ರಾಗಿ ತಂದೀರಾ – Raagi Tandira Lyrics

Composed by : Sree Purandara Dasaru
Song on : Lord Rama
Contributed by: Ms. Bhavana Damle

ರಾಗಿ ತಂದೀರಾ ಭಿಕ್ಷಕೆ ರಾಗಿ ತಂದೀರಾ
ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ಭೋಗ್ಯರಾಗಿ ಭಾಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ನೀವು ||ಪ.||

ಅನ್ನದಾನವ ಮಾಡುವರಾಗಿ ಅನ್ನಛತ್ರವನಿಟ್ಟವರಾಗಿ
ಅನ್ಯವಾರ್ತೆಯ ಬಿಟ್ಟವರಾಗಿ ಅನುದಿನ ಭಜನೆಯ ಮಾಡುವರಾಗಿ ||೧||

ಮಾತಾಪಿತರನು ಸೇವಿಪರಾಗಿ ಪಾಪಕರ್ಮವ ಬಿಟ್ಟವರಾಗಿ
ರೀತಿಯ ಬಾಳನು ಬಾಳುವರಾಗಿ ನೀತಿಮಾರ್ಗದಲಿ ಖ್ಯಾತರಾಗಿ ||೨||

ಕಾಮಕ್ರೋಧವ ಅಳಿದವರಾಗಿ ನೇಮನಿತ್ಯವ ಮಾಡುವರಾಗಿ
ರಾಮನಾಮವ ಜಪಿಸುವರಾಗಿ ಪ್ರೇಮದಿ ಕುಣಿಕುಣಿದಾಡುವರಾಗಿ ||೩||

ಸಿರಿರಮಣನ ದಿನ ನೆನೆಯುವರಾಗಿ ಗುರುತಿಗೆ ಬಾಹೋರಂಥವರಾಗಿ
ಕರೆದರೆ ಭವವನು ನೀಗುವರಾಗಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಸೇವಿಪರಾಗಿ ||೪||

rAgi taMdIrA bhikShake rAgi taMdIrA
yOgyarAgi bhOgyarAgi bhAgyavaMtarAgi nIvu ||pa.||

annadAnava mADuvarAgi annaChatravaniTTavarAgi
anyavArteya biTTavarAgi anudina bhajaneya mADuvarAgi ||1||

mAtApitaranu sEviparAgi pApakarmava biTTavarAgi
rItiya bALanu bALuvarAgi nItimArgadali khyAtarAgi ||2||

kAmakrOdhava aLidavarAgi nEmanityava mADuvarAgi
rAmanAmava japisuvarAgi prEmadi kuNikuNidADuvarAgi ||3||

siriramaNana dina neneyuvarAgi gurutige bAhOraMthavarAgi
karedare bhavavanu nIguvarAgi puraMdara viThalana sEviparAgi ||4||

12 responses to this post.

 1. Posted by Sudheer Bangalore N on July 4, 2017 at 8:18 am

  Recently got an opportunity to listen to this song sung by Vasu Dixit. Very meaningful and touching.

  Reply

 2. This song is unique. If anybody notices, all the last words ends with RAGI.
  Ragi is considered to be a poor man’s food, In the past, the yogis like Purandara Dasa used to go house to house begging for alms and they had to eat whatever was put in their bowl. So this song is a take on how rich ppl crib to give whole heartedly. So the first para asks…

  Have you bought RAGI for giving alms, though you being a good person (yogyaragi), enjoying comforts of life (Bhogyaragi) and being a blessed one (Bhagyavantharagi).

  And then in the next para it goes on to tell you how one should lead their life, irrespective of their status and richness.

  Reply

 3. Posted by Ashven on December 13, 2016 at 4:18 am

  What does it mean?

  Reply

 4. Posted by Shiva on September 13, 2016 at 10:53 am

  Try to understand the poem I mean bajan don’t try to give comments unnecessarly n this is not a English language class

  Reply

 5. Posted by manasi on August 4, 2015 at 5:22 am

  and its purandara and not puramdara….

  Reply

  • Posted by meeraghu on August 4, 2015 at 7:18 pm

   It is written in English transliteration. Using this and Baraha anyone can convert to any other Indian language. Hope you get it now. 🙂

   Reply

 6. Posted by manasi on August 4, 2015 at 5:22 am

  the lyrics are wrong… its tandira.. and not tamdira.. tandira means : have you got it?? in kannada.. and its parandara and not puramdara….

  Reply

 7. Posted by Aruna on July 24, 2014 at 4:55 am

  pl tell me which raga and tala

  Reply

 8. Posted by kalpesh on January 12, 2014 at 1:04 am

  i don’t understand the lyrics
  its totally wrong

  sorry to say

  Reply

 9. Posted by Bhagyahsree on September 24, 2013 at 5:10 am

  Thank you so much for such good lyrics given to us. from so many years i wanted to sing this song, but i did’t get the lyrics. well done, keep it up and thank you so much once again.

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: