ಶ್ರೀ ರುದ್ರ ದ್ವಾದಶನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ – Sree Rudra Dwadashanama Stotra Lyrics

ಶ್ರೀ ರುದ್ರ ದ್ವಾದಶನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಪ್ರಥಮಂ ತು ಮಹಾದೇವಂ ದ್ವಿತೀಯಂ ತು ಮಹೇಶ್ವರಮ್ |

ತೃತೀಯಂ ಶಂಕರಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಚತುರ್ಥಂ ವೃಷಭಧ್ವಜಮ್ || ೧ ||

ಪಂಚಮಂ ಕೃತ್ತಿವಾಸಂ ಚ ಷಷ್ಠಂ ಕಾಮಾಂಗನಾಶನಮ್ |

ಸಪ್ತಮಂ ದೇವದೇವೇಶಂ ಶ್ರೀಕಂಠಂ ಚಾಷ್ಟಮಂ ತಥಾ || ೨ ||

ನವಮಂ ತು ಹರಂ ದೇವಂ ದಶಮಂ ಪಾರ್ವತೀಪತಿಮ್ |

ರುದ್ರಮೇಕಾದಶಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ದ್ವಾದಶಂ ಶಿವಮುಚ್ಯತೇ || ೩ ||

ಏತದ್ದ್ವಾದಶನಾಮಾನಿ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನರಃ |

ಗೋಘ್ನಶ್ಚೈವ ಕೃತಘ್ನಶ್ಚ ಭ್ರೂಣಹಾ ಗುರುತಲ್ಪಗಃ || ೪ ||

ಸ್ತ್ರೀಬಾಲಘಾತಕಶ್ಚೈವ ಸುರಾಪೋ ವೃಷಲೀಪತಿಃ |

ಸರ್ವಂ ನಾಶಯತೇ ಪಾಪಂ ಶಿವಲೋಕಂ ಸ ಗಚ್ಚತಿ || ೫ ||

ಶುದ್ಧಸ್ಪಟಿಕಸಂಕಾಶಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರಮ್ |

ಇಂದುಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಂ ವಂದೇ ದೇವಂ ಸದಾಶಿವಮ್ || ೬ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀರುದ್ರ ದ್ವಾದಶನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ||

SrI rudra dvAdaSanAma stOtram

prathamaM tu mahAdEvaM dvitIyaM tu mahESvaram |
tRutIyaM SaMkaraM prOktaM chaturthaM vRuShabhadhvajam || 1 ||

paMchamaM kRuttivAsaM cha ShaShThaM kAmAMganASanam |
saptamaM dEvadEvESaM SrIkaMThaM chAShTamaM tathA || 2 ||

navamaM tu haraM dEvaM daSamaM pArvatIpatim |
rudramEkAdaSaM prOktaM dvAdaSaM SivamuchyatE || 3 ||

EtaddvAdaSanAmAni trisaMdhyaM yaH paThEnnaraH |
gOghnaSchaiva kRutaghnaScha bhrUNahA gurutalpagaH || 4 ||

strIbAlaghAtakaSchaiva surApO vRuShalIpatiH |
sarvaM nASayatE pApaM SivalOkaM sa gacchati || 5 ||

SuddhaspaTikasaMkASaM trinEtraM chaMdraSEkharam |
iMdumaMDalamadhyasthaM vaMdE dEvaM sadASivam || 6 ||

|| iti SrIrudra dvAdaSanAma stOtram saMpUrNaM ||

Listen to the stotra here:

http://www.bhaktipaadal.com/singer.php?SGRID=Pittur%20Narasimha%20Nayak&lang=en

Advertisements

One response to this post.

  1. Posted by ramu on March 6, 2018 at 4:55 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: