Chandrasekhara Ashtakam – ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಅಷ್ಟಕಮ್ Lyrics

 

lord-shivaComposed by – Rushi Markandeya
Contributed by – Ms. Bhavana Damle

ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಾಹಿಮಾಮ್ |
ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ರಕ್ಷಮಾಮ್ ||

ರತ್ನಸಾನು ಶರಾಸನಂ ರಜತಾದ್ರಿ ಶೃಂಗ ನಿಕೇತನಂ
ಶಿಂಜಿನೀಕೃತ ಪನ್ನಗೇಶ್ವರ ಮಚ್ಯುತಾನಲ ಸಾಯಕಮ್ |
ಕ್ಷಿಪ್ರದಗ್ದ ಪುರತ್ರಯಂ ತ್ರಿದಶಾಲಯೈ ರಭಿವಂದಿತಂ
ಚಂದ್ರಶೇಖರಮಾಶ್ರಯೇ ಮಮ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ ವೈ ಯಮಃ || 1 ||

ಮತ್ತವಾರಣ ಮುಖ್ಯಚರ್ಮ ಕೃತೋತ್ತರೀಯ ಮನೋಹರಂ
ಪಂಕಜಾಸನ ಪದ್ಮಲೋಚನ ಪೂಜಿತಾಂಘ್ರಿ ಸರೋರುಹಮ್ |
ದೇವ ಸಿಂಧು ತರಂಗ ಶ್ರೀಕರ ಸಿಕ್ತ ಶುಭ್ರ ಜಟಾಧರಂ
ಚಂದ್ರಶೇಖರಮಾಶ್ರಯೇ ಮಮ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ ವೈ ಯಮಃ || 2 ||

ಕುಂಡಲೀಕೃತ ಕುಂಡಲೀಶ್ವರ ಕುಂಡಲಂ ವೃಷವಾಹನಂ
ನಾರದಾದಿ ಮುನೀಶ್ವರ ಸ್ತುತವೈಭವಂ ಭುವನೇಶ್ವರಮ್ |
ಅಂಧಕಾಂತಕ ಮಾಶ್ರಿತಾಮರ ಪಾದಪಂ ಶಮನಾಂತಕಂ
ಚಂದ್ರಶೇಖರಮಾಶ್ರಯೇ ಮಮ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ ವೈ ಯಮಃ || 3 ||

ಪಂಚಪಾದಪ ಪುಷ್ಪಗಂಧ ಪದಾಂಬುಜ ದ್ವಯಶೋಭಿತಂ
ಫಾಲಲೋಚನ ಜಾತಪಾವಕ ದಗ್ಧ ಮನ್ಮಧ ವಿಗ್ರಹಮ್ |
ಭಸ್ಮದಿಗ್ದ ಕಳೇಬರಂ ಭವನಾಶನಂ ಭವ ಮವ್ಯಯಂ
ಚಂದ್ರಶೇಖರಮಾಶ್ರಯೇ ಮಮ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ ವೈ ಯಮಃ || 4 ||

ಯಕ್ಷ ರಾಜಸಖಂ ಭಗಾಕ್ಷ ಹರಂ ಭುಜಂಗ ವಿಭೂಷಣಮ್
ಶೈಲರಾಜ ಸುತಾ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಚಾರುವಾಮ ಕಳೇಬರಮ್ |
ಕ್ಷೇಳ ನೀಲಗಳಂ ಪರಶ್ವಧ ಧಾರಿಣಂ ಮೃಗಧಾರಿಣಮ್
ಚಂದ್ರಶೇಖರಮಾಶ್ರಯೇ ಮಮ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ ವೈ ಯಮಃ || 5 ||

ಭೇಷಜಂ ಭವರೋಗಿಣಾ ಮಖಿಲಾಪದಾ ಮಪಹಾರಿಣಂ
ದಕ್ಷಯಙ್ಞ ವಿನಾಶನಂ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕಂ ತ್ರಿವಿಲೋಚನಮ್ |
ಭುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ಫಲಪ್ರದಂ ಸಕಲಾಘ ಸಂಘ ನಿಬರ್ಹಣಂ
ಚಂದ್ರಶೇಖರಮಾಶ್ರಯೇ ಮಮ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ ವೈ ಯಮಃ || 6 ||

ವಿಶ್ವಸೃಷ್ಟಿ ವಿಧಾಯಕಂ ಪುನರೇವಪಾಲನ ತತ್ಪರಂ
ಸಂಹರಂ ತಮಪಿ ಪ್ರಪಂಚ ಮಶೇಷಲೋಕ ನಿವಾಸಿನಮ್ |
ಕ್ರೀಡಯಂತ ಮಹರ್ನಿಶಂ ಗಣನಾಥ ಯೂಥ ಸಮನ್ವಿತಂ
ಚಂದ್ರಶೇಖರಮಾಶ್ರಯೇ ಮಮ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ ವೈ ಯಮಃ || 7 ||

ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಮರ್ಚಿತಂ ನಿಧಿಮಕ್ಷಯಂ ಹರಿದಂಬರಂ
ಸರ್ವಭೂತ ಪತಿಂ ಪರಾತ್ಪರ ಮಪ್ರಮೇಯ ಮನುತ್ತಮಮ್ |
ಸೋಮವಾರಿನ ಭೋಹುತಾಶನ ಸೋಮ ಪಾದ್ಯಖಿಲಾಕೃತಿಂ
ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಏವ ತಸ್ಯ ದದಾತಿ ಮುಕ್ತಿ ಮಯತ್ನತಃ || 8 ||

caMdraSEKara caMdraSEKara caMdraSEKara pAhimAm |
caMdraSEKara caMdraSEKara caMdraSEKara rakShamAm ||

ratnasAnu SarAsanaM rajatAdri SRuMga nikEtanaM
SiMjinIkRuta pannagESvara macyutAnala sAyakam |
kShipradagda puratrayaM tridaSAlayai raBivaMditaM
caMdraSEKaramASrayE mama kiM kariShyati vai yamaH ||

mattavAraNa muKyacarma kRutOttarIya manOharaM
paMkajAsana padmalOcana pUjitAMGri sarOruham |
dEva siMdhu taraMga SrIkara sikta SuBra jaTAdharaM
caMdraSEKaramASrayE mama kiM kariShyati vai yamaH ||

kuMDalIkRuta kuMDalISvara kuMDalaM vRuShavAhanaM
nAradAdi munISvara stutavaiBavaM BuvanESvaram |
aMdhakAMtaka mASritAmara pAdapaM SamanAMtakaM
caMdraSEKaramASrayE mama kiM kariShyati vai yamaH ||

paMcapAdapa puShpagaMdha padAMbuja dvayaSOBitaM
PAlalOcana jAtapAvaka dagdha manmadha vigraham |
Basmadigda kaLEbaraM BavanASanaM Bava mavyayaM
caMdraSEKaramASrayE mama kiM kariShyati vai yamaH ||

yakSha rAjasaKaM BagAkSha haraM BujaMga viBUShaNam
SailarAja sutA pariShkRuta cAruvAma kaLEbaram |
kShELa nIlagaLaM paraSvadha dhAriNaM mRugadhAriNam
caMdraSEKaramASrayE mama kiM kariShyati vai yamaH ||

BEShajaM BavarOgiNA maKilApadA mapahAriNaM
dakShaya~g~ja vinASanaM triguNAtmakaM trivilOcanam |
Bukti mukti PalapradaM sakalAGa saMGa nibarhaNaM
caMdraSEKaramASrayE mama kiM kariShyati vai yamaH ||

viSvasRuShTi vidhAyakaM punarEvapAlana tatparaM
saMharaM tamapi prapaMca maSEShalOka nivAsinam |
krIDayaMta maharniSaM gaNanAtha yUtha samanvitaM
caMdraSEKaramASrayE mama kiM kariShyati vai yamaH ||

Baktavatsala marcitaM nidhimakShayaM haridaMbaraM
sarvaBUta patiM parAtpara mapramEya manuttamam |
sOmavArina BOhutASana sOma pAdyaKilAkRutiM
caMdraSEKara Eva tasya dadAti mukti mayatnataH ||

Link to listen in the voice of Bombay Sisters –

http://gaana.com/#!/songs/chandrasekhara-ashtakam

Advertisements

4 responses to this post.

 1. Really nice to have this right on Mahashivaratri day.

  In the meantime, ಹೊಸ ಬ್ಲಾಗ್ ’ಸಿದ್ಧ ಉತ್ತರಗಳು ಗೊ೦ದಲವಿಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿವೆ’, ದಿ. ೯ ಫೆಬ್ರುವರಿ ೨೦೧೩ – ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶೀಲನೆ, ವಿಮರ್ಶೆಯ ಸಲುವಾಗಿ.
  http://wisdomfromsrisriravishankarkannada.blogspot.in/

  Reply

 2. Posted by jmurali on August 20, 2013 at 1:44 pm

  The order of the shlokas are wrong and one last sholka is missing as well…. please correct it and replace it.

  Reply

 3. Posted by Jhanavai Shankar on August 7, 2015 at 12:33 pm

  Namaste,
  Thanks for the lyrics, could be easy if PDF was available.. But have to say good Kannada typing.. Good job…

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: