana naMbada rAvaNa bidda || 2 ||
  hanumanu puraMdara viThalana dAsa
  puraMdara viThalanu hanumanoL vAsa || 3 ||

  Reply

 8. I am trying to find out the lyrics of the Dasara Patha “Ranganolitha Namma Krishnanolitha”. Can You please Please arrange to send it to me. My mail ID is : rajkhanna2005@yahoo.co.in

  Reply

 9. Posted by Lakshman on March 14, 2017 at 1:06 pm

  ranganolida. (draupadiya mAna samrakSaNe). rAgA: saurASTra. Adi tALA. Purandaradasa.

  P: ranganoLida namma krSNanolida angane draupadige vastra akSeyavendanu
  C1: kariya purada nagaradalli kauravaru pANDavaru dhareya oDDi jUjaniTTu lettavADalu
  parama pApi shakuni tAnu pAshadoLu pokkiralu dharmarAya dhAriNi draupadiy sOtanu
  2: sOtanendu duryOdhana santOSadindali tanna dUtaraTTi pANdavara baduku tarisida
  jAti muttu cinna beLLi Ane kuduregaLa sahita bhItiyilladale bhaNDArakiTTanu
  3: muddu mukhada draupadiya munde mADi tannirendu tiddi tanna mAnavarige tiLiya hELida
  mudre mAnavaru bandu draupadiya munde nindu buddhiyindalella binnaha mADalu
  4: amma kELearasugaLa acca paGaDe panthavADi himmalinda jUjaniTTu lettavADalu
  dharmarAya sOdanendu satya vacana kauravange nimma imbu nilavu kariya koTTarendaru
  5: paTTa padavi avarigAgi baDavarAgi iddEvendare keTTa pagaDe pantha jUjinnelli odagitu
  duSTa kauravanu enna lajje nAcikeya kaNDu bhraSTa mADuvanu endu baLali draupadi
  6: bAgi baLugi bikki tanna kaNNa nIru surivutali mAgiya kOkileyante kAyanolavuta
  Aga krSNanAnghrigaLa antarangadallinenedu sAgi hejjeyiDuta sabhege bandaLu
  7: vIra karNa ashvattAma vidura shalya bhagadattanu krUra kaurava dushyAsana guru hiriyaru
  sArutippa bhaTaru parivAra rAhutara nODi dhAriNige mukhava mADi nAci nintaLu
  8: candadinda duryOdhana cadure draupadiya kUDe mundenariyade muguLu nageya mAtanADida
  hinde svayam varadalli jvarige Ada bAle indu enna paTTadarasigoppitendanu
  9: malligeya muDiya nAri muddu mukhada vaiyAri calle kangaLa draupadi bAreyendanu
  billu ettalAradavane bhaNDArava kAdiDtavane hallu kILuvaraivaru bEDavendaLu
  10: acca bombaNNada bombe Aneyante naDeva rambhe nicca muttinante bimbAdhareyendanu
  heccu mAtanADadiro herara heNNa nODadiro nuccu mADuvaraivaru bEDavendaLu
  11: maTTibaDakaraivarige maDadiyAguvudu salla paTTe mancakoppuvante bAreyendanu
  keTTa mATanADadiro krOdhadinda nODadiro raTTe kELuvaraivaru bEDavendaLu
  12: aDavitirukaraivarige maDadiyAguvudu salla toDeya mEle oppuvante bAreyendanu
  beDagu mAtanADadirO bhImasEnana gadeya ninna toDeya mEle oppuvadu bEDavendaLu
  13: eSTu binka baDivAravu heNNu bAlegivaLigeSTu siTTininda duryOdhana sAri kOpisi
  uTTa sIre uDiyalavana uyiko tIralendu drSTiyinda dushyAsanage sannemADida
  14: macca kUrma varaha kAyO muddu narasimha kAyO heccina vAmanane kAyo bhArgava kAyo
  acca rAma krSNa kAyo buddha kalki rUpa kAyo saccidAnandane kAyo svAmiyendaLu
  15: sajjanara priya kAyo sAdhugaLa rakSakane kAyo nirjara vanditane kAyo narahari kAyo
  arjunana sakhane kAyo ananta mUruti kAyo lajje nAcikeya kAyo svAmiyendaLu
  16: duruLa dushyAsananu bandu draupadiya munde nindu karava piDidu seraga hiDidu niriya seLeyalu
  maruLu Agadiro ninna raktadoLu muDiya addi karuLu daNDeyane mADi muDivenendaLu
  17: kalakhaNTa heNNe ninna gAsi mADuvenendu galladalli kaiyanikki niriya seLeyalu
  nillo nillo pApi ninna nAlikeya kittu eraDu ballinalli kEshanhikki kombenendaLu
  18: benninalli peTTanikki bhaNDu mADuvenendu kanneyali kaiyanikki niriya seLeyalu
  ranne vIra bobbenikki rabhasadinda sArutali pannaga shayana krSNa kAyo endaLu
  19: sAridavara poreva karuNi sAgara shayana krSNa nAri draupadige vastra akSeyavendanu
  suruti kambhavti saNNa baNNa sIregaLu mEruvina beTTadante mahime tOrida
  20: hondidavara poreva karuNi sindhu shayana shrI krSNa nala vinda draupadige vastra akSayavendanu
  ondu eraDu mUru nAlku kOTi sankhye sIre sulidu nondu bendu dushyAsanu nAci kuLitanu
  21: nODidaru draupadiya mAnarakSa lIlegaLa mADidaru mAdhavana muddu stOtrava
  mUDha kauravana kUDa mAnini draupadiyu letta vADi tanna patigaLaivara geddaLu
  22: kEsu muDiya kaTTidaLu kaiya kAla maNNanoresi sAsira nAmada oDeya surara pAlaka
  vAsivuLLa krSNa enna vahisi kAyidi endu santOSadinda draupadiyu manage bandaLU
  23: bhaktiyinda draupadiya mAna rakSe lIlegaLa yuktiyinda hADi pADi kELuvarige
  sakala dOSa santAna balagaLuNDu muruti koDuvanu namma purandara viTTala

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: