Sree Durga Suladi – ಶ್ರೀದುರ್ಗಾ ಸುಳಾದಿ Lyrics

Composed by: Sree Vijaya Vittala Dasaru
Lyrics on : Goddess Durga/Lakshmi

chamundeshwari1

ಶ್ರೀದುರ್ಗಾ ಸುಳಾದಿ
ಧ್ರುವ ತಾಳ

ದುರ್ಗಾ ದುರ್ಗೆಯ ಮಹಾದುಷ್ಟಜನ ಸಂಹಾರೆ |
ದುರ್ಗಾಂತರ್ಗತ ದುರ್ಗೆ ದುರ್ಲಭೆ ಸುಲಭೆ |
ದುರ್ಗಮವಾಗಿದೆ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಭೊಮ್ಮ
ಭರ್ಗಾದಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಗುಣಿಸಿದರೊ
ಸ್ವರ್ಗಭೂಮಿ ಪಾತಾಳ ಸಮಸ್ತ ವ್ಯಾಪುತ ದೆವಿ
ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮೀರಿದ ಬಲುಸುಂದರೀ
ದುರ್ಗಣದವರ ಬಾಧೆ ಬಹಳವಾಗಿದೆ ತಾಯಿ
ದುರ್ಗತಿಹಾರೆ ನಾನು ಪೆಳುವುದೇನು
ದುರ್ಗಂಧವಾಗಿದೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನೋಡಿದರೆ
ನಿರ್ಗಮ ನಾ ಕಾಣೆನಮ್ಮ ಮಂಗಳಾಂಗೆ
ದುರ್ಗೆ ಹೆ ದುರ್ಗೆ ಮಹಾದುರ್ಗೆ ಭೂದುರ್ಗೆ ವಿಷ್ಣು
ದುರ್ಗೆ ದುರ್ಜಯೆ ದುರ್ಧಕ್ಷೆ ಶಕ್ತಿ
ದುರ್ಗಕಾನನ ಗಹನ ಪರ್ವತ ಘೊರ ಸರ್ಪ
ಗರ್ಗರ ಶಬ್ಧ ವ್ಯಾಘ್ರ ಕರಡಿ ಮೃತ್ಯು
ವರ್ಗ ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಪೈಶಾಚಿ ವೊದಲಾದ
ದುರ್ಗಣ ಸಂಕಟ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗೆ
ದುರ್ಗಾದುರ್ಗೆ ಎಂದು ಉಚ್ಚಸ್ವರದಿಂದ
ನಿರ್ಗಳಿತನಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಕೂಗಿದರೂ
ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹರಿಯೊಡನೆ ಇದ್ದರು
ಸುರ್ಗಣ ಜಯಜಯವೆಂದು ಪೊಗಳುತಿರೆ
ಕರ್ಗಳಿಂದಲಿ ಎತ್ತಿ ಸಾಕುವ ಸಾಕ್ಷಿ ಭೊತೆ
ನೀರ್ಗುಡಿದಂತೆ ಲೊಕ ಲೀಲೆ ನಿನಗೆ
ಸ್ವರ್ಗಂಗಾಜನಕ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲನಂಘ್ರಿ
ದುರ್ಗಾಶ್ರಯಮಾಡಿ ಬದುಕುವಂತೆ ಮಾಡು

ಮಟ್ಟ ತಾಳ

ಅರಿದರಾಂಕುಶ ಶಕ್ತಿ ಪರಶು ನೆಗಲಿಖಡ್ಗ
ಸರಸಿಜ ಗದೆ ಮುದ್ಗರ ಚಾಪ ಮಾರ್ಗಣ
ವರ ಅಭಯ ಮುಸಲ ಪರಿ ಪರಿ ಆಯುಧವ
ಧರಿಸಿ ಮೆರೆವ ಲಕುಮಿ ಸರಸಿಜ ಭವ ರುದ್ರ
ಸರುವ ದೇವತೆಗಳ ಕರುಣಾಪಾಂಗದಲ್ಲಿ
ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಅವರವರ ಸ್ವರೂಪಸುಖ ಕೊಡುವ
ಸಿರಿಭೂಮಿ ದುರ್ಗಾ ಸರ್ವೊತ್ತಮ
ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲನಂಘ್ರಿ
ಪರಮ ಭಕುತಿಯಿಂದ ಸ್ಮರಿಸುವ ಜಗಜ್ಜನನಿ || ೨ ||

ತ್ರಿವಿಡಿ ತಾಳ

ಸ್ತುತಿಮಾಡುವೆ ನಿನ್ನ ಕಾಳಿ ಮಹಾಕಾಳಿ ಉ
ನ್ನತಬಾಹು ಕರಾಳವದನೆ ಚಂದಿರಮುಖೆ
ಧೃತಿ ಶಾಂತಿ ಬಹುರೂಪೆ ರಾತ್ರಿ ರಾತ್ರಿ ಚರಣೆ
ಸ್ಥಿತಿಯೆ ನಿದ್ರಾಭದ್ರೆ ಭಕ್ತವತ್ಸಲೆ ಭವ್ಯೆ
ಚತುರಷ್ಟ ದ್ವಿಹಸ್ತೆ ಹಸ್ತಿ ಹಸ್ತಿಗಮನೆ ಅ
ದ್ಭುತ ಪ್ರಬಲೆ ಪ್ರವಾಸೆ ದುರ್ಗಾರಣ್ಯವಾಸೆ
ಕ್ಷಿತಿಭಾರಹರಣೆ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿತನೆಯೆ ಸ
ದ್ಗತಿ ಪ್ರದಾತೆ ಮಾಯಾ ಶ್ರೀಯೆ ಇಂದಿರೆ ರಮೆ
ದಿತಿಜಾತ ನಿಗ್ರಹೆ ನಿರ್ಧೂತ ಕಲ್ಮಷೆ
ಪ್ರತಿಕೂಲ ಭೆದೆ ಪೂರ್ಣ ಭೊಧೆ ರೌದ್ರೆ
ಅತಿಶಯರಕ್ತ ಜಿಹ್ವಾಲೋಲೆ ಮಾಣಿಕ್ಯಮಾಲೆ
ಜಿತಕಾಮೆ ಜನನ ಮರಣ ರಹಿತೆ ಖ್ಯಾತೆ
ಘೃತ ಪಾತ್ರ ಪರಮಾನ್ನ ತಾಂಬೂಲ ಹಸ್ತೆ ಸು
ವ್ರತೆ ಪತಿವ್ರತೆ ತ್ರಿನೆತ್ರೆ ರಕ್ತಾಂಬರೆ
ಶತಪತ್ರನಯನೆ ನಿರುತ ಕನ್ಯೆ ಉದಯಾರ್ಕ
ಶತಕೋಟಿ ಸನ್ನಿಭೆ ಹರಿಯಾಂಕಸಂಸ್ಥೆ
ಶ್ರುತಿತತಿ ನುತೆ ಶುಕ್ಲ ಶೋಣಿತ ರಹಿತೆ ಅ
ಪ್ರತಿಹತೆ ಸರ್ವದಾ ಸಂಚಾರಿಣಿ ಚತುರೆ
ಚತುರ ಕಪರ್ದಿಯೆ ಅಂಭ್ರಣಿ ಹ್ರೀ
ಉತ್ಪತಿ ಸ್ಥಿತಿಲಯ ಕರ್ತೆ ಶುಭ್ರಶೋಭನ ಮೂರ್ತೆ
ಪತಿತಪಾವನೆ ಧನ್ಯೆ ಸರ್ವೊಷಧಿಯಲಿದ್ದು
ಹತಮಾಡು ಕಾಡುವ ರೋಗಗಳಿಂದ
ಕ್ಷಿತಿಯೊಳು ಸುಖದಲ್ಲಿ ಬಾಳುವ ಮತಿ ಇತು
ಸತತ ಕಾಯಲಿ ಬೇಳು ದುರ್ಗೇ ದುರ್ಗೇ
ಚ್ಯುತದೂರ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೆಯನ ಪ್ರೀಯೆ
ಕೃತಾಂಜಲಿಯಿಂದಲಿ ತಲೆಬಾಗಿ ನಮಿಸುವೆ ||೩||

ಅಟ್ಟ ತಾಳ

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಮಲಾ ಪದ್ಮಾಪದ್ಮಿನಿ ಕಮ
ಲಾಲಯೆ ರಮಾ ವೃಷಾಕಪಿ ಧನ್ಯವೃದ್ದಿ ವಿ-
ಶಾಲ ಯಜ್ಞಾ ಇಂದಿರೆ ಹಿರಣ್ಯ ಹರಿಣಿ
ವಾಲಯ ಸತ್ಯ ನಿತ್ಯಾನಂದ ತ್ರಯಿ ಸುಧಾ
ಶೀಲೆ ಸುಗಂಧ ಸುಂದರಿ ವಿದ್ಯಾ ಸುಶೀಲೆ
ಸುಲಕ್ಷಣ ದೇವಿ ನಾನಾ ರೂಪಗಳಿಂದ ಮೆರೆವ ಮೃತ್ಯುನಾಶೆ
ವಾಲಗಕೊಡು ಸಂತರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ
ಕಾಲಕಾಲಕೆ ಎನ್ನ ಭಾರಪೊಹಿಸುವ ತಾಯಿ
ಮೇಲು ಮೇಲು ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಕೀರ್ತಿ ಬಲು
ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಬಂದೆ ಕೇವಲ ಈ ಮನ
ಘಾಳಿಯಂತೆ ಪರದ್ರವ್ಯಕ್ಕೆ ಪೋಪುದು
ಎಳಲ ಮಾಡದೆ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವ
ಕೈಲಾಸಪುರದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗೊಂಬ ದೇವಿ
ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿ ಸರ್ವ ವರ್ಣಾಭಿಮಾನಿನಿ
ಪಾಲಸಾಗರ ಶಾಯಿ ವಿಜಯವಿಠಲನೊಳು
ಲೀಲೆ ಮಾಡುವ ನಾನಾಭರಣೆ ಭೂಷಣೆ ಪೂರ್ಣೆ ||೪||

ಆದಿ ತಾಳ

ಗೋಪಿನಂದನೆ ಮುಕ್ತೆ ದೈತ್ಯಸಂತತಿ ಸಂ
ತಾಪವ ಕೊಡುತಿಪ್ಪ ಮಹಾಕಠೊರ ಉಗ್ರ
ರೂಪ ವೈಲಕ್ಷಣೆ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕಭಿಮಾನಿನಿ
ತಾಪತ್ರಯ ವಿನಾಶ ಓಂಕಾರೆ ಹೂಂಕಾರೆ
ಪಾಪಿಕಂಸಗೆ ಭಯ ತೊರಿದೆ ಬಾಲ ಲೀಲೆ
ವ್ಯಾಪುತ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಪ್ರಾಕೃತೆ
ಸ್ವಪ್ನದಲಿ ನಿನ್ನ ನೆನೆಸಿದ ಶರಣನಿಗೆ
ಅಪಾರವಾಗಿದ್ದ ವಾರಿಧಿಯಂತೆ ಮಹಾ
ಆಪತ್ತುಬಂದಿರಲು ಹಾರಿ ಪೋಗೋವು ಸಪ್ತ
ದ್ವೀಪ ನಾಯಿಕೆ ನರಕ ನಿರ್ಲೇಪೆ ತಮೋಗುಣದ
ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿಸಿ ಭಕ್ತಜನಕೆ ಪುಣ್ಯ
ಸೋಪಾನ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಸೌಭಾಗ್ಯವಂತೆ ದುರ್ಗೆ
ಪ್ರಾಪುತವಾಗಿ ಎನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ನಿಂದು ದುಃಖ
ಕೂಪದಿಂದಲಿ ಎತ್ತಿ ಕಡೆಮಾಡು ಜನ್ಮಂಗಳು
ಸೌಪರ್ಣಿ ಮಿಗಿಲಾದ ಸತಿಯರು ನಿತ್ಯ ನಿನ್ನ
ಆಪಾದ ಮೌಳಿತನಕ ಭಜಿಸಿ ಭವ್ಯರಾದರು
ನಾ ಪೆಳುವುದೇನು ಪಾಂಡವರ ಮನೋಭೀಷ್ಟೆ
ಈ ಪಾಂಚ ಭೌತಿಕದಲ್ಲಿ ಆವ ಸಾಧನ ಕಾಣೇ
ಶ್ರೀಪತಿ ನಾಮ್ವನ್ದೆ ಜಿಹ್ವಾಗ್ರಹದಲಿ ನೆನೆವ
ಔಪಾಸನ ಕೊಡು ರುದ್ರಾದಿಗಳ ವರದೇ
ತಾಪಸ ಜನ ಪ್ರೀಯ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಮೂರ್ತಿಯ
ಶ್ರೀಪಾದಾರ್ಚನೆ ಮಾಳ್ವೇ ಶ್ರೀಭೂದುರ್ಗಾವರ್ಣಾಶ್ರಯೇ ||೫||
ಜತೆ
ದುರ್ಗೆ ಹಾ ಹೇ ಹೊ ಹಾ: ದುರ್ಗೆ ಮಂಗಳ ದುರ್ಗೆ
ದುರ್ಗತಿ ಕೊಡದಿರು ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲಪ್ರೀಯೆ ||೬||

SrIdurgA suLAdi

dhruva tALa

durgA durgeya mahAduShTajana saMhAre |
durgAMtargata durge durlabhe sulabhe |
durgamavAgide ninna mahime bhomma
bhargAdigaLigella guNisidaro
svargabhUmi pAtALa samasta vyAputa devi
vargakke mIrida balusuMdarI
durgaNadavara bAdhe bahaLavAgide tAyi
durgatihAre nAnu peLuvudEnu
durgaMdhavAgide saMskRuti nODidare
nirgama nA kANenamma maMgaLAMge
durge he durge mahAdurge bhUdurge viShNu
durge durjaye durdhakShe shakti
durgakAnana gahana parvata ghora sarpa
gargara shabdha vyAGra karaDi mRutyu
varga bhUta prEta paishAchi vodalAda
durgaNa saMkaTa prAptavAge
durgAdurge eMdu uchchasvaradiMda
nirgaLitanAgi omme kUgidarU
svargApavargadalli hariyoDane iddaru
surgaNa jayajayaveMdu pogaLutire
kargaLiMdali etti sAkuva sAkShi bhote
nIrguDidaMte loka lIle ninage
svargaMgAjanaka namma vijaya viThThalanaMghri
durgAshrayamADi badukuvaMte mADu

maTTa tALa

aridarAMkusha shakti parashu negalikhaDga
sarasija gade mudgara chApa mArgaNa
vara abhaya musala pari pari Ayudhava
dharisi mereva lakumi sarasija bhava rudra
saruva dEvategaLa karuNApAMgadalli
nirIkShisi avaravara svarUpasukha koDuva
siribhUmi durgA sarvottama
namma vijaya viThThalanaMghri
parama bhakutiyiMda smarisuva jagajjanani || 2 ||

triviDi tALa

stutimADuve ninna kALi mahAkALi u
nnatabAhu karALavadane chaMdiramukhe
dhRuti shAMti bahurUpe rAtri rAtri charaNe
sthitiye nidrAbhadre bhaktavatsale bhavye
chaturaShTa dvihaste hasti hastigamane a
dbhuta prabale pravAse durgAraNyavAse
kShitibhAraharaNe kShIrAbdhitaneye sa
dgati pradAte mAyA shrIye iMdire rame
ditijAta nigrahe nirdhUta kalmaShe
pratikUla bhede pUrNa bhodhe raudre
atishayarakta jihvAlOle mANikyamAle
jitakAme janana maraNa rahite khyAte
ghRuta pAtra paramAnna tAMbUla haste su
vrate pativrate trinetre raktAMbare
shatapatranayane niruta kanye udayArka
shatakOTi sannibhe hariyAMkasaMsthe
shrutitati nute shukla shONita rahite a
pratihate sarvadA saMchAriNi chature
chatura kapardiye aMbhraNi hrI
utpati sthitilaya karte shubhrashObhana mUrte
patitapAvane dhanye sarvoShadhiyaliddu
hatamADu kADuva rOgagaLiMda
kShitiyoLu sukhadalli bALuva mati itu
satata kAyali bELu durgE durgE
chyutadUra vijaya viThThalareyana prIye
kRutAMjaliyiMdali talebAgi namisuve ||3||

aTTa tALa

shrI lakShmI kamalA padmApadmini kama
lAlaye ramA vRuShAkapi dhanyavRuddi vi-
shAla yaj~jA iMdire hiraNya hariNi
vAlaya satya nityAnaMda trayi sudhA
shIle sugaMdha suMdari vidyA sushIle
sulakShaNa dEvi nAnA rUpagaLiMda mereva mRutyunAshe
vAlagakoDu saMtara sannidhiyalli
kAlakAlake enna bhArapohisuva tAyi
mElu mElu ninna shakti kIrti balu
kELi kELi baMde kEvala I mana
GALiyaMte paradravyakke pOpudu
eLala mADade uddhAra mADuva
kailAsapuradalli pUjegoMba dEvi
mUlaprakRuti sarva varNAbhimAnini
pAlasAgara shAyi vijayaviThalanoLu
lIle mADuva nAnAbharaNe bhUShaNe pUrNe ||4||

Adi tALa

gOpinaMdane mukte daityasaMtati saM
tApava koDutippa mahAkaThora ugra
rUpa vailakShaNe aj~jAnakkabhimAnini
tApatraya vinAsha OMkAre hUMkAre
pApikaMsage bhaya toride bAla lIle
vyAputa dharma mArga prEraNe aprAkRute
svapnadali ninna nenesida sharaNanige
apAravAgidda vAridhiyaMte mahA
ApattubaMdiralu hAri pOgOvu sapta
dvIpa nAyike naraka nirlEpe tamOguNada
vyApAra mADisi bhaktajanake puNya
sOpAna mADikoDuva saubhAgyavaMte durge
prAputavAgi enna manadalli niMdu duHkha
kUpadiMdali etti kaDemADu janmaMgaLu
sauparNi migilAda satiyaru nitya ninna
ApAda mauLitanaka bhajisi bhavyarAdaru
nA peLuvudEnu pAMDavara manObhIShTe
I pAMcha bhautikadalli Ava sAdhana kANE
shrIpati nAmvande jihvAgrahadali neneva
aupAsana koDu rudrAdigaLa varadE
tApasa jana prIya vijaya viThThala mUrtiya
shrIpAdArchane mALvE shrIbhUdurgAvarNAshrayE ||5||
jate
durge hA hE ho haa: durge maMgaLa durge
durgati koDadiru vijayaviThThalaprIye ||6||

P.S: Leave a comment with correct email ID to get a PDF version of this Suladi.

22 responses to this post.

 1. Posted by PVN Acharya on February 11, 2020 at 10:58 pm

  Please e mail Pdf version Durgasuladi.

  Reply

 2. Posted by Radha S on October 27, 2019 at 10:00 am

  This is helpful. Please send the pdf version of the same in mentioned email address. Thank you

  Reply

 3. Posted by Sindhu on March 3, 2019 at 6:18 am

  Please send me the durga suladi pdf to sindhudm9091@gmail.com

  Reply

 4. Posted by Neeta A Jammihal on February 6, 2019 at 1:56 am

  ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ಸುಳಾದಿ ಯನ್ನು ನನ್ನ ಈ ಮೇಲ ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ. ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ

  Reply

 5. Posted by Anitha vasisht on October 12, 2018 at 2:11 am

  Thank you so much for posting this. In the midst of a Durga Pooja this helped us so much when we needed it urgently.

  Reply

 6. Posted by ಚಂದ್ರಿಕಾ on May 16, 2018 at 9:13 am

  ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ಸುಲಧಿ ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮೈಲ್ id ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

  Reply

 7. Posted by Deepa on March 22, 2018 at 2:46 am

  Kindly send the PDF for Shri Durga Suladi link in kann

  Reply

 8. Posted by Namrata on July 5, 2017 at 8:30 am

  Please send me PDf of Durga suladi to following email add -namrata.katti@gmail.com

  Reply

 9. Posted by Vijayalakshmi on June 16, 2017 at 1:38 am

  really it very much use full for every budy. It give some spiritual shakthi for our family. I liked it very much. It is very good

  Reply

 10. Posted by Ankur on March 12, 2017 at 11:01 pm

  Thank you very much! Please send the PDF to ankurr2002@gmail.com

  Reply

 11. Posted by Pramod N G on March 12, 2017 at 1:41 pm

  Can you send me the pdf plz?

  Reply

 12. Posted by Anuradha ananda thirtha on October 5, 2016 at 2:37 pm

  Very much convenient for parayana while traveling

  Reply

 13. Posted by gayathri on August 8, 2016 at 5:42 am

  Clear and nice

  Reply

 14. Posted by Shravanthi Khajandar on August 5, 2016 at 9:07 am

  Send durga suladi lyrics to the following email id shravanthisk@gmail.com*

  Reply

 15. Posted by Shravanthi on August 5, 2016 at 9:01 am

  Thanks for the lyrics

  Reply

 16. Posted by Madhvesh Kashyap on May 15, 2016 at 10:03 pm

  From where i can get durga suladi in sanskrit language ? Hare srinivasa 🙏

  Reply

 17. Posted by shruthi on March 15, 2015 at 4:40 am

  I need audio of laxmi shobhane,durga suladi,harikhatambtutasara,dhanvantri sulali.wants to download it to listen in the morning

  Reply

 18. Posted by Deepikaa Sriram on January 25, 2015 at 8:04 am

  Pls send me the lyrics in Sanskrit to the below mail id

  Reply

 19. Posted by Bhavana on April 4, 2013 at 1:56 pm

  pdf version of complete Durga Suladi available here.

  Click to access durgaasuladi.pdf

  Reply

 20. Posted by Bhavana on April 4, 2013 at 1:50 pm

  pdf version of Durga Suladi is available here.

  https://sites.google.com/site/raghushubhakundargi/templeactivities

  Reply

 21. The picture was Mysore Samundeshwari I believe, Durga Song was very good. I could also listen some more devotional songs through this you tube.

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: