ರಾಗಿ ತಂದೀರಾ – Raagi Tandira Lyrics

Composed by : Sree Purandara Dasaru
Song on : Lord Rama
Contributed by: Ms. Bhavana Damle

ರಾಗಿ ತಂದೀರಾ ಭಿಕ್ಷಕೆ ರಾಗಿ ತಂದೀರಾ
ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ಭೋಗ್ಯರಾಗಿ ಭಾಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ನೀವು ||ಪ.||

ಅನ್ನದಾನವ ಮಾಡುವರಾಗಿ ಅನ್ನಛತ್ರವನಿಟ್ಟವರಾಗಿ
ಅನ್ಯವಾರ್ತೆಯ ಬಿಟ್ಟವರಾಗಿ ಅನುದಿನ ಭಜನೆಯ ಮಾಡುವರಾಗಿ ||೧||

ಮಾತಾಪಿತರನು ಸೇವಿಪರಾಗಿ ಪಾಪಕರ್ಮವ ಬಿಟ್ಟವರಾಗಿ
ರೀತಿಯ ಬಾಳನು ಬಾಳುವರಾಗಿ ನೀತಿಮಾರ್ಗದಲಿ ಖ್ಯಾತರಾಗಿ ||೨||

ಕಾಮಕ್ರೋಧವ ಅಳಿದವರಾಗಿ ನೇಮನಿತ್ಯವ ಮಾಡುವರಾಗಿ
ರಾಮನಾಮವ ಜಪಿಸುವರಾಗಿ ಪ್ರೇಮದಿ ಕುಣಿಕುಣಿದಾಡುವರಾಗಿ ||೩||

ಸಿರಿರಮಣನ ದಿನ ನೆನೆಯುವರಾಗಿ ಗುರುತಿಗೆ ಬಾಹೋರಂಥವರಾಗಿ
ಕರೆದರೆ ಭವವನು ನೀಗುವರಾಗಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಸೇವಿಪರಾಗಿ ||೪||

rAgi taMdIrA bhikShake rAgi taMdIrA
yOgyarAgi bhOgyarAgi bhAgyavaMtarAgi nIvu ||pa.||

annadAnava mADuvarAgi annaChatravaniTTavarAgi
anyavArteya biTTavarAgi anudina bhajaneya mADuvarAgi ||1||

mAtApitaranu sEviparAgi pApakarmava biTTavarAgi
rItiya bALanu bALuvarAgi nItimArgadali khyAtarAgi ||2||

kAmakrOdhava aLidavarAgi nEmanityava mADuvarAgi
rAmanAmava japisuvarAgi prEmadi kuNikuNidADuvarAgi ||3||

siriramaNana dina neneyuvarAgi gurutige bAhOraMthavarAgi
karedare bhavavanu nIguvarAgi puraMdara viThalana sEviparAgi ||4||

10 responses to this post.

 1. Posted by Bhagyahsree on September 24, 2013 at 5:10 am

  Thank you so much for such good lyrics given to us. from so many years i wanted to sing this song, but i did’t get the lyrics. well done, keep it up and thank you so much once again.

  Reply

 2. Posted by kalpesh on January 12, 2014 at 1:04 am

  i don’t understand the lyrics
  its totally wrong

  sorry to say

  Reply

 3. Posted by Aruna on July 24, 2014 at 4:55 am

  pl tell me which raga and tala

  Reply

 4. Posted by manasi on August 4, 2015 at 5:22 am

  the lyrics are wrong… its tandira.. and not tamdira.. tandira means : have you got it?? in kannada.. and its parandara and not puramdara….

  Reply

 5. Posted by manasi on August 4, 2015 at 5:22 am

  and its purandara and not puramdara….

  Reply

  • Posted by meeraghu on August 4, 2015 at 7:18 pm

   It is written in English transliteration. Using this and Baraha anyone can convert to any other Indian language. Hope you get it now. 🙂

   Reply

 6. Posted by Shiva on September 13, 2016 at 10:53 am

  Try to understand the poem I mean bajan don’t try to give comments unnecessarly n this is not a English language class

  Reply

 7. Posted by Ashven on December 13, 2016 at 4:18 am

  What does it mean?

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: