ಭಜರೇ ಹನುಮಂತಂ – Bhajare Hanumantam Lyrics

Song on Lord Hanuman
Composed by – Shree Kanakadasaru
Contributed by – Ms. Bhavana Damle

ಭಜರೇ ಹನುಮಂತಂ ಮಾನಸ ಭಜರೇ ಹನುಮಂತಂ ||

ಕೋಮಲಕಾಯಂ ನಾಮಸುಧೇವಂ
ಭಜಸಖ ಸಿಂಹಂ ಭೂಸುರಶ್ರೇಷ್ಠಂ ||೧||

ಮೂರ್ಖನಿಶಾಚರ ವನಸಂಹಾರಂ
ಸೀತಾದುಃಖ ವಿನಾಶಕರಂ ||೨||

ಪರಮಾನಂದ ಗುಣೋದಯ ಚರಿತಂ
ಕರುಣಾರಸ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಭರಿತಂ ||೩|

ರಣರಂಗಧೀರಂ ಗುಣಗಂಭೀರಂ
ದಾನವದೈತ್ಯಾರಣ್ಯ ಕುಠಾರಂ ||೪||

ಗುರುಚೆನ್ನಕೇಶವ ಕದಳೀರಂಗಂ
ಸ್ಥಿರ ಸದ್ಭಕ್ತಂ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಂ ||೫||

bhajarE hanumaMtaM maanasa bhajarE hanumaMtaM ||

kOmalakaayaM naamasudhEvaM
bhajasakha siMhaM bhUsurashrEShThaM ||1||

mUrkhanishaachara vanasaMhaaraM
sItaaduHkha vinaashakaraM ||2||

paramaanaMda guNOdaya charitaM
karuNaarasa saMpUrNa subharitaM ||3|

raNaraMgadhIraM guNagaMbhIraM
daanavadaityaaraNya kuThaaraM ||4||

guruchennakEshava kadaLIraMgaM
sthira sadbhaktaM mukhyapraaNaM ||5||

7 responses to this post.

 1. Posted by Geetha on January 19, 2019 at 7:51 am

  Thank you for the post….
  Bhajare hanumantham ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಗುರು ಚೆನ್ನ ಕೇಶ ಎಂಬ ಅಂಕಿತ ಇದೆ.
  ಕನಕ ದಾಸರದು ಕಾಗಿನೆಲೆ ಆದಿಕೇಶವ.
  ಹಾಗಾದರೆ ಭಜರೆ ಹನುಮಂತo ರಚಿಸಿದ ದಾಸರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ please

  Reply

 2. Posted by sujananippani on February 21, 2013 at 9:02 am

  I con’t express my feelings in words after hearing this song.thank you very very much.

  Reply

 3. Posted by CHandrika gururao on February 20, 2013 at 3:45 am

  Very nice song and easy to learn also thank u very much very good lirics also

  Reply

 4. Posted by CHandrika gururao on February 20, 2013 at 3:41 am

  Very nice song and easy to learn also thank u very much

  Reply

 5. Posted by srianth on February 19, 2013 at 11:47 pm

  Hi, same Bhajan composed and sung by Vidwan Vageesh Bhat.


  or

  and another one,,, anjana suthane aanjaneyane..

  Hope you like it. Thanks.

  Reply

 6. I could see only their face the audio sound is little late, the song was very good.
  Thanks for your nice presentation on this. Of course I don’t understand the meaning of that lyrics of that song, her voice was very good, it seems to be very good karnatik
  singer.

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: