ಸಂಗೀತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾರಿಣಿ – Sangeetha Samrajya Sancharini Lyrics

Composer – Shri Ramamurthy
Song and Shloka on – Goddess Saraswathi
Contributed by – Ms. Bhavana Damle

sarasvati

ಶ್ಲೋಕ:
ಶ್ವೇತ ಪದ್ಮಾಸನಾ ಶ್ವೇತ ಪುಷ್ಪೋಪಶೋಭಿತಾ
ಶ್ವೇತಾಂಬರಧರಾ ಶ್ವೇತಗಂಧಾನುಲೇಪನಾ
ಶ್ವೇತಾತ್ಯಸೂತ್ರಹಸ್ತಾ ಶ್ವೇತಚಂದನಚರ್ಚಿತಾ
ಶ್ವೇತವೀಣಾಧರಾ ಶ್ವೇತಾಲಂಕಾರಭೂಷಿತಾ
ಶ್ವೇತಹಂಸಗಾಮಿನಿ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ತ್ವಾಂ
ನಮಸ್ತೇ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ತ್ವಾಂ ನಮಸ್ತೇ
****************
ಸಂಗೀತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾರಿಣಿ
ಶೃಂಗಾರ ಶೃಂಗೇರಿ ಪುರವಾಸಿನಿ ||ಪ.||

ಉನ್ನತ ಪಾಂಡ್ಯ ಕೇರಳವಾಸಿನಿ
ಸನ್ನುತ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಮಧ್ಯ ನಿವಾಸಿನಿ
ಕಾಲಡಿ ಶಂಕರ ಹೃದಯ ನಿವಾಸಿನಿ
ಕಾಲ ದಿಕ್ಪಾಲಕ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿನಿ ||೧||

ಗಾಂಧಾರ ಪಂಚಮ ಧೈವತಭೂಷಣಿ
ಸೀಮಾರಹಿತ ಲಾವಣ್ಯ ರೂಪಿಣಿ
ಮಂದಾರ ಕುಸುಮ ಮಣಿಮಯ ಭೂಷಣಿ
ಮಾಧುರ್ಯ ಮೋಹನ ರಾಗ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ||೨||

ಸರಸರಾಗ ಸಕಲಕಲಾ ಹಂಸತೂಲಿಕಾತಲ್ಪಸ್ಥಿತೇ
ಸುರಗಣಾದಿ ಮುನಿ ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯಚ್ಯುತ ಯಕ್ಷ ಕಿನ್ನರ ಗಾನನುತೇ
ವರದ ವಾಮಕರ ವೀಣಾವಾದನ ಪಾಶಪುಸ್ತಕಮಾದನುತೇ
ಶರಶ್ಚಂದ್ರಿಕಾ ಮುಖಕಮಲ ಬಹುವಿಧ ಮಂಗಳ ಫಲಪ್ರದೇ ||೩||

shlOka:

shvEta padmAsanA shvEta puShpOpashObhitA
shvEtAMbaradharA shvEtagaMdhAnulEpanA
shvEtAtyasUtrahastA shvEtachaMdanacharchitA
shvEtavINAdharA shvEtAlaMkArabhUShitA
shvEtahaMsagAmini shrI shAradA tvAM
namastE shrI shAradA tvAM namastE

*****************

saMgIta sAmrAjya saMchAriNi
shRuMgAra shRuMgEri puravAsini ||pa.||

unnata pAMDya kEraLavAsini
sannuta shrIchakra madhya nivAsini
kAlaDi shaMkara hRudaya nivAsini
kAla dikpAlaka brahma vishvAsini ||1||

gAMdhAra paMchama dhaivatabhUShaNi
sImArahita lAvaNya rUpiNi
maMdAra kusuma maNimaya bhUShaNi
mAdhurya mOhana rAga svarUpiNi ||2||

sarasarAga sakalakalA haMsatUlikAtalpasthitE
suragaNAdi muni brahmAdyachyuta yakSha kinnara gAnanutE
varada vAmakara vINAvAdana pAshapustakamAdanutE
sharashchaMdrikA mukhakamala bahuvidha maMgaLa phalapradE ||3||

Advertisements

4 responses to this post.

 1. Posted by Bhavana on March 3, 2013 at 11:52 am

  Meera, Thanks for posting the lyrics. The picture you posted here (Goddess Saraswati) is so beautiful as it resembles the description of the Shloka.

  Reply

  • Posted by meeraghu on March 3, 2013 at 1:00 pm

   Bhavana,
   Yes, when I saw the picture in my dashboard, it made me so happy. It matches so well with the sloka and the song.

   Reply

 2. Posted by CHandrika gururao on March 3, 2013 at 11:55 am

  Hello CHandrika Gururao here averygood song thanks for posting such a beautiful song averyfewsongs on godess saraswathi but it is a very beautiful song and very easy to learn also thank u verymuch

  Reply

 3. Posted by S. Padmanabha Rao on October 9, 2013 at 10:11 am

  Thanks for providing the lyrics for this wonderful song. Each time we sing this song at our home during festivals, definitely we will remember you always. May Goddess Sri Saraswathi Bless you and your family.

  S. Padmanabha Rao

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: