ಈತನೆ ಲೋಕಗುರು – Itane Lokaguru Lyrics

Sri Madhwacharya

Composed by – Sree Vadiraja Teertharu
Song on – Sree Hanuma, Bheema and Madhwacharya

ಈತನೆ ಲೋಕಗುರು ವೇದವಿಖ್ಯಾತ || ಪ ||

ಭೂತಳದಿ ಶ್ರೀರಾಮ ದೂತನೆಂಬಾತ || ಅಪ ||

ಅಂದು ಹನುಮಂತನಾಗಿ ಅಖಿಳ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲವನು

ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲಿ ಪೋಗಿ ಉದಧಿ ಲಂಘಿಸಿದ

ಇಂದೀವರಾಕ್ಷಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ಮುದ್ರಿಕೆಯನಿತ್ತು

ಬಂದು ರಾಮರ ಪಾದಕೆರಗಿ ನಿಂದಾತ || ೧ ||

ಅರ್ಜುನಗೆ ಅಣ್ಣನಾಗಿ ಅಂದು ದುರ್ಯೋಧನನ

ಲಜ್ಜೆಯನೆ ಕೆಡಿಸಿ ಶದ್ರಥಿಕರನು ಗೆಲಿದ

ಮೂಜಗವು ಮೆಚ್ಚಲು ಮುನ್ನ ಮಾಗಧನ ಸೀಳಿದ

ಸಜ್ಜನ ಪ್ರಿಯ ಭೀಮಸೇನ ನೆಂಬಾತ || ೨ ||

ಮೂರಾರು ಎರಡೊಂದು ಮೂಢಮತಗಳ ಜರಿದು

ಸಾರ ಮಧ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರವನು ಸಜ್ಜನರಿಗೆರೆದು

ಕೂರ್ಮ ಶ್ರೀಹಯವದನನ ಪೂರ್ಣ ಸೇವಕನಾದ

ಧೀರ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಲೋಕದೊಳು ಮೆರೆದ || ೩ ||

Itane lOkaguru vEdaviKyAta || pa ||
BUtaLadi SrIrAma dUtaneMbAta || apa ||

aMdu hanumaMtanAgi aKiLa dikkellavanu
oMdu nimiShadali pOgi udadhi laMGisida
iMdIvarAkShige vaMdisi mudrikeyanittu
baMdu rAmara pAdakeragi niMdAta || 1 ||

arjunage aNNanAgi aMdu duryOdhanana
lajjeyane keDisi Sadrathikaranu gelida
mUjagavu meccalu munna mAgadhana sILida
sajjana priya BImasEna neMbAta || 2 ||

mUrAru eraDoMdu mUDhamatagaLa jaridu
sAra madhva SAstravanu sajjanarigeredu
kUrma SrIhayavadanana pUrNa sEvakanAda
dhIra madhvAcArya lOkadoLu mereda || 3 ||

Advertisements

4 responses to this post.

 1. Posted by Gvedanti on February 20, 2013 at 8:43 pm

  Thank you for posting this lyrics. I had forgotten this song, thank you for the reminder of Bhopal, MP – Kanada Bhajana Mandali.
  Regards
  gv

  Reply

 2. Posted by kishore on February 20, 2013 at 11:53 pm

  any audio link please

  Reply

 3. Posted by vanisubramanya on February 21, 2013 at 1:40 am

  thanks for this lyrics

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: